Мир Знаний

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (стр. 1 из 6)

ЗМІСТ

Вступ

1. Ознайомлення з підприємством і організація бухгалтерського обліку на ньому

2. Організація та документування обліку руху основних засобів

3. Організація обліку нематеріальних активів на підприємстві

4. Організація і документування обліку запасів і малоцінних швидкозношуваних предметів на підприємстві

5. Організація розрахунків з оплати праці

6. Ознайомлення з системою обліку витрат та калькулювання на підприємстві

7. Ознайомлення та документальним оформленням фінансових результатів діяльності підприємства

8. Організація і документальне оформлення грошових та розрахункових операцій

9. Організація та формування власного капіталу

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

Метою даної виробничої практики є ознайомлення із специфікою ведення бухгалтерського обліку на СП "Київ – Захід" і описати її особливості при відображенні різного роду господарських операцій, які відбуваються протягом господарської діяльності підприємства.

Головним завданням підприємства є випуск продукції, торгівля товарами, виконання робіт, надання послуг високої якості з найменшими витратами, а тому в процесі бухгалтерського обліку основним завданням є виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, виконаних робіт та наданих послуг, їх реалізації, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукції чи придбання товарів (виконаних робіт, наданих послуг), аналіз і контроль за собівартістю виробленої продукції та її зниження, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Завданням даної виробничої практики є ознайомлення з об'єктами бухгалтерського обліку підприємства (господарськими засобами і джерелами господарських засобів) і господарських операцій з ними саме на практиці і дати їм теоретичне обґрунтування.

Дана робота умовно поділяється на дві частини: основна частина і додатки.

Основна частина описує особливості організації бухгалтерського обліку на СП "Київ – Захід", ознайомлення і особливості обліку та документування основних засобів, нематеріальних активів, запасів, МШП, розрахунків з працівниками, організації витрат, формування фінансових результатів, грошових розрахунків, формування власного капіталу.

Щодо другої частини, то додатки містять деякі з первинних документів, на основі яких здійснюються усі господарські операції в процесі діяльності підприємства і які є підставою для відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.


1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА НЬОМУ

СП "Київ – Захід" створене 11 листопада 1994року. Щодо виробничої спеціалізації, то СП "Київ – Захід" займається: закупівлею, постачанням, транспортуванням, алкоголем, тютюном, продуктами, оптовою та роздрібною торгівлею. З початку створення фірма постійно нарощує власні виробничі потужності, збільшує асортимент продукції, яку виготовляє, удосконалює її якість за рахунок використання сучасних технологій виробництва, підвищує конкурентноздатність продукції як на українському ринку так і за кордоном. Переходячи безпосередньо до форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, то слід зазначити, що основні принципи облікової політики, форма бухгалтерського обліку (як певна система регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних) визначені і регулюються прийнятим на підприємстві Наказом "Про облікову політику" [18] відповідно до єдиних засад встановлених Законом "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"[1] і П(С)БО. СП "Київ – Захід" веде автоматизований облік в налагодженій на ній комп'ютерній мережі використовуючи пакет прикладних програм "1С: Предприятие 7.7" з 2001року, використовуючи до цього програму "1С: Бухгалтерия ПРОФ6.0". Перевагами автоматизованої форми обліку є:

Þ ведення синтетичного і аналітичного обліку стосовно потреб підприємства;

Þ можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку;

Þ одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному і аналітичному обліку;

Þ можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Вихідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до Журналу господарських операцій декількома способами:

1. ручне введення операцій;

2. використання типових операцій;

3. використання режиму "документи і розрахунки".

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи:

Þ сальдово-оборотну відомість за рахунками та субрахунками;

Þ шахматку;

Þ аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками;

Þ обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, обороти і сальдо по рахунках за відповідний період, журнал-ордер і відомість по рахунку;

Þ зведеш проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією;

Þ аналіз рахунка за датами;

Þ звіт по журналу операцій - вибірку проведень із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками;

Þ картку рахунка і всі проводки за даним рахунком.

Отже, технологію побудови обліку в програмі "1С: Бухгалтерия" наведемо на рис.1.1.Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін.

Програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку.

Але не усі дані вводяться в комп'ютер і частина обліку виконується вручну.

Відповідно програма не може формувати остаточні регістри бухгалтерського обліку і фінансову звітність, що й надалі здійснюється вручну.

Крім вищезазначених регулятивних документів (Закон "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", П(С)БО, Наказ про облікову політику СП "Київ – Захід") фірма керується Статутом СП "Київ – Захід" [19], де визначені мета, предмет діяльності фірми, її правовий статус і суть фінансово-господарської діяльності.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Щодо основних засобів, то перш за все необхідно визначити групи, за якими вони класифікуються на підприємстві, Отже, на СП "Київ – Захід" використовують дві класифікації 03:

1. для цілей бухгалтерського обліку вони класифікуються за натурально-матеріальним складом за дев'ятьма групами (рахунками): Основні засоби (рахунок №10)

№ групи Код Назва
1 101 Земельні ділянки
2 102 Капітальні витрати на поліпшення земель
3 103 Будинки, споруди та передавальні пристрої
4 104 Машини та обладнання
5 105 Транспортні засоби
6 106 Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
7 107 Робоча і продуктивна худоба
8 108 Багаторічні насадження
9 109 Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи(рахунок №11)
1 111 Бібліотечні фонди
2 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи
3 113 Тимчасові (нетитульні) споруди
4 114 Природні ресурси
5 115 Інвентарна тара
6 116 Предмети прокату
7 117 Інші необоротні матеріальні активи

2. для цілей податкового обліку амортизації використовується класифікація встановлена Законом "Про оподаткування прибутку підприємств"[4]. Відповідно до цієї класифікації 03 поділяються натри групи:

Група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

Група 2 - автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої та приладдя до них;

Група 3 - інші 03, що не увійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.

На СП "Київ – Захід" документальне оформлення руху основних засобів наступне:

Þ для оформлення зарахування до складу 03 окремих об'єктів для обліку введення їх в експлуатацію складається "Акт №____введення в експлуатацію основних засобів від «___»______________200_ р.". При отриманні ОЗ акт складає комісія, яка призначається наказом керівника фірми. Акт складається в одному примірнику на кожен окремий об'єкт;

Þ при передачі ОЗ іншому підприємству складається "Акт прийому-передачі основних засобів"[Додаток 1] у двох примірниках (2-й - для підприємства, яке отримує) і при оформленні внутрішнього переміщення ОЗ складається цей же акт;

Þ для оформлення приймання ОЗ з капітального ремонту, реконструкції та модернізації складається "Акт прийому відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів";

Þ для оформлення вибуття окремих об'єктів 03 на СП "Київ – Захід" складається "Акт на списання основних засобів";