Смекни!
smekni.com

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України (стр. 6 из 6)

Список використаної літератури

1. Аграрна реформа в Україні: здобутки і прорахунки // пропозиція. – 2001 р. - №7. – с.104;

2. Аграрний ринок: уроки і завдання //Урядовий кур’єр.-2002.-9 квітня.-с.5

3. Безчасний Л., Онишко С. тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні //Економіка України.-2001.-№3.-с.10

4. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) (За ред. П.Т. Саблука та ін.). К., ІАЕУААН, 2003, с.295.

5. Ковтун О. Оцінка ризику в аграрному менеджменті. Автореф. дис. кан. екон. наук. Київ, 2001.-с.7.

6. Лукінов І., Саблук П. та ін. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України // Економіка України.-2000.-№9.-.66.

7. Саблук П.Т. Стабільні економічні умови як фактори послідовного підвищенняефективності сільськогосподарського виробництва // економіка АПК.-2003.-№1.-с.3-12.

8. Свиннен Й., Маркус К. Аграрныепреобразования в странах с переходной економикой // Вопроси економики.-2001.-№8.-с. 128-136.

9. Ситник В.П. Формування і реалізація державної полвтики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні. “Економіка АПК” №2, 2003,с.23.

10. Ситник В.П. Трансформація АПК Укаїни в ринкові умови. К., ІАЕ, 2002, с.12.

11. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика // Д.М. Стеценко. Київ “Вікар” 2002

12. Соціально-економічна географія України // Шаблій. Львів “Світ” 2000 р.

13. Сільськообслуговуючі обслуговуючі кооперативи / Малік М.Й., Блок Р. та ін.-К.: Урожай,2001.

14. Фінанси в період реформування агропромислового виробнициїтва / За ред. М.Я. Дем’яненка.-К.: ІАЕ УААН,2002.