Смекни!
smekni.com

Оцінка збитку після настання страхового випадку (стр. 4 из 4)


Висновки

Передумовою виникнення страхових відносин є наявність страхового інтересу. Існує думка, що інтерес –це обумовлена суспільним характером потреба користуватися конкретним соціальним благом. Але, очікувані блага з причини настання несприятливого випадку можуть бути втрачені, внаслідок чого проблема залишиться незадоволеною, а інтерес суб’єкта виявиться незабезпеченим.

Страховий інтерес формується під впливом усвідомлення суб’єктом можливості зазнати у майбутньому збитку, бо, як стверджував французький страховий теоретик Людвік Бланк, збиток – це інтерес скоректований на коефіцієнт часу. Завчасне відчуття суб’єктом майбутнього збитку визначається його сприйняттям імовірності настання ризику. Таким чином, ризик і страховий інтерес, пов’язані збитком, є головними елементами кожного страхового процесу.

У цивільному, господарському праві проводиться розмежування між шкодою, вчиненою на майні, і шкодою, вчиненою на особі. Поняття шкоди на майні стосується втрат, які виникають у зв’язку з складовими пошкодованого майна (безпосередньо), але не мають зв’язку з особою його власника. У протилежність цьому поняття збитку на особі стосується безпосередньо особи, яка зазнала втрати.

З позиції міжнародного права майнову шкоду становить різниця між дійсним станом майна пошкодованої особи, та станом, який би настав, якби не наступив випадок. Тобто, враховується втрата майбутньої користі.


Список використаної літератури

1)Закон України»Про господарські товариства»від 19.09.91.р. №1576-12;

2)Закон України»Про внесення змін до Закону України»Про оподаткування прибутку підприємств»від 22.05.1997р.№283/97ВР, зі змінами та доповненнями;

3) Закон України"Про внесення змін до Закону України»Про страхування»від 04.10.2001р.№2745-3

4)»Про порядок впровадження діяльності страховими посередниками»–Постанова КМУ №1523 від 18.12.1996р;

5)»Про впорядкування діяльності страхових брокерів»- Постанова КМУ №747 від 29.04.1999р;

6)»Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004роки»- Постанова КМУ№98 від 02.02.2001р;

7)Александрова М.М. Страхування: Навчально-метод.посібник. –Київ, 2002р;

8)Базилевич В.Д., Базилевич К.С.Страхова справа –Київ, 1997р;

9) Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетів О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. Підручник для вищих навчальних закладів. За редакцією професора П.Д.Біленчука і президента Ліги страхових організацій України О.Ф.Філонюка. –Київ, 1999р;

10)Внукова Н.М.Практикум зі страхування. Випуск 1. –Київ, 1998р;

11) Кащенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навч.посіб. –Суми, 1999р;

12) Клапків М.С. Теорії оптимального фінансування антиризикової діяльності//Фінанси України -1998р;

13)Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч.посіб. –Київ, 2001р;

14) Ротова Т.А.Методичний інструментарій управління фінансовими ризиками//Фінанси України -2002р;

15)Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навч.посіб. –Київ, 2007р;