Смекни!
smekni.com

Рівень достовірності експертних оцінок (стр. 3 из 3)

Змішана стратегія гравця - це повний набір застосування його чистих стратегій при багаторазовому повторенні гри в тих самих умовах із заданими ймовірностями.

Також, я вважаю що методом попарного порівняння альтернатив не завжди можна ефективно скористатися в деяких практичних ситуаціях: експерту можуть запропонувати для аналізу більше десяти альтернатив. У цьому випадку побудова однорідних матриць попарних порівнянь ускладнюється; альтернативи можуть надходити до експерта для порівняння не одночасно, а через певні проміжки часу. В цій ситуації неможливо попарно порівняти об’єкти тощо.

У наведених і деяких інших ситуаціях для порівняння (а також оцінювання) альтернатив доцільно скористатися методом порівняння альтернатив відносно стандартів або методом копіювання.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Міністерства економіки України. Таблиця основних показників економічного розвитку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua. - Назва з екрану.

2. Детальніше про сутність інноваційно-інвестиційної моделі української економіки [Електронний ресурс]: [Звіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко про науково-дослідну роботу "Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень" (2001 - 2006 рр., заключний звіт), №01БФ040-01] / В.Д. Базидевич. - Електроні дані. - К.: КНЕУ, 2006. - Режим доступу до звіту: http://www.nauka. univ. kiev.ua. - Назва з екрану.

3. Вісник Запорізького національного університету №1 (3) 2008р.

4. Київська міська програма підтримки малого та середнього підприємництва на 2007 - 2008 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bizportal. kiev.ua. - Назва з екрану.

5. А8/И28 Кі$к Мапа§епгепС ЗіашіагсІ 4360: 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.riskmanagement.com. au. - Назва з екрану.

6. Publications Risk Management Standart [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.airmic.com/publications - Назва з екрану.

7. Enterprise Rik Management - Integrated Framework [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.coso.org/publications. htm - Назва з екрану.

8. Вітлінський В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання / Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. - К.: КНЕУ, 2000. - 354 с.

9. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання / Камінський А.Б. - К.: Вид. дім "Козаки", 2002. - 120 с.

10. Макаревич Л. Управление предпринимательскими рисками / Макаревич Л. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 448 с.

11. Риск-менеджмент / [В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза и др.] ; под. ред.И. Юргенса. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2003. - 512 с.

12. Рогов М.А. Риск-менеджмент / Рогов М.А. - М.: Финансн и статистика, 2001. - 120 с.

13. Хохлов Н.В. Управление риском / Хохлов Н.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с.

14. Стандарт ризик-менеджменту Федерації європейських асоціацій з ризик-менеджменту (Risk Management Standard, FERMA - p.6) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ferma. eu/Defaul. aspx? tabitd=195. - Назва з екрану.

15. Інформація про семінари з підприємцями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://www.marketing. biz.ua. - Назва з екрану.