Мир Знаний

Канал послідовної передачі даних (стр. 1 из 5)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Альбом документів курсового проекту по дисципліні

“Комп’ютерна схемотехніка ”

Харків 2005


Анотація

В курсовому проекті розроблено канал послідовної передачі 24-х розрядних даних із використанням мультилексорів і демультиплексорів.

Розробка виконана на мікросхемах ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальній записці приведені необхідні обґрунтовування, розрахунки та описи принципу дії як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків та вузлів. Виконано перевірку працездатності пристрою з використанням пакету EWB.

Альбом документів курсового проекту, крім пояснювальної записки, вміщує також структурну, принципову та функціональну схеми пристрою.

Аннотация

В курсовом проекте разработан канал последовательной передачи 24-х разрядных данных с использованием мультиплексоров и демультиплексоров.

Разработка выполнена на микросхемах ТТЛ-логики 155 серии. В пояснительной записке приведены необходимые обоснования, расчет и описание принципа действия устройства, отдельных блоков и узлов. Проведена проверка работоспособности устройства с использованием пакета EWB.

Альбом документов курсового проекта, кроме пояснительной записки, содержит также структурную, принципиальную и функциональную схемы устройства.

Annotation

There is a development of channel of sequential transfer of 24-bit data with multiplexers and demultiplexers usage in a term paper.

The development is run for microcircuits TTL – logic of 155 series. In the explanatory notes there are necessary motivations, calculations and descriptions of the principle of action of the devices as a whole and its separate functional blocks and nodes. The performance check of the device with the usage of EBM package has been carried out.

The album of the documents of the term paper contents the structure, principle and functional device schemes of the device and the explanatory notes as well.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Xxxxxxx.)

“_____”_________2005 р.

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Відомість проекту

Розробники

Керівник проекту

______(Xxxxxxx)

“_____”_________2005 р.

Виконавець

______(Xxxxxxx.)

“_____”_________2005 р.

Харків 2005






Формат
Зона Поз. Позначення Найменування Кільк. Нотатки
Документація
загальна
А4 XXXXXXX ТЗ Технічне
завдання 2
А4 XXXXXXX ПЗ Пояснювальна
записка 30
А4 XXXXXXX Е1 Канал
послідовної
передачі даних 1
А3 XXXXXXX Е2 Канал
послідовної
передачі даних 1
А3 XXXXXXX Е3 Канал
послідовної
передачі даних 1
А4 XXXXXXX ПЕ Перелік
елементів 1
XXXXXXX ВП
Змін. Літ № докум Підпис Дата

Канал послідовної передачі даних

Відомість проекту

Літ Лист Листів
Розроб. Xxxxxxx. К 2 2
Перевір. Xxxxxxx

НТУ "ХПІ"

Кафедра ОТП

Затв. Xxxxxxx.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Xxxxxxx.)

“_____”_________2005 р.

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Технічне завдання

Розробники

Керівник проекту

______(Xxxxxxx)

“_____”_________2005 р.

Виконавець

______(Xxxxxxx.)

“_____”_________2005 р.

Харків 2005


Технічне завдання

Найменування: Канал послідовної передачі даних

Призначення: Канал послідовної передачі даних між двома зовнішніми пристроями.

Технічні характеристики:

Розрядність даних:

вхідних 24

вихідних 24

Основні елементи: MUXі DMUX

Використовувана серія мікросхем: 155

Дані для передачі і сигнал ввімкнення передачі задаються зовнішнім сигналом.

Канал послідовної передачі даних повинен бути побудован з використанням мультиплексорів і демультиплексорів, а також із додатковою індикацією передачі даних.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Xxxxxxx.)

“_____”_________2005 р.

КАНАЛ ПОСЛІДОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Пояснювальна записка

Розробники

Керівник проекту

______(Xxxxxxx)

“_____”_________2005 р.

Виконавець

______(Xxxxxxx.)

“_____”_________2005 р.

Харків 2005


Реферат

Даний документ є пояснювальною запискою об'ємом 30 аркушів. В пояснювальній записці приведено 10 таблиць, 4 рисунки, використано 11джерел літератури.

Ключові слова: КАНАЛ, МІКРОСХЕМА, ІНДИКАЦІЯ, ПОСЛІДОВНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, МУЛЬТИПЛЕСКОР, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР.

В курсовому проекті розроблено схему каналу послідовної передачі 24-х розрядних даних, виконану на мультиплескорах і демультиплексорах.

Розробка виконана із застосуванням мікросхем ТТЛ-логіки 155 серії. В пояснювальної записці приведені обґрунтування побудови схеми, швидкодії схеми, розрахунки і опис принципу дії, як пристрою в цілому, так і його окремих функціональних блоків і вузлів. Проведено моделювання розробленого пристрою у пакеті моделювання EWB. Реалізовано індикацію передачі даних по каналу під час роботи пристрою.


Зміст

Вступ

I. Розробка структурної схеми каналу послідовної передачі даних

II. Розробка функціональної схеми каналу послідовної передачі даних

III. Розробка принципової схеми каналу послідовної передачі даних

IV. Моделювання каналу послідовної передачі даних

V. Розрахунок основних параметрів і характеристик каналу

5.1. Розрахунок часових характеристик каналу

5.2. Розрахунок токів і потужності, що споживаються пристроєм

5.3. Розрахунок надійності пристрою

Висновки

Список використаної літератури


Позначення Найменування Кількість
Конденсатори
С1 КМ-6-9-130 пФ +-10% ОЖО 464.023 ТУ 1
С2 КМ-6-9-68 мкФ +-10% ОЖО 464.023 ТУ 1
С2-С39 КМ-6-9-0,68 мкФ +-10% ОЖО 464.023 ТУ 37
Резистори
R1 МЛТ-0,125-10 кОм +- 10% 1
R2, R3 МЛТ-0,125-100 Ом +- 10% 2
Світлодіоди
VD1, VD2 АЛ307В 2
Мікросхеми
DD1-DD3, DD39-DD41 К155ИР13 6
DD4 К155ЛИ1 1
DD5 К155АГ1 1
DD6, DD12, DD42 К155ТВ1 3
DD7-DD9, DD11 К155КП7 4
DD10, DD23-DD26 К155ЛН1 5
DD13 К155ИЕ5 1
DD14, DD15, DD17-DD22 К155ИД7 8
DD16 К155ЛА2 1
DD27-DD38 К155ТМ2 12
Розняття
ХР1, ХР2 Вилка ГРП М1-61ШУ2 Кео.364.006 ДТУ 2
XXXXXXX ПЕ
Змін Літ № докум Підпис Дата

Канал послідовної передачі даних

Перелік елементів

Літ Лист Листів
Розроб. Xxxxxxx. К 1 1
Перевірив Xxxxxxx

НТУ "ХПІ"

Кафедра ОТП

Затв. Xxxxxxx.

Технічне завдання

Найменування: Канал послідовної передачі даних

Призначення: Канал послідовної передачі даних між двома зовнішніми пристроями.

Технічні характеристики:

Розрядність даних:

вхідних 24

вихідних 24

Основні елементи: MUXі DMUX

Використовувана серія мікросхем: 155

Дані для передачі і сигнал ввімкнення передачі задаються зовнішнім сигналом.

Канал послідовної передачі даних повинен бути побудован з використанням мультиплексорів і демультиплексорів, а також із додатковою індикацією передачі даних.

Реферат

Даний документ є пояснювальною запискою об'ємом 30аркушів. В пояснювальній записці приведено 10 таблиць, 4 рисунки, використано 11джерел літератури.

Ключові слова: КАНАЛ, МІКРОСХЕМА, ІНДИКАЦІЯ, ПОСЛІДОВНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, МУЛЬТИПЛЕСКОР, ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР.