Смекни!
smekni.com

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк" (стр. 9 из 9)

14. Банковское дело: Учебник. — 2е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2000.— 672 с.

15. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г. К.: Знання, 2004. 406 с.(Вища освіта ХХI століття)

16. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мінво освіти і науки України; Унт економіки та права "Крок"; Грушко В.І.; Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є. К.: ЦНЛ, 2004. 264 с.

17. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків – Львів: ЛБІ НБУ, 2001

18. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

20. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.— 768 с.

21. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy.— 820 c.

22. Фінансовобанківська статистика. Практикум: Навч.посібник // під ред. Ткача Є.І. – К.: Либідь, 2002. – 324 с.

23. HTTP://WWW.PRAVEX.DP.UA – Офіційний вебсайт Дніпропетровської філії АКБ “Правекс-банк”

24. HTTP://WWW.PRAVEX.COM.UA – Офіційний вебсайт АКБ “Правекс Банк”

25. HTTP://WWW.AUB.COM.UA – Офіційний вебсайт Асоціації українських банків

26. HTTP://WWW.BANK.GOV.UA – Офіційний вебсайт Національного банку України


ДОДАТКИ

Додаток А

Динаміка основних показників банківської системи України в 2001 – 2005 роках

Таблиця А.1

Основні показники структури та результатів діяльності комерційних банків України станом на 1 квітня 2005 року [61]

№ з/п Показники Дата
01.01. 2001 01.01. 2002 01.01. 2003 01.01. 2004 2005
01.01 01.02 01.03 01.04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Кількість зареєстрованих банків 195 189 182 179 182 185 185 185
2. Виключено з Державного реєстру банків 9 9 12 8 4 0 0 0
3. Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації 38 35 24 20 20 20 20 21
4. Кількість діючих банків 153 152 157 158 160 161 161 161
4.1 з них: з іноземним капіталом 22 21 20 19 19 19 19 21
4.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 7 6 7 7 7 7 7 9
5. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі, % 13.3 12.5 13.7 11.3 9.6 9.5 9.5 11.5
АКТИВИ (млн.грн.)
1. Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 39866 50785 67774 105539 141497 140329 146709 158641
1.1 Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) 37129 47 591 63896 100234 134348 133047 139296 151166
2. Високоліквідні активи 8270 7744 9043 16043 23595 23720 25878 29156
3. Кредитний портфель 23637 32097 46736 73442 97197 94943 98875 105497
3.1 з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності 18216 26564 38189 57957 72875 71887 74198 78832
3.2 кредити надані фізичним особам 941 1373 3255 8879 14599 14258 14678 15668
4. Довгострокові кредити 3309 5683 10690 28136 45531 45921 47252 49953
4.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності 2761 5125 9698 23239 34693 34637 35568 37503
5. Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) 2679 1863 2113 2500 3145 3276 3400 3343
6. Вкладення в цінні папери 2175 4390 4402 6534 8157 8963 8994 10880
7. Резерви під активні операції банків 2737 3194 3905 5355 7250 7388 7516 7609
% виконання формування резерву 61.5 85.4 93.3 98.2 99.7 99.8 99.9 99.8
7.1 з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 2 336 2963 3575 4631 6367 6478 6572 6723
ПАСИВИ (млн.грн.)
1. Пасиви, усього 37129 47591 63896 100234 134348 133047 139296 151166
2. Балансовий капітал 6507 7915 9983 12882 18421 18700 19138 19693
2.1 з нього: статутний капітал 3671 4573 5998 8116 11605 11727 11929 12258
2.2 Частка капіталу у пасивах (капіталоємкість) 17.5 16.6 15.6 12.9 13.7 14.1 13.7 13.0
3. Зобов'язання банків 30622 39 676 53 913 87352 115926 114347 120159 131473
3.1 з них: кошти суб'єктів господарської діяльності 13071 15653 19 703 27987 40128 40732 41283 46686
3.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 2867 4698 6161 10391 15377 15425 15147 16630
3.2 вклади фізичних осіб 6649 11165 19092 32113 41207 43753 47109 49561
3.2.1 з них: строкові вклади фізичних осіб 4569 8060 14128 24861 33204 35240 37790 39617
Довідково (млн.грн.):
1. Регулятивний капітал 5148 8025 10099 13274 18188 18501 19761 20190
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 15.53 20.69 18.01 15.11 16.81 17.14 17.70 17.13
3. Доходи 7446 8583 10470 13949 20072 1905 3690 5740
4. Витрати 7476 8051 9785 13122 18809 1744 3293 5209
5. Результат діяльності 30 532 685 827 1263 161 397 531
6. Рентабельність активів, % 0.09 1.27 1.27 1.04 1.07 ... ... 1.54
7. Рентабельність капіталу, % 0.45 7.50 7.97 7.61 8.43 ... ... 11.24
8. Чиста процентна маржа, % 6.31 6.94 6.00 5.78 4.90 ... 4.89 4.78
9. Чистий спред, % 7.10 8.45 7.20 6.97 5.72 ... 5.72 5.67

Додаток Б

Баланси та фінансові звіти АКБ „Правекс-банк” (2001 2004)

Таблиця Б.1
Продовження табл. Б.1


Таблиця Б.2

Динаміка основних статей фінансових звітів АКБ „Правекс-банк”Таблиця Б.3

Динаміка агрегатів та статей балансу АКБ “Правекс-банк”[1] Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина – Москва, «Финансы и статистика», 1998

[2] Иванов В.М. Деньги и кредит. К.,1999, МАУП