Смекни!
smekni.com

Присутність іноземного банківського капіталу в Україні (стр. 1 из 3)

Зміст

Вступ

Порядок реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу

Створення банків за участю іноземного капіталу

Шляхи розвитку банків з іноземним капіталом в Україні

Висновок

Список літератури


Вступ

На шпальтах економічних видань точиться дискусія щодо переваг і недоліків розширення присутності іноземного банківського капіталу в Україні. Причому сторони дискусій часто досить категоричні у своїх позиціях: одні схвально оцінюють перспективи збільшення іноземного капіталу в українському банківському секторі, інші відстоюють інтереси українських банків, виступаючи за жорстке обмеження присутності іноземного банківського капіталу в Україні.

Характерною ознакою цих дискусій та наукових публікацій є дещо абстрактне розуміння проблеми присутності іноземного капіталу на ринку банківських послуг, яке обмежується формулою "якщо не ми їх — то вони нас". Проте, за нашим переконанням, питання діяльності банків з іноземним капіталом в Україні та перспективи лібералізації правил доступу іноземного банківського капіталу треба розглядати глибше: економічні реалії сьогодення надзвичайно актуалізують потребу посилення ролі банківської системи у фінансуванні економічного розвитку.

Метою цього реферату є спроба дати об'єктивну незаангажовану оцінку діяльності іноземного капіталу в банківській системі України та перспектив його зростання з точки зору необхідності посилення функціональної ролі банків в економіці.


Порядок реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу

Порядок реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу регулюється Законом України "Про банки та банківську діяльність" № 872-XII від 20 березня 1991 року (далі Закон) та Положенням Національного банку України № 77 від 27 березня 1996 року "Про затвердження положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок ліцензування банків в Україні" (далі Положення).

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону, комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах. Згідно з преамбулою Положення, комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Отже, доцільно зазначити, що у осіб, які мають намір створити комерційний банк за участю іноземного капіталу, може виникнути доволі просте питання - у якій, власне, організаційно-правовій формі може бути створено комерційний банк, особливо банк за участю іноземного капіталу? На поставлене запитання слід відповідати наступним чином - у ч. 1 ст. 22 Закону насамперед йде мова про пайові засади, під чим слід розуміти саме товариство з обмеженою відповідальністю, так як така юридична категорія як пай має тотожний сенс з категорією доля, а тому, звертаючи увагу на визначення товариства з обмеженою відповідальністю, яке наведене у ч. 1 ст. 50 Глави 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" № 769/97-ВР від 23 грудня 1997 року, де зазначено, що товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, можна дійти висновку, що у Законі, застосовуючи таке поняття як пайові засади, законодавець саме мав на увазі товариство з обмеженою відповідальністю, що й знайшло своє безпосереднє підтвердження у преамбулі Положення.

Що стосується формування статутного фонду банку за участю іноземного капіталу, то слід викласти таке, мінімальний розмір статутного фонду у разі якщо частка іноземного капіталу у статутному фонду такого банку становить до 50 відсотків, повинен бути не менше суми, еквівалентної 5 млн. ЕКЮ на день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ. Якщо частка іноземного капіталу у статутному фонді банку становить 50 відсотків і більше, мінімальний розмір статутного фонду банку за участю іноземного капіталу повинен бути не менше суми, еквівалентної 10 млн. ЕКЮ за офіційним курсом НБУ на день підписання установчого договору.

Для формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку за участю іноземного капіталу в регіональному управлінні Національного банку України за місцем створення банку засновниками відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний засновник вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку статутного фонду. Підставою для відкриття тимчасового рахунку є установчий договір засновників банку та заява на відкриття рахунку. До подання Національному банку пакета документів для реєстрації банку на тимчасовому рахунку повинна бути зібрана сума коштів відповідно до установчого договору, але не менша 50 для акціонерної форми створення банку - 50 відсотків статутного фонду зазначеного в установчих документах, для товариства з обмеженою відповідальністю - 30 відсотків статутного фонду, зазначеного в установчих документах.

Реєстрація банків за участю іноземного капіталу

Взагалі комерційний банк, незалежно від того чи створюється він за участю іноземного капіталу чи то на 100 відсотковому вітчизняному капіталі, так чи інакше, він вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації в Національному банку України.

Для реєстрації комерційного банку за участю іноземного капіталу, орган управління такого банку (Рада банку) в 2- тижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників подає до регіонального управління Національного банку України за місцем створення банку такі документи:

1. Заяву про реєстрацію банку за підписом уповноваженої особи, яка призначена відповідальною за реєстрацію банку, установчими зборами (зборами засновників);

2. Установчий договір, підписаний засновниками банку та завірений їхніми печатками; Підписи фізичних осіб завіряються нотаріально;

3. Статут банку, затверджений установчими зборами(зборами засновників) і підписаний уповноваженою особою. Статут банку повинен відповідати вимогам Законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства", тобто такий статут має містити такі норми та принципи які вимагаються імперативними нормами щодо обов"язкової інформації, котра має міститися у статутах, вищезазначених законів;

4. Рішення уповноваженого органу іноземного засновника (учасника) про участь у створенні комерційного банку на Україні;

5. Письмова згода контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний засновник (учасник), на участь у створенні в Україні комерційного банку, якщо це передбачено законодавством країни іноземного засновника (учасника);

6. Витяг із торгівельного (банківського реєстру) де офіційно зареєстрований іноземний засновник (учасник);

7. Копії установчих документів іноземних засновників (учасників);

8. Висновок однієї з аудиторських організацій, яка визначена Національним банком України як така, що має право здійснювати аудиторську перевірку діяльності іноземних засновників (учасників) або висновок іноземного аудитора, підтверджений аудиторською організацією України, який має відповідний сертифікат на право проведення аудиту;

9. Повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх комерційних банків - засновників, акціонерів (учасників) українського банку за участю іноземного капіталу;

10. Економічне обгрунтування і мета створення банку, включаючи розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і прибутку на кінець першого року його діяльності;

11. Бухгалтерську і фінансову звітність учасників (акціонерів) банку на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного фонду, незалежно від розміру їх участі у статутному фонді банку;

12. Наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких погоджені Національним банком, і які відповідають вимогам професійних заннь, що їх визначається Правлінням Національного банку України;

13. Копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку на рахунок № 000960820 в Операційному управління Національного банку України, МФО 300001;

14. Копію звіту про проведення відкритої підписки на акції (відкритої підписки - якщо банк створюється саме у формі відкритого акціонерного товариства), прийнятого Міністерством Фінансів України, з доданням переліку акціонерів банку, в якому вказується найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій на які він підписався, їх загальна вартість і частка в статутному фонді;

15. Угоду про надання приміщення для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи;

16. Копію рішення органів Антимонопольного комітету України.

Зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально завіреними перекладами українською мовою і повинні бути нотаріально завірені за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України.

Регіональне управління Національного банку за місцем знаходження комерційного банку в двотижневий строк з дня отримання від банку повного пакета документів готує висновок про засновників такого банку та їх платоспроможність. Пакет всіх документів необхідних для реєстрації разом з статутом банку у 4-х примірниках і висновком регіонального управління НБУ, подаються до Національного банку України, зокрема, до Правління НБУ. Рішення про реєстрацію комерційного банку за участю іноземного капіталу, приймає Правління Національного банку України. На підставі цього рішення, банку за участю іноземного капіталу надається ліцензія на створення такого банку.