Смекни!
smekni.com

Приватизація міських земель (стр. 7 из 8)

1. Загальні положення

1.1 Право власності на землю і право постійного користування землею посвідчується державним актом:

абзац пункту 1.1 вилучено

на право власності на земельну ділянку;

на право постійного користування земельною ділянкою.

Форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року N449.

України по земельних ресурсах від 02.07.2003 р. N 174)

Право оренди землі - оформляється договором згідно із Законом України оренду землі"

Державний акт на право власності на земельну ділянку та державний акт "право постійного користування земельною ділянкою видається на підставі рішення Кабінету Міністрів України, обласної, районної, Київської і Севастопольської міських, міської, селищної, сільської ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 29.02.2000 р. N 27, в редакції наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 29.12.2003 р. N 322).

Договір оренди землі на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи, укладається між власником земельної та особою, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду.

Договір оренди землі на земельну ділянку, що перебуває у державній або ній власності, укладається між відповідною державною інстанцією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом міністрів України у межах їх повноважень або органом місцевого самоврядування: сільською, селищною, міською радами та особою, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду.

Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯГ №974345, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010814400419, Кадастровий номер земельної ділянки 6810400000: 16: 001: 0015, державний акт виданий 29.12.2008р. Складання державного акта на право власності на земельну ділянку проводиться після перенесення в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки та закріплення їх довгостроковими межовими знаками встановленого зразка за затвердженим в установленому порядку проектом відведення цієї ділянки.

Розробку технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних робіт, або територіальні органи земельних ресурсів.

Технічна документація зі складання державних актів на право власності земельну ділянку розробляється у двох примірниках. Перший (з матеріалами польових вимірювань і обчислень) зберігається в районних (міських) відділах управліннях) земельних ресурсів Держкомзему України, другий - у виконавця робіт.

2. Порядок складання державного акта

Роботи зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою виконуються в такій послідовності:

підготовчі роботи;

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та меж обмежень на використання земельної ділянки;

складання кадастрового плану земельної ділянки;

заповнення бланка державного акта. л абзац шостий пункту

Підготовчі роботи включають:

підготовку виписки з рішення відповідної ради або державної адміністрації про передачу у власність або надання у постійне користування земельної ділянки;

аналіз договору купівлі-продажу земельної ділянки або іншого правовстановлюючого документа, що посвідчує перехід права власності на землю;

аналіз матеріалів проекту відведення земельної ділянки; підготовка виписки з земельно-облікових документів про площу земельної

аналіз висновку державного органу земельних ресурсів про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);

аналіз висновку органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки;

підбір планово-картографічних матеріалів та збирання інформації про опорну геодезичну мережу;

проведення рекогносцирування по зовнішній межі земельної ділянки;

Межі земельних ділянок, що передаються або надаються у власність чи у користування, відновлюються або переносяться в натуру

(на місцевість) за планово-картографічними матеріалами.

Кадастровий план земельної ділянки складається в масштабі, який забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів. На план наносяться:

межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів;

поворотні точки меж земельної ділянки;

лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки; абзац

межі будинків і споруд, розташованих на земельній ділянці;

межі вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (додається їх список);

межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної ділянки.

До державного акта на право власності на земельну ділянку, що видається товариствам всіх видів або співвласникам, обов'язково додається затверджений список членів даного товариства або співвласників.

3. Порядок видачі державних актів та реєстрації

Державні акти на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою видаються структурними підрозділами Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України.

Державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою, договорів орендиземлі здійснюється структурними підрозділами Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України.

3.3 Порядок ведення книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі встановлюється наказом Держкомзему України.

У випадку припинення права власності чи користування земельною Ділянкою документ, який посвідчує це право, повертається до архіву державного органу земельних ресурсів, де зберігається другий примірник цього документа.

7. Моніторинг земель

Раціональне використання і охорона природних ресурсів важлива природнича - наукова і соціально - економічна проблема. її багатоаспектний характер вимагає системної орієнтації яку дослідженні складних процесів, так і у вирішенні практичних задач з організації ефективного і комплексного використання природних ресурсів.

В управлінні земельними ресурсами важливе місце відводиться моніторингу земель.

Моніторинг земель - (згідно з ст.95 Земельного кодексу України) - це система спостереження за станом земельного фонду, в тому числі земель, розташованих в зонах радіоактивного забруднення, з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відведення й ліквідації наслідків негативних процесів.

Основним завданням моніторингу земель є формування і підтримання на сучасному рівні системи інформації про стан земельних ресурсів, залучених в господарське або інше використання на певній території, а саме про зміни в стані земель, що викликані антропогенними діями. В системі моніторингу розрізняються три рівні:

санітарно-токсичний;

екологічний;

біосферний.

Відповідно до Положення про, моніторинг земель, об'єктом моніторингу є весь земельний фонд незалежно від форми власності. В залежності від охоплення території здійснюється:

глобальний;

національний; - регіональний;

локальний моніторинг.

8. Техніка безпеки

Аналіз існуючого стану охорони праці та цивільної оборони

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення, або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок значення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Верховна рада України 17 грудня 2002 року прийняла Закону країни "Про охорону праці", який має велике соціально-економічне значення, оскільки торкається життєвих інтересів майже ЗО мільйонів громадян України.

При виконанні землевпорядних робіт, як і при багатьох інших видах робіт, теж існує небезпека для життя та здоров'я працівників. Це пов'язано перш за все з тим, що великий обсяг робіт в землевпорядкуванні виконується польових умовах, на відкритій, в багатьох випадках, на незнайомій, віддаленій, пересіченій місцевості. Шкідливі, для здоров'я працівників фактори присутні і при виконанні камеральних робіт.

Розробленим Проектом формування і організації території; сільськогосподарських підприємств на території сільської ради, передбачено

суттєвих змін в розміри та форми полів, а це тягне за собою

перенесення проектних меж в натуру (на місцевість). При винесенні проекту в

у неминуче виконання польових землевпорядних робіт, які будуть виконуватись спеціалістами землевпорядниками. Необхідним є забезпечення розробки заходів з охорони праці. Але перш за все проаналізуємо Існуючий стан охорони праці в господарстві, на базі якого будуть виконуватися названі роботи.