Смекни!
smekni.com

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення (стр. 5 из 10)

Для вивчення економічної ефективності я використаю такі показники, як вартість валової сільськогосподарської продукціїв розрахунку на 1га посіву, 1 середньорічного працівника; прибуток або збиток в розрахунку на 1га посіву, 1 середньорічного працівника; валовий дохід в розрахунку на 1га посіву, 1 середньорічного працівника; а також рівень рентабельності.

Вартість валової продукції визначається шляхом множення валового виробництва кожного виду продукції, виробленого в галузі рослинництва, на співставні ціни 2000 року. Поділивши даний показник на загальну площу посіву, середньорічну кількість працівників, кількість відпрацьованих людино-годин та виробничу собівартість продукції, отримаємо усі вище перераховані показники.

Прибуток або збиток визначається, як різниця між виручкою від реалізації продукції та повною собівартістю продукції. Рівень рентабельності визначається як відношення прибутку до повної собівартості продукції. Рівень рентабельності відображує ефективність виробничих витрат на підприємстві.

Таблиця 2.6. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва СВК “Пинчуки” Васильківського району Київської області

Показники 2004 2005 2006 2006/2004, %
Вихідні дані:
Вартість валової сільськогосподарської продукції – всього, грн. 1951407,15 2072284,29 1748806,64 89,6
Прибуток, грн. 774700 120100 126400 16,3
Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, чол. 73 73 70 95,9
Площа сільськогосподарських угідь, га. 1095 1073 994 91,1
Собівартість - всього, грн. 1376900 2343800 2344500 170,3
Розрахункові дані:
Вартість валової продукції, грн. 1951407,15 2072284,29 1748806,64 89,6
на 1 працівника 26731,6 28387,5 24983 93,5
на 1 га сільськогосподарських угідь 1782,1 1931,3 1852,5 104,0
Валовий дохід, грн. 2151600 2463900 2470900 114,8
на 1 працівника 29474,0 33752,1 35298,6 119,8
на 1 га сільськогосподарських угідь 1964,9 2296,3 2485,8 126,5
Прибуток (збиток), грн. 774700 120100 126400 16,3
на 1 працівника 10612,3 1645,2 1805,7 17,0
на 1 га сільськогосподарських угідь 707,5 111,9 127,2 18,0
Рівень рентабельності, % 156,3 105,1 105,4

Аналізуючипоказникиекономічної ефективності сільськогосподарського виробництва, необхідно вказати на те,що більшість з них зменшилася. Вартість валової сільськогосподарської продукції зменшилася, порівняно з 2004 роком, на 10,4% (або на 202600,5 грн.), так у 2004 році вона склала 1951407,15 грн., у 2005 - 2072284,29 грн., у 2006 - 1748806,64 грн., у тому числі вартість валової продукції в розрахунку на 1 працівника зменшився на 6,5% (або на 1748,6 грн.), на 1 га сільськогосподарських угідь вартість валової продукції зросла на 4% (або на 70,4 грн.)

Негативним явищем є також постійне збільшення собівартості сільськогосподарського виробництва. Порівняно з 2004 роком собівартість зросла на 70,3% (або на 967600 грн.), порівняно з 2005 роком зросла на 700 грн.

Позитивним у виробничій діяльності підприємства є збільшення валового доходу : так, порівняно з 2004 роком цей показник зріс на 15% (або на 319300грн.), порівняно з 2005 роком – лише на 0,3% (або на 7000 грн.), у тому числі валовий дохід в розрахунку на 1 працівника зріс на 20% (або на 5824,6 грн.), на 1 га сільськогосподарських угідь валовий дохід зріс на 26,5% (або на 520,9 грн.)

Прибуток зменшився, оскільки зросла собівартість, порівняно з 2004 роком, на 84% (або на 648300 грн.), порівняно з 2005 роком – зріс лише на 5%.так у 2004 році він склав 774700 грн., у 2005 - 120100 грн., у 2006 - 126400 грн., у тому числі прибуток в розрахунку на 1 працівника зменшився на 83% (або на 8806,6 грн.), на 1 га сільськогосподарських угідь зменшився на 82% (або на 580,3 грн.).

Найвищий рівень рентабельності спостерігався в 2004 році – 156,3%, у 2005 році – 105,1%, у 2006 – 195,4%. Порівняно з 2004 роком рівень рентабельності зменшився на 50,9% за рахунок зниження доходу та збільшення повної собівартості.


2.2 Посівні площі, урожайність і валовий збір зерна

Основною складовою сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку в Україні є зернове виробництво і зерновий ринок. Від реалізації зернових культур сільськогосподарські товаровиробники одержують майже третину грошових надходжень (таб. 2.7).

2.7. Частка виручки від реалізації зернових культур у загальній виручці від реалізації усієї продукції сільськогосподарськими підприємствами України за 2002-2005 рр.

Рік Загальна виручка від реалізації усієї продукції сільськогосподарськими підприємствами України, млн. грн. У тому числі від реалізації зернових культур
млн. грн. %
2002 17117,1 5747,8 29,8
2003 17293,5 4463,2 38,7
2004 23258,5 7138,3 32,6
2005 24840,9 8129,9 32,7
2002-2005 рр. в середньому 20627,5 6369,8 30,9

Зерно для України - стратегічна ринкова продукція. Проте її потенціал за 2002-2005 рр. використаний далеко не повною мірою. Про нестабільність зернового виробництва свідчать дані таблиці 2.7.

Великі коливання у виробництві зерна по роках викликані як зменшенням зібраних площ, так і, насамперед, строкатістю урожайності (табл. 2.8.). Амплітуда таких коливань досягає в окремі роки двократного розміру. Безумовно це відображається не лише на нестабільності аграрного виробництва в цілому, а й на підвищенні соціальної напруги у суспільстві, що мало місце, зокрема, у другій половині 2003 та першій половині 2004 років.

Отже, аналізуючи дану таблицю, потрібно сказати, що найменші зібрані площі, валові збори та урожайність були в 2003 році, а найбільші – у 2005. Серед зернових найбільшу площу протягом 3 років займала пшениця, найменшу – рис.

Динаміка посівних площ передбачає встановлення відношення посівної площі під певною культурою до загальної посівної площі. Аналіз такої структури допомагає визначити, вирощуванню якої культури підприємство надає перевагу.

Таблиця 2.9. Структура посівних площ зернових культур СВК “Пинчуки” Васильківського району Київської області

Культури 2004 2005 2006 2006/20004,%
га % га % га %
Пшениця 315 76,3 340 68,7 350 76,9 111,1
Жито -- -- -- -- 5 1,1 --
Гречка 43 10,4 50 10,1 40 8,8 93,0
Кукурудза на зерно -- -- 50 10,1 -- -- --
Ячмінь 40 9,7 40 8,1 50 11,0 125,0
Овес 10 2,4 10 2,0 10 2,2 100
Інші зернові 5 1,2 5 1,0 -- -- --
Загальна площа 413 100 495 100 455 100 111,2

Аналізуючи дану таблицю, можна сказати, що у 2006 році порівняно з 2004 збільшилася площа посіву пшениці (на 11%, або на 35 га),ячменю (на 25%, або на 10 га), окрім гречки (площа посіву якої зменшилася на 7%, або на 3 га), площа посіву вівсу не змінилася. У 2006 році під зернові культури було відведено 88% усієї посівної площі, у 2005 на зернові припадало 90%, у 2004 – 89%, отже бачимо, що площа, відведена під зернові культури протягом трьох років, не зазнала істотних змін. Незмінними культурами залишалися пшениця, гречка, ячмінь і овес; жито висівалося лише в 2006 році, кукурудза на зерно – у 2005. Серед зернових культур перше місце займає пшениця : у 2004 році – 76,3%, у 2005 - 68,7%, у 2006 – 79,6% від загальної площі зернових культур, друге місце займає гречка : 10,1%, 10,4%, 8,8%, третє місце – ячмінь : 9,7%, 8,1%, 11,0% відповідно.


Назва культури 2004 рік 2005 рік 2006 рік Відхилення у 2006 до 2004 року (+,-)
Площа посіву, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц Площа посіву, га Урожайність,ц/га Валовий збір, ц Площа посіву, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц Площа посіву, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц
га % га % га %
Пшениця 315 67,4 21228 340 62,1 21116 350 44,4 15549 35 111,1 -23 65,9 -56,79 73,2
Жито -- -- -- -- -- -- 5 48,4 242 -- -- -- -- -- --
Гречка 43 11,3 484 50 13,2 662 40 19,1 762 -3 93,0 7,8 169,0 278,0 157,4
Кукурудза на зерно -- -- -- 50 61,0 3051 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ячмінь 40 60,1 2403 40 49,6 1983 50 49,8 2488 10 125,0 -10,3 82,9 85 103,5
Овес 10 56,5 565 10 56,7 567 10 48,6 486 0 100 -7,9 86,0 -79 86,0
Інші зернові 5 65,6 328 5 60,6 303 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Таблиця 2.10.Аналіз посівної площі, урожайності та валового збору зерна СВК “Пинчуки” Васильківського району Київської області