Смекни!
smekni.com

Українська школа бухгалтерського обліку (стр. 2 из 3)

В радянський період українська бухгалтерська школа формувалась і розвивалась поряд з московською та ленінградською бухгалтерськими науковими школами. Спеціалізовані вищі навчальні заклади розташовувались в Києві, Харкові, Одесі, а згодом і у Тернополі.

Багато провідних вчених-бухгалтерів колишнього Радянського Союзу були вихідцями з України: проф. MX. Жебрак, проф. В.Б. Івашкевич, проф. А.І. Лозінський, проф. А.Ш. Маргуліс, проф. І.І. Поклад та ін.

В 40-60 роках XX ст. в українських закладах науки було захищено 20 кандидатських дисертацій з обліково-економічної тематики: в Київському інституті народного господарства - П.С. Балицька, Ю.Я. Литвин; в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка - І.Г. Ковтун; в Харківському інженерно-технологічному інституті - В.Ф. Бєсєдін, А.І. Дворніков, Г.М. Макаров, І.К. Невлер, Л.У. Олійник, B. C. Філонич; Харківський сільськогосподарський інститут ім.В. В. Докучаєва - М.М. Голобородько, К.Е. Канський, Ф.М. Резніков; в Харківському державному університеті ім.О.М. Горького - Ю.Г. Красницький, В.П. Кутін, І.І. Лєвін; в Інституті чорної металургії Академії наук Української РСР - С.Л. Вольмир; в Українській сільськогосподарській академії - Л.А. Коробієвський, В.І. Медведко; в Інституті економіки Академії наук Української РСР - Н.Д. Нечипоренко; в Одеському сільськогосподарському інституті - Д.М. Рахлін. В інших республіках Союзу було захищено лише 11 дисертацій: Латвійська РСР - 2, Узбекська РСР - З, Грузинська РСР - 4, Білоруська РСР - 1, Казахська РСР - І.

Багато робіт українських вчених було присвячено науковим дослідженням в сфері бухгалтерського обліку. Серед них - монографія відомого науковця І.В. Малишева "Теория двойственности отражения хозяйственных актов в бухгалтерском учете" (1971). В своїй роботі професор дослідив проблему подвійного відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, дав теоретичне обгрунтування принципу подвійності, довів, що цей принцип є адекватним відображенням об'єктивно існуючої подвійності господарських операцій в умовах товарно-грошових відносин.

І.В. Малишев - один з найвідоміших наукових працівників в сфері обліку, який не лише багато зробив для удосконалення теорії бухгалтерського обліку, а й надав неоціненний поштовх до розвитку наукових поглядів його учнів - сучасних українських вчених.

За короткий період часу в радянській Україні сформувалась національна бухгалтерська школа, яку започаткував в свій час професор П.П. Німчинов. Найяскравішими представниками цієї школи були проф. І.В. Малишев, проф. Ю.Я. Литвин, проф. І.І. Каракоз, проф. A.M. Кузьмінський, проф.В.І. Самборський. Сьогодні на шляху незалежності цю роботу продовжують визнані корифеї бухгалтерської справи: академіки М.Я. Дем`яненко, П.Т. Саблук, М.Г. Чумаченко, професори О.С. Бородкін, A.M. Герасимович, В.Г. Горєлкін, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Линник, Ю.І. Осадчий, Л.К. Сук, В.Г. Швець.

Окрім названих, сьогодні українську національну бухгалтерську школу представляють багато інших видатних вчених.

В наш час в багатьох вищих навчальних закладах України випускають друковані видання з питань бухгалтерського обліку, розраховані переважно на студентів. Так, в Харківському державному аграрному університеті виходить щомісячна науково-практична газета "Бухгалтерський та податковий облік", (головний редактор - проф. М.Ф. Огійчук), в Житомирському інженерно-технологічному інституті - газета "Актив" (головний редактор -проф. Ф.Ф. Бутинець, відповідальний секретар - М.О. Козлова).

Сьогодні українська наукова бухгалтерська думка представлена регіональними науковими школами.

Київська (столична) школа. Її започаткував відомий в Україні та за її межами проф. П.П. Німчинов. З цієї школи вийшли: акад. М.Г. Чумаченко, професори: М.Т. Барановський М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький, A.M. Герасимович, акад. М.Я. Дем`яненко, В.І. Єфіменко, І.П. Житна, В.П. Завгородній, І.І. Каракоз, Г.Г. Кірейцев, Б.С. Кругляк, MB. Кужельний, A.M. Кузьмінський, А.С. Лісецький, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин,І.В. Малишев, Ю.І. Осадчий, акад. П.Т. Саблук, В.І. Самборський, В.В. Сопко, Л.К. Сук, B.C. Труш, В.Г. Швець, В.О. Шевчук та багато інших.

Своїми науковими здобутками, підготовкою висококваліфікованих кадрів з бухгалтерського обліку Київська школа відома в усьому світі. Тут працюють кращі наукові сили держави, а її вчені допомагають розвитку регіональних наукових шкіл.

Основний напрям школи - розвиток теоретико-методологічних аспектів обліку і контролю, аналізу та аудиту.

Житомирська школа. Створена на початку 1970 р. доц.Ф. Ф. Бутинцем за активної підтримки його вчителів - проф. П.П. Німчинова та проф. І.В. Малишева. Напрям школи - розробка проблем теорії та методології господарського контролю. З цієї проблематики доц. Ф.Ф. Бутинець свого часу опублікував у московських виданнях більше 40 наукових праць, видав велику кількість навчально-методичної літератури, а пізніше захистив докторську дисертацію.

До розпаду СРСР велику допомогу та підтримку Житомирській школі надавали професори К.Я. Анджан (м. Рига), М.Г. Бєлов (м. Москва), Е.О. Вознесенський (м. Ленінград (нині - м. Санкт-Петербург)), М.В. Дембінський (м. Мінськ), І.О. Ламикін (м. Москва), С. Наринський (м. Ленінград), М.З. Пізенгольц (м. Воронеж), С.Г. Овсянніков (м. Мінськ), Я.В. Соколов (м. Ленінград), М.Я. Штейнман (м. Москва) та багато інших відомих вчених.

Як і будь-яка наукова школа, вона мала періоди злетів і періоди, коли лідер школи зазнавав переслідувань. Це, хоча на деякий час і гальмувало плідну роботу, проте не забирало наснаги та бажання служити науці. На початку 90-х років XX ст. проф. Ф.Ф. Бутинець очолив новостворену кафедру в Житомирському інженерно-технологічному інституті (тоді це була Житомирська філія Київського політехнічного інституту) і школа поновила свою діяльність. За активної підтримки керівництва інституту (проф. Б.Б. Самотокіна, проф. І.Г. Грабара, доц. П.П. Мельничука) школа розвивається швидкими темпами. В 1997 р. відбувся перший випуск фахівців з обліку і аудиту, а на кінець 2001 р. сім її випускників (С.В. Бардаш, Т.А. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, Н.М. Малюга, О.М. Петрук, Л.В. Чижевська) захистили кандидатські дисертації. За цей період викладачами кафедри опубліковано 6 монографій: С.В. Бардаш "Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація"; Бутинець Т.А. "Документування господарських операцій: теорія, практика"; Виговська Н.Г. "Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи"; Малюга Н.М. "Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи"; Петрук О.М. "Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики"; Чижевська Л.В. "Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики".

Кафедра видала 6 підручників та більше 20-ти навчальних посібників з облікових дисциплін. Серед них: Теорія бухгалтерського обліку (підручник), Організація бухгалтерського обліку (навчальний посібник), Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво (навчальний посібник), Облік і аналіз ЗЕД (навчальний посібник), Аудит і ревізія підприємницької діяльності (навчальний посібник), Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах (навчальний посібник), Бухгалтерський фінансовий облік (підручник), Бухгалтерський управлінський облік (навчальний посібник), Контроль і ревізія (підручник), Бухгалтерський облік в торгівлі (підручник), Інформаційні системи бухгалтерського обліку (підручник). З 1996 p. кафедра веде підготовку спеціалістів тільки за власними навчальними посібниками та методичними розробками.

Кафедра обрана базовою для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з обліку і аудиту.

Луганська школа. Створена проф. І.П. Житною. Основним напрямом школи є дослідження проблем економічного аналізу та актуальних економічних проблем використання виробничого потенціалу.

Львівська школа. Школу очолює проф. Є.В. Мних. В ній активно працюють проф. Я.А. Гончарук, проф. І.М. Павлюк, проф. B. C. Рудницький, проф. Б.Ф. Усач, доц. В.О. Озеран. Основний напрям школи - розробка проблем теорії, методології та практики економічного аналізу, удосконалення обліку та аудиту в Україні.

Одеська школа. Школу свого часу започаткував проф. В.Ф. Палій, який на початку 70-х років XX ст. переїхав до Москви, де працює і сьогодні. Зараз школу очолює проф. Б.І. Валуєв. В ній активно працюють проф. Л.М. Крамаровський, доц. И.О. Лоханова. Представником цієї школи є Кругляк Б.С. (нар.22 листопада 1939 р), який закінчив обліково-економічний факультет Одеського кредитно-економічного інституту (нині Одеський державний економічний університет). А після навчання (1965-1967) в аспірантурі при Дніпропетровському інституті був направлений на роботу в Одеський сільгоспінститут, де і захистив кандидатську дисертацію.

Основні наукові дослідження спрямовані на вивчення проблем обліку, аналізу, аудиту інвестицій і основних фондів у АПК. За результатам досліджень видані рекомендації щодо вдосконалення обліку та контролю, які були направлені в міністерства сільського господарства СРСР та УРСР.

З 1988 р. Б.С. Кругляк працює у Хмельницькому технологічному інституті (тепер - Технологічний університет Поділля) завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, ревізії та контролю.

Тернопільська школа. Започаткував її колишній вихованець Київської школи проф. Ю.Я. Литвин. Сьогодні школа посідає провідне місце в Україні в сфері наукових досліджень проблем обліку, аналізу та аудиту, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Багатством школи є її професори: З.В. Гуцайлюк, Г.П. Журавель, Б.М. Литвин, В.М. Олійник, М.С. Пушкар, І.Д. Фаріон, СІ. Шкарабан. Свого часу тут працював проф. І.О. Белебеха. Активно працюють в школі доц. Я.Д. Крупка, доц. З.В. Задорожний, доц.В.А. Дерій, доц. Хомин та багато інших вчених.

Харківська школа. Її зародження пов'язане з ім'ям Миколи Федоровича фон Дітмара - ініціатора створення Харківського комерційного інституту. Він випускав і фінансував провінційний журнал "Счетоводство и хозяйство" (1912-1914), орган Харківського відділення російського технічного товариства. Його справу у формуванні Харківської школи продовжили проф. С.Д. Бутко та проф. О.Ф. Галкін, а також к. е. н. Г.І. Бойчук.