Смекни!
smekni.com

Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України (стр. 9 из 11)

Технологія вирощування садивного матеріалу плодових рослин із зелених живців передбачає використання споруд захищеного ґрунту та обладнанням, з допомогою якого можливе автоматичне регулювання мікроклімату, що вимагає певних затрат. Крім того, використання росторегулювальних речовин для обробітку живців перед висаджуванням спричиняє додаткові витрати. Для врахування відмінностей у вирощуванні саджанців обліпихи крушиновидної між варіантами досліджень, розрахунок економічної ефективності вели за технологічною картою (Додаток Г).

Розрахунок показників економічної ефективності вели за технологічною картою враховуючи такі показники як оплата праці з нарахуваннями, відрахування на амортизацію культиваційної споруди та туманостворювальної установки, додаткові витрати на придбання росторегулювальних речовин (Додаток Д, Е).

Для виявлення кращого варіанту, щоб забезпечував максимальну ефективність виробничих затрат, проведено аналіз економічної ефективності вирощування саджанців обліпихи крушиновидної із зелених живців, використовуючи при цьому такі показники як вихід укорінених живців, вихід стандартних саджанців з числа живців висаджених на дорощування з одиниці площі та його вартість, матеріальні витрати, собівартість саджанців, прибуток і рівень рентабельності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Економічна ефективність вирощування кореневласних саджанців обліпихи крушиновидної сорту Чуйська (площа укорінення 30 м²)

Показники

Традиційна

технологія

Рекомендована технологія
1. Кількість саджанців, шт. 5600 9800
2. Вартість 1000 саджанців за ціноюреалізації, грн. 5000 5000
3. Собівартість 1000 саджанців, грн. 1948,5 1127,4
4. Вартість всіх саджанців за ціноюреалізації, грн. 28000 49000
5. Всього матеріально-грошових витрат, грн. 10911,7 11059,8
6. Прибуток, грн. 17088,4 37940,3
7. Рівень рентабельності, %. 156,6 343,0

Протягом всього періоду досліджень сума витрат по укоріненню живців досліджуваного сорту і вирощування з нього саджанців, як і у контрольному варіанті, так і у варіантах з використанням росторегулювальної речовини була однаковою з деякою перевагою контрольного варіанту. Це пов’язано з більш тривалим строком дорощування укорінених живців у контрольному варіанті, і, відповідно, збільшенням витрат на етапі дорощування. збільшення кількості укорінених живців, заготовлених і висаджених на укорінювання у період інтенсивного росту пагонів і стандартних саджанців відмічено у варіантах з використанням β-індолилмасляної кислоти (β-ІМК).

З показників даної таблиці видно, що матеріально грошові витрати в рекомендованій технології на 120 грн. вищі, ніж у традиційній. Це обумовлено тим, що в рекомендованій технології ми використовували більшу кількість ростових речовин.

Собівартість стандартних саджанців досліджуваного сорту, вирощеного з живців, що були заготовлені з апікальної частини пагона у фазу активного росту, попередньо оброблених перед висаджуванням β-ІМК в концентрації водного розчину 5-10 мг/л у 1,4 рази менше аналогічного показника контрольного варіанту.

Вищий вихід товарних саджанців в рекомендованій технології, при майже однакових матеріально-грошових витратах з традиційною знижує їх собівартість на 821,15 грн. (з 1000 шт.). А рівень рентабельності за умов рекомендованої технології вирощування саджанців на 186,4 п.п. вищий ніж у традиційній. І як результат наших досліджень, вивчені агротехнічні заходи сприяють збільшенню прибутків на 220%. За результатами проведеного аналізу економічної ефективності кореневласного розмноження і дорощування до товарних саджанців обліпихи крушиновидної сорту Чуйська у виробничих умовах встановлено, що саджанці на власному корінні мають низьку собівартість їх вирощування та високий рівень рентабельності. Що обумовлено використанням технології зеленого живцювання, з застосуванням оптимальних агрономічних заходів (тип живцьованого пагона, строки живцювання, обробка росторегулювальними речовинами, строки пересаджування кореневласних рослин), це дозволяє значно швидше одержати товарні саджанці та забезпечити вищий їх вихід з одиниці площі, а також зменшити собівартість вирощеної продукції.

Підвищення рентабельності виробництва кореневласних саджанців досліджуваного сорту обліпихи крушиновидної обумовлений менш тривалим періодом їх вирощування, більшим виходом саджанців з одиниці площі (із гряд укорінювання та з поля дорощування) та меншими затратами площі. Перш за все цей показник визначається біологічними особливостями досліджуваної плодової культури та використанням вивчених і розроблених агробіологічних заходів впливу на регенераційну здатність живців та швидкість укорінення нової рослини


Розділ 5

Охорона навколишнього природного середовища при кореневласному розмноженні обліпихи

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

Погіршення екологічної ситуації в Україні спонукало керівництво країни до прийняття радикальних рішень. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. В результаті цього в Україні діє система законодавства по охороні навколишнього середовища від забруднення та охорони здоров’я. Зокрема Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 16 грудня 1991 року, Закон України “Основи законодавства про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 року, Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року.

Обліпиха є одною з цінних полівітамінних плодових, декоративних, лікарських, протиерозійних культур. Її плоди містять значний набір фізіологічно-активних речовин, володіють високими смаковими якостями.

Плоди обліпихи за останній час знаходять широке застосування в різних областях народного господарства. Тому одним із основних завдань є введення цієї лікарської й декоративної плодової рослини в культуру.

Кореневласне розмноження здерев’янілими і зеленими живцями дозволяє створити промислові насадження цінних сортів обліпихи, враховуючи при цьому її біологічні особливості і вимоги до умов вирощування.

Відомо, що плоди обліпихи є цінним джерелом полівітамінного продукту, а приготовлена олія має бактерицидні властивості. Плоди обліпихи багаті вітамінами, органічними і мінеральними речовинами.

Олію, приготовлену із плодів обліпихи, ефективно застосовують при лікуванні ран, особливо опіків, вона має благодатну дію при лікуванні хворих атеросклерозом та ішемічною хворобою серця.

Всі процеси, пов’язані з укоріненням, проходять в туманоутворювальній установці і виконуються вручну. Єдине, що для укорінення зелених живців необхідний субстрат, що складається із торфу. В цьому випадку можуть виникнути питання, де його взяти і куди помістити після того, як він буде непридатний (через 3...5 років використання). Взагалі торф в значній мірі не забруднює навколишнє середовище, причому у виробничих умовах йому завжди можна знайти корисне застосування.

Щодо обліпихи, то її насадження в силу специфічного поверхневого розташування кореневої системи мають протиерозійні властивості.

Розділ 6

Аналіз умов і заходів охорони праці при кореневласному розмноженні обліпихи

Процес охорони праці послідовно проводить лінію на значне зменшення долі ручної праці в народному господарстві країни, істотне зменшення, а в перспективі і ліквідацію монотонної фізичної праці, забезпеченням здорових санітарногігієнічних умов на виробництві і в сільському господарстві; впровадженням досконалої, відповідної всім правилам гігієни праці, техніки безпеки, зменшуючи виробничий травматизм і професійні захворювання.

Основні положення з охорони праці в Україні встановлені й регламентуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом “Про охорону праці” та розробленими на їх основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.

Основа політики України в галузі охорони праці відображена в Законі “Про охорону праці”, прийнятому Верховною Радою 14 жовтня 1992 р.

Для запобігання нещасних випадків при різних працях важливо провести відповідні інструктажі, а саме: вступний, первинний, вторинний, позаплановий і цільовий. Здійснювати контроль за дотриманням вимог техніки безпеки. Необхідно забезпечувати справність ручних знарядь праці.

Саме важливе місце при розмноженні рослин живцями, в особливості обліпихи, займає нарізування та заготівля живців. Пагони з маточних рослин нарізають секаторами; нарізування живців, підготовка їх до посадки проводиться садовим ножем.

Перед виконанням цієї роботи проводиться інструктаж на робочому місці, про що робиться запис в “Журналі реєстрації інструктажа по техніці безпеки”.

Основні правила техніки безпеки при виконанні даних робіт слідуючі: одяг повинен бути зручним, акуратно заправлений, робочий інвентар повинен знаходитись в справному стані, необхідно мати рукавиці, так як у деяких сортів обліпихи є колючки. Особливу увагу слід надавати при роботі з ріжучими інструментами. Секатор повинен мати обмежувач, пружина повинна розводоти кінчики ножа без заїдання, рукоятка не повинна мати заусениць. Під час перерви в роботі інструмент повинен бути закритим.