Смекни!
smekni.com

Підприємництво (стр. 26 из 27)

Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса чи іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальну дію. Якщо угода, заява чи інший документ підписано за відсутності цих посадових осіб, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, угоду, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин. Про причини, з яких громадянин, заінтересований у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Угоду не може підписувати особа, на користь або за участю якої її посвідчено.

Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в його посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього плавання, що плаває під прапором України, подаються до суду за місцем порту приписки судна.

Розгляд таких скарг провадиться районним (міським) народним судом у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством України .

Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, можуть брати участь у справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні як заінтересовані особи. При цьому вони мають права і несуть обов'язки осіб, що беруть участь у справі, в тому числі мають право оскаржувати рішення та ухвали суду.

Спір про право, оснований на вчиненій нотаріальній дії, розглядається судом або арбітражним судом у порядку позовного провадження.

Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, повідомляють про це для вжиття необхідних заходів відповідні підприємства, установи, організації або прокуратуру.

Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі затримати цей документ і направити його на експертизу.

Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами чи посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, реєструються в реєстрах нотаріальних дій.

Форми реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах встановлюються Міністерством юстиції України.

законодавством України.

Документи, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусами за умови їх легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

Без легалізації такі документи приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Порядок зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції визначається законодавством України, міжнародними договорами.

Нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ в органах іноземних держав.

Дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до цивільного процесуального законодавства України.

Якщо міжнародним договором встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж ті, що їх містить законодавство України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору.

Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку, встановлюваному Міністерством юстиції України.

Органи РАГСу

Акти громадянського стану - це засвiдченi державою факти народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi, по батьковi. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, змiну або припинення вiдповiдних прав та обов'язкiв.

Акти громадянського стану пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї в органах реєстрацiї актiв громадянського стану.

Систему органiв реєстрацiї актiв громадянського стану становлять вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану Мiнiстерства юстицiї Республiки Крим, управлiнь юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, а також вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування) i районних у мiстах Рад народних депутатiв, а в сiльськiй мiсцевостi - виконавчi комiтети сiльських i селищних Рад народних депутатiв.

Дiяльнiсть органiв реєстрацiї актiв громадянського стану грунтується на принципах додержання законностi, захисту прав i законних iнтересiв громадян та держави, додержання таємницi реєстрацiї актiв громадянського стану, своєчасного i належного документального оформлення проведеної реєстрацiї.

Завданнями органiв реєстрацiї актiв громадянського стану є:

· забезпечення повної, своєчасної i правильної реєстрацiї актiв громадянського стану;

· внесення до актових записiв необхiдних змiн, доповнень та виправлень;

· поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записiв;

· видача громадянам свiдоцтв про реєстрацiю;

· збереження архiвного фонду.

Керiвництво вiддiлами реєстрацiї актiв громадянського стану здiйснюють Мiнiстерство юстицiї України, Мiнiстерство юстицiї Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, районнi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi комiтети мiських (мiст обласного пiдпорядкування) i районних у мiстах Рад народних депутатiв.

Органи реєстрацiї актiв громадянського стану мають право одержувати вiд мiсцевих органiв державної виконавчої влади, виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування), сiльських i селищних Рад народних депутатiв, пiдприємств, установ та органiзацiй необхiднi документи i вiдомостi, пов'язанi з реєстрацiєю актiв громадянського стану.

У реєстрацiї акта громадянського стану може бути вiдмовлено, якщо: реєстрацiя суперечить законовi;

реєстрацiя повинна провадитися в iншому органi реєстрацiї актiв громадянського стану; з проханням про реєстрацiю звернулася недiєздатна особа або представник, який не має на це необхiдних повноважень.

Змiст актiв громадянського стану, а також вiдмова в реєстрацiї актiв громадянського стану, в тому числi у перемiнi прiзвища, iменi та по батьковi, внесеннi змiн, доповнень, виправлень до записiв актiв громадянського стану, їх поновленнi та анулюваннi, можуть бути оскарженi до вищестоящого органу та до суду.

Керiвником та спецiалiстом вiддiлу реєстрацiї актiв громадянського стану може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту i рекомендований квалiфiкацiйною комiсiєю для роботи в органах реєстрацiї актiв громадянського стану.

Працiвники органiв реєстрацiї актiв громадянського стану не мають права реєструвати акти громадянського стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дiтей та родичiв.

Керiвник та спецiалiсти вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану не можуть перебувати у штатi iнших державних або приватних i колективних пiдприємств та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися пiдприємницькою, посередницькою та iншою дiяльнiстю, крiм викладацької i наукової у вiльний вiд роботи час.

Для визначення рiвня професiйної пiдготовки осiб, якi мають намiр працювати у вiддiлах реєстрацiї актiв громадянського стану на посадах керiвника та спецiалiстiв, у Мiнiстерствi юстицiї Республiки Крим, управлiннях юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй утворюється квалiфiкацiйна комiсiя, Положення про яку затверджується Мiнiстерством юстицiї України.

Вiддiл реєстрацiї актiв громадянського стану є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану утримуються за рахунок вiдповiдно державного чи мiсцевого бюджету.

Штатний розпис державних вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану затверджується Мiнiстерством юстицiї Республiки Крим, управлiннями юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в межах установленого фонду оплати працi. Штатний розпис вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування) i районних у мiстах Рад народних депутатiв затверджується вiдповiдними Радами.

Порядок ведення дiловодства в органах реєстрацiї актiв громадянського стану встановлюється Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Органи реєстрацiї актiв громадянського стану ведуть статистичну звiтнiсть, встановлену Мiнiстерством статистики України та Мiнiстерством юстицiї України.

Дiловодство в органах реєстрацiї актiв громадянського стану ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

За реєстрацiю актiв громадянського стану, а також за видачу громадянам повторних свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану i свiдоцтв у зв'язку iз змiною, доповненням, виправленням i поновленням записiв актiв громадянського стану справляється державне мито у розмiрах, встановлених чинним законодавством.

За надання працiвниками органiв реєстрацiї актiв громадянського стану додаткових послуг правового i технiчного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмiрах, що встановлюються Мiнiстерством юстицiї Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

Вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану провадять реєстрацiю народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi та по батьковi, приймають i розглядають заяви громадян про внесення змiн, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання поновлених або повторно складених записiв актiв громадянського стану.