Смекни!
smekni.com

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (стр. 5 из 6)

4. В процесі кредитування оборотних коштів для зниження ризику використовуються: запобігання ризику, відхилення ризику, скорочення величини потенційних втрат, передача ризику професійному страховикові, фінансові інструменти хеджування ризиків.

5. Запропоновано систему контролінгу, яка включає такі блоки: визначення об'єкту контролінгу (види кредитів); система контрольованих показників; моніторинг показників. Ґрунтуючись на даних контролінгу доцільно регулювати ступінь кредитного ризику, використовуючи різні методи: диверсифікованість операцій з урахуванням фактору ризику, контроль за якістю кредитного портфеля, визначення відсотків за кредит з урахуванням ризику тощо. Тобто, контролінг стає також механізмом оперативного контролю за цільовим використанням кредитів, повнотою й своєчасністю їх повернення банку.

6. Одночасне здійснення банками активних і пасивних операцій створює додаткові чинники ризику, що вимагає особливого підходу до обмеження їхнього впливу й об'єднання у функцію управління активами й пасивами завдань з управління ліквідністю й банківськими ризиками. При управлінні ризиками в рамках єдиної системи управління активами й пасивами досягається основна мета – оптимізація вартості активів і пасивів й підвищення (або збереження) рентабельності в умовах можливих ризиків у майбутньому.

7. Кількість кредитних ресурсів, спрямованих в економіку рік у рік збільшується, і разом з цим зростає кількість проблемних кредитів. На 01.01.2007 року ця сума склала близько 4,5 млрд. грн., з них заборгованість підприємств легкої промисловості – близько 33 млн., при загальній сумі вимог за кредитами більш ніж 1 млрд. грн. Успішне функціонування підприємств легкої промисловості неможливе без залучення кредитних ресурсів. Але комерційні банки розглядають ці підприємства як досить ненадійних позичальників, що підтверджується незначною часткою виданих підприємствам легкої промисловості кредитів в загальному обсязі коштів, спрямованих в економіку. Це свідчить про відсутність взаємодії й взаєморозуміння між підприємствами легкої промисловості й комерційними банками.

8. Запропоновано створення й впровадження в практику роботи банків і підприємств механізму управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств легкої промисловості, який забезпечуватиме достатній рівень кредитних ресурсів для підприємств і значною мірою зменшить негативний вплив банківських ризиків. Механізм управління складається із взаємозалежних елементів, серед яких превентивні, компенсаційні заходи, оцінка ризику кредитування, оцінка кредитоспроможності позичальника. Центр управління банківським ризиком переміщується на початкову стадію взаємин із клієнтом. Перш ніж видавати кредит, банку необхідно визначити, як це узгоджується з його кредитною політикою, з підсумками оцінки ризику на підставі інформації, отриманої від клієнта у формі анкети, пакета документів, необхідних для вирішення питання про кредитування, на основі відомостей, наявних у банку, отриманих від інших кредитних установ, спеціальних агентств і служб.

9. Аналіз платоспроможності позичальника є важливою складовою процесу кредитування. Перелік коефіцієнтів, що рекомендуються методикою, викладеною у Постанові Національного банку України від 6 липня 2000 р. №279 доцільно доповнити уточненими коефіцієнтами ліквідності, що дозволить точніше визначити фінансове становище позичальника.

10. Для забезпечення цільового використання й своєчасного повернення кредитів процес організації кредитування необхідно доповнити такими етапами: розробка стратегії кредитних операцій та оперативний кредитний моніторинг.

Наступним напрямком у сфері управління кредитним ризиком є розмежування понять “ризик кредитної послуги” й “ризик підприємства-позичальника”. Про ризик кредитної послуги свідчить виникнення прострочених платежів, потреба в додатковому кредиті для завершення кредитної угоди, неповне освоєння кредитної лінії. На ризик підприємства вказує негативна інформація про позичальника і його діяльність, відмови кредитування з боку інших банків, банкрутство дочірніх фірм. Оцінка ступеню ризику кредитної послуги проводиться після вивчення порядку погашення боргу, вивчення джерел погашення і здійснюється на основі фінансових коефіцієнтів, збору інформації із зовнішніх джерел, вивчення кредитної історії, аналізу грошового потоку підприємства-позичальника.

Впровадження в практику діяльності комерційних банків і підприємств легкої промисловості механізму управління ризиками кредитування оборотних коштів буде сприяти підвищенню надійності банківської системи України, ефективній роботі підприємств легкої промисловості, задоволенню потреб населення в якісних товарах, наповненню державного бюджету.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

У наукових фахових виданнях:

1. Кулiнич І.М. Опцiони як похiдний фiнансовий iнструмент при керуваннi фiнансовими ризиками // Вiсник КНУТД: Збiрник наукових робот.– 2004.– №4. – С. 92-94.

2. Кулинич И.Н. Управление банковскими рисками как способ повышения платежеспособности банка // Актуальнi проблеми економiки.– 2005.– №1. – С. 60-68.

3. Кулинич И.Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка // Актуальнi проблеми економiки.– 2005.– №9. – С. 58-64.

4. Кулинич И.Н. Управление рисками как составной элемент финансового менеджмента кредитной организации // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т. 16. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 230-233.

5. Кулинич И.Н. Подходы к оценке странового риска в деятельности коммерческого банка // Актуальнi проблеми економiки.– 2006.– №2.–С.22-26.

6. Кулинич И.Н. Управление рисками как составляющая процесса эффективного управления банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Т. 19. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 349-351.

У інших виданнях:

7. Кулинич И.Н. Совершенствование организации процесса управления рисками коммерческого банка // Проблемы и пути повышения конкурентоспособности предприятий: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. – Севастополь: Из-во СевНТУ, 2005. – С. 215-216.

8. Кулинич И.Н. Минимизация кредитного риска коммерческого банка на основе анализа кредитоспособности ссудозаемщика // Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых “Ломоносов - 2007”, Севастополь, 2007 р. – Севастополь, 2007. – С. 470-472.

9. Кулинич И.Н. Направления регулирования процентного риска коммерческих банков // Проблемы и пути повышения конкурентоспособности предприятий: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. – Севастополь: Из-во СевНТУ, 2007. – С. 113-115.

АНОТАЦІЯ

Кулінич І.М. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (легка промисловість). – Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, Київ, 2008.

У дисертації розглядаються теоретичні, методичні та практичні питання формування ефективного механізму управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств.

Розглянуті види ризиків, що формуються в банківській діяльності у зв'язку із кредитуванням оборотних коштів підприємств, виявлені напрямки підвищення ефективності проведених на підприємствах і в банках превентивних і компенсаційних процедур, обґрунтована необхідність розмежування ризику кредитної послуги й ризику безпосередньо самого підприємства-позичальника.

У роботі запропоновано визначення фінансового потенціалу підприємства-позичальника за допомогою уточнених показників ліквідності, уточнені склад і зміст функцій фінансового менеджменту банку й механізмів їхньої реалізації через об'єднання у функцію керування активами й пасивами завдань по керуванню ліквідністю й керуванню ризиками.

Обґрунтовано необхідність організації системи взаємин банку з підприємством-позичальником у вигляді поетапного процесу, що охоплює весь період кредитних відносин, що дозволить вчасно аналізувати умови комерційної діяльності позичальника й рівень менеджменту.

Розроблено механізм управління кредитуванням комерційними банками оборотних коштів підприємств легкої промисловості, що поєднує функції оптимізації кредитного портфеля, визначення стратегічного напрямку кредитування, оцінку підприємства-позичальника з врахуванням його кредитоспроможності, цільового використання кредиту й виконань зобов'язань перед банком.

Ключові слова: оцінка ризиків, пов’язаних із кредитуванням підприємств, ризик позичальника, ризик кредитних операцій, спільний ризик банків і підприємств, механізм керування ризиками.

АННОТАЦИЯ

Кулинич И.Н. Механизм управления рисками кредитования оборотных средств предприятий (на примере легкой промышленности). - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (легкая промышленность). – Киевский национальный университет технологий и дизайна МОН Украины, Киев, 2008.

В диссертации рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы формирования эффективного механизма управления рисками кредитования оборотных средств предприятий легкой промышленности.

Рассмотрены виды рисков, формирующиеся в банковской деятельности в связи с кредитованием оборотных средств предприятий, выявлены направления повышения эффективности проводимых на предприятиях и в банках превентивных и компенсационных процедур, обоснована необходимость разграничения риска кредитной услуги и риска непосредственно самого предприятия-заемщика.