Мир Знаний

Облік основних засобів підприємства (стр. 4 из 4)

1 2 3 4
Відображенодоходи від ліквідації основних засобів 20 «Виробничі запаси» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
Відображеносуму податкових зобов’язань з ПДВ 976 «Списання необоротних активів» 64 «Розрахунки за податками і платежами»
Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів 976 «Списання необоротних активів»793 «Результат іншої звичайної діяльності» 793 «Результат іншої звичайної діяльності»746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
Безоплатне передача основних засобів
Списано знос переданих основних засобів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
Відображено залишкову вартість переданих основних засобів 976 «Списання необоротних активів» 10 «Основні засоби»
7. Відображено суму податкових зобов’язань 976 «Списання необоротних активів» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
Безоплатне передача основних засобів
Відображено знос переданих основних засобів 131 «Знос основних засобів» 10 «Основні засоби»
Відображено залишкову вартість переданих основних засобів 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 10 «Основні засоби»
Відображено різницю між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

П(С)БО7 визначені наступні види оцінки основних засобів:

Чиста балансова вартість основних засобів визначається як сума, за якою об’єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації.

Вартість, яка амортизується; представляє собою фактичну собівартість об’єкта основних засобів або іншу його оцінку, відображену у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості. Якщо величина ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується, її можна не враховувати.

Ліквідаційна вартість визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримати за об’єкт основних засобів в кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкту.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, є розрахунковими, оскільки їх значення визначаються на підставі приблизних розрахунків, а не за допомогою безпосереднього вимірювання. Використання показників ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, дозволяє більш обґрунтовано визначити ту частину вартості об’єкту, яка повинна бути віднесена на витрати протягом періоду його використання підприємством.


ВИСНОВКИ

Будь-яке виробниче підприємство створюється з метою виготовлення продукції та її реалізації. Але здійснення процесу виробництва неможливе без наявності обладнання, устаткування, будівель, без сировини, матеріалів, які в процесі обробки перетворюються на готовий продукт.

Таким чином, процес придбання засобів виробництва є важливою передумовою для здійсненння основної діяльності підприємства.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-правових дій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Основні засоби відіграють важливу роль в діяльності будь-якого суб’єкта господарювання.

Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають взаємозамінюваності і тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах, окремих видах.

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, машин, транспортних заосбів та інших засобів праці.

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв’язку.

Метою бухгалтерського обліку основних засобів є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці у підприємницькій діяльності для одержання найбільшого прибутку, спрямового на задоволення соціальних потреб працівників підприємства.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України від 16.07.99 №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерством фінансів України від 27 квітня 2000 року №92

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерством фінансів України від 18.10.99 №242.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291

6. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку підручник – Київ, 2000рік, 690с.

7. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Вид.2-е, доп. і перероб.-Житомир: ЖІТІ, 200. – 640с.

8. Бутинець Ф.Ф „Бухгалтерський фінансовий облік” підручник – Житомир 2000 рік – 608 с.

9. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вузів екон. спец. – 5-те вид, доп. і перероб. – К.: А.С.К, 2000, с. 126 – 140.

10. Методичний посібних «Альбом бухгалтерських проводок» серії «Бібліотека Фактора», Х.: Фактор, 2000.

11. Навчально-практичний посібник “Курсом реформ – 2000”. Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс – Клуб”, 2000. –336с.

12. Павленко Н.С. Выбытие основных средств: бухгалтерский учет и налогообложение. // Налоги и бухгалтерский учет: Блиц-библиотека. – Х.: Фактор, 2000. – 69 с.

13. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – Луганськ: «Промдрук» ДСД» Лугань», 2000 – 272 с.

14. Примакова Е. “Основные средства”. Харьков „Фактор”, 2001 год– 146с.

15. Ткаченко Н.М.” Бухгалтерський фінансовий облік” Київ „А.С.К.”,2000. 770 с.

16. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник - К.: Лібра, 1999. – 336с.