Смекни!
smekni.com

Економічна ефективність виробництва соняшника (стр. 4 из 17)

Галузь олійництва в Україні нині розвивається екстенсивним шляхом. Порівняно із 2000 роком в 2003 році площі соняшнику зросли в 2,3 рази і досягли 3,8 млн. га. середня урожайність по Україні за даний період знизилась майже на третину – до 11,2 ц/га. В окремих областях у 2003 році вона була катастрофічно низькою. Зокрема. сільськогосподарськими підприємствами Криму було зібрано лише по 6,8, хмельницької області – 8,0, Херсонської – 8,3 ц/га. Однією з причин зниження врожайності соняшнику в Україні, на думку ряду фахівців, є його поширення у регіонах, які не мають відповідних грунтово-кліматичних умов для його вирощування.

Незважаючи на такий шлях розвитку, виробництво і реалізація насіння соняшнику, поряд із зерном, є прибутковою галуззю сектору України.

Якщо в 2000 році в середньому по сільськогосподарських підприємствах Запорізької області виробництво насіння соняшнику було нерентабельним, то протягом чотирьох наступних років, за рахунок випереджаючого росту ціни порівняно з рівнем собівартості, виробництво соняшнику було прибутковим. Зокрема, в 2002 році сільськогосподарські товаровиробники області від реалізації насіння соняшнику одержали на 1 га посівів 317,0 грн. прибутку при рівні рентабельності 72,3%.

Рівень рентабельності виробництва насіння соняшнику має чітко виражену тенденцію до зростання, що свідчить про досить стабільний стан галузі та перспективи подальшого її розвитку.


РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

2.1 Природно-економічні умови та спеціалізація господарства

Товариство “Тур” розташоване в східній частині Мелітопольського району Запорізької області.

Господарство розподілене на 1131 га земель. Земельний пай 4,48 га та 858 га майнових.

Виробниче направлення кооперативу зерно-м’ясо – молочне.

Відстань від господарства до районного центру міста Мелітополь – 3 км, до обласного центру міста Запоріжжя – 120 км, до найбільшої залізничної станції Мелітополь – 30 км. Господарство має вигідне місце розташування й хороші путі повідомлень.

Товариство “Тур” Мелітопольського району входить у другий агро кліматичний район Запорізької області. Кліматичні умови цієї зони характеризуються зниженою кількістю опадів, нерівномірним впадінням їх по періодам року, високим температурним режимом, низькою відносною вологістю повітря, особливо в критичні періоди росту, розвитку рослин. Суми температур більші ніж 10 0С складають 3250 0С на рік. Хід середньомісячних температур протягом року по багаторічним даним слідуючий:

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Градуси -4,5 -3,7 2,1 8,7 16,2 20,1 23 22 16,6 10,1 3,3 -1,3

Середньорічна кількість опадів складає 112 мм, що дорівнює 4120 тони води на 1 га. Найбільша кількість опадів випадає в червні – липні, що співпадає з періодом максимального росту сільськогосподарських культур, найменша в кінці.

По багаторічним даним Мелітопольської мете реологічної станції кількість опадів слідуюча:

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кількість, мм 27 25 31 27 35 63 57 34 30 27 28 29

Найбільш холодними місяцями є січень та лютий, найбільш теплими місяцями року є липень та серпень.

Абсолютний річний мінімум температури повітря припадає на січень (-32 0С), максимум – на червень (+38 0С).

Тривалість безморозного періоду становить 165 днів. Ґрунти товариства “Тур” багатий гумусом, в основному переважають південні чорноземи. Ґрунтове покриття сформувалося під впливом сухого теплого континентального клімату на зарівнюваному із западинами рельєфі при глибокому заляганні ґрунтових вод.

Землі товариства “Тур” мають потенціальну родючість. Основні прийоми в системі просапних сівозмін. Накопичення та правильне використання вологи, внесення добрив, покращення найбільш цінних культур і сортів.

Товариство “Тур” є господарством стабільної економіки. На протязі останніх років рівень рентабельності підвищився від 7,4% до 16,6%.

Господарство має мукомольне виробництво, пекарню, крупорушку, ковбасний цех. Швидкими темпами розвивається та використовується в окремій галузі торгівля. Товариство має декілька магазинів і кафе в селі Костянтинівка. Загальна сума грошового обігу складає по господарству 8310 т. грн. чистий прибуток від реалізації продукції через магазин складає 867,9 тис. грн.

Керівництво товариства “Тур”, завдяки закритому циклу, зберегло темпи виробництва основних галузей та з успіхом розвиває нові галузі виробництва.

Зараз в товаристві працює 55 чоловік, робітників та спеціалістів.

Серед матеріальних умов, необхідних для життя людей, земля має особливе значення. Земельні ресурси – національне багатство нашої країни, важлива умова життя і діяльності суспільства, матеріальна основа розвитку сільського господарства, база для розміщення і функціонування усіх галузей народного господарства. Тому найбільш повне і раціональне використання землі для виробництва продукції є найважливішим завданням сільського господарства.

Земля є головним засобом виробництва у сільському господарстві. Про склад і структуру земельних угідь товариства “Тур” дізнаємось з таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

Склад і структура земельних угідь

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2004р. до 2000р. у %
Площага % Площага % Площага % Площага % Площага %
Загальна земельна площа 5212 100 4865 100 4606 100 4476,3 100 4421 100 84,8
Всього с/г угідь 4944 95,0 4668 97,0 4297 93,29 4297 96,0 4213 94,9 85,2
із них: рілля 4735 91,0 4452 92,3 4207 91,3 4107 91,7 4113 90,7 86,85
сінокоси 7,5 0,2 8 0,2 8,5 0,18 7,5 0,16 15 0,33 200
пасовища 36,1 0,7 36 0,8 82 1,78 82 1,83 5 0,11 13,8
багаторічні насадження 165 3,2 172 3,6 168 3,65 101 2,2 80 2,03 48,48
Площа лісу 143 2,8 141 3,0 140 3,04 138 3,08 143 3,36 100
Ставки і водоймища 0,6 0,02 1 0,02 1 0,02 1 0,02 0,6 0,01 100
Інші землі 124,1 2,4 54,86 1,1 - - 39,86 0,89 65 1,65 Х

2000 рік

2004 рік

Рис. 2.1 Структура земельних угідь ТОВ “Тур”.

Аналізуючи дані таблиці 2.1.1. можна сказати, що ТОВ “Тур” добре забезпечене фондом. Майже вся земельна площа зайнята під сільськогосподарськими угіддями. В 2004 року їх площа становила 4213 га, тобто 94,97% від загальної земельної площі. Якщо розглянути саме сільськогосподарські угіддя, то треба відзначити, що площа ріллі за останні п’ять років зменшилась на 622,7 га, тобто на 3,15%, їх площа в 2004 році становила 4113 га. Навпаки, площа сінокосів збільшилась по зрівнянню з 2000 роком в 2004 році на 100%. Якщо в 2000 році площа сінокосів становила 7,5 га (0,2%), то в 2004 році їх площа дорівнювала 15 га (0,33%), що в 2 рази більше за 2000 рік. Значно знизилась площа пасовищ. Якщо зрівняти між собою 2000 рік і 2004 рік, можна сказати, що в 2004 році їх площа становила всього 5 га, що на 77,2% нижче за 2000 рік. Також трохи зменшилась площа багаторічних насаджень. А от площі лісу та ставків і водоймищ залишились незмінними.

Основним показником, що визначає спеціалізацію підприємства, є структура товарної продукції.

Структура товарної продукції відображає спеціалізацію підприємства, яка виражається за допомогою словесної формули. Структура товарної продукції визначається як процентне співвідношення вартості продукції окремих культур і галузей в загальній сумі вартості товарної продукції по господарству, яка приймається за 100%. Місце культур і галузей в господарстві визначається їх питомою вагою в структурі вартості товарної продукції. Приймається, що господарство спеціалізується на виробництві даної продукції, якщо вона в структурі товарної продукції займає 20 і більше відсотків.

Розглянемо склад і структуру товарної продукції в ТОВ “Тур” та визначимо спеціалізацію господарства.

Аналізуючи склад та структуру товарної продукції, можна зробити наступні висновки. Товарна продукція галузі рослинництва в 2004 році відносно 2000 року збільшилась на 815,1 тис. грн., тобто на 92,4%. В тому


Таблиця 2.2
Склад та структура товарної продукції в ТОВ “Тур”
Види продукції 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до 2000р.%
тис. грн.. % тис. грн.. % тис. грн.. % тис. грн.. % тис. грн.. %
Зернові і зернобобові 630,8 21,2 992,8 28,8 696,4 25,31 529,6 19,3 1146,5 42,7 181,7
Соняшник 98,4 3,3 347,8 10,12 86,8 3,15 484,8 17,6 505,1 18,8 513,3
Картопля 93,5 3,2 30,1 0,87 16,9 0,61 - - - - -
Овочі відкритого грунту 26,5 0,9 17,4 0,5 34,6 1,26 2,4 0,08 - - -
Плоди 10,5 0,35 52,9 1,54 81,4 2,96 30,5 1,1 - - -
Баштанні 21,4 0,72 11,5 0,33 - - - - - - -
Інша продукція 7,1 0,03 11,0 0,44 57,1 2,11 72,4 2,62 45,7 1,8 643,6
Разом по рослинництву 882,2 29,7 1463,5 42,6 973,2 35,4 1119,7 40,7 1697,3 63,3 192,4
Молоко 325,0 10,9 494,8 14,4 536,7 19,5 474,4 17,3 133,3 4,97
ВРХ 103,3 3,47 270,3 7,86 322,4 11,7 384,9 14,01 283,1 10,5 274,1
Свині 4,2 0,14 20,0 0,58 47,3 1,72 32,9 1,19 11,7 0,44 278,6
Коні 2,3 0,07 0,6 0,02 - - - - - - -
Інша продукція 17,3 0,62 16,4 0,44 88,4 19,78 10,6 0,3 55,1 2,19 318,5
Разом по тваринництву 449,8 15,2 801,5 23,3 1451,1 52,7 902,8 32,8 483,2 18,1 104,4
Промислова продукція 1375,7 46,3 890,5 25,9 174,5 6,34 558,3 20,3 254,7 9,49 18,5
Реалізація іншої продукції, робіт послуг 256,7 8,8 280,8 8,2 152,34 5,56 165,9 6,2 246,3 9,11 95,9
Всього 2970,2 100 3436,3 100 2751,14 100 2746,7 100 2681,5 100 90,3

числі вартість зернових і зернобобових збільшилась на 515,7 тис. грн. тобто на 81,7%. Вартість соняшника збільшилась на 406,7 тис. грн., тобто на 413,3%. Із складу товарної продукції в 2004 році вибули картопля та овочівідкритого ґрунту, та плоди. Вартість іншої продукції рослинництва збільшилась на 38,6 тис. грн., тобто на 543,6%. Вартість продукції тваринництва збільшилась на 7,4%. В тому числі вартість продукції ВРХ збільшилась на 174,1%, свиней – на 178,6%. А от вартість молока, навпаки, зменшилась на 191,7 тис. грн., тобто на 58,99%. Вартість іншої продукції тваринництва збільшилась на 218,5%. Вартість промислової продукції зменшилась на 81,5%. Реалізація іншої продукції зменшилась на 288,7 тис. грн., тобто на 4,1%.