Смекни!
smekni.com

Планування банківської діяльності (стр. 5 из 8)

3.2 Оцінка ефективності діяльності ”Укрсоцбанку” за 2004-2006 р.р.

Орієнтир банківської діяльності в ринковому господарстві складається в максимізації прибутку від операцій при відомості до мінімуму втрат. Прибуток або збитки, отримані банком - це показники, що концентрують у собі результати різних пасивних й активних операцій банку та відображають вплив всіх чинників, що впливають на діяльність банку. Методика аналізу результативності банківської діяльності починається з аналізу доходів і витрат і завершується дослідженням прибутку. Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів служать рахунку балансу: 701 "Доходи", 702 "Витрати", 703 "Прибуток", 704 "Збитки", 705 "Використання прибутку". Ціль аналізу фінансових результатів - виявлення резервів росту прибутковості банківської діяльності й формування на цій основі рекомендацій з подальшої роботи. При цьому стратегія банку повинна будується на наступних принципах:

якнайдешевше придбати капітал;

продавати капітал і послуги по рентабельній ставці;

знизити банківські ризики шляхом втрат відбору надійних клієнтів й одержання гарантій, диверсифікованості операцій й освоєння ринків позичкового капіталу.

Аналіз банківської діяльності з погляду її прибутковості дозволяє керівництву сформувати кредитну й процентну політику, виявити менш прибуткові операції й розробити рекомендації можливого одержання банком більших доходів.

Розглянемо складові валового доходу.

Таблиця 3.1

Динаміка структури валового доходу, тис. грн.

Показники 31.12.2004. 31.12.2005. 31.12.2006.
Процентний дохід 795843,000 908628,000 1420562,000
Непроцентний дохід 28569,000 26626,000 22060,000
Загальний валовий дохід 824412,000 935254,000 1442622,000

Процентні доходи з 31.12.2004 р. по 31.01.2005 р. збільшилися на 112785 тис. грн. (14,17%), а з 31.12.2005 р. по 31.12.2006 р. збільшилися на 511934 тис. грн. (56,3%). В абсолютному вираженні процентні доходи з 2004 по 2006 роки збільшилися на 78,2%. Загальна сума доходів з 2004 по 2006 роки збільшилися на 43%. Непроцентні доходи мають тенденцію убік зменшення на 18,9% в період з 2005 по 2006 р.р.

Виявимо за рахунок яких статей відбулося збільшення доходів.


Таблиця 3.2

Структура дохідної бази банку, тис. грн.

Показники 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
Доходи від операційіз цінними паперами. 2067,400 2146,740 2232,390
Доходи від операцій зіноземною валютою. 1842,800 1928,500 2014,970
Комісійний дохід. 314649,000 341977,000 420317,000
Торговельний дохід 61458,000 62637,000 94081,000

Вирішальний вплив на збільшення доходів зробило збільшення суми працюючих активів на 39,3%. При загальному збільшенні дохідної бази банку потрібно відзначити збільшення надходжень по комісіях і послугам банку на 22,9%. Третє за прибутковістю місце займають операції із цінними паперами. Питома вага цих доходів з 2005 по 2006 роки збільшилася на 19,15%. Мінімальну частку в загальному обсязі доходів становлять доходи по операціях з іноземною валютою (4,8% - 2,2%).

Важливу роль в аналізі грають показники, що характеризують прибутковість.

Таблиця 3.3

Показники прибутковості банку, млн. грн

Показники 31.12.2005 31.12.2006 Темп росту (%)
Прибутковість кредитних операцій. 4248,3 6953,3 62,4
Прибутковість активних операцій. 10956,875 17531,5 69,7

Показник, що характеризує прибутковість кредитних операцій, розглянутий нами в динаміці показав, що прибутковість по основних операціях банку за рік збільшилась на 62,4%. Показник прибутковості середніх залишків по активах збільшився на 69,7%.

Розглянемо доходи з позиції їхньої стабільності. Чим більше нестабільність у доходах, тим нижче якість доходів. При цьому в розрахунок приймаються такі фактори як зміна курсу валюти, інфляційні процеси.

Таблиця 3.4

Динаміка структури витрат банку, тис. грн.

Показники 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
Процентні витрати 487307,000 549907,000 819015,000
Непроцентні витрати 43848,000 49205,000 53198,000
Разом витрат 531115,000 599112,000 872213,000

З таблиці 3.4 помітно, що процентні витрати займають (80,5% - 81,8%) від витрат банку, причому з 2005 по 2006 р.р. бачимо ріст їхньої питомої ваги на 8,3%.

Дані таблиці 3.5 підтверджують, що витрати на 31 грудня 2006 року становлять 49,7% від суми витрат банку на 31 грудня 2005 року. Збільшення відбулося по всіх статтях витрат, але найбільш значиме збільшення - за рахунок збільшення витрат по відсотках, сплаченим фізичним особам по притягнутих засобах. Зміна убік збільшення по них склало 69,4%. Найбільша питома вага в структурі витрат займають відсотки, сплачені по придбаних кредитах, причому частка їх за останній рік зросла з 39,1% до 49,1%.

Таблиця 3.5

Елементи витрат комерційного банку, тис. грн.

Показники 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
Чисті витрати на формування резервів 72367,000 70725,000 58071,000
Загальні адміністративні витрати 189045,000 219792,000 270003,000
Витрати на зміст апарата банка 243852,000 277656,000 342806,000
Штрафи, пени, неустойки сплачені 567,000 534,000 467,000
Інші витрати 32749,000 37983,000 45930,000

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що скороченню сумарних витрат банку сприяють: оптимізація структури ресурсної бази; зменшення непроцентних витрат. Аналіз прибутку варто починати з розгляду загальної картини прибутковості банківських операцій. Аналіз повинен бути деталізований у динаміку по вивченню прибутковості статей по окремих видах діяльності.

Таблиця 3.6.

Структура діяльності по видах діяльності, тис. грн.

Показники 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
Прибуток від операційноїдіяльности. 183319,000 225870,000 459546,000
Прибуток від побічноїдіяльності. 25924,000 29378,000 32582,000
Інший прибуток. 3456,000 3784,000 4157,000

При оцінці щорічного приросту прибутку банку необхідно виходити з того, що він не повинен бути нижче темпів інфляції.

У противному випадку реальні доходи будуть скорочуватися й відбудеться знецінення банківського капіталу. У зв'язку із цим, при аналізі прибутку її величину необхідно коректувати з урахуванням темпів інфляції.

У 2006 році балансовий прибуток банку склав 37,7% від суми прибутку минулого року. Основним джерелом прибутку є прибуток від операційної діяльності банку, тобто прибуток банку формувалося в основному (на 93,7%) за рахунок стабільних джерел доходу.

Система коефіцієнтів прибутковості включає наступні показники:


Таблица 3.7.

Коефіцієнти прибутковості банку, тис. грн.

Показники 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
Балансовий прибуток / Активи 8895432,000 10762963,000 17531455,000
Чистий прибуток /Власний капітал 963926,000 1027174,000 1926662,000

Прибуток до активів є основним коефіцієнтом, що дозволяє дати першу кількісну оцінку рентабельності банку. Значення цього коефіцієнта під кінець року знижується. Власний капітал - найбільш стабільна частина ресурсів комерційного банку. Тому стабільність або зростання прибутку в минулі періоди гарантує в певній мері збереження рівня рентабельності банку в майбутньому. Нарешті, даний коефіцієнт цікавить засновників, акціонерів або пайовиків, тому що показує ефективність їхніх інвестицій.

Вплив на коефіцієнт прибутковості:

збільшення абсолютної величини балансового прибутку у 2006 році в 1,63 рази призвело до збільшення величини прибутковості в 1,88 рази.

підвищення розміру активів в 1,59 рази привело до збільшення показника прибутковості на 7,26%. Таким чином, коефіцієнт прибутковості збільшився в порівнянні з 2005 роком на 5,93%.

Аналіз результативних рахунків балансу дозволяє розрахувати необхідну дохідну маржу, тобто розрив у ставках по активних і пасивних операціях, що дає можливість банку покривати необхідні витрати, але не приносить прибутку. Достатня маржа передбачає, що банк крім поточних витрат повинен ще розвиватися й заробляти для цього прибуток.

Таблиця 3.8.

Показники прибутковості банку

Показники 31.12.2005 31.12.2006
Процентна маржа 1,38 1,75
Необхідна маржа 2,28 2,53
Достатня маржа 3,28 4,53

З таблиці 3.8. видно, що всі показники 2006 року підвищилися в порівнянні з попереднім роком. Значення коефіцієнта необхідної маржі в банку на 31 грудня 2005 року нижче, ніж на 31 грудня 2006 року. Це означає, що на початок року в банку було менше можливостей збільшити прибуток, нижче була його конкурентна здатність.

Банк не може успішно розвиватися в напрямку, які диктують розглянуті вище тенденції. Такий режим роботи банку пов'язаний з підвищеним ризиком і відмовою диверсифікованості як активних, так і пасивних операцій. Очевидно, що необхідно зміни фінансової політики банку. Описані фактичні й прогнозні тенденції в зміні обсягу виробництва, темпах інфляції й валютного курсу дають підставу використати в кінці 2006 році структуру активів і пасивів, динаміку їхніх окремих видів для складання прогнозного балансу на кінець 2007 рік.