Смекни!
smekni.com

Проблеми ліквідації банків (стр. 3 из 3)

витрати на оплату роботи ліквідатора (включаючи залучених для забезпечення здійснення повноважень ліквідатора осіб);

витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;

оплата кредиту, отриманого для виплати вихідної допомоги.

Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя.

Заставодержатель має право за погодженням з ліквідатором здійснити реалізацію заставленого майна у порядку, встановленому чинним законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог повністю або частково.

У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення визнаних ліквідатором кредиторських вимог заставодержателя не задоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом «Про банки і банківську діяльність».

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними.

Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

У разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним банком України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникам, а майно державних банків - відповідному органу приватизації для наступного продажу. Кошти, одержані від продажу цього майна, спрямовуються до Державного бюджету України.

Майно кооперативних банків, що залишилося після задоволення потреб кредиторів, підлягає використанню відповідно до законодавства України про кооперацію.

Оплата праці осіб, залучених до ліквідації. Оплата праці ліквідатора та осіб, залучених для допомоги ліквідатору, здійснюється згідно з порядком, визначеним Законом «Про банки і банківську діяльність» для тимчасового адміністратора та залучених ним спеціалістів, і має бути не нижчою за рівень оплати праці працівників банку за надання аналогічних послуг з урахуванням обсягу і складності роботи.

Завершення ліквідації. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Державного реєстру банків після ухвалення звіту ліквідатора.

2. Проблеми ліквідації банків

На сьогоднішній день на стадії ліквідації знаходиться вісімнадцять українських банків, крім того не зрозуміла участь банків в яких зараз введена тимчасова адміністрація. Згідно із законодавством, якщо тимчасова адміністрація, введена в банк, не змогла налагодити його роботу, то Національний банк України приступає до ліквідації, попередньо відкликавши у такого банку ліцензію.

Перелік банків України, які знаходяться на ліквідації за станом на 01.05.2010 року

Реєстраційний номер Назва банку Місцезнаходження банку
м.Київ та Київська область
1 87 Акціонерний банк «Банк регіонального розвитку» м.Київ
2 68 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромбанк» м.Київ
3 23 Акціонерне товариство "Градобанк" м.Київ
4 63 ТОВ "Київський універсальний банк" м.Київ
5 151 Акціонерний комерційний банк "Європейський" м.Київ
6 74 Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Національний стандарт" м.Київ
7 314 Комерційний банк «Українська фінансова група» м.Київ
8 217 Акціонерний комерційний банк «Східно-Європейський банк» м.Київ
9 51 Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «АРМА» м.Київ
10 216 Відкрите акціонерне товариство Банк «БІГ Енергія» м.Київ
11 26 Акціонерний комерційний банк «Трансбанк» м.Київ
12 327 Комерційний банк «Іпобанк» м.Київ
Автономна Республіка Крим
13 81 Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк розвитку та заощаджень" м. Сімферополь
Одеська область
14 110 Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк «Одеса-Банк" м.Одеса
Дніпропетровська область
15 183 Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИЧОРНОМОР'Я" м.Дніпропетровськ
Львівська область
16 93 Відкрите акціонерне товариство «Селянський комерційний банк «Дністер» м. Львів
Закарпатська область
17 14 Закарпатський акціонерний комерційний банк "Лісбанк" м.Ужгород
Запорізька область
18 64 КОМЕРЦІЙНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СЛОВ’ЯНСЬКИЙ" м.Запоріжжя

Відповідно ліквідація банків породжує ряд проблем, зокрема:

1. Для вкладників – ускладнена процедура повернення своїх коштів чи неповне повернення коштів, а також невизначеність повернення коштів у часі.

2. Для засновників – негативний імідж, втрата активів, судові провадження;

3. Для топ-менеджерів банку – негативний імідж, зниження рівня конкурентоспроможності на ринку праці;

4. Для працівників банку – втрата робочого місця, заробітної плати, зниження рівня конкурентоспроможності на ринку праці, соціальні та психологічні проблеми в сім’ї та суспільстві;

5. Для кредиторів банку – втрата коштів (часткова чи повна);

6. Для тих хто кредитується – може застосовуватися механізм дочасного повернення кредиту, тощо;

7. Для банківської системи – втрата довіри населення до банків;

8. Для держави – додатковий тягар у вигляді безробітних, тощо; зростання соціального невдоволення суспільства, тощо.

Окрім вищезазначеного сама процедура ліквідації банку породжує ряд проблем організаційного, політичного, економічного, соціального, психологічного характерів, тощо.

Висновки

Отже, ліквідація банку має ряд негативних наслідків для цілого ряду суб’єктів. Якщо ж в стані ліквідації знаходиться значна кількість банків (на даний момент 18, близько 10 відсотків від всіх банків), то це свідчить про кризові явища у банківській системі загалом та викликає недовіру до інших банківських установ.

Хоча іноді ліквідація банку є єдиною можливістю вирішити певні проблемні питання майнового характеру.

Ліквідація банку є багатоаспектним процесом, що має наслідки для всіх учасників процесу, зокрема й створюючи значні проблеми для них.


Список використаних джерел

1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. – 2-ге видання., доп. – Львів: ЛА «Піраміда», 2006 – 642 с.

2. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Андрейків Т. Я. Кредит і банківська справа: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність»

4. http://www.bank.gov.ua/bank_supervision/liquid.htm Перелік банків України, які знаходяться на ліквідації за станом на 01.05.2010 року / Веб-сайт Національного банку України