Смекни!
smekni.com

Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання (стр. 1 из 3)

Зміст

Вступ............................................................................................................ 2

1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення................... 4

2. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання.................................................................................................................... 12

Висновок.................................................................................................... 20

Список літератури..................................................................................... 22

Вступ

Кредитні відносини будуються за умов і взаємодії кредитних ресурсів і кредитних вкладень. Кредитні ресурси складаються з коштів банків, тимчасово вільних грошових коштів бюджету, підприємств та організацій і населення. Кошти банків складаються зі статутного, резервного і спеціального фондів; кошти підприємств та організацій — із залишків коштів на розрахункових рахунках підприємств, на рахунках по капітальних вкладеннях, з коштів замовників для розрахунків виконання будівельних, науково-дослідних і проектно-дослідних робіт, а також коштів у розрахунках. Кошти населення характеризуються залишками коштів на рахунках в ощадних і комерційних банківських установах. Кошти банків, тимчасово вільні грошові кошти бюджетних організацій, народного господарства, населення, страхових організацій і ресурси від зовнішньоекономічної діяльності в сукупності складають позичковий фонд держави.

Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціонування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність. Кредитні ресурси підприємств формуються на основі потреби в них для формування обігових коштів (виробничих запасів, запасів готової продукції та товарних запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задоволення інвестиційних потреб.

Основні завдання статистичного забезпечення формування та використання кредитних ресурсів підприємств полягають у:

o дослідженні кредитних ресурсів як елемента фінансових ресурсів підприємств;

o аналізі впливу механізму залучення кредитних ресурсів на ефективність функціонування підприємства;

o аналізі впливу факторів зовнішнього середовища і внутрішніх параметрів підприємства на рішення щодо залучення позичкових коштів;

o обґрунтуванні управлінських рішень щодо залучення кредитних ресурсів.

1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення

Кредит являє собою систему економічних відносин з мобілізації тимчасово вільних в економіці грошових коштів і використання їх на потреби відтворення. Кредит надається господарським організаціям і населенню банківськими установами на умовах цільового використання, терміновості, платності й поворотності.

Кредит — економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і звичайно зі сплатою відсотків. Існує три форми кредиту: комерційний, банківський і державний.

Комерційний кредит надається одним підприємством іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Він має товарну форму та оформлюється векселем.

Банківський кредит надається банками в грошовій формі підприємствам, населенню і державі. Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при одержанні останніми позички, але й при розміщенні ними своїх заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках. Сфера використання банківського кредиту ширша, ніж комерційного: комерційний кредит обслуговує тільки обіг товарів, а банківський — і накопичення капіталу. Банківський і комерційний кредити тісно пов’язані між собою. Це виявляється в наданні комерційними банками обігового та акціонерного кредитів, пов’язаних з обігом векселів. Банківський кредит класифікується за строками і видами.

Особливою формою кредиту є державний кредит, за якого позичальником або кредитором виступає держава або місцеві органи влади, а кредит набуває вигляду позик, які реалізуються, в основному, через фінансово-кредитні установи. Державний кредит використовується для покриття частки державних видатків, а також регулювання економіки.

Акцептний кредит — один з видів кредиту, який надається комерційними банками своїм клієнтам. На відміну від облікового кредиту, що надається векселедержателю (одержувачу коштів по векселю), акцептний кредит отримує векселедавець (платник по векселю), який виступає гарантом послуги. Кредитна угода оформлюється з використанням переказного векселя. В цьому документі виставник вказує платника, який повинен акцептувати вексель, тобто дати згоду провести платіж. Клієнт виставляє на банк переказний вексель. Банк його акцептує за умови що до настання строку платежу по векселю клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя. Позичальник (векселедавець) може використати акцептований банком вексель як платіжний засіб для купівлі товарів, оплати своїх зобов’язань перед іншими кредиторами, обліку в іншому банку.

Облік векселя може бути здійснено у банку, що його акцептував. У такому разі банк стає не тільки гарантом, а й безпосереднім кредитором клієнту. Оскільки умовою акцептного кредиту є грошове покриття векселя, банки висувають вимоги до надійності клієнтів. Якщо позичальник не виконав своїх зобов’язань перед банком-гарантом за вексельним правом, банк здійснює зворотну вимогу до векселедавця з наступним примусовим стягненням боргу з позичальника.

Револьверний кредит — поновлюваний кредит, який застосовується на національному і світових ринках позичкових капіталів. Він надається в межах встановленого ліміту заборгованості і строків погашення автоматично, без додаткових переговорів між сторонами кредитної угоди.

Онкольний кредит — короткостроковий кредит, що повертається позичальником за першою вимогою банку. Онкольний кредит надається комерційними банками, як правило, під забезпечення облігацій, векселів, інших цінних паперів і товарів. Погашується позичальником звичайно з попередженням за 2—7 днів. Ставка відсотків по онкольному кредиту нижча, ніж по строкових позичках. Онкольний кредит вважається найліквіднішою статтею активу банку після касової готівки. Онкольний кредит застосовується банками для регулювання кредитної позиції, а також підтримки необхідного рівня ліквідності банку.

Обліковий кредит — надається банками при обслуговуванні платіжного обороту клієнтів. Він випливає з вексельного обігу. Вексель є грошовим документом, що містить зобов’язання векселедавця або вказаної ним особи провести платіж у певний строк на певну суму. Кредитна угода виникає внаслідок купівлі банком векселя, за яким одержувачем коштів є його клієнт. Клієнт одержує гроші в формі готівки або переказом на поточний рахунок. Передача векселя банку здійснюється шляхом індосаменту (передатного напису на документі). Одержувачем коштів по індосованому векселю стає банк. Ця операція має назву «облік векселів». Банк може зберігати облікований вексель до строку його погашення (пред’явлення до сплати боржнику). У разі необхідності комерційний банк може, в свою чергу, переоблікувати вексель у центральному банку аналогічним чином.

До обліку в комерційних банках приймаються високоліквідні векселі. У зв’язку з цим перевага надається товарним векселям, в основі яких лежать реальні товарні угоди. Оскільки векселі, як правило, виставляються на строк не більше 90 днів, облікований банківський кредит є короткостроковим. Ціна купівлі векселя являє собою його номінальну вартість за мінусом облікової ставки (ставки облікового кредиту).

Міжнародний кредит — економічні відносини між державами, іноземними банками і фірмами з приводу передачі валютних чи товарних ресурсів на засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою відсотків. Суб’єктами міжнародного кредиту є банки, фірми, держави, міжнародні та регіональні організації.

Міжнародні кредити класифікуються за різними ознаками, що характеризують їх окремі сторони. Залежно від строків користування кредитом він поділяється на короткостроковий (до одного року), середньостроковий (від 1 до 5, а в деяких країнах і більше) та довгостроковий (понад терміни користування середньостроковим кредитом). Залежно від призначення міжнародні кредити можуть бути комерційними, фінансовими, проміжними. З огляду на зовнішню форму існують товарні та валютні кредити. Залежно від техніки надання розрізняють кредити наявними грошима (часто називають готівковими, хоча валюта перераховується у безготівковому порядку з рахунку на рахунок у банку) та акцептні (у формі акцепту — «згоди платити») тратти імпортером чи банком; депозитні сертифікати; облігаційні позички; консорціальні кредити тощо.

Ломбардний кредит — короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, яке швидко реалізується. Назва цього кредиту виникла від назви області в Італії (Ломбардії), де лихварі займалися такими операціями ще в середні віки. Позичальник зберігає право власності на майно, віддане в заставу кредитору. Вартість застави, як правило, перевищує суму кредиту. Якщо кредит не буде повернено в строк, право власності на заставне майно переходить до кредитора, який реалізує його і відшкодовує з виручки суму боргу разом з нарахованими відсотками.

Кредит по відкритому рахунку — комерційний кредит, заборгованість по якому не оформлюється векселями, акцептованими траттами або іншими борговими зобов’язаннями позичальника, а зараховується на відкритий рахунок. Порядок погашення заборгованості узгоджується сторонами (кредитором і позичальником) і, як правило, передбачає періодичні платежі боржника кредитору (раз на півроку, щоквартально, щомісячно тощо). Кредит по відкритому рахунку передбачає високий ступінь довіри кредитора до позичальника, оскільки повернення кредиту практично не гарантоване. Кредит по відкритому рахунку дістав поширення головним чином у відносинах між фірмами, що мають тривалі традиційні зв’язки, між фірмами-філіалами однієї компанії, а також при посередницьких операціях.