Смекни!
smekni.com

Організація біржової торгівлі (стр. 2 из 3)

передбачає відсутність прямої державної дії на процес біржового торгу;

ведеться по єдиних такими, що історично склалися і законодавчо затвердженим правилам, дія яких регулює ринок (з використання типових документів для оформлення і здійснення угод), що складається;

здійснюється за наявності певних вимог і умов постачання проданих товарів;

виробляє два основні стандарти, характеризуючу якість і ціну товару, що є об'єктом кулі-продажі.

Біржа як класичний інститут ринкової економіки, що формує оптовий ринок товарів, має організаційну, економічну і юридичну (правову) основи. Вона є добре обладнаним "ринковим місцем", що надається в розпорядження професіоналів біржового торгу - брокерів і ділерів.

З економічної точки зору біржа - це організований у визначеному місці, регулярно діючий за встановленими правилами оптового ринку, на якому здійснюються торгівля цінними паперами, оптова торгівля товарами за зразками і стандартами або контрактами на їх постачання в майбутньому, а також валютою і рідкоземельними металами за цінами, офіційно встановленими на основі попиту і пропозиції. Біржа є юридичною особою, що має відособлене майно, що має майнові і особисті немайнові права і обов'язки. Вона може від свого імені укладати договори і інші угоди, бути позивачем і відповідачем в суді, державному арбітражі, третейському (арбітражному) суді.

Правила біржової торгівлі іноземними валютами

У Україні з 1 серпня 2005г набувають чинності правила біржової торгівлі іноземними валютами і ліцензування біржової діяльності при здійсненні операцій з іноземною валютою. Згідно з правилами, ліцензію на право організації валютної біржі і здійснення біржової торгівлі іноземними валютами може отримати будь-яке відкрите акціонерне товариство, статутний капітал якого сформований в грошовій формі в сумі еквівалентної не менше 500 тис. євро на останню звітну дату.

Нині в Україні біржові торги іноземною валютою проводяться тільки на "Українській валютно-фондовій біржі", основними акціонерами якої є міністерство державного майна і комерційні банки.

Для отримання ліцензії на здійснення біржової торгівлі іноземними валютами заявникові необхідно представити до департаменту валютного регулювання НБУ проект регламенту проведення торгів, а також ряд документів, зокрема, заяву, свідоцтво про державну реєстрацію, ув'язнення зовнішнього аудиту про повноту і законність формування статутного капіталу, фінансову звітність, платіжне доручення на оплату ліцензії.

Згідно з правилами, НБУ повинен розглянути питання про видачу ліцензії впродовж трьох місяців з дня отримання документів від заявника.

Правила встановлюють, що регламент проведення торгів на валютній біржі повинен в обов'язковому порядку містити порядок допуску учасників до торгів, порядок надання заявок на купівлю (продаж) і конверсію іноземної валюти, розміри біржових лотів по тих видах іноземних валют, торги якими здійснюються на валютній біржі, порядок оформлення біржових свідчень за результатами торгів, форми біржових свідчень, порядок припинення і відміни торгів і їх результатів.

За видачу ліцензії стягується сума в гривні еквівалентна 1000 євро.

Правила біржової торгівлі іноземними валютами розроблені відповідно до статті 33 Банківського кодексу України і встановлюють єдиний порядок здійснення біржової торгівлі іноземними валютами

Учасниками торгів можуть бути тільки банки і небанківські кредитно-фінансові організації, що мають ліцензію Національного банку, що надає право здійснення валютно-обмінних операцій, а також Національний банк. Учасники торгів можуть здійснювати операції купівлі-продажу, конверсії іноземної валюти:

від свого імені і за свій рахунок;

від свого імені і за рахунок клієнтів.

Учасники торгів здійснюють операції на валютних біржах через своїх трейдерів. Трейдер здійснює операції в межах повноважень, наданих йому учасником. Учасник торгів несе відповідальність за усі дії, що здійснюються його трейдером. Валютна біржа не несе відповідальності за результати помилкових або несанкціонованих учасником торгів дій трейдерів.

Валютна біржа:

організовує біржові торги іноземними валютами;

робить розрахунок вимог і зобов'язань учасників торгів за результатами торгів;

формує документи, що служать підставою для проведення розрахунків за результатами торгів;

здійснює інформаційне обслуговування учасників торгів.

Стосунки валютної біржі з учасниками торгів будуються на основі договорів.

Регламент проведення торгів визначається валютними біржами самостійно за узгодженням з Національним банком. Право узгодження регламенту проведення торгів мають Голова Правління Національного банку, його перші заступники і заступник Голови Правління Національного банку, що направляє діяльність департаменту валютного регулювання і валютного контролю Національного банку. Про усі зміни в регламенті проведення торгів валютна біржа повинна інформувати усіх учасників торгів не пізніше чим за п'ять днів до дня введення цих змін в дію.

Регламент проведення торгів в обов'язковому порядку повинен містити:

порядок допуску учасників до біржових торгів;

процедуру ув'язнення учасниками біржових торгів угод купівлі-продажу, конверсії іноземної валюти на валютній біржі.

Національний банк має право:

брати участь в біржових торгах;

отримувати повну інформацію про заявки учасників біржових торгів на купівлю, продаж або конверсію іноземної валюти;

отримувати повну інформацію про підсумки біржових торгів на валютній біржі;

приймати рішення про припинення і відновлення біржових торгів;

подавати позачергові заявки перед початком біржових торгів, а також заявки з найвищим пріоритетом виконання в ході біржових торгів;

встановлювати при необхідності обмеження на об'єми угод, що укладаються, купівлі-продажу, конверсії іноземної валюти;

встановлювати граничні значення обмінних курсів і біржових зборів при здійсненні купівлі, продажу, конверсії іноземної валюти;

оголошувати перерву в ході біржових торгів;

оголошувати біржові торги такими, що не відбулися;

визначати режими біржових торгів, в ході яких може робитися обов'язковий продаж іноземної валюти;

встановлювати порядок проведення розрахунків за результатами біржових торгів.

Біржове посередництво в біржовій торгівлі здійснюється виключно біржовими посередниками.

Під біржовими посередниками розуміються брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери. "Брокер" - біржовий посередник, що здійснює ув'язнення в установленому порядку біржових угод від імені клієнта на його рахунок, від імені клієнта на свій рахунок, або від свого імені на рахунок клієнта. Незалежним брокером є фізична особа, зареєстрована в установленому порядку в якості підприємця, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи.

Брокерською конторою є філія або інший відособлений підрозділ підприємства, установи, організації, що має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Біржова торгівля може здійснюватися на біржах тільки на основі ліцензії, що видається в установленому порядку.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2003 р. № 1380 "Об затвердження положення про ліцензування професійної і біржової діяльності по цінних паперах", діяльністю, що ліцензується, є діяльність, що має наступні складові роботи і послуги,: брокерська діяльність; ділерська діяльність; діяльність інвестиційного фонду; депозитарна діяльність; діяльність по довірчому управлінню цінними паперами; клірингова діяльність; діяльність по організації торгівлі цінними паперами.

Органом, що ліцензується, є Комітет з цінних паперів при Кабінеті Міністрів України. Діяльність, що ліцензується, здійснюється юридичними особами.

Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в комітет з цінних паперів України:

імені, по батькові, паспортних даних (серія, номер, коли і ким виданий, місце проживання), виду діяльності (робіт або послуг з цього виду діяльності), що ліцензується, який претендент ліцензії має намір здійснювати;

копії засновницьких документів (статуту) юридичної особи, за винятком засновницьких документів іноземної юридичної особи, свідчення про державну реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця без нотаріального засвідчення; копію сповіщення податкового органу про привласнення облікового номера платника податків;

документ про сплату ліцензійного збору за розгляд заяви;

виписку з торговельного реєстру країни перебування (походження) або інший документ, що підтверджує реєстрацію (для іноземної юридичної особи).

Документи, що представляються іноземними юридичними особами, мають бути перекладені на білоруську або російську мову і засвідчені в установленому порядку;

2) окрім вищезгаданих документів ліцензіат надає - копію кваліфікаційного атестата на право діяльності на ринку цінних паперів, виданого керівникові і іншим співробітникам

довідку, підписану керівником, про відсутність у співробітників претендента ліцензії (ліцензіата) непогашеної або незнятої судимості за виготовлення, зберігання або збут підробних цінних паперів або за інші злочини у сфері економічної діяльності;

документ (бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки претендента (окрім банків і небанківських кредитно-фінансових організацій) на перше число місяця подачі документів, а якщо претендент ліцензії - знову створена юридична особа, то документи про формування статутного фонду відповідно до законодавчих актів), що підтверджує фінансову достатність;