Смекни!
smekni.com

Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах (стр. 3 из 3)

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.09 р., сфера діяльності даного Закону розповсюджується на всіх юридичних осіб, створених згідно з законодавством України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та представляти фінансову звітність згідно законодавству. Положення Закону про бухгалтерський облік розповсюджується на всі юридичні особи, до яких належать й бюджетні організації. Однак вимоги положень (стандартів) бухгалтерського обліку на бюджетні організації не розповсюджуються.

Згідно з пунктом 4 ст. 6 Закону про бухгалтерський облік порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів та господарських операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України згідно з законодавством.

Бюджетний облік ведеться відповідно до чинного в Україні бюджетного устрою. Безпосередньо облік виконання бюджету покладено на ДКУ, створене у складі МФУ. Єдина система ДКУ складається з ГУ (Головного управління) ДКУ та підпорядкованих йому територіальних органів (ДК АР Крим, ДК міст централізованого підпорядкування. ДК областей). До складу обласних органів ДКУ входять районні та міжрайонні відділення ДКУ.

На органи ДКУ покладено виконання таких завдань:

- організація, здійснення і контроль за виконанням державного бюджет) України, управління доходами і видатками цього бюджету на рахунках ДКУ в банках, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунка;

- регулювання фінансових відносин між державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, фінансове виконання цих фондів, контроль за надходженням і використанням позабюджетних коштів;

- здійснення короткострокового прогнозування обсягів державних фінансових ресурсів, а також оперативне управління цими ресурсами в межах встановлених на відповідний період державних видатків;

- збирання, обробка і аналіз інформації про стан державних фінансів та бюджетної системи країни;

- розробка методологічних та інструктивних матеріалів, порядку ведення обліку в бюджетних установах, розробка бюджетної класифікації.

ГУ ДКУ організовує і здійснює зведений, систематичний, повний і стандартизований облік операційпро рух коштів державного бюджету України, державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів на рахунках казначейства; розробляє і затверджує методологічні та інструктивні матеріали; встановлює порядок ведення обліку і складання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ.

Також у бюджетних установах застосовується План рахунків. Вимоги Плану рахунків є обов’язковим для всіх установ і організацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Установи і організації, які утримуються за рахунок коштів бюджету, ведуть облік виконання бюджету та кошторису витрат, який прийнято називати бюджетним обліком.

Суть бюджетного обліку найбільш розкривається у таких функціях: спостереження, відображення, узагальнення процесу виконання обліку; керівництво процесом виконання бюджету та забезпечення планування бюджету; контроль за процесом виконання бюджету; забезпечення збереження коштів бюджету як державної власності.

Матвєєва В. у своїй статті визначає, що предметом бюджетного обліку є процес виконання бюджету, а об’єктом доходи та витрати бюджету; фонди і резерви, створювані у бюджеті в процесі його виконання; витрати на утримання бюджетних установ; матеріальні цінності бюджетних організацій; грошові кошти у касі та на рахунках.

Виходячи з основних вимог Закону про бухгалтерський облік, ціллю ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є формування повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове положення, результати діяльності та рух грошових коштів організації.

Матвєєва В. вважає, що одним з засобів виконання цієї задачі є вибір форми бухгалтерського обліку, під якою розуміється визначена система облікових регістрів, порядок та спосіб реєстрації і узагальнення інформації в них з додержанням єдиних принципів, встановленим вищезгаданим Законом, з урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ і технології обробки облікових даних.

Як правило, в бюджетних організаціях ведення бухгалтерського обліку здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку.

Панкевич Л. щодо фінансування зазначає, що бюджетні організації фінансуються безпосередньо з державного або місцевого бюджету. Бюджетне фінансування – це виділення коштів з бюджету (державного або місцевого) в розпорядження керівників установ та організацій на здійснення видатків, які розглядалися бюджетом.

Канєва Т.В. виділяє такі принципи фінансування як:

1. Фінансування здійснюється у межах асигнувань, які передбачені кошторисом бюджетної установи;

2. При фінансуванні слід обов’язково дотримуватись принципу цільового використання бюджетних коштів;

3. Бюджетне фінансування носить безоплатний характер.

Згідно зі ст. 48 Бюджетного кодексу в Україні застосовується казначейська форма обслуговування державного та місцевих бюджетів, яка передбачає розрахункове-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.


Література

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.08р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2006р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування".

3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2009 р. № 419.

4. Атамас П.Й., ”Основи обліку в бюджетних організаціях”. Навчальний посібник. Київ-2006 року.

5. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практичний посібник/ Л. Панкевич, М. Зварич, Л. Лученко. – Львів-2008 року.