Смекни!
smekni.com

Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах (стр. 4 из 5)

2.3. Результати виробничо-фінансової діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

Для того, щоб визначити заходи щодо зниження затрат праці і засобів виробництва на одиницю продукції в перспективі, порівняємо рівень собівартості і затрат праці на одиницю продукції в динаміці, а також визначимо тенденцію поведінки цих показників в таблиці.


Таблиця 5. Динаміка собівартості і затрат праці на 1ц основних видів продукції.

Вид продукції 2003 р. 2004 р. 2005р. 2006 р у % до 2003 р.
собівар. тис.грн. 1 га затр.пр. люд.год собівар. тис.грн. 1 га затр.пр. люд.год собівар. тис.грн. 1 га затр.пр. люд.год собівар. тис.грн. 1 га затр.пр. люд.год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Зернові 384 51 396 16 616 12 160,4 23,53
Цукрові буряки 896 293 705 272 418 326 46,6 111,3
Кукурудз.назерно 7 400 8 380 4 00 57,14 50,0
силос - - - - - - - -
зелен.корм. - - - - - - - -
Кормові коренеплоди 160 3 108 3 230 4 143,7 133,3
Сіно: багаторіч.трави - - - - - - - -
одноріч.трави 96 2 54,8 3 63,8 2 66,45 100
Зелена маса 123,7 3 144,1 4 118 5 95,39 166,6
Трави одноріч. 96 2 54,8 3 63,8 2 66,45 100
Молоко 1171 9 1458 8 1564 9 133,6 100
ПриростиВРХ 566 45,12 766,9 36,73 582 37,9 102,8 84
Свині 303 40,75 397 32,76 373 38,29 123 94

Проаналізувавши показники даної таблиці можна зробити висновки, що в господарстві собівартість даних видів продукції, а саме цукрових буряків знизилися майже в половину, це дуже добре, також собівартість кукурудзи на зерно знизилася на 42,86%, також зеленої маси багаторічних і однорічних трав собівартість знизилася відповідно на 4,91% та 35,55%. А собівартість всіх інших продуктів виросла. Затрати праці на вирощування зерна зменшилася на 76,47%, на вирощування кукурудзи на зерно зменшилася на 50%. Затрати праці на виробництво молока, вирощування зеленої маси багаторічних трав та однорічних трав зменшилися затрати праці на виробництво та вирощування ВРХ та свиней. З метою виявлення резервів зменшення собівартості одиниці продукції та економічного обґрунтування переходу на нові технології виробництва проведемо аналіз структури собівартості прирізних організаційних, технологічних економічних умовах виробництва.

Таблиця 6. Порівняльний аналіз розміру і структури собівартості одиниці продукції.

Статті витрат 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2004 р. у % до 2002 р.
∑ грн. % до підс. ∑ грн. % до підс. ∑ грн. % до підс.
Оплата праці 577 19,6 726,7 11,61 995 17,87 172,44
Вартість кормів 1565 53,16 2070,3 33,08 2503 44,96 159,9
Витрати на утримання 03:амортизаціяпоточний ремонтАвтотр. (пал.) 5202802 17,669,510.07 6211511,41314,2 9,9224,1521,0 71213501 12,7924,250,017 136,9482,150
Загальног.витрати - - 14 0,22 6 0,11 -
Всього 2944 100 6257,6 100 5567 100 189,1

Проаналізувати дані таблиці можна зробити висновок, що в господарстві найбільшу питому вагу серед витрат здійснюють витати на придбання кормів і насіння, ці витрати становлять майже половину всіх витрат. Це пояснюється тим, що господарство має велику кількість ВРХ та поголів’я свиней. Але як видно з порівняльного аналізу в господарстві майже всі витрати збільшилися в 2-3 рази.

Для повної економічної оцінки діяльності господарства проведемо аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Результати виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Таблиця 7.

Показники 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2004 р. у % до 2002 р.
Енергозабезпеченість к.с. 4,04 2,87 2,56 63,3
Енергоозброєність к.с. 23,2 32,2 22,7 97,3
Фондовіддача, грн. 1,47 1,52 1,14 77,6
Рівень рентабельності % 6,58 7,84 8,45 1,87128,4
Норма прибутку % 3,6 0,15 6,90 3,391,5
Коефіцієнт конкурентності 1,15 1,26 1,8 1,56,5

Провівши аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства, бачимо, що рівень рентабельності за останні три роки підвищився на 28,4%. Норма прибутку підвищилася на 91,5%. Підрахувавши норму прибутку та визначивши коефіцієнт конкурентоспроможності можна сказати, що продукція господарства здатна витримати конкурентність, підприємство здатне вижити і про це свідчить, що підприємство постійно отримує прибуток, і має досить міцні засади для виживання.


3. Рівень використання машинно-тракторного парку.

3.1. Показники ефективності використання машинно-тракторного парку.

Таблиця 8. Використання МТП в господарстві.

Показники 2002 р. 2004 р. 2004 р. у % до 2002 р.
Середньорічна кількість еталонних шт. 75,45 74,68 98,9
Річний обсяг транспортних робіт ет. га. 103326 76117 73,7
Відпрацьована на тр. за рік: маш/днів 11895 11677 98,1
Виробіток на етал. трансп.-т ет. га. 1369 1019 74,4
за рік 1369 1019 74,4
за день 8,7 11,5 132,2
Собівартість еталонного га. 7-40 9-60 129,7
Середньосезонна кількість зернових комбайнів. шт. 15 17 113,3
Виробіток на 1 комбайн га. за сезон 72 131,2 182,2
за день 4,8 8,7 181,3
сезонна кількість цукрозбирал. комб. шт. 4 4 100
Виробіток на 1 комбайн, га за сезон 93,8 87,5 93,3
за день 6,25 5,8 99,3

Якщо проаналізувати показники даної таблиці, то видно що в господарстві машинно-тракторний парк використовується не зовсім ефективно, а саме зменшилася кількість тракторів на річний обсяг виробітку на 1 трактор і на один еталонний трактор. Зросла собівартість еталонного га. а це пояснюється тим, що техніка застаріла і потребує додаткового викладення коштів. Використання в господарстві зернозбиральних комбайнів більш ефективне, чого не можна сказати про використання цукрозбиральних комбайнів: із сталого кількісно зменшився виробіток на 1 комбайн за сезон і за рік, це можна пояснити застарілою технікою.


Таблиця 9. Використання автомобільного транспорту в господарстві.

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. у % до 2003 р.
Середньорічна кількість автомобілів, шт. 51 54 55 107,8
Їх середня маса 208 224 248 119,2
сер. вантажопідйомність ав. 4.1 4.1 4,5 109,8
Автомобіле-дні перебування в господарстві 186000 19759 2012 108,3
Автомобіле-дні в роботі 12700 16508 17211 135,5
Коефіцієнт використання автопарку 0,68 0,84 0,85 125
заг. пробіг автомобілів ти. км. 110180 1296561 9391184 852,4
Пробіг з вантажем тис.км. 462,5 596,8 381,8 82,6
Коефіцієнт корисного пробігу 0,42 0,46 0,40 95,2
Перевезення вантажів т.т. 183,5 163,1 143,66 78,3
Виконання т-кілометрів тис. можна використовувати т.-км. при повному використанні. 1896,25 2446,9 1718,4 90,6
коефіцієнт використання вантажопідйомності 1,03 0,92 1,11 107,8
Автомобіле-тонно дня в господарстві 76260 81011,9 90639 118,9
Виробіток на 1 автомоб- тонну:тоннт/км 0,889,34 0,7310,1 0,587,71 65,982,5
Виробіток на автомоб.-день у роботі:тоннт-км 0,010,15 0,010,14 0,010.11 10073,3
Собівартість 1т/км. пон. 30,1 21,9 19,4 64,6

Проаналізувавши показники даної таблиці можна зробити висновок, що автомобільний транспорт використовується в господарстві досить ефективно, про це свідчить використання автопарку яке збільшилося на 25%. Але зменшився коефіцієнт нормального пробігу на 4,8%. Збільшився коефіцієнт використання вантажопідйомності на 7,8%.

Зменшилася собівартість 1 т/км на 35,4%, а це дуже добре.


3.2. Організація раціонального використання МТП і шляхи її перспективи його забезпечення.

Машинно-транспортний парк с/г підприємства використовують як самостійно, так і в складі різних внутрішньогосподарських підрозділів.

Раціональна організація МТП та використання передбачає систему заходів. що забезпечує виконання змінних і сезонних норм виробітку. Серед них головним є: визначення обсягу транспортних робіт та їх розподіл за межами на декаду, місяць чи сезон з урахуванням оптимального використання поширенностей за рахунок чинного комплектування арсеналів виконання різних операцій одним агрегатом (підготовка ґрунту і сівба, сівба і внесення добрив, культивація і вирівнювання ґрунту, тощо) і складання погодних графіків робіт та їх узгодження із взаємозамінними видами робіт); розробка маршрутів руху агрегатів, ґрунтова робота агрегатів та ін.