Смекни!
smekni.com

Національна система масових електронних платежів (стр. 2 из 3)

· зменшення державних витрат на обслуговування готівково-грошового обіг;

· охоплення банківськими послугами переважної частини населення країни;

· розширення сфери використання безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних карток за рахунок зменшення готівкових платежів;

· збільшення інвестиційних можливостей банківської системи України шляхом залучення коштів населення на рахунки в банках;

· скорочення частки тіньового грошового обороту в економіці країни та поліпшення системи стягнення податків і зборів.

Водночас на світовому картковому ринку картки міжнародних платіжних систем як засіб безготівкових платежів працюють досить ефективно.

Міжнародні карткові продукти (у повній відповідності з їх назвою) повинні обслуговувати інтеграцію нашої країни у світове спів товариство: забезпечувати платежі українців за кордоном і іноземних громадян на території України. Національні карткові продукти можуть і повинні ефективно обслуговувати локальний і національний оборот та мають бути зорієнтовані на обслуговування в Україні дрібних і середніх локальних і національних платежів.

Фактори, які стримують розвиток безготівкових платежів з використанням платіжних карток:

· низький рівень купівельної спроможності населення;

· незацікавленість населення у користуванні платіжними картками;

· відсутність кредитних історій фізичних осіб, що стримує розвиток кредитування з використанням платіжних карток;

· незацікавленість торговців у впровадженні безготівкових форм розрахунків (досить високі банківські комісійні, прозорість платежів, додаткові витрати на купівлю та обслуговування термінального обладнання і навчання персоналу);

· недостатньо розвинена інфраструктура обслуговування платіжних карток;

· необхідність значних капіталовкладень для впровадження безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток.

Концепція поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів (надалі – Концепція) спрямована на створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу в Україні шляхом розбудови масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків, створення прозорої фінансової системи, залучення через банківську систему в загальногосподарський обіг значних фінансових ресурсів (готівкових коштів населення та юридичних осіб), забезпечення поступового переходу на безготівкові розрахунки.

Основні цілі Концепції:

· розширення сфери використання безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних карток;

· збільшення інвестиційних можливостей у банківській системі України шляхом залучення коштів населення на рахунки в банках;

· гарантування безпеки здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, у тому числі використання старт-карток;

· зменшення готівкових платежів;

· збільшення зацікавленості населення у використання платіжних карток;

· зменшення витрат, пов’язаних із підтримкою готівкового грошового обігу;

· запровадження нових технологій у системах масових безготівкових платежів;

· запровадження електронної комерції.


3. Плани НБУ щодо розвитку НСМЕП.

Національним банком України прийнята Програма розвитку Національної системи масових електронних платежів на 2006 – 2008 роки (надалі – Програма). Її прийнято з метою визначення подальших стратегічних напрямів розвитку НСМЕП на не найближчі роки та забезпечення системного підходу під час її впровадження. Програмою визначені основні завдання та шляхи їх реалізації щодо подальшого розвитку НСМЕП з урахуванням світових тенденцій розвитку безготівкових розрахунків, практики та сучасних моделей функціонування платіжних систем.

Пропонуються такі шляхи втілення Програми:

1. Забезпечення функціонального і технологічного розвитку НСМЕП шляхом розробки й затвердження таких платіжних та інформаційних технологій, як операція «розширений платіж» (у тому числі «адресний платіж»), необхідні для реалізації соціальних проектів, операцій у мережі Інтернет (створення Інтернет-терміналів); роботи «групи банків» (з можливостями використання гнучкої системи комісійних); банківських процесингових центрів (на основі автоматизованої карткової системи з делегуванням інформаційних повноважень).

2.Підвищення надійності й ефективності функціонування складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП;

3. Розширення сфер застосування технологій і складових апаратно-програмного комплексу НСМЕП за рахунок використання не фінансових додатків «платіжної картки НСМЕП нового покоління» та реалізації таких супутніх проектів:

· «соціальна картка», яка допоможе здійснювати нарахування, виплату й облік соціальної допомоги та інших соціальних виплат малозабезпеченим і незахищеним верствам населення;

· «транспортна картка» (з урахуванням соціальної складової), яка дасть змогу сплачувати за проїзд у громадському транспорті вести облік пасажирів, що мають пільги;

· «студентська картка», котра поєднує функції студентського квитка та банківської платіжної картки із соціальною складовою (для нарахування стипендій, соціальної допомоги, разових виплат студентам). У пілотному проекті впровадження електронного студентського квитка взяли участь НТУУ «Київський політехнічний інститут», Національний транспортний університет, Львівський інститут банківської справи і Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Українська академія банківської справи НБУ;

· «митна картка», яка використовуватиметься під час розмитнення вантажів та/або сплати митних платежів;

· «картка водія» – для зберігання інформації про транспортний засіб та його власника, а також для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху та розрахунків за товари та послуги;

· «електронний паспорт», який у перспективі може замінити звичайний паперовий паспорт громадянина України, а також може містити додаткову інформацію про його власника (ідентифікаційний номер, сімейний стан тощо);

· «картка страхувальника» – вона застосовуватиметься за наявності у громадян страхових полісів;

· «носій електронного цифрового підпису» – як засіб забезпечення особистого підпису громадянина;

· «дисконтна картка» тощо.

4. Забезпечення діяльності та розвитку організаційної структури НСМЕП шляхом залучення до роботи системі нових банків, учасників (банківських процесингових центрів, еквайрингових компаній і технічних еквайрів), залучення до участі в виробництві карток НСМЕП нових підприємств, що мають відповідний сертифікат якості, створення умов для роботи банків у НСМЕП за різними моделями (емітент із делегування інформаційних повноважень, еквайр із делегуванням інформаційних повноважень тощо);

5.Вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази НСМЕП.

Держателя карток Національної системи масових електронних платежів зможуть у відділеннях «Укрпошти» виконувати такі фінансові операції, як видача і завантаження готівкою картки, здійснення платежів за надані послуги тощо. З огляду на розгалужену мережу відділень «Укрпошти» така співпраця має значно розширити мережу обслуговування карток НМСЕП.

З метою розширення функціональних можливостей платіжних та інформаційних технологій НМСЕП Національний банк України підписав договір про вступ до НСМЕП ЗАТ «Центр обслуговування мобільних платежів» (ЗАТ «ЦОМП») як процесингового центру мобільних платіжних інструментів; також розпочато реалізацію пілотного проекту з упровадження мобільного платіжного інструменту (МПІ) на базі технологій НСМЕП.

Підсумовуючи викладене вище, можна з упевненістю стверджувати, що поняття «національна платіжна система» значно ширше і глибше, ніж просто структура, що забезпечує обслуговування платіжних карток на території всієї держави. Крім того вона виконує ряд дуже важливих соціальних і державних функцій. Якщо розглядати національний картковий ринок України з погляду дотримання вищезгаданих державних інтересів, то поле для розвитку виявляється величезним.

В Національному банку України завершуються розробки специфікацій розширених структур представлення інформації за фінансовими операціями, що виконані на термінальному обладнані.

Представлення інформації у вигляді Розширеної структури – це спроба надання уніфікованого представлення на термінальних пристроях НСМЕП будь якої фінансової та іншої інформації. Це дозволяє зменшити витрати на модифікацію програмного забезпечення, терміну розробки та витрат на розробку нових фінансових та сервісних додатків у НСМЕП, зменшити обсяги ПЗ термінальних пристроїв та інших компонент системи.

На даному етапі у розширеному вигляді будуть представлені тільки інформація відповідна до індивідуальної трансакції за Off-line операцією та авторизації за On-line операцією (включаючи операції за соціальними картками тощо).

У майбутньому буде можливе представлення інформації у форматах МПС, інформації з банківськими виписками і таке інше.

Сьогодні розширені структури представлення інформації за фінансовими операціями планується використати при формуванні фінансових документів за операціями "Перерахування коштів", "Платіж мобільним платіжним інструментом", "Інтернет платіж", "Видача готівки", а також “соціальні платежі”, інформація за дисконтами тощо.