Мир Знаний

Організація обліку в магазині "Світанок" (стр. 1 из 6)

Бухгалтерский облік

Курсова робота

Організація обліку в магазині «Світанок»

Вступ

Роздрібна торгівля є най важливішою галуззю господарської діяльності. Основним показником роботи торгових підприємств є роздрібний товарообіг. В сфері роздрібної торгівлі закінчується процес обороту товарів і вони переходять в сферу особистого споживання. Роздріб та торгівля – реалізація товарів безпосередньо населенню для особистого споживання. Роздрібна торгівля поділяється по формам власності на: державну, колективну, спільну, приватну, змішану.

Облік товарних операцій торгових підприємств регламентується як спільними нормативними документами по організації бухгалтерського обліку, так і спеціальними, відображаючими особливості сфери торгівлі.

Бухгалтерський облік на роздрібному торговому підприємстві повинні забезпечити:

- Контроль за виконанням плану роздрібного товарообігу, підготовку інформації необхідної для керування всіма службами підприємства;

- Перевірку правильності документального оформлення, законності і цілеспрямованості товарообігових операцій, своєчасне і повне їх відображення в обліку;

- Контроль за правильністю списання списанню товарних втрат;

- Контроль за дотриманням правил проведення інвентаризацій, своєчасне виявлення і відображення в обліку їх результатів.

Основні задачі обліку надходження товарів і виконання договорів постачань:

- Контроль за виконанням плану надходження товарів в цілому, а також по джерелам надходжень;

- Контроль виконання договірних обов’язків постачальниками по кількості (об’єму), асортименту, якості, строком постачання товарів;

- Контроль за правильним визначенням кількості, якості, цін, вартості товарів, надійшовши в магазин, за своєчасним і якісним оформленням документів на надійшовши товари. Від цього залежить обґрунтування і своєчасне пред’явлення претензій постачальнику чи транспортним організаціям за не допостачання товарів, за зниження їх якості зрівняна з вказаними в документах постачальника;

- Контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням надійшовших товарів матеріально – відповідальним особам, що являється важливою умовою забезпечення збереження товарно – матеріальних цінностей;

- Контроль за забезпеченням своєчасних і парцельних розрахунків з постачальниками за отриманні і оприбутковані товари.

Основною складовою частиною роздрібного товарообігу є продаж товарів населенню по готівковому розрахунку, а об’єм реалізації визначається виручкою за продані товари. На підприємстві роздрібної торгівлі однією з найважливіших частин обліку є облік товарів і тари.


1 організація обліку в магазині №9 „Світанок”

Нові економічні ситуації в фінансово-господарській діяльності пов’язані з орієнтацією бухгалтерського обліку.

1. Бухгалтерський облік ведеться по всьому магазину, Головний бухгалтер Луганська Зоя Михайлівна.

2. В магазині 1–ин товарний відділ (гастрономічний) в нього входять роздрібні секції, завідувач відділом Моздакова Ніна Олександровна;

3. Система ПЕОМ забезпечує інформацію багатьох користувачів : керівників, товарознавця, бухгалтерію і т.д.

Основним і найбільш відповідальним участком бухгалтерського обліку є облік розрахунків з постачальниками і пов’язаний з ним в одному комплексі облік товарів на складі роздрібного торгового підприємства. З 1-ого січня 1996 року обов’язковим реквізитом, який вводять в ПОЕМ по обліку розрахунків з постачальниками, став індетифікаційний код, що дозволяє з одного боку, значно спростити облік розрахунків. Індетифікаційний код проставляється в усіх товарних документах і по ньому визначається продаж товарів, після чого проводиться оплата постачальнику товарів. В системі ПЕОМ розрахованій на багатьох користувачів є найбільш обємною по складу задач підсистема „Облік товарів і розрахунків з постачальниками „. В неї входять такі задачі :

1. Контроль за заключенням договорів на поставку товарів. Інформація про заключення договорів з постачальниками товарів в комп’ютер товарознавцем. Реквізити по разрахункам заповнюються в таблиці реєстраційному журналі. В числі обов’язкових реквізитів ідентифікаційний код.

2. Складський (оперативний) і бухгалтерський вартісний облік товарів і тари.

Джерелом інформації є первічні документи про надходження і вибуття товарів і тари: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, розхідні накладні на відпуск товарів в торгівлі секції, акти переоцінки товарів і списання товарів по причинам псування, биття, лому. При отриманні товарів звіряються реквізити в документах постачальників з даними реєстраційного журналу заключних договорів. Складається реєстр продажних (роздрібних) цін, який представляється на затвердження керівнику підприємства.

Товарознавець контролює встановлення цін в торгових секціях. По коду операції, автоматично роблять записи по рахункам бухгалтерського обліку, а по рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядчиками записи в аналітичні рахунки. Товарні звіти з первісними документами представляються в бухгалтерію. Там контролюють правильність записів на рахунках бухгалтерського обліку, при необхідності вносять зміни, доповнення, складають звіти за місяць.

3. Автоматизація обліку товарів

В магазині „Світанок” частично автоматизований процес обліку товарів. Звіти про рух товарів в секціях складається в ручну, завідувачем гастрологічного відділу Моздаковой Н.О. записи в прихідну частину звіту, проводяться на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних. В розхідну частину звіту на підставі оприбуткованої виручки в касі. Звіт здають в бухгалтерію, для перевірки і обробки.

Звіти про рух товарів в торгових секціях з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку передають бухгалтеру Іскрич В.І. для введення в ПЕОМ. В магазині „Світанок” використовується бухгалтерська програма 1С: Бухгалтерія. Ця програма дозволяє вести синтетичний і аналітичний облік товарів і тари.

Можливості програми:

- Введення інформації і отримання підсумків по рахункам, субрахункам і об’єктам аналітичного обліку;

- Облік в грошовому і натуральному виразі;

- Ручне і автоматичне введення проводок;

- Контроль введеної інформації;

- Отримання основних підсумків в реальному часі (зразу після введення інформації)

- Швидке знаходження інформації;

- Формування звітів за будь-який період;

- Можливість настройки первісних документів і форм звітності.

Введення підсумкових сум: звітів по руху товарів проводиться на протязі місяця. Вводяться бухгалтерські проводки на підсумкову суму приходу; розходу товарів по товарному звіту. Можливості бухгалтерської програми дозволяють автоматично розставити підсумки по Дт і Кт рахунків і субрахунків як за місяць, так і за квартал, пів року, дев’ять місяців, рік. В бухгалтерській програмі є список форм звітності: звідні проводки, шах матка, оборотна-сальдова відомість, обороти рахунка (головна книга), журнал-ордер і відомість по рахунку. В кінці кожного місяця і в цілому за звітний період роблять роз печатку цих форм звітності з підсумками за місяць. По рахункам 28 субрахунок 2, 285 проводять аналіз вказується залишок на початок , обороти з кредиту рахунків в дебет рахунків, підсумкові обороти, залишок на кінець. Також в кінці звітного періоду виводять оборотну відомість по рахункам в ній вказуються :назва рахунку, сальдо на початок періоду по дебету і кредиту, обороти за звітний період по Дт і Кт, сальдо на кінець періоду також Дт і Кт кожного рахунка. В кінці оборотної відомості виводять підсумкові суми на початок періоду, обороти за період , на кінець звітного періоду по Дт і Кт. На підставі оборотно-сальдової відомості складається бухгалтерська звітність підприємства.

Облік розрахунків з постачальниками. Розрахунки з постачальниками проводять після надходження товарів. Сбір інформації про надходження товарів по кожному постачальнику проводиться товарознавцем Яблочкіной О.Т. Отримання інформації з службової записки, на якій за підписом заступника директора магазина дається розпорядження про оплату постачальникам. Службова записка подається в бухгалтерію. Там її перевіряють і дають наказ про оплату даної партії товару і роблять запис по Дт рахунка 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”. Потім проводиться оплата, а по отриманні виписці з розрахункового рахунка роблять помітки в аналітичному рахунку постачальника про проведену оплату.

2 Облік надходження товарів

Надходження матеріальних цінностей від постачальників проводиться на основі заключних між покупцями і постачальниками господарських договорів (додат1). В договорах, заключних між постачальниками і покупцями, зумовлюються : види товарно-матеріальних цінностей, що поставляються, комерційні умови постачання, кількісні і вартісні показники товарно-матеріальних цінностей, строки виконання договору, порядок розрахунків (умови платежів), а також відповідальність сторін за неналежне виконання договору.

Придбання товарно-матеріальних цінностей на стороні може проводиться двома способами:

- При першому варіанті для придбання товарно-матеріальних цінностей зі сторони, підприємство назначає свого повіреного. Йому видають під звіт гроші з правами отримання товарів і негайної оплати за них, або довіреність по якій можна отримати товарно-матеріальні цінності, в рахунок договореності, яка має місце між підприємством у вигляді договору постачань чи гарантійного листа з візою керівника постачальника (незалежно оплачені товарно-матеріальні цінності попередньо чи ні). Доставка товарів в таких випадках здійснюється само вивозом, незалежно від географічного розташування покупця і постачальника.

- При другому варіанті (віддаленість постачальника від одержувача, і постійність постачань) постачання здійснює посередник – транспортне підприємство або безпосередньо постачальник.