Смекни!
smekni.com

Поточні рахунки і облік розрахункових операцій (стр. 1 из 5)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО

економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі

кафедра фінансового менеджменту та банківської справи

Реферат на тему: «Поточні рахунки і облік розрахункових операцій»

Виконав:

Студент 3 курсу 31групи

Шлома Роман Игоревич

Мелітополь, 2009


План

1.Відкриття поточних рахунків фізичним особам

2. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»

3. Переоформлення та закриття рахунка

4. Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку

5. Організації безготівкових розрахунків

6. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями

7. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями

8. Облік операцій платіжними вимогами

9. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

10. Облік операцій при розрахунках акредитивами


1.Відкриття поточних рахунків фізичним особам

Відкриття рахунків клієнтами являється цілю збереження їх коштів. Банки осуществляють грошові операції с ціми коштами по распорядженню клієнтів. Банки відкривають рахунки: зарегістрірованим суб’єктам предпрінемательской діяльності, юридичним і фізичним лицям, філіям, представництвам, лицям нерезидентам, іноземним інвесторам та іншім. Рахунки бувають:

- поточні;

- депозітні(вклади в ін. і нац. валюті);

- поточно- бюджетні

Можливо відкривати:

-один рахунок може бути відкритий для уставного фонда;

-один по каждому соглашенію совмесної діяльності без створення юридичного лица.

Проведення операцій регламентіруеться інструкцієї об відкриті банківського рахунку в національной валюте №537 від 18,12,98р.

Документи потрібниє для відкриття рахунку(юридичній осбі):

-заява за підписю руководства та головного бухгалтера;

- копия сведетельства о гос регістрації(завередую натаріусом);

-копию документа о взятіє підприємства на налоговий облік;

- карточка с обрасцамі подписей руководителя та головного бухгалтера;

- справку о регістрації в пенсіоном фонді;

-копию зарегістрірованого устава(затверджену натаріусом).

Фізичному ліцу рахунок відкривають на їх лицо на основанії паспорта або іншого документа. По його дорученню завереного натаріусос рахунком могут пользоваться інші ліца.


2. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»

Коме депозитних рахунків, поточних рахунків відкриваються рахунки типу Н, типу П.

На рахунках Н відкривається індивідуальна ліцензія. Назначеніє рахунку Н: для осуществленіє рахунків связанич с содержанієм офіціального представництва юридичного лиця не резидента. При цему могут зачислятися кошти від пролажи іностраной валюти на межбанковському ринку, кошти получені від іностраних государств або юридичних лиць нерезидентів, кошти получені посольством за послуги, від возмещенія убитров от страхових компаній.кошти на рахунках іспользуються для покупки валяти с цєлью її перевода на рахунки соответствених іностраних государств інтереси яких вони представляють, на собствених рахунках для оплати заробітної плати.

Особливості рахунку Н то що він відкривається нерезидентом несвязаной с підприємницькою діяльностью, для внедренія програм международної технічної помощі.

Рахунки П відкриваеться постоялим представництвап іностраним компаніям. Через них осуществляється полностью або частково підприємницька діяльність нерезидентів на тереотрії України.

У випадку закриття рахунків Н або П організації необхідно уведоміть налоговую адміністрацію теріторіфльрого вібілення банка НБУ давшего ліцензію.

Возможно переоформлення рахунків Н або П : при цему ліцензія типу Н возвращуеться НБУ і готовятся документи на ліцензію типа П об етом уведомляються налогові органи по місцю прібиванія офіса представництва.

3. Переоформлення та закриття рахунка

Переоформлення або закриття рахунків связано с реорганізацієй підприємства(сіяння, преобразовання інше). Для цього подаються такіж документи,що при створення підприємства. У випадку с пєрєрєєстрації связаной зі зміной назви, формо собственості або інще подаються:

-заява;

- нова копія о гос реєстрації(завередую нотаріусом)

-зміна вида діяльності согласно уставу.

При ліквідації підприємства кошти с рахунку переоформляються на ім’я ліквідаційної комісії.

Потрібними документамиє:

-рішення о ліквідації підприємства;

-карточка с подписями уповноважених ликвидаційної комісії,печаті;

-закриття додаткового рахунку.

Рахунки закривають в банках на основі:

-заяви собственіка;

-на основі рішення органів суда.

При налічає залишків на основних платіжних дорученях собственіка рахунку банк перераховує їх на інший рахунок. Якщо підприємство має один рахунок потрібно відкрити новий рахунок для пререрахунку залишків.

4. Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку

Організація грошових розрахунків — одна із функцій комерційних банків.

Грошовий обіг — це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються між суб'єктами господарювання готівкою або шляхом безготівкових перерахувань. Відповідно грошовий обіг поділяється на готівковий та безготівковий.

Готівковий обіг включає платежі, які здійснюються готівкою, і нерозривно пов'язаний з доходами та витратами населення. Існують певні обмеження щодо застосування розрахунків готівкою між суб'єктами господарської діяльності (підприємствами).

Під безготівковим обігом розуміють систему грошових розрахунків, які провадять без участі готівки. У промислово розвинутих країнах безготівковий грошовий обіг становить 80—90 % усього грошового обігу. В Україні у зв'язку з кризовими явищами у сфері економіки і платежів його частка зменшилася. Станом на початок 1998 р. частка готівкового обігу становила приблизно 40—50 %.

Грошовий обіг регулюється чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України. В основу його організації покладені такі принципи:

1)усі підприємства незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. У касі підприємства можуть перебувати кошти готівкою в межах ліміту, які встановлені банком і погоджені з підприємством;

2)грошові розрахунки необхідно здійснювати через банки шляхом безготівкових розрахунків;

3)платежі проводяться банком за згодою або за дорученням платника і відповідно з наданими підприємством грошово-розрахунковими документами, які не обертаються поза банками. Стягнення коштів з рахунка клієнта банку здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством та «Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою Національним банком України.

Ці основні принципи визначають головну роль банків в організації грошового обігу і передусім стосуються суб'єктів господарської діяльності, крім фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності без юридичного статусу, що мають право не відкривати рахунка в банку для зберігання коштів і здійснення розрахунків.

Клієнти мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і за всіма видами операцій можуть користуватися послугами одного або кількох комерційних банків. Наявність рахунка в банку — це основа контрактних взаємовідносин між банком і клієнтом.

Поточний рахунок — це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунка підприємство не має права вести будь-який вид господарської діяльності. Новостворене підприємство для формування статутного капіталу має відкрити лише один поточний рахунок, на який засновники перераховують внески до статутного фонду. Після перерахування засновниками ЗО % від оголошеного розміру статутного капіталу банк надає підприємству довідку для подання в органи державної реєстрації у складі документів, необхідних для здійснення реєстрації.

Отже, поточний рахунок призначений для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунків за всіма видами діяльності підприємства. Види діяльності, які може вести підприємство, перелічені у його статуті або в документі, що його замінює.

Комплексне розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні поточного рахунка клієнта і здійсненні банком за його дорученням усіх розрахункових (надання платіжних послуг) і касових операцій, які виникають у процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством. Банк звертає особливу увагу на процедурні питання, які пов'язані з відкриттям, веденням і закриттям поточного рахунка.

Для підприємств, організацій і установ, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, функції поточного рахунка виконує бюджетний поточний рахунок. За наявності у таких підприємств інших джерел фінансування поряд із бюджетним поточним рахунком їм відкривається поточний рахунок.

За своїм характером поточні рахунки належать до депозитів на вимогу або, інакше кажучи, до депозитів до запитання. Тобто,

обслуговуючи такий депозит, банк зобов'язаний у будь-який момент забезпечити зняття коштів на основі розпорядження свого клієнта. У зарубіжній банківській практиці такі рахунки ще називають транзаційними (платіжними) депозитами. Термін «платіжні рахунки» (депозити) досить чітко відображає сутність поточних рахунків. За цими рахунками банки нараховують проценти залежно від середнього залишку, або від дотриманого клієнтом установленого компенсаційного залишку.

Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунка. Зміст процедури залежить від категорії клієнта — суб'єкт господарської діяльності чи фізична особа.