Смекни!
smekni.com

Методики оцінки фінансового стану банків України (стр. 1 из 4)

Методики оцінки фінансового стану банків України


На сьогодні проблема прогнозування банкрутства банків залишається надзвичайно актуальною, оскільки лише за 2006 рік в Україні збанкрутувало три банки: ТОВ “Київський універсальний банк”, ВАТ АКБ “Гарант” та АКБ “Інтерконтинентбанк”. Загалом динаміку банкрутств можна відстежити за даними, поданими на графіку 1.1, який побудовано на основі даних НБУ [24, 25].

Графік 1.1. Кількість банків, які зазнали банкрутства за 1999 – 2006 рр.

На сьогодні існує кілька загально-прийнятих методик оцінки діяльності банків. Найвідоміша — рекомендована у 1988 році Базельським комітетом із банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision), яка базується на показниках адекватності капіталу банку (Базель І). У липні 2004 року з’явилася вдосконалена методика — Базель ІІ: “Міжнародна конвергенція виміру капіталу та стандартів капіталу: нові підходи”, яка нині перебуває в стадії впровадження [36].

Фінансова стійкість банку — це його здатність динамічно розвиватися та безперервно виконувати функцію фінансового посередництва, гнучко реагуючи на всі фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Близьким до цього поняття є термін "надійність", який походить від праслов'янського "покладати, надіятися", тобто надійним є той, хто "викликає повну довіру, на якого цілком можна покластися" [5]. Отже, в основі надійності банку лежить його фінансова стійкість, адже надійним може бути лише стійкий банк. Стійкість (надійність) банку — доволі значне за обсягом поняття, яке має містити оцінку таких факторів, як менеджмент, кваліфікація персоналу, склад акціонерів, технічне забезпечення, ризиковність ринків, на яких працює банк, тощо.

Отже, визначимо найважливіші показники, які були описані у попередньому підрозділі, алгоритм розрахунку та економічного змісту яких, буде приведено у наступних таблицях. Алгоритм розрахунку та розкриття економічного змісту показників, що характеризують фінансову стійкість банківської установи наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість банку

Найменування показника Алгоритм розрахунку за балансом Економічний зміст показника визначає
1 Коефіцієнт надійності
Співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (Зк). Рівень залежності банку від залучених коштів.
2 Коефіцієнт фінансового важеля
Співвідношення зобов’язань банку (З) і капіталу (К), розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку.
3 Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу
Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків.
4 Коефіцієнт захищеності власного капіталу
Співвідношення капіталізованих активів (Ак) і власного капіталу (К). Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно).
5 Коефіцієнт захищеності дохідних активів
,де НАД — недохідні активи; Ад — дохідні активи; ЗБ — збитки
Сигналізує про захист дохідних активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом.
6 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу
Ступінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка).

Необхідні розрахунки цих коефіцієнтів виконано у третьому розділі першого підрозділу в таблиці 3.1.

Далі розглянемо алгоритм розрахунку та розкриття економічного змісту групи показників, які характеризують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщення їх у певні групи активів (Таблиця 1.2). А служать вони вимірником рівня ефективності діяльності банківської установи на фінансовому ринку.

Таблиця 1.2

Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, які характеризують ділову активність банківської установи

Найменування показника
Алгоритм
розрахунку
Економічний зміст показника визначає
а) в частині пасивів
1 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів
Питома вага залучених коштів (Зк) у загальних пасивах (Пзаг).
2 Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів
Питома вага одержаних міжбанківських кредитів (МБК) у загальних пасивах (Пзаг).
3 Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів
Питома вага строкових депозитів (Дстр) у загальних пасивах (Пзаг).
4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи
Співвідношення дохідних активів (Да) і залучених коштів (Зк).
5 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель
Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (Зк).
6 Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель
Співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Дс).
б) в частині активів
1 Коефіцієнт дохідних активів
Питома вага дохідних активів (Ад) у загальних активах (Аз)
2 Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель
Питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (Аз).
3 Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь
Питома вага портфеля цінних паперів і паїв (ЦПП) у загальних активах (Аз).
4 Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах
Питома вага інвестицій (ЦПП) у дохідних активах (Ад).
5 Коефіцієнт проблемних кредитів
Питома вага проблемних (прострочених і безнадійних) кредитів (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР).

Важливим напрямком здійснення прибуткової банківської діяльності є управління його ліквідністю та платоспроможністю. Ліквідність банку — це його здатність своєчасно та в повному обсязі задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах. Нижче подано блок показників призначених для оцінки ліквідності банку (Таблиця 1.3).

Таблиця 1.3

Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу банку

Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
Показники ліквідності
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності
Показує можливість банку погашати «живими» грішми з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами (Д).
2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку
Характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов’язань (Ззаг) всіма активами (Азаг).
3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів
Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Авл) у робочих активах(Ар).
4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань
Характеризує забезпечення дохідними активами банку (Ад) його загальних зобов’язань (Ззаг) і сповіщає про часткове погашення зобов’язань банку поверненнями дохідних активів.
5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованої ліквідності)
Розкриває, наскільки видані кредити (КР) забезпечені всіма залученими депозитами (Д) (чи є незбалансована ліквідність).
6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань
Розкриває здатність банку погашати зобов’язання (Ззаг) високоліквідними активами (Авл) та через продаж майна (Ам).

На підставі даних наведеного балансу сформована система основних алгоритмізованих показників, які детально характеризують ефективність управління банківською установою (Таблиця 1.4).