Смекни!
smekni.com

Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту (стр. 5 из 5)

б) стан – «мягкопластичний», бо покажчик IL = 0,7 відповідає інтервалові 0,5…0,75 за яким стан ґрунту зветься саме так;

в) за ступенем вологості Sr = 0,697 ґрунт є вологим, тому що значенняSr< 0,8 який відповідає станові вологий.


ВИСНОВКИ

Під час виконання курсової роботи використані обчислені за стандартом [4] , нормаллю [3] та працею [5] , табличні нормативні значення механічних характеристик ґрунтів за нормалями[6, 7]. Побудовані графіки – паспорти міцності нескельного ґрунту, застосовані наближені формули для визначення характеристик міцності за результатами випробувань на одно площинне зрушення трьох зразків чи монолітів [2] , логічні критерії для співвідношень значень характеристик. Не всі початкові значення заданих характеристик виявилися дійсними, але в усіх випадках дійсними залишилися шість поодиноких значень, що відповідає вимогам нормалі [6] . Обчисленні нормативні значення та на їх підставі – розрахункові 22-х характеристик (табл. 6.1), які використовують в інженерно-геологічних та суміжних задачах. Досліджений ґрунт – суглинок, вологий у м’яко пластичному стані.

Таблиця 6.1. Розрахункові значення характеристик ґрунтів. Зведені дані.

Назва характеристики ґрунту та її позначка Значення
Вологість ґрунту природна (W), ч. о. 0,31
Вологість ґрунту водонасиченого (WSAT), ч. о. 0,4448
Вологість ґрунту об’ємна (WV) , ч. о. 0,44
Ступінь вологості (Sr), ч. о. 0,697
Межа текучості (WL), ч. о. 0,358
Межа розкочування (Wp), ч. о. 0,198
Число пластичності (Ip), ч. о. 0,16
Покажчик текучості (IL), ч. о. 0,7
Щільність (ρ) , кг/м3 1880
Щільність сухого ґрунту (ρd) , кг/м3 1435
Щільність частинок (ρS), кг/м3 2726
Щільність водонасиченого ґрунту (ρSAT), кг/м3 2073
Питома вага ґрунту (γІ), кН/м3(γІІ) , кН/м3 14,2114,27
Питома вага ґрунту (γІ+), кН/м3(γІІ+), кН/м3 14,4914,43
Питома вага сухого ґрунту (γd) , кН/м3 14,35
Питома вага частинок (γS) , кН/м3 27,26
Питома вага водонасиченого ґрунту (γSAT), кН/м3 20,73
Питома вага зваженого ґрунту (γSb) , кН/м3 10,73
Пористість ґрунту (n), ч. о. 0,4735
Коефіцієнт пористості(е) , ч. о. 0,9
Модуль деформації ґрунту (Е), МПа 7,03
Кут внутрішнього тертя (φІ), градус(φІІ), градус 13,5814,20
Питоме зчеплення (СІ), кПа(СІІ), кПа 10,834912,3142

ЛІТЕРАТУРА

1. Бібліографічне описання даних методичних рекомендацій до виконання курсової роботи.

2. Осауленко В.Т. Формули для обчислення деяких фізико-механічних характеристик ґрунтів / Актуальні проблеми геології, географії та екології. Том 2. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. - с.102…108.

3. СниП 2.01.15 - 90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.- М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1991.- 32с.

4. ГОСТ 20522-75. Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик. – М.:Изд-во стандартов, 1977. - 13с.

5. Осауленко В.Т. Обработка результатов испытаний грунтов: Учебное пособие для вузов. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992. - 60с.

6. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СниП 2.02.01-83). –М.:Строиздат, 1986.- 415с.

7. СниП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования.-М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1983.- 22с.

8. ГОСТ 25100 - 82. Грунты. Классификация. – М.:Изд-во стандартов, 1982. - 9с.