Смекни!
smekni.com

Реєстрація документів (стр. 1 из 2)

Зміст

Вступ

1. Журнальна форма реєстрації документів

2. Карткова система реєстрації документів

3. Індексація

4. Систематизація реєстраційно-контрольних карток (РКК)

5. Контроль виконання документів

Список використаних джерел інформації


Вступ

Управлінська діяльність (управління) заснована на наступних процесах:

отримання інформації і її обробка; аналіз, підготовка і ухвалення рішень;

виконання рішень; облік і контроль ухвалених рішень.

Документаційне забезпечення - найважливіша сторона діяльності будь-якої установи, організації, підприємства.

Документаційне забезпечення управління (діловодство) - «галузь діяльності, що забезпечує документування і організацію роботи з офіційними документамі». Організація роботи з документами базується на сукупності принципів і правил, що встановлюють єдині вимоги до документування управлінської діяльності. Основними функціями служб документаційного забезпечення управління (ДОУ) є: організаційне і документаційне забезпечення діяльності організації; організація єдиного порядку роботи з документами в структурних підрозділах; координація діяльності структурних підрозділів при складанні документів; передача документів усередині і між структурними підрозділами; створення уніфікованих технологічних процедур проходження і обробки документів в структурних підрозділах організації; розробка і використання уніфікованих форм документів; організація документообігу, тобто рухи вхідних, витікаючих і внутрішніх документів; реєстрація документів; організація зберігання і використання документів; організація контролю виконання документів; проведення довідково-інформаційної і аналітичної роботи, зокрема по питаннях документаційного забезпечення управління.

Окремі напрями управлінській діяльності називаються функціями управління. Функції управління постійні в будь-якій керованій структурі.

Основні (адміністративні) функції управління - планування, організація, координація, контроль.

Спеціальні функції управління - фінансування, облік, постачання і так далі.

Функції управління обслуговуються системами документації. Основні (адміністративні) функції управління обслуговує система організаційно-розпорядливої документації (ОРД).

Система ОРД включає три документаційні масиви:

Документи організаційні (статути, положення, інструкції, правила і так далі).

Документи розпорядливі (накази, розпорядження, вказівки, рішення і так далі).

Документи довідково-інформаційні (листи, акти, протоколи, доповідні і пояснювальні записки, довідки, зведення, заяви, плани, звіти і так далі).

У навчальному посібнику розглядаються питання складання, оформлення, реєстрації, організації документообігу, контролю виконання, систематизації, зберігання організаційно-розпорядливих документів.


1. Журнальна форма реєстрації документів

Реєстрація - фіксація факту отримання або створення документа шляхом привласнення йому порядкового номера (індексу), дати і запису необхідних і достатніх відомостей в спеціальних реєстраційних формах.

Реєстрація документа - «запис облікових даних про документ по встановленій формі, що фіксує факт його створення, відправлення або получення»

Реєстрація - основа інформаційно-пошукової системи (ІПС) організації.

Основними цілями реєстрації є довідково-інформаційна робота і сроковий контроль виконання документів.

Документи реєструються одноразово, тобто один раз в одному місці. Якщо документ зареєстрований службою ДОУУ, в структурному підрозділі він реєструватися не повинен. Якщо документ буде зареєстрований в структурному підрозділі (наприклад, фінансові документи), служба ДОУУ його реєструвати не повинна.

Окремі реєстраційні масиви утворюють (тобто реєструються зі своїми порядковими номерами) вхідні документи, витікаючі документи і кожен вид (різновид) внутрішніх документів.

Порядкові реєстраційні номери оновлюються на початку кожного року.

Вхідні документи реєструються в день надходження, витікаючі і внутрішні - в день підписання.

Додатки до документів окремо не реєструються.

Існує три види реєстраційних форм: журнал реєстрації, реєстраційно-контрольна картка і комп'ютерні системи реєстрації і контролю виконання документів («системи електронного документообігу»).

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

Дата поступлення і реєстраційний номер Корреспондент, дата і номер документа Короткий зміст Розпроділення і перерозпроділення Хід виконання, відмітка про зберігання
1 2 3 4 5

Реєстраційним номером при журнальній реєстрації є порядковий номер запису. Відомості графи 1 відповідають реквізиту 28 документа, що поступив.

Відомості в графу 2 переносяться з бланка (06, 09,10 реквізитів кореспондента).

У графу 3 переноситься заголовок (17) документа, що поступив. Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).

У графу 4 послідовно вноситься результат розподілу (наприклад: 30.09.99 директорові) і перерозподілу, тобто резолюція керівника (16). Записи графи 4 датуються.

У графі 5 послідовно відбивається інформація про дії виконавця, які він робив для вирішення питання (як оформлених документально, так і бездокументних), і номер справи, куди поміщений виконаний документ. Записи датуються. Відомості графи 5 відповідають реквізиту 27.

Журнал реєстрації витікаючої кореспонденції

Дата і реєстраційний номер Кореспондент Короткий зміст Відмітка про зберігання
1 2 3 4

Реєстраційним номером при журнальній реєстрації є порядковий номер запису. Відомості графи 1 відповідають реквізитам 09 і 10 документа.

Відомості в графу 2 переносяться з реквізиту 14. Досить вказати тільки найменування організації.

У графу 3 переноситься заголовок (17) відправленого документа. Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).

У графі 4 указується номер справи, куди поміщається копія відправленого документа і, якщо необхідно, робиться відмітка про відповідь кореспондента. Записи графи 4 датуються.

Журнал реєстрації внутрішніх документів (зразкова форма)

Дата і реєстраційний номер Короткий зміст Виконавці Термін виконання Хід виконання, відмітка про зберігання
1 2 3 4 5

Реєстраційним номером при журнальній реєстрації є порядковий номер запису. Відомості графи 1 відповідають реквізитам 09 і 10 документа.

У графу 2 переноситься заголовок (17) документа. Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).

У графі 3 указують прізвища тих посадових осіб, кому дани доручення. (Інформація з тексту документа).

У графу 4 вноситься термін (терміни) виконання. (Інформація з тексту документа).

У графі 5 послідовно відбивається інформація про дії виконавця, які він робив для вирішення питання (як оформлених документально, так і бездокументних), і номер справи, куди поміщений виконаний документ. Записи датуються. Відомості графи 5 відповідають реквізиту 27.

Заголовки граф інакше називаються реквізитами реєстраційної форми або пошуковими ознаками. При журнальній формі реєстрації активними пошуковими ознаками є тільки порядковий реєстраційний номер і дата (відомості графи 1), що серйозно утрудняє довідково-інформаційну роботу. Журнали доцільно використовувати, якщо протягом року в кожному з них робиться не більше двохсот записів.

Зручнішою є карткова система реєстрації, оскільки вона дозволяє подолати два принципові недоліки журнальної форми. Реєстраційно-контрольна картка дозволяє детальніше фіксувати етапи перерозподілу і ходу виконання документа і оптимізувати оперативний пошук документа або інформації про нього.

2. Карткова система реєстрації документів

Єдина реєстраційно-контрольна картка оформляється на папері формату А5 або А6 (мал. 3)

Мал. 3. Форма реєстраційно-контрольної картки

У поля картки заносять наступну інформацію. Кореспондент. Для вхідних документів в цій позиції указують реквізит 06 документа, що поступив, для витікаючих - відомості переносяться з реквізиту 14. Досить вказати тільки найменування організації. Для внутрішніх - указують вид документа (08).

Дата надходження і реєстраційний номер. Заповнюється тільки при реєстрації вхідних документів.

Дата і номер документа. Відомості переносяться з бланка (09,10 реквізитів).

Короткий зміст - заголовок документа (17); Якщо необхідно, відомості можна доповнити (наприклад, уточнити зміст, відзначити наявність додатків і так далі).

При реєстрації вхідних документів в позицію 5 послідовно вноситься результат розподілу (наприклад: 30.09.99 директорові) і перерозподілу, тобто резолюція керівника (16). Записи датуються. При реєстрації внутрішніх документів указують прізвища тих посадових осіб, кому дани доручення. (Інформація з тексту документа).

У позиції 6 указують термін (терміни) виконання на підставі резолюції, аналізу змісту (для вхідних документів) або тексту (для внутрішніх документів).

У позиції 7 послідовно відбивається інформація про дії виконавця, які він робив для вирішення питання (як оформлених документально, так і бездокументних), і номер справи, куди поміщений виконаний документ. Записи датуються. Відомості відповідають реквізиту 27.

Фонд №, Опис №, Справа № - позиції для фіксації відміток про зберігання виконаного документа. Як варіант, може використовуватися інша форма запису відомостей про зберігання виконаного документа: