Смекни!
smekni.com

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління (стр. 1 из 7)

Резюме

Дана курсова робота присвячена інформаційним технологіям управління.

В роботі надано визначення інформаційної технології управління, як процесу, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості (інформацйного продукту) про стан об'єкта, процесу або явища. Доведено, що інформаційна технологія управління використовується при гіршій структурованості вирішуваних задачі, якщо їх порівнювати із задачами, вирішуваними за допомогою інформаційної технології оброблення даних.

Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки значних масивів інформації за допомогою інформаційних систем менеджменту й систем підтримки прийняття рішень; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки за отриманими результатами переробки інформації. Розв’язанням цієї проблеми займається відповідний розділ інформаційного менеджменту, а саме: інформаційні технології в управлінні. Розгляду саме цього розділу і присвячена дана курсова робота.


Реферат

Ключові слова: інформаційні технології управління (ІТУ), нова інформаційна технологія, інформаційна система менеджменту (ІСМ), програмне забезпечення ІТ, автоматизація збору та обробки інформації, інформаційна система (ІС).

Об’єкт дослідження: інформаційний менеджмент, як історична складова того, що з самого спочатку інформаційний менеджмент сприймався як менеджмент створення систем, пов’язаних із розробкою, рекламою, торгівлею та експлуатацією комп’ютерних мереж, які обслуговують різноманітні інформаційні потреби сучасних промислових підприємств, банків, комерційних організацій, навчальних закладів тощо.

Методи дослідження: опис й класифікація пойнять й програм інформаційного менеджменту в управлінні роботою менеджерів, опис обробки інформації у інформаційних системах менеджменту у різних державах світу.

Досягнення розробки та їх новина: зроблено опис інформаційного менеджменту, технології й програм інформаційного менеджменту в управлінні роботою менеджерів, запропоновано опис обробки інформації у інформаційних системах менеджменту корпорацій й підприємств різних форм власності. В роботі доведено, що у сучасних умовах соціально-економічного розвитку інформатизації й автоматизації менеджменту у світі, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття інформаційної технології управління. Нова інформаційна технологія

1.1 Визначення інформаційної технології управління

1.2 Співвідношення інформаційної технології та інформаційної системи

Розділ 2. Складові інформаційної технології управління й рівні переробки інформації

2.1 Складові інформаційної технології

2.2 Рівні технологічних процесів переробки інформації

Розділ 3. Поняття інформаційних технологій для управління офісом й прийняття рішень

3.1 Інформаційні технології автоматизації офісу

3.2 Інформаційні технології підтримки ухвалення рішень

Висновок

Література


Вступ

Інформаційна технологія управління - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості (інформацйного продукту) про стан об'єкта, процесу або явища. Інформаційна технологія управління використовується при гіршій структурованості вирішуваних задачі, якщо їх порівнювати із задачами, вирішуваними за допомогою інформаційної технології оброблення даних. Метою інформаційної технології управління є задоволення інформаційних потреб всіх без виключення співробітників фірми, що мають справу з ухваленням рішень. Вона може бути корисний на будь-якому рівні управління. У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Огляд літератури по інформаційним технологіям управління:

У роботі Устинової Г.М. „Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Изд-во DiaSoft-UP, СПб, 2000” [8] розглянуте світові визначення різних інформаційних систем й технологій, доведено американській й російській підхід до створення й впровадження інформаційних систем менеджменту.

Автори Матвієнко О.В., Цивін М.Н. у опорному конспекті лекцій „Інформаційний менеджмент”, що виданий Київ: Слово КНУКіМ [12] у схемах і таблицях вводять і роз’яснюють у логічній послідовності всі базові поняття навчального курсу “Інформаційний менеджмент”. Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту взагалі. Цей опорний конспект доцільно використовувати для закріплення вивченого матеріалу, для відновлення у пам’яті необхідних понять при вивченні наступних розділів курсу та інших дисциплін, які спираються на курс “Інформаційний менеджмент”. Опорний конспект доповнено практичними завданнями для більш ефективного опрацювання студентами навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Тестові питання до кожного з розділів курсу дають студенту змогу самоперевірки та контролю засвоєння знань.

Автори Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т. у своєму навчальному посібнику „Програмні оболонки і пакети”, що виданий К.: КНЕУ [13], доводять, що метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології побудови та використання програмних оболонок і пакетів, освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання для менеджерів.

Завжди перед керуючим органом постають завдання отримання інформації, її переробки, а також генерування й передачі нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів. Такі впливи здійснюються в оперативному й стратегічному аспектах і ґрунтуються на раніше отриманих даних, від правдивості й повноти яких багато в чому залежить успішне рішення багатьох завдань управління. Прийняття будь-якого рішення в управлінні вимагає оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки. Розв’язанням цієї проблеми займається відповідний розділ інформаційного менеджменту, а саме: інформаційні технології менеджменту. Розгляду саме цього розділу і присвячена дана курсова робота.


Розділ 1. Поняття інформаційної технології управління. Нова інформаційна технологія

1.1 Визначення інформаційної технології управління

Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства.

Вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміна яких, головним чином, визначалась:

· розвитком науково-технічного прогресу,

· появою нових технічних засобів переробки інформації.

В сучасному суспільстві основним технічним засобом технології переробки інформації є персональний комп’ютер, який суттєво вплинув як на концепцію побудови і використання технологічних процесів, так і на якість результатної (вихідної) інформації. Впровадження персонального комп’ютера в інформаційну сферу і застосування телекомунікаційних засобів зв’язку визначили новий етап розвитку інформаційної технології і, як наслідок,- зміну її назви за рахунок приєднання одного з синонімів: "нова", "комп’ютерна" або "сучасна".

Визначення "нова" підкреслює новаторський, а не еволюційний характер цієї технології. Її впровадження є новаторським актом в тому розумінні, що вона суттєво змінює зміст різних видів діяльності в організаціях. В поняття нової інформаційної технології включені також комунікаційні технології, які забезпечують передачу інформації різними засобами..

В табл. 1.1 наведені основні характерні ознаки нової інформаційної технології.


Таблиця 1.1. Основні характерні ознаки нової інформаційної технології

Методологія Основні ознаки Результат
Використання нових засобів оброблення інформації Інтеграція в технологію управління Нова технологія комунікацій
Цілісні технологічні системи Інтеграція функцій спеціалістів і менеджерів Нова технологія оброблення інформації
Цілеспрямовані створення, передача, зберігання і відображення інформації. Врахування закономірностей соціального середовища Нова технологія прийняття управлінських рішень

Нова інформаційна технологія –це інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери та телекомунікаційні засоби.

Прикметник "комп’ютерна" підкреслює лише те, що основним технічним засобом її реалізації є комп’ютер.

Три основних принципи (комп’ютерної) інформаційної технології

Можна коротко вказати наступні принципи комп’ютерної технології:

1. інтерактивний ( діалоговий) режим роботи з комп’ютером;

2. інтегрованість (взаємозв’язок) з іншими інструментарієм і продуктами;

3. гнучкість процесу як зміни даних, так і постановок задач.

Очевидно, більш точним слід вважати термін нова, а не комп’ютерна інформаційна технологія, бо він відтворює в її структурі не тільки технології, побудовані на використанні комп’ютерів, але і технології, побудовані на інших технічних засобах, особливо на засобах, забезпечуючих телекомунікацію.