Смекни!
smekni.com

Організація касових операцій у банківських установах (стр. 6 из 15)

б) надходження коштів на коррахунок банку:

Дебет рахунку 1200 «Кореспондентський рахунок

банку в Національному банку України»

Кредит рахунку 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»;

в) після отримання повідомлення від територіального управління про отримання готівки:

Дебет рахунку 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1007 «Банкноти та монети в дорозі».

У разі виявлення територіальним управлінням, Центральним сховищем недостач банкнот (монет) банк відшкодовує відповідну суму протягом трьох днів з дня отримання акта про розбіжності. Якщо недостача пов'язана з діями відповідальних працівників банку, то на суму недостачі здійснюється проводка:

Дебет рахунку 3552 «Недостачі та інші нарахування на працівників банку»

Кредит рахунку 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою».

У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється така проводка:

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України». 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит рахунку 3552 «Недостачі та інші нарахування на працівників банку».

Якщо неможливо встановити винних осіб, то здійснюється проводка:

Дебет рахунку 7399 «Інші операційні витрати»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою».

1.3 Організація контролю за касовими операціями у банківських установах

Комерційні банки, діючи у відповідності з грошово-кредитною політикою держави, забезпечують рух грошових потоків та швидкість їх обороту, скорочуючи загальну масу, регулюючи кількість готівкових грошей, що знаходяться в обігу. Здійснюючи банківські операції, за умови їх своєчасності та збалансованості, комерційні банки тим самим забезпечують свою стійкість, надійність, доходність, а також стабільність функціонування ринкових відносин.

Функції та великий обсяг операцій, що здійснюються в банках, вимагає від них чіткого дотримання чинного законодавства, нормативно правових актів, інструкцій та положень НБУ. Крім того, діяльність банків специфічна. Вони працюють, перш за все, із залученими коштами, включаючи кошти населення. Тому ця обставина вимагає особливого контролю за діяльністю банків зі сторони держави в особі НБУ, за законністю здійснюваних ними операцій та за їх фінансовим положенням.

Такий контроль проводиться шляхом ревізії всіх банківських операцій, причому особливому контролю повинні підлягати касові операції банків.

Особливо чіткій перевірці повинні підлягати робота з грошовою готівкою та цінностями, питання забезпечення їх збереження, а також законності здійснення розрахунково-грошових операцій за рахунками клієнтів.

Виходячи з цього, основними завданнями перевірок та ревізії касових операцій є:

перевірка збереження та обліку грошей, цінностей та документів у грошовому сховищі, дотримання порядку роботи з ними і законності здійснення операцій;

перевірка стану охорони, оснащення будівель установ банків технічними засобами захисту, забезпечення збереження грошей та цінностей;

перевірка фактичної наявності грошей та відповідність їх залишку записам у книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку та даним бухгалтерського обліку по рахунку 1001;

перевірка фактичної наявності бланків суворої звітності та інших цінностей (бланки цінних паперів, ювілейні монети, інші цінності та документи і відповідність їх залишку записам у книзі обліку бланків суворої звітності та книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку і даним оборотно-сальдової відомості позабалансових рахунках;

перевірка фактичної наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті та відповідність їх залишку записам у книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі, а також даним бухгалтерського обліку;

перевірка роботи операційних кас, а також правильності організації та оформлення касових операцій;

оцінка стану контролю за касовими операціями в установі банку та запобігання випадкам незаконного витрачення та незабезпечення збереження грошей та цінностей;

перевірка розрахунків з використанням дорожніх чеків;

перевірка банківського контролю за дотриманням касової дисципліни клієнтами.

Ревізія готівки, цінностей та бланків суворої звітності (включаючи інвалюту і інвалютні цінності), а також перевірка порядку їх зберігання в грошових сховищах і касах банку проводиться у відповідності з Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 за №337. При цьому ревізія (перевірка) проводиться у такому порядку і послідовності, які повинні забезпечити повноту охоплення наявних до початку ревізії (перевірки) грошей і цінностей, їх збереження в процесі перерахунку та виключали б можливість приховування розкрадання і нестач.

У період підготовки до проведення ревізії (перевірки) мають бути проаналізовані висновки попередніх ревізій (перевірок) і дані фінансової та статистичної звітності за такими формами:

1-КБ — Баланс комерційного банку;

412-К — Дані про касове виконання Державного бюджету;

748 — Звіт про касові обороти банку;

Символ 89 форми 748 — Сума торговельної виручки попереднього місяця, що проведена за балансом банку першого робочого дня поточного місяця;

721 — Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження торговельної виручки;

728 — Розрахунок прогнозу касових оборотів з операцій підприємств зв'язку;

740 — Інформація про результати перевірок дотримання касової дисципліни.

При перевірці, керуючись Інструкцією «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 за №337, доцільно дотримуватися такої програми, :

І. Перевірка готівки в національній та іноземній валюті.

II. Перевірка бланків цінних паперів, суворої звітності та інших цінностей і документів.

III. Перевірка роботи операційних кас в установах комерційних банків.

IV. Перевірка касових документів та касової роботи в установах комерційних банків.

V. Перевірка розрахунків з використанням дорожніх чеків.

VI. Перевірка банківського контролю за дотриманням касової дисципліни клієнтами.

При ревізії касових операцій в установах банків України джерелом інформації перш за все виступають первинні документи, а саме:

об'яви на внесення готівки;

повідомлення;

прибуткові та видаткові касові ордери;

чеки;

прибуткові та видаткові валютні ордери;

прибуткові та видаткові позабалансові ордери;

прибуткові та видаткові ордери.

Крім перелічених первинних документів, ревізори обов'язково повинні звірити обороти та залишки в книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей каси, перевірці повинні підлягати також довідки касирів прибуткових та видаткових кас, довідки про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою та порожні сумки, зведені довідки про касові обороти, довідки про загальну суму проінкасованої виручки, супровідні відомості до сумок з грошовою виручкою та до сумок з валютними та іншими цінностями, контрольні листи касирів-рахівників, контрольні відомості перерахування виручки, контрольні листи прийнятих і виданих цінностей.

Джерелом інформації для ревізорів є також виписки з балансових рахунків 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 та 1007, касові журнали (вони ведуться бухгалтером-контролером), договори на касове обслуговування клієнтів, дані щоденного балансу, книга обліку бланків суворої звітності та книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходиться у сховищі, а також типові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, форми статистичної звітності про касові обороти 747-Д і 748 (файл № 12 і № 13) та інші документи, журнали та книги, які є в касі та в бухгалтерії установи банку.

Здійснюючи контроль за дотриманням касової дисципліни клієнтами банку, слід перевірити первинні документи підприємства:

прибуткові та видаткові касові ордери;

платіжні відомості;

податкові накладні;

рахунки-фактури;

товарні та касові чеки;

акти виконаних робіт, наданих послуг:

інші документи.

Обов'язковій перевірці повинна підлягати касова книга підприємства.

Ревізія готівки в грошових сховищах і касах банку, а також перевірка порядку її зберігання проводиться в таких випадках:

за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя, а також щорічно за станом на 1 січня нового року;

при зміні керівника, головного бухгалтера або завідуючого касою;

при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

в інших випадках — за розпорядженням органів відповідних банків (загальних зборів акціонерів, учасників тощо);

ревізія цінностей, за які відповідають касові працівники, що мають перехідні залишки валютних цінностей, проводиться

щомісяця (результати цієї ревізії оформлюються записом у звітній довідці касового працівника, а також проводиться реєстрація в спеціальній книзі, де вказується дата, прізвище й ініціали касира, цінності якого були обревізовані).

Відомча і позавідомча ревізії (перевірки) проводяться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування, розкрадання і недостач грошей. При цьому ревізія повинна проводитись у присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей (якщо ж при проведенні ревізії службові особи були відсутні, то це відмічається окремо в акті за підписами всіх учасників ревізії).

Приступивши до ревізії (перевірки), її керівник повинен: