Мир Знаний

Влияние удобрений на урожай и качество ячменя и картофеля (стр. 13 из 13)

3.15. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è ýíåðãåòè÷åñêàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ ñèñòåì óäîáðåíèé.................................................................................................................................... 58

4. Áåçîïàñíîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðè âîçäåëûâàíèè ÿ÷ìåíÿ â óñëîâèÿõ ÑÏÊ "Êóçüìèùè" Êîñòðîìñêîãî ðàéîíà.................................................................................. 60

5. ÂÛÂÎÄÛ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß.................................................................................................. 65

6. ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß................................................................................................................... 67

7. ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ............................................................................................................................ 1

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ............................................................................................................................... 72