Смекни!
smekni.com

Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк") (стр. 12 из 12)

16. Банківські операції: Підручник/За ред. Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г. - Київ: Знання-Прес, 2006. - 727 с.

17. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В. І.; Яценюк А. П.; Коваленко В. В.; Коренєва О.Г. - К.: Знання, 2004. - 406 с.

18. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования - М.: Издательская группа "БДЦ-ПРЕСС", 2003г. - 256 с.

19. Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов - инновационная техника финансирования банков: Пер. с нем. / Х.П. Бэр. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 624 с.

20. Васюренко О.В. Банківський менеджмент:Навчальний посібник. - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

21. Васюренко О.В.Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. - К.: Знання, 2006. - 464 с.

22. Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку // Вісник НБУ. - 2008. - № 8. - С.26-29.

23. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 578 с.

24. Грюнинг, Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С.Б. Братанович. - М.: Весь мир, 2007. - 290 с.

25. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: научное издание / В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 1024 с.

26. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред. В.В. Вітлінського. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 251с.

27. Лагутин В.Д. Кредитование: теория и практика. Учебное пособие. - 3 -е изд. - К.: "Знание", 2002. - 215 с.

28. Лєонов С.В., Грищенко О.С. Сек’юритизація активів як сучасний механізм управління в сфері банківських інвестицій // Українська академія банківської справи, вип.126, 2008. - с.28-34

29. Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. - М.: Гелиос АРВ, 2006. - 575 с.

30. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с.

31. Подлесный С. Оптимизационный подход к управлению кредитным портфелем в условиях кризиса // Банковский менеджмент. - 2009. - № 1. - С.25-29.

32. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ. 2004. - 468 с.

33. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф. Примостки Л.О. - К.: КНЕУ, 2007. - 616 с.

34. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. - М: Юристь, 2003 - 688 с.

35. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 432 с.

36. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с.

37. Річні звіти ПАТ КБ „Приватбанк" за 2004 - 2008 роки, Дніпропет-ровськ, http://www.privatbank.com.ua/, 2009

38. Офіційний Інтернет-сайт НБУ - HTTP://www.bank.gov.ua

39. Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України - HTTP://WWW.AUB.com.ua

40. Офіційний Інтернет-сайт ЗАТ КБ "Приватбанк" - http://www.privatbank.com.ua/, 2009

Додатки

Додаток А

Динаміка зростання кредитних ставок в БС України у 2008 - 2009 роках

Таблиця А.1

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за січень 2008 року []

Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна у національній валюті у т. ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
04 13.0 10.8 12.1 10.1 11.3 6.7 8.8
08 14.5 9.4 12.8 9.1 10.9 6.7 8.3
09 13.7 11.4 12.7 8.9 10.4 6.4 8.1
10 13.7 11.6 12.9 8.5 9.8 6.6 7.9
11 13.9 10.1 12.6 8.6 10.1 7.7 8.3
12 16.3 11.9 15.0 9.2 11.4 6.4 8.3
14 13.1 11.4 12.5 8.8 10.1 6.8 8.2
15 13.0 10.2 12.1 8.9 10.5 6.2 8.1
16 14.1 10.7 12.9 9.6 10.8 6.2 8.4
17 15.4 11.0 14.0 8.7 9.9 5.9 7.7
18 13.1 11.7 12.7 8.5 10.0 6.0 7.8
21 13.4 11.9 13.2 8.6 10.3 6.4 7.9
22 14.0 10.2 12.4 7.9 9.1 7.5 7.8
23 14.3 11.6 13.5 7.8 9.4 5.9 7.2
24 13.5 11.2 12.8 9.1 10.5 6.5 8.3
25 13.2 11.0 12.3 7.9 10.1 5.9 7.2
28 13.4 11.7 12.8 9.3 11.4 6.2 8.1
29 14.0 10.8 13.0 9.2 10.7 5.8 8.1
30 14.7 10.9 13.3 9.3 11.1 5.6 7.9
31 14.9 9.6 13.8 8.8 9.9 5.2 7.7

* без урахування вартості кредитів овердрафт.

Таблиця А.2

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за січень 2009 року []

Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна у національній валюті у т. ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
04 - - - - - - -
05 29.0 11.1 19.6 14.0 17.2 9.5 11.9
06 28.3 9.3 22.3 15.2 18.3 8.5 12.8
08 30.6 11.4 26.2 15.0 17.5 7.8 12.0
09 26.5 12.4 22.2 15.1 17.0 8.1 12.1
12 27.0 11.6 21.9 14.6 17.4 7.8 11.5
13 23.0 10.2 20.5 12.6 14.6 8.8 11.1
14 24.4 11.0 20.8 13.8 17.0 9.2 11.5
15 26.5 10.4 23.9 14.0 17.8 8.4 11.1
16 25.7 6.8 19.0 14.0 16.3 8.6 12.0
19 26.7 9.1 22.3 15.2 18.5 8.3 12.4
20 24.9 13.4 22.5 15.4 18.0 9.2 12.3
21 24.2 12.5 19.4 14.0 17.9 8.3 11.1
22 28.3 12.2 26.1 15.9 18.7 8.7 12.8
23 24.1 9.8 17.4 16.5 18.8 8.1 13.1
26 29.3 8.6 24.1 18.5 21.5 8.8 14.7
27 28.6 11.6 26.1 20.6 23.4 8.1 15.7
28 32.6 12.5 26.4 17.5 20.6 7.4 12.8
29 33.2 12.4 27.3 20.3 23.3 10.0 15.3
30 22.4 8.6 19.0 18.7 22.6 9.2 14.9

* без урахування вартості кредитів овердрафт.


Таблиця А.3

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за вересень 2009 року []

Дата За кредитами * За депозитами
у національній валюті в іноземній валюті інтегральна у національній валюті у т. ч. за строковими в національній валюті в іноземній валюті інтегральна
01 16.8 8.6 12.3 11.6 12.6 10.1 10.9
02 16.3 9.1 15.0 11.9 13.0 10.1 11.1
03 17.0 10.9 14.8 13.0 14.2 9.6 11.4
04 18.2 8.5 15.1 12.0 13.3 9.6 11.0
07 17.6 8.7 15.8 13.2 15.6 9.3 11.2
08 16.6 9.2 13.3 11.7 13.0 9.6 10.9
09 15.6 12.7 14.8 13.2 15.4 9.2 11.2
10 17.3 15.8 16.8 13.3 15.4 9.7 11.6
11 21.5 12.1 17.8 11.9 13.4 9.3 10.6
14 17.6 8.4 12.9 13.4 15.3 9.8 11.5
15 18.0 10.5 15.9 12.4 13.8 9.7 11.3
16 17.2 13.9 16.3 11.8 13.3 9.8 10.9
17 17.1 9.3 13.9 12.5 14.0 10.1 11.4
18 19.8 11.9 18.1 12.7 14.0 8.2 10.5
21 18.9 9.7 16.8 13.3 15.1 10.1 11.6
22 18.0 9.7 15.6 12.1 13.3 10.0 11.2
23 19.7 12.7 18.2 9.9 10.8 8.8 9.4
24 17.9 10.8 16.2 11.6 12.6 9.2 10.5
25 17.8 9.9 15.9 12.4 13.6 8.3 10.4
28 17.9 9.0 13.2 13.1 15.0 9.7 11.4
29 18.5 10.5 16.6 11.6 12.7 9.3 10.6
30 17.3 10.0 15.3 13.2 14.4 8.0 10.7

* без урахування вартості кредитів овердрафт.


* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно

* Систематизовано та побудовано самостійно