Мир Знаний

Порядок проведення попереднього обстеження клієнта (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Реферат

з дисципліни:

„Організація і методика аудиту”

на тему:

Порядок проведення попереднього обстеження клієнта


Зміст

Вступ

1 Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження

2 Попереднє обстеження клієнта

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Аудит – цепідприємницька діяльність, яка провадиться на підставі договору. Договір на аудиторські послуги може укладатися з ініціативи клієнта або в результаті пропонування своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором). Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

Аудиторські фірми та аудитори приділяють значну увагу питанням вибору клієнта. Проводити виважену політику відносно оцінки потенційних клієнтів необхідно для зниження ризику, пов'язаного з неплатоспроможністю замовника.

Неправильний вибір клієнта може призвести до значних фінансових втрат, нанести шкоду іміджу фірми та аудитора, тому питання проведення попереднього обстеження клієнта є досить актуальним і потребує вивчення.

Метою реферату є показати порядок проведення попереднього обстеження клієнта і як це впливає на рішення аудиторської фірми щодо проведення аудиту.

Попереднє обстеження клієнта можна віднести до першої стадії аудиту (організаційна стадія), яка включає наступні етапи: знайомство з діяльністю господарюючого суб’єкта (оцінка економічного середовища), його засновницькими документами; організацією і станом бухгалтерського обліку, звітності і внутрішнього контролю. Підготовка листа-зобов’язання про угоду на проведення аудиту. Підготовка листа-зобов’язання про угоду на проведення аудиту. (обґрунтування мети та завдань аудиту).

При виборі нових клієнтів необхідно ознайомитися з фінансовою інформацією про клієнта, річними та проміжними звітами, різного роду документацією тощо.

Детальну інформацію про підприємство та його керівництво на Заході аудитори отримують від банку, який обслуговує, страхової компанії, адвокатської контори та інших пов'язаних з ним юридичних і фізичних осіб. Найбільш цінне джерело інформації - це аудитор, послугами якого раніше користувався потенційний клієнт.

Якщо результати вивчення наведених вище питань свідчать про високий рівень ризику аудиту або ж завдання є досить складним для аудитора, то він відмовляється від аудиту. Якщо потенційний клієнт відповідає основним вимогам, аудиторська фірма готує лист-зобов'язання, який надсилає клієнту.

У науковій літературі питання порядку попереднього обстеження клієнта активно досліджується. Аналіз публікацій по даній темі дозволяє відзначити роботи Бутинця Ф.Ф., Кулаковської Л.П., Загороднього А.Г., Рудницького В.С.


1 Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження

Договір на аудиторські послуги може укладатися з ініціативи клієнта або в результаті пропонування своїх послуг аудиторською фірмою (аудитором). Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

При виборі клієнта необхідно враховувати його особливості залежно від організаційно-правових форм та від форм власності, а також від сфери діяльності. При цьому слід брати до уваги тривалість співпраці з аудитором або аудиторською фірмою. За цими ознаками споживачів аудиторських послуг можна об'єднати у відповідні групи.

За організаційно-правовими формами клієнтів поділяють на підприємства, установи, організації, об'єднання, фонди, громадян, які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства - підприємства, установи й організації, створені на засадах угоди між-юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства. Своєрідною організаційно-правовою формою є споживче товариство, що є добровільним об'єднанням громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану.

За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на:

- індивідуальні підприємства, засновані тільки на особистій власності фізичної особи та її праці;

- приватні підприємства, засновані на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили;

- колективні підприємства, засновані на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

- державні комунальні підприємства, засновані на власності адміністративно-територіальних одиниць;

- державні підприємства, засновані на загальнодержавній власності;

- спільні підприємства, засновані на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності). До числа засновників можуть входити юридичні особи, громадяни України та інших держав.

За тривалістю відносин між аудиторською фірмою (аудитором) та клієнтом: випадкові, або разові, та постійні (аудитор із клієнтом працює тривалий час на підставі довгострокового договору).

Залежно від досвіду відносин між аудитором і клієнтом: нові та повторні.

Ініціатива щодо співпраці між аудиторською фірмою (аудитором) і клієнтом може належати обом сторонам.

Перш ніж укласти договір на аудиторські послуги, аудиторська фірма (аудитор) повинна провести оцінку клієнта, оскільки непродуманий вибір клієнта може призвести до значних фінансових витрат, підриву репутації аудиторської фірми (аудитора). Для цього необхідно мати продуману систему вибору клієнтів.

При виборі клієнтів необхідно пам’ятати про відповідальність аудитора та зважати на економічну ситуацію в Україні, коли більшість підприємницьких структур порушує чинні правила ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, а інколи навмисне допускає порушення, які перекручують звітність та відомості про фінансово-майновий стан.

Процедура вибору клієнта

Після попередньої усної узгодженості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) клієнт надсилає на її (його) адресу листа з пропозицією про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиторської перевірки.

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, у якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи (Додаток 1).

У першому випадку аудиторська фірма може уточнити положення, які стосуються ступеня відповідальності аудитора перед клієнтом, форми подання звіту аудитора і його висновків та інші моменти, про які аудитор вважає необхідним домовитися до початку перевірки. Додатково в листі може бути: викладено пропозиції щодо використання послуг інших аудиторів (у тому числі іноземних); передбачено спеціальну угоду про використання результатів аудиту, що вже відбувся; подано перелік найважливіших обмежень відповідальності аудитора; внесено пропозиції щодо подальшого розвитку договірних відносин аудитора та клієнта. Надсиланню листа-відповіді може передувати етап обстеження об’єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи у разі, якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження.

При повторній перевірці обмін листами не обов’язковий, але повторне надсилання листа клієнту можливе в таких випадках: неправильне розуміння клієнтом об’єктів і масштабу аудиту; перегляд або зміна строків аудиту; зміна в складі керівництва клієнта; значні зміни профілю або масштабів діяльності суб’єкта, що перевіряється; зміни законодавства.

В інших випадках аудитор має право лише нагадати клієнту зміст попереднього листа.

Якщо аудитор великого підприємства (об’єднання) є аудитором і його філій (дочірніх підприємств), він повинен вирішити питання про надсилання їм листів ураховуючи:

- чи визначений аудитор філії (дочірнього підприємства);

- чи повинен аудиторський висновок уміщувати оцінку діяльності філії (дочірнього підприємства);

- чи існують законодавчі вимоги щодо аналогічних випадків, зокрема регіональні вимоги.

Процедура погодження клієнта

Процедура погодження клієнта здійснюється у найкоротші строки, щоб уникнути втрат часу і зусиль. Найголовніші види інформації, які бажано отримати аудитору в процесі загального ознайомлення з підприємством-замовником, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Основна інформація для попереднього ознайомлення аудитора з клієнтом

№ з/п Вид інформації Дані, які мають бути присутні у зборі інформації
1. Суть діяльності підприємства Продукція, замовники, основні постачальники, обсяг діяльності
2. Галузь діяльності підприємства Загальна економічна ситуація у галузі, місце на ринку збуту, підприємства-конкуренти, особливі аспекти діяльності
3. Структура підприємства Географічне розташування, статус (форма власності, вид діяльності), наявність філій і дочірніх підприємств, чи існують операції між дочірніми підприємствами та головним підприємством, кількість структурних підрозділів та їх призначення
4. Загальна схема організації роботи підприємства, стратегія Розподіл посадових обов’язків; торговельна, фінансова, соціальна політика та перспективи майбутнього розвитку
5. Організація функціонування управлінських відділів і бухгалтерії Наявність контрольних процедур виконання бюджетів (планів) на підприємстві; наявність служби внутрішнього аудиту; способи отримання та розробки фінансової інформації (вручну чи комп’ютеризовано); аналіз даних; формування облікової інформації
6. Організація і принципи ведення бухгалтерського обліку Методи та принципи облікової політики підприємства щодо відображення активів, капіталу та зобов’язань
7. Строки звітності Строки надання фінансової та управлінської інформації
8. Наявність внутрішнього контролю Розподіл обов’язків, система видачі дозволів на здійснення певних видів господарських операцій, інвентаризація вибіркової перевірки

При виборі нового клієнта для отримання інформації про нього аудитору необхідно: