Смекни!
smekni.com

Місце товарної біржі в сучасній економіці (стр. 3 из 3)

Подальша інтеграція України у світовий біржовий ринок, розширення нашої держави участі в міжнародному розподілі праці можливі лише за умови подолання недоліків і негативних тенденцій, які відбулись останніми роками, та орієнтації на загальносвітові тенденції розвитку. Вирішення цих проблем, залучення передових досягнень маркетингу й логістики підвищить економічний потенціал бірж та економіки України загалом.

Результати аналізу сучасного стану біржового ринку України дозволяють говорити про сприятливі передумови його розвитку: зокрема, спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів біржової торгівлі та зацікавленість економічних суб’єктів у використанні переваг біржової торгівлі.

Подолання виявлених недоліків функціонування товарних бірж України необхідно пов’язувати, в першу чергу, із запровадженням ринку товарних деривативів, що забезпечить формування реальних ринкових цін та гнучкої системи управління фінансовими ризиками як основи функціонування цілісних інвестиційно-привабливих ринків базових товарних активів.

Список літератури

1. Біржова справа: підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 602 с.

2. Бралатан В.П. Розвиток біржового ринку в Україні / В. П. Бралатан// Економіка АПК. – 2006. - № 2.- С.126-129.

3. Введение в бизнес / Ю. В. Пашкус, О. М. Мисько. – Д., 2002. – 212 с.

4. Кравченко С.А. Состояние функционирования товарных бирж / С.А. Кравченко // Економіка АПК. – 2006. - №9. – С.98-105.

5. Маркетинг: основи теорії і практики : навч. посіб. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль ; за заг. ред. В. В. Липчука. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 288 с.

6. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Державний комітет статистики України / О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2010. – С.5-7.

7. Основи формування та функціонування аграрного ринку / за ред. І. М. Брюховецького. – Суми, 2009. – 179 с.

8. Товарні біржі в Україні: Аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / за ред. акад. УААН П. Г.Саблука. – К., 200. – 356 с.

9. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ.htm. - Кількість бірж (1992 – 2009 роки) Структура укладених угод на біржах [Електронний ресурс].