Мир Знаний

Ринок цінних паперів (стр. 6 из 10)

На початку 2007 року ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ», виконуючи вимоги Листа НБУ № 14,285-х від 12. 03. 98 р. рефінансувала частину отриманих від реалізації ОВДП засобів у нові ОВДП чергового випуску на суму 86257,8 тис. грн. У такий спосіб залишок доходу після реалізації ОВДП попередніх випусків, що знаходилися у власності ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ»р. склав 25661,4 тис. грн. , що склало 2,1% усіх доходів компанії за 1 півріччя 2007 року. Виходячи з настільки низької прибутковості операцій по ОВДП, керівництвом підприємства було прийняте рішення про припинення операцій по ОВДП.

Для зручності зіставлення наявних даних, проведемо аналіз операцій з цінними паперами спочатку по роках і півріччям, а потім у динаміці.

У 2006 році загальні витрати по проведенню операцій із цінними паперами ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» склали 1973318 грн. , а доходи - 361096,3 грн. У такий спосіб у 2006 р. операції з цінними папера принесли збитку в розмірі 1612222 грн. Це пов'язано з тим, що підприємство не одержало можливості реалізувати ОВДП, а змушено був їх переоформити на ту ж суму. У той же час витрати на придбання ОВДП склали 43% усіх витрат по операціях з фінансовими інвестиціями, а доходів вони не принесли.

Рис. 2. 2. Динаміка обсягів фінансових інвестицій ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» у різні фінансові інструменти

Значну частку в загальних витратах мають також і боргові зобов'язання суб’єктів господарювання (56%).

Однак операції з ними привели до одержання доходів у розмірі 256237,9 грн. , що складає 30% від вкладених у них засобів підприємства і 70% усіх доходів підприємства по фінансовим інвестиціями.

Незначними в 2006 році минуле доходи від продажу векселів Пенсійного фонду. Їхня прибутковість склала лише 0,7%. Це можна пояснити тим, що підприємство у даний період лише починало свою діяльність по реалізації векселів ПФ та наявністю жорстких обмежень щодо операцій небанківських установ з векселями державних централізованих фондів, установ та організацій.

Значну частку доходів склали доходи від операцій з цінними паперами для клієнтів (28,34%).


Таблиця 2. 1

Динаміка основних показників, що характеризують операції компанії з ЦП

Статті 2005 р. 1 півріччя 2006 р. 2 півріччя 2006р. 1 півріччя 2007 р.
усього у%до2006 р. усього у%до1 напіврік. усього у% до1 п,р2007 р. у% до2 п. р.2007 р. у%до2006 р.
Боргові зобов'язання клієнтів 854126,2 854422,5 0,03 786545,5 -7,94 86257,8 -89,9 -89,0 -89,9
ОВДП 1119192 1119192 0,00 1119192 0,00 -100,0 -100,0 -100,0
Боргові цінні папери нефінансових організацій, у портфелі на продаж 354622,2 665784,2 87,74 984123,6 47,81 1104270 65,9 12,2 211,4
Процентні доходи по боргових зобов'язаннях клієнтів 256237,9 213605,6 -16,64 220232,7 3,10 243306,8 13,9 10,5 -5,0
Процентні доходи по цінних паперах з портфеля на продаж 2543,2 8554,2 236,36 12942,5 51,30 -100,0 -100,0 -100,0
Комісійні доходи від операцій з цінними паперами для клієнтів 102315,2 224658,2 119,57 288956,6 28,62 315487,7 40,4 9,2 208,3
Результат від торгівлі цінними паперами 0 10234,2 18546,5 81,22 22005,0 115,0 18,6
Комісійні витрати від операцій з цінними паперами для клієнтів 0 5423,3 8332,2 53,64 3324,5 -38,7 -60,1
Усього витрати 1973318 1979394 0,31 1914725 -3,27 90708,4 -95,4 -95,3 -95,4
Усього доходи 361096,3 446818 23,74 522131,8 558794,5 25,1 7,0 54,7
Прибуток -1612222 -1532576 -1392593 468086,1

Рис. 2. 3. Зміни у структурі окремих операцій з фінансовими інструментами ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ»

У 2006 році ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» не здійснював операцій з цінними паперами власної емісії (облігаціями та векселями), оскільки не мав на це дозволу, а також не мав потреби у залученні додаткових фінансових ресурсів з використанням цих фінансових інструментів

Рис. 2. 4. Динаміка доходів від фінансових інвестицій ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ»

Значних змін перетерпіла структура і величина окремих операцій із цінними паперами у першому півріччі 2007 р. Так, внаслідок активізації діяльності підприємства і розвитку його відносин з найбільшими клієнтами - підприємствами міста, на 87,7% збільшилися внески компанії у векселі Пенсійного фонду. Це відбулося ще і тому, що згідно Постанови КМ України від 02. 02. 2007 р. № 1254-КП23, підприємство отримало можливість збільшити обсяги операцій з цінними паперами державних організацій та установ.

2.3 Аналіз доходності операцій з цінними паперами в межах ВАТ «ЗНВКІФ «СЕІФ»

За 1-і півріччя 2007 р. значно знизилися процентні доходи по боргових зобов'язаннях клієнтів. Це відбулося в результаті зниження інфляційних процесів та зменшення дисконтної ставки НБУ, до якої було прив’язані доходи від боргових зобов’язань, які були у розпорядженні ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ».

Рис. 2.5. Зміни у структурі доходів ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» від фінансових інвестицій

У той же час підприємство активізувало роботу з цінними паперами для клієнтів (довірчі операції), що привело до зростання комісійних доходів по цих операціях (119% від рівня 2006 р); а також почало реалізовувати власні цінні папери, що принесло йому 10234,2 грн. доходів

Відбулися зміни й у структурі доходів і витрат підприємства від фінансових інвестицій. Так, значно збільшилася частка витрат на векселі ПФ (з 17% у 2006 р. до 33% у 1-м півріччі 2007р). У той же час частка зобов'язань клієнтів й ОВДП у витратах не змінилася. Внаслідок активізації діяльності підприємства з цінними паперами клієнтів, з'явилися витрати по цих операціях, пов'язані з необхідністю збереження, інвентаризації, обліку, пересилання, супроводу цих цінних паперів.

У структурі доходів провідне місце займають операції з цінними паперами клієнтів (50% усіх доходів по операціях із фінансовими інвестиціями), а також доходи по зобов'язаннях клієнтів, які входили до складу дебіторської заборгованості ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» (47%).

Рис. 2.6 Динаміка доходів та витрат ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» від фінансових інвестицій

У цілому за 1-му півріччя 2007 р. підприємство, за рахунок активізації операцій з векселями ПФ і цінними паперами клієнтів забезпечило зменшення збитковості фінансових інвестицій на 4,94% від рівня 2006 р.

В 2-му півріччі відбувалося подальше зниження збитковості операцій із цінними паперами.

Так, продовжували збільшуватися доходи від операцій з цінними паперами для клієнтів (28% від рівня попереднього періоду), а також від реалізації власних цінних паперів (81,22%) і доходи по зобов'язаннях клієнтів (3,1%).

У структурі витрат відбулися наступні зміни. Знову знизилася частка витрат на векселі ПФ, хоча витрати в абсолютному вираженні збільшилися і склали 147% від рівня попереднього періоду. Зросли витрати по операціях з цінними паперами для клієнтів (53,6 рівня 1 - го півріччя).

У цілому значно знизилася величина витрат від операцій із цінними паперами (на 3,27%) у порівнянні з 1-м півріччям 2007 року. Це відбулося через зменшення витрат по боргових зобов'язаннях клієнтів (на 7,94%), що дозволило знову зменшити розмір збитків від операцій із ЦП на 9,13%.

Однак самі істотні зміни відбулися в першому півріччі 2007 р. Як ми вже згадували вище, на початку цього року ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» нарешті одержало можливість реалізувати ОВДП, що протягом 2 років не приносили доходів. Лише частина засобів, отриманих від реалізації ОВДП знову ввійшло у витрати, унаслідок їхнього рефінансування в боргові зобов'язання НБУ. Це призвело до значного скорочення валових витрат компанії по операціях з цінними паперами, а рефінансування доходів від ОВДП у боргові зобов'язання НБУ дозволило, згідно Листа НБУ № 3459-МП-12 від 12. 01. 2007 р. , скоротити обов'язкові витрати на їхню купівлю. Крім цього, у 1-м півріччі 2007 року значно зросли доходи по векселях Пенсійного фонду (на 936%). Це, очевидно зв'язано з тим, що підприємства були змушені викуповувати ці цінні папери для ліквідації заборгованостей по бюджетним зобов’занням.

На 40% зросли також доходи підприємства від операцій з цінними паперами для клієнтів. Це пов'язано з активізацією діяльності підприємств по викупі своїх боргових зобов'язань у енергогенеруючих компаній і підрозділів Міністерства транспорту, перед якими в них була значна кредиторська заборгованість, а також з покупкою векселів цих компаній.

Однак, активізація діяльності ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» з цінними паперами в даний період не привела до збільшення витрат, пов'язаних зі здійсненням таких операцій. Це пояснюється тим, що з початку 2007 року компанія здійснює всі операції з цінними паперами клієнтів з використанням єдиного комп'ютерного реєстру, що прискорює всі операції і робить їхній більш дешевими і вигідними.

У цей період витрати ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ», пов'язані зі здійсненням операцій з цінними паперами скоротилися практично вдвічі, а доходи зросли на 25%. Це дозволило підприємству, уперше з моменту початку діяльності дістати прибуток від операцій з фінансовими інвестиціями в розмірі 468086 грн.

Аналізуючи динаміку основних показників, що характеризують операції компанії з цінними паперами необхідно відзначити наступні основні моменти.

За 2 роки істотно знизилися витрати по обслуговуванню боргових зобов'язань клієнтів, що склали наприкінці аналізованого періоду всего 11% від витрат на початок періоду. Цілком зникли витрати підприємства по обслуговуванню ОВДП. Однак це не можна поставити в заслугу ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ». Оцінюючи наслідки такого кроку слід зазначити високі професійні навички фінансових аналітиків підприємства, які, щоб уникнути значних збитків, прийняли рішення про відхід пємства з ринку ОВДП. Це дало можливість не накопичувати довготермінові вклади в ОВДП, що виникли б у результаті обміну короткострокових облігацій на довгострокові розпорядженням КМ України від 12. 09. 2007 р. Така міра дала можливість ВАТ «ЗНВКІФ «СЄІФ» визволити значні засоби, велика частина яких була спрямована на забезпечення векселів Пенсійного фонду.