Смекни!
smekni.com

Особисте страхування (стр. 8 из 8)

Крім закінчення терміну дії договору, його дія припиняється також у разі:

o виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

o виїзду застрахованого на постійне місце проживання за межі України;

o смерті застрахованого;

o ліквідації страховика в порядку, установленому законодавством України;

o прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних страхових виплат, що були здійснені за договором страхування.

При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних страхових виплат, що були здійснені за договором страхування.

Порядок проведення страхових виплат. Про настання страхового випадку страхувальник, застрахований або вигодонабувач письмово повідомляє страховика, тільки-но це стане можливим, але, не пізніше одного року від дня настання страхового випадку.

Для одержання страхової виплати у зв'язку зі страховим випадком подаються такі документи:

o заява встановленої форми;

o страхове свідоцтво (договір чи поліс);

o свідоцтво (або копія) про смерть застрахованого у разі смерті застрахованого;

o довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або листок непрацездатності (його копія), виданий

лікувальним закладом (у разі неможливості отримання листка непрацездатності подається довідка лікувального закладу);

o акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує факт нещасного випадку;

o паспорт отримувача (або документ, що посвідчує особу);

o для спадкоємців - також свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріальною конторою.

Страхова виплата в разі смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку здійснюється в розмірі 100% страхової суми.

При встановленні інвалідності виплата проводиться у відсотковому відношенні залежно від групи інвалідності.

При тимчасовій втраті працездатності внаслідок нещасного випадку виплата проводиться залежно від умов лікування (стаціонарно чи амбулаторне) і терміну перебування на лікуванні з розрахунку від 0,5% до 1,0% страхової суми за кожний день непрацездатності. При цьому обмежується загальний термін лікування певною кількістю днів.

Страховик може відмовити у виплаті страхової суми у випадках навмисних дій страхувальника або застрахованого, спрямованих на настання страхового випадку; подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей, необхідних для укладення договору страхування; повідомлення страхувальником про настання страхового випадку після того, як минув один рік від дня настання страхового випадку без поважних на те причин або створення страхувальником перешкод у визначенні обставин, характеру нещасного випадку.

На таких самих умовах здійснюється страхування від нещасних випадків дітей, спортсменів, туристів, пасажирів, здоров'я громадян, але з урахуванням певних особливостей, які визначаються в Доповненнях до Правил добровільного страхування громадян від нещасних випадків - "Діти", "Спорт", "Туризм", "Здоров'я" і ін. їх особливості полягають ось у чому:

"Діти". Застрахованими можуть бути діти віком від одного до 16 років, а страхувальниками - як батьки, так і родичі дитини, з якими вона проживає, або її опікуни (піклувальники). Можуть укладатися й договори колективного страхування учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ, середніх спеціальних навчальних закладів, а також дітей у дошкільних дитячих закладах та оздоровчих таборах.

Розмір тарифної ставки для страхування дітей залежить від віку дитини і строку страхування. Передбачена також знижка розміру страхового тарифу залежно від кількості дітей, які приймаються на страхування.

Особливістю цього Доповнення є визначення серед страхових випадків моральної травми у застрахованої дитини внаслідок її викрадення чи зґвалтування, за що передбачено виплату в розмірі 50% 'страхової суми.

"Спорт". За цим Доповненням проводиться страхування спортсменів та інших учасників спортивних заходів. Період страхування визначається від дня прибуття учасників спортивного заходу до місця його проведення, але не раніше ніж за певну кількість днів до офіційного відкриття заходу, і закінчується о 24.00 дня його офіційного закриття (закінчення).

Розмір тарифної ставки для страхування спортсменів, які безпосередньо беруть участь у змаганнях, а також запасних гравців, встановлюється залежно від групи, до якої належить вид спорту, і строку страхування.

Якщо договір страхування укладається терміном на один рік, то страхувальникові надається знижка від страхового платежу, визначеного тарифними ставками.

"Туризм". Особливістю цього Доповнення є право поряд з фізичними особами бути страхувальником і юридичним особам - туристичним організаціям, які надають туристичні послуги.

Тарифні ставки для страхування туристів та осіб, що їх супроводжують, прирівнюються до другої групи страхування громадян від нещасних випадків.

У разі колективного страхування туристів надається знижка залежно від кількості застрахованих у групі.

"Здоров'я". За цим Доповненням страхувальниками можуть бути лише юридичні особи, незалежно від форм власності. При цьому застрахованими можуть бути як діти віком від б до 16 років, так і працюючі особи віком від 16 до 69 років.

Обумовлено також, що за одним договором страхування має бути не менш як 10 застрахованих.

Розмір тарифної ставки при страхуванні за Доповненням "Здоров'я" визначається залежно від групи страхування (віку страхувальника, характеру роботи та стану здоров'я) і строку страхування.

Характерною особливістю цього Доповнення є те, що страховим випадком визнається тимчасова втрата працездатності застрахованим на термін не менш ніж 10 днів не лише від нещасного випадку, а й внаслідок будь-якого захворювання, яке розвинулося в період дії договору страхування, у тому числі й у зв'язку з оперативним лікуванням.

Останнім часом широкого застосування набуло добровільне страхування громадян, що виїжджають за кордон, від нещасних випадків або на випадок раптового захворювання ("асистанс").

Особливістю цього страхування є те, що укладені договори страхування діють за межами України, за винятком країни проживання застрахованого або країни, громадянином якої є застрахований.

У разі настання страхового випадку страховик сплачує медичному закладу, до якого був направлений чи звернувся застрахований, або відшкодовує безпосередньо застрахованому витрати на медичне обслуговування в разі настання нещасного випадку або раптового захворювання за умовами, передбаченими договором страхування, та бере на себе всі витрати, пов'язані з репатріацією тіла застрахованого від місця смерті до місця поховання в країні постійного проживання, а також бере на себе ряд інших витрат у межах страхової суми.

Розмір страхової суми встановлюється в доларах США за згодою між страхувальником і страховиком у розмірі 5000 або 30000 дол.

Розмір страхового внеску визначається за тарифними ставками страховика, які залежать від строку страхування, географічної зони та страхової суми.

При страхуванні від нещасних випадків туристів застосовуються знижені тарифні ставки. Це обумовлюється меншим обсягом гарантій, що їм надаються.

Особливістю страхування власників кредитних карток є те, що застрахованою особою може бути будь-яка фізична особа - власник пластикової банківської картки, незалежно від громадянства та віку, а розмір страхової суми та платежу залежить від типу картки ("Стандарт", "Бізнес"). При цьому для власника кожної картки обумовлений певний набір страхових подій.

Різновидом добровільного страхування громадян від нещасних випадків, що виїжджають за кордон, є страхування на умовах "Річний поліс". Договір страхування укладається на один рік на необмежену кількість поїздок за кордон, але за умови, що кожна з поїздок триватиме не більш як один місяць, з визначенням певного розміру страхової суми на кожну поїздку.

У межах України запроваджується також страховий поліс "Асистанс".

Існують і інші особливості страхування громадян від нещасних випадків, але вони мають здебільшого місцевий (регіональний) характер і не набули широкого застосування.