Смекни!
smekni.com

Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу (стр. 14 из 67)

Всім ланкам обов'язково доводяться завдання. Розробляються вони одночасно із складанням бізнес-плану підприємства і виробничих завдань бригадам.

Для того щоб кожен виробничий процес виконувався в кращі агротехнічні строки, з високою якістю і при найменших затратах праці, потрібно своєчасно і правильно розставити робочу силу і засоби виробництва бригади (ланки), підготувати робочі місця, визначити найбільш ефективні способи роботи, встановити розпорядок робочого дня. Головну увагу при цьому потрібно звернути на високопродуктивне використання сільськогосподарських машин і знарядь.

Наукова організація праці вимагає, щоб на кожному робочому місці бригади і ланки трудовий процес здійснював ся найбільш раціональним способом, який забезпечував би високу продуктивність праці виконавців без шкоди для їх здоров'я. Тому на обробітку ґрунту, сівбі, збиранні врожаю й інших польових роботах необхідно завчасно продумати місця і способи заправки машин пальним і водою, сівалок - насінням і мінеральними добривами, а також розвантаження комбайнів. Всі ці трудові операції треба механізувати.

Особливу увагу потрібно приділяти організації робочих місць механізаторів під час їх роботи на машинах. Всіх механізаторів необхідно забезпечити спецодягом.

При підготовці робочого місця для тракторних агрегатів на оранці важливо правильно розбити поле на загінки. Вони мають бути оптимальними за розмірами, що дозволило б затрачати мінімальну кількість часу на повороти та заїзди; ширина їх повинна бути кратною ширині захвата агрегату (табл. 3.3).

Для розбивки загінок на обох кінцях поля відбивають поворотні смуги і помічають їх контрольними борознами. Для тракторів МТЗ з начіпними плугами ширина поворотної смуги становить 8-Ю м, ДТ-54, ДТ-75 і Т-74 - 18-22 м.


Таблиця 3.3 Раціональний розмір загінки для орних агрегатів залежно від довжини гонів

Довжина гонів, га Ширина загінки при роботі тракторів, м
мтз ДТ-54 Т-75
300 40 - -
500 50 60 -
700 60 70 80
900 70 80 90
1200 70-80 90-100 100-110
1500 70-80 100-110 110-125
2000 70-80 100-110 125-140

При підготовці поля до сівби паралельно до поздовжньої межі поля на віддалі, рівній половині ширини захвата посівного агрегату, за допомогою віх помічають лінію першого проходу агрегату. Якщо на полі працюють два агрегати, лінію першого проходу провішують посередині його.

В тому випадку, коли відсутні місця для виїзду за межі поля, на його кінцях відводять поворотні смуги, рівні чотирикратній ширині захвата посівного агрегату. При перехресному способі сівби поворотні смуги відбивають з чотирьох сторін.

На збиранні хлібів поле розбивають на загінки прямокутної форми. Довжина поля повинна перевищувати її ширину в 6-8 разів. Загінки обкошують і при необхідності посередині (поперек) їх прокошують розвантажувальну магістраль шириною 8-10 м.

До початку роботи сівалки встановлюють на задану норму висіву

де: В - висів насіння за N обертів ходового колеса однієї половини сівалки, кг

насіння. Кількість насіння, висіяного за певне число обертів колеса сівалки, розраховують

за формулою:

H - задана норма висіву насіння з урахуванням його господарської придатності, кг/га;

К - довжина обода колеса, м;

М - робочий захват сівалки (віддаль між крайніми сошниками плюс ширина одного міжряддя), м;

k - загальна кількість висіваючих апаратів;

N - кількість обертів ходового колеса (при сівбі зернових культур N= 15; при сівбі трав і культур, для яких норма висіву невелика, N = ЗО);

п - кількість висіваючих апаратів однієї половини насіннєвого ящика, установленої на висів.

Якщо одержана вага насіння відхиляється від розрахункової на 2-3%, сівалку вважають встановленою. При великому відхиленні провадять повторну перевірку. Правильність установлення сівалок на висів перевіряють безпосередньо в роботі після проходження першого круга.

Кількість насіння, яка повинна бути висіяна за один круг (два гони), визначають множенням норми висіву на площу, що засівається при даній довжині гону туди і назад. На збиранні врожаю завчасно визначають довжину шляху, після проходження якого заповнюється бункер комбайна. Розрахувати її можна за формулою:

де: Д - довжина шляху, м;

В - вага зерна в бункері, ц;

У - урожайність, ц/га;

Ш - ширина захвата жатки комбайна, м.

Відповідну підготовку робочого місця для машинних агрегатів провадять і на інших процесах.

Рівень використання техніки значно підвищується при організації двозмінної роботи машинно-тракторного парку. При переході на двозмінне використання тракторів, комбайнів та іншої техніки кожна бригада повинна визначити, коли можна працювати в дві зміни, заздалегідь намітити види робіт, які потрібно виконувати в кожну зміну, мати достатню кількість механізаторів. При організації двозмінної роботи головну увагу треба звернути на дотримання агротехнічних вимог, підбір і підготовку машин, вибір ділянок, а також забезпечення техніки безпеки.

При двозмінному використанні машинно-тракторного парку кращим розпорядком роботи механізаторів може бути: початок роботи о 13 годині першої доби, кінець роботи перед нічною перервою о 21 годині; початок роботи на другу добу о 5 годині, кінець робочої зміни о 13 годині 50 хвилин. За 50 хвилин механізатори обох змін провадять техдогляд і заправку машин. При організації двозмінної роботи з однією перезміною на добу перебування агрегату в борозні (чистий робочий час) становитиме 14-16 годин на добу.

Групова робота машин є найбільш ефективною формою організації використання і обслуговування техніки там, де це можливо за умовами виробництва.

Організації виробництва у тваринництві обумовлена раціональним розподілом обов'язків по обслуговуванню худоби і птиці та більш вузькою спеціалізацією праці. На дрібних фермах при переважанні ручної праці для кожного тваринника доводиться встановлювати більш широке коло обов'язків.

Спеціалізація праці водночас повинна бути поєднана з повним і рівномірним завантаженням кожного працівника. Тому якщо в межах однієї бригади неможливо або недоцільно забезпечити повне завантаження того чи іншого працівника, він може обслуговувати поголів'я кількох бригад, займатися доглядом за худобою різних статево-вікових груп та видів і навіть поєднувати обслуговування худоби з господарськими чи іншими роботами.

На тих фермах, де обслуговування худоби й птиці нерозривно пов'язане з роботою тракторів, їх доцільно закріплювати за тваринництвом, а трактористів включати до складу бригад, що доглядають худобу й птицю. Гужові транспортні засоби краще закріплювати за спеціальними працівниками – фуражирами. В бригадах доцільно мати стільки цих працівників, скільки їх буде завантажено перевезеннями щоденно В різних галузях тваринництва ланки тепер мають неоднакове поширення. Однак практика показує, що вони є перспективною формою внутрібригадної організації праці при виробництві різних тваринницьких продуктів. Перехід до ланкового обслуговування худоби й птиці має місце, по суті, також при організації двозмінної роботи на фермах. В ланці худобу закріплюють за всіма її членами і оплату провадять за результатами спільної роботи.

Якщо в ланці три чи більше працівників, роботу краще організувати так, щоб члени ланки забезпечували догляд за худобою або птицею без залучення підмінних працівників, вихідні дні при цьому надаються згідно з графіком.

За ланкою доцільно закріплювати машини, для яких у межах ланки може бути забезпечене повне навантаження, а більш продуктивні механізми слід закріплювати за бригадами або використовувати на обслуговуванні поголів'я кількох бригад.

При раціональній організації робочих процесів на фермах насамперед треба подбати про ліквідацію зайвих переміщень кормів, гною, готової продукції. Важливо організувати годівлю худоби так, щоб від місця зберігання, переробки чи безпосередньо з поля корми надходили відразу в годівниці.

При машинному доїнні корів треба подбати, щоб ним було охоплено все поголів'я тварин, а кожний дояр працював з трьома апаратами. Слід уникати підв'язування апаратів і ручного додоювання корів. Не слід машинне доїння чергувати з ручним.

Раціоналізація трудових процесів передбачає також застосування недорогих пристроїв та обладнання, які дозволяють зменшити затрати часу і полегшують працю. Так, у ряді випадків працю тваринників можна полегшити застосуванням на роздаванні малооб’ємних кормів, транспортуванні готової продукції полегшених ручних візків. Обладнання приміщення для великої рогатої худоби електротренерами, завдяки яким кал попадає в гнойові канавки, зменшує затрати на підстилання, чистку худоби та очищення стійл. Накриття канавок при використанні гноєтранспортерів полегшує чистку худоби, скорочує затрати на прибирання проходів.

Наукова організація праці передбачає поліпшення санітарно-гігієнічних, культурних та естетичних умов праці тваринників, побутового обслуговування працівників ферм. Чистота повітря в тваринницьких приміщеннях повинна забезпечуватися насамперед своєчасним прибиранням і вивезенням гною, утриманням у чистоті стічних лотків, своєчасною заміною підстилки, чисткою і миттям тварин, а також посиленням вентиляції приміщень. Важливо мати на фермах дороги з твердим покриттям.

Необхідно поліпшувати побутове обслуговування тваринників, яке включає підвезення працівників до віддалених місць роботи, організацію громадського харчування на фермах, обладнання роздягалок з подвійними індивідуальними шафами для робочого та особистого одягу, місць відпочинку, умивальників і душових установок, організацію медичних профілакторіїв, оснащених відповідною апаратурою.