Смекни!
smekni.com

Сільськогосподарські регіони України (стр. 2 из 7)

Проте в останні роки спостерігались негативні тенденції у розвитку та функціонуванні сільського господарства. Про це свідчать показники виробництва основних видів продукції рослиництва і твариництва в Житомирській області протягом 1999-2000рр. ( табл.2)

Таблица 2

Виробництво основниї видів продукції рослинництва і тваринництва в Житомирській області.

Види продукції
1990 1995 2000 2000 %, до1990 1995
Зерно, тис.тонн 1352 1110 721 53,3 65,0
Цукрові буряки, тис. тонн 1300 975 388 29,8 39,8
Картопля, тис. тонн 1021 846 1065 104,3 125,9
Овочі, тис. тонн 149 203 194 130,2 95,6
М’ясо в збійній вазі, тис.тонн 159 87 64 40,3 73,6
Молоко, тис. тонн 1124 862 656 58,4 76,1
Яйця, млн. штук 385 271 271 70,4 100,

Тенденція до зміншення обсягів виробництва сільськогосподарської продуції спостерігається майже по всіх її видах. Найгірше становище з вирощуванням цукрових буряків, де виробництво продуції за останні 10 років знизилось більше, ніж у 3, а порівняно з 1995р. – у 2,5 рази.

Найкраща динаміка виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва спостерігається у вирощуванні овочів, де в 2000. в порявняно з 1990 р. навіть відбувся ріст на 30,2%, та яець. Це зумовлено високим рівнем споживчого попиту на названі види продукції, що сприяло меншим коливанням їх виробництва (табл.2)

Київська область.

Область складається з 25 адміністратівних районів, 25 міст, у тому числі 11 обласного підпорядкування, 29 селищ міського типу і 1194 сільських населенних пунктів.

Агропромисловий комплекс області являє собою міжгалузеве териториально-виробниче утворення, що охоплює такі сфери виробництва, як сільске господарство, харчову і переробну промисловість та сферу виробничого обслуговування основних його галузей. На функкціонування всіх елементів АПК істотний вплив здійснюють природне середовище, рівень господарського освоєння території, потреби населення в продуктах харчування, особливості розселення, забеспеченність трудовими ресурсами й інші фактори.

Сучасні ринкові перетворення в АПК покликані модифікувати функціонально-териториальну структуру АПК Київської області. Цей процесс в першу чергу пов язанний зі зміною форми власності на землю та засоби виробництва.

Серед агропромислових спеціалізованних рослинницько-промислових комплексів у межах області сформувалисися буряко-цукровий, плодоовочеконсервний, льонопромисловий і зернопромисловий. У тваринництві основне значення належить м ясо-,молоко- та птахопромисловому коплексам.

Основою зернопромислового комплексу є зернове господарство, головними зерновими культурами є озима і яра пшениця, жито, ячмінь, просо, соняшник.

Обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в області наведені в таблиці 3.

Цукробуряковий комплекс має завершену структуру і представлений бурякосіянням, виробництвом буряків, їх транспортуванням й збереганням та виробництвом цукру. За валовим збором. цукрових буряків область є безперечним лідером в Україні.

Таблиця 3

Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.

Вид продукції
1990 1995 2000 2000, % до1990 1995
Зернові культури, тис. тонн 2112 1544 1431 67,7 92,7
Цукрові буряки,тис.тонн 3261 2565 1216 37,3 47,4
Соняшник на зерно, тис. тонн 6 8 25 зросло у зросло у 4,2 рази 3,1 рази
Овочі, тис. тонн 464 381 295 63,6 77,4
Картопля, тис. тонн 1102 1236 1351 122,6 109,3
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн 265 171 116 43,8 67,8
Молоко, тис. тонн 1592 1010 679 42,6 67,2
Яйця, млн.штук 1456 975 787 54,0 80,7

Чернігівська область.

Область є складовою частиною господарського комплексу держави і виробляє 1,5% її промислової продуції, займаючи за цим показником 18 місце в Україні. В загальнодержавному територіальному поділі прці Чернігівщина виділяється видобуткомнафти, та виробництва шпалер, кордових тканин, хімічних волокон і ниток, вовняних тканин льоноволокна, окремих видів продукції харчової промисловості. Тобто, місце регіону в загальнодержавному територіальному поділі праці визначають його провідні галузі господарства, а саме легка промисловість, машинобудівний та агропромисловий комплекси, Крім цього, в оласті набули розвитку деякі галузі хімічної, лісової, деревообробної та целюлозно-промислової промисловості.

Розвиток АПК Чернігівської області обумовлюють, в першу чергу, природні фактори, а саме: агроклімтичні, грунтові та водні ресурси. Рівнинний рельєф, достання кількість вологи і тепла, грунти з середньою й високою природною родючістю сприяють вирощування різноманітних сільськогосподарських культур помірної зони, розвитку всіх головних галузей тваринництва.

Важливою ланкою АПК області є спеціалізовані рослинницько-промислові комплекси, які поєднуть виробництво і переробку сільськогосподарських культур. Найповнішими в області є зернопромисловий, буряківницький, льонопромисловий, картоплекрохмальноспиртовий і плодоовочеіий комплекси. Основу зернопромислового комплексу складає зернове господарство, головні зернові культури -–озима і яра пшениця, жито, ячмінь, просо, гречка, горох.

Також важливим є картоплекрохмальноспиртовий комплекс. У 2000 році виробництво картоплі в області склало 1471,1 тис.тонн, що становить 7,4% в Україні. Переробна ланка комплексу представлена підприємствами двох профілів – спиртовими і крохмальними.

В області виділяються дві агропромислові зони, відмінні між собою агрокліматичними та іншими прородними умовами – поліська і лесостепова. Ці чинники впливають на їх виробничу спеціалізацію.

Таблиця 4.

Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.

Вид продукції
1990 1995 2000 2000, % до1990 1995
Зерно, тис. тонн 1737 1249 832,3 47,9 66,6
Цукрові буряки, тис. тн 1045 747 341,3 32,7 45,7
Соняшник, тис. тонн 2,2 2,4 6,7 304,5 279,2
Овочі, тис. тонн 176 206 174,9 99,4 84,9
М’ясо в забійній вазі, тис.тонн 189 109 65 34,4 59,6
Молоко, тис. тонн 1255 869 601 47,9 69,1
Яйця, млн. шт. 483 313 339 70,2 108,3
Вовна, тонн 271 33 - - -

Черкаська область.

Черкаська область розташована в центральній частини України у бесейні середньої течії Дніпра.

Розвиток агропромислового комплексу Черкаської області обумовлений наявністю сприятливих агрокліматичних та водних ресурсів, рівнем господарського освоєння території, потреб населення в продуктах харчування, забеспечення трудовими ресурсами, розвитку ринкової інфраструктури області, впровадженням ринкових механізмів господарювання, найково-технічного прогресу. Черкаська область розташована в центральній частині України і має високопродуктивні земельні ресурси (90% земель оцінюються 70-96 балами за 100 – бальною шкалою).

АПК області охоплює сировину, переробну та обслуговуючу ланки. Період економічного спаду в країні позначився і на АПК Черкаської області. Аналіз динаміки виробництва сільськогосподарської продукції на останні 10 років свідчить про значне його скорочення – майже в 2 рази. Збитковою стала абсолютна більшість видів сільськогосподарської продукції суспільного сектора.

Територія Черкащіни в господарському відношенні характеризується високим ступенем освоєння. Із загальної площі області 74,5% припадає на сільськогосподарські угіддя (1456,4 тис.га), в структурі яких 87,9% складає рілля (1279,9 тис.га). Якщо загалом в Україні у 200р. забеспеченність однієї людини сільськогосподарськими угіддями становила 0,85 га , а ріллею – 0,66, то в області – відповідно 1,02 і 0,89 га.

В АПК виділяються спеціалізовані рослинницько-промислові комплекси, найтиповішими з яких є: буряковоцукровий, плодоовоче-консервний, олійно-жировий, конопле-, м’ясо-, і молокопромисловий.

Серед технічних культур переважають цукрові буряки, вирощують також соняшник, ефіроолійні культури, коноплю; серед кормових – кукурудза на силос, кормові буряки. Традіційними галузями для Черкащини є садівництво, овочівництво, зокрема тепличне в Черкасах та Умані. Серед галузей тваринництва важливе місце займає скотарство молочно-м’ясного напряму, а також свинарство, вівчарство, птахівництво.

Таблиця 5.

Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.

Вид продукції
1990 1995 2000 2000, % до1990 1995
Зернові культури, тис. тонн 2375 1674 1594,1 67,7 95,2
Цукрові буряки,тис.тонн 4097 2634 859,7 21,0 32,6
Соняшник на зерно, тис. тонн 81,5 85,5 107,3 131,6 125,5
Овочі, тис. тонн 321 253 344,2 107,2 136,0
Картопля, тис. тонн 735 708 940,2 127,9 132,8
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн 195 96 74 37,9 77,1
Молоко, тис. тонн 1010 727 499 49,4 68,6
Яйця, млн.штук 561 284 379 67,5 133,4

На основі результатів економічної діяльності підприємст АПК області можна виділити певні позитивні зміни, які полягають в здійсненні подальшого реформування відносин власності ( на почато 2001 року в області зараєстровано 554 селянські господарства). створенні інтегрованих сільськогосподарських підприємств (три – по виробництву м’яса та два – по виробництву, переробці, заготівлі та реалізації продукції). Особлива увага надавалася розвиткові рослинництва, для чого розроблені цільові та науково-технічні програми, змінена структура посівних площ у напрямі збільшення їх під високоліквідними культурами.