Смекни!
smekni.com

Страховий захист в сільському господарстві (стр. 3 из 9)


2. ЗАХИСТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІД НАСЛІДКІВ СТАХОВИХ ВИПАДКІВ

2.1 Основні показники діяльності ТОВ “АФ Україна”

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Україна”, що створене громадянами шляхом реорганізації КСП “Україна”, об’єднанням їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і має повну господарську самостійність.

ТОВ “Агрофірма Україна” розташоване у південно-західній частині Мелітопольського району. Адміністративним центром господарства є село Новгородківка. Відстань до районного центру м. Мелітополя із залізничною станцією – 25 км, до автошляху Москва-Сімферополь – 20 км. По території господарства з заходу на схід йде асфальтована автомобільна дорога Одеса-Ростов.

Господарство розташоване у зоні сухого степу з недостатньою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом по періодам року, високими температурами влітку, низькою відносною вологістю повітря та частими сильними вітрами. Середньорічна кількість опадів складає 431 мм, максимальна їх кількість приходиться на травень. Влітку опади щорічно мають переважно зливовий характер та випадають вони нерівномірно, в зв’язку з чим червень-липень звичайно бувають засушливими. Тому дуже пагубне впливає зниження кількості опадів у період вегетації сільськогосподарських рослин на їх ріст та розвиток.

Сніговий покрив щорічно нестійкий, кількість днів зі сніговим покривом не перевищує 30 діб. В зимовий період дуже часто трапляються відлиги, що призводить до утворення льодової корки на місцях з пониженим ландшафтом, наявність якої негативно впливає на зимування озимих зернових та інших культурах.

Ґрунт господарства представлений темно-каштановим у комплексі з чорноземом південним.

Рельєф території ТОВ ”АФ Україна” представлений широко хвильовим корінним водорозділовим плато. Ґрунтові води на території господарства знаходяться дуже глибоко до 25 м. Характер їх в різних місцях плато неоднаковий. В одних місцях вода слабо мінералізована, питна і придатна для поливу, в інших значно засолена та непридатна для пиття та поливу. Основним джерелом зволоження ґрунту є природні атмосферні опади.

Предметом діяльності Товариства є :

- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, у т.ч. вирощування зернових і бобових культур, переробка їх на борошно; вирощування олійних культур і переробка їх на олію; вирощування овочів та фруктів; вирощування кормових культур і цукрового буряка;

- виробництво і реалізація продуктів тваринництва, у т.ч. вирощування ВРХ і свиней на м’ясо; вирощування молочної череди , реалізація молока і переробка на масло і кисломолочну продукцію;

- заготівля, переробка і реалізація сільгоспсировини;

- створення і реалізація лізингових послуг;

- постачання населенню району продуктів харчування тощо.

Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, штампи, розрахунковий і інші рахунки в банках. Товариство “Агрофірма Україна “ здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про господарські товариства”, чинним законодавством України, установчим договором і Статутом.

Прибуток є загальним показником фінансових результатів діяльності Товариства. Увесь прибуток, отриманий Товариством у результаті його господарської діяльності за рік, є власністю учасників і після сплати податків та інших платежів, створення фондів Товариства, підлягає розподілу між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному фонді. Товариство має резервний фонд, що формується за рахунок щорічних відрахувань, у розмірі 25% Статутного фонду. Майно Товариства складають основні й оборотні засоби, вартість яких відбивається на самостійному балансі Товариства.

Зробимо аналіз показників господарської діяльності ТОВ “АФ Україна” на основі таблиці 2.1. За три звітних роки площа сільськогосподарських угідь в господарстві не змінилась, кількість робітників не на багато, але зменшилась – на 8,2%. Показник доходу від реалізації товарів, робіт та послуг зменшився на 7,6% за рахунок зменшення собівартості реалізованої продукції на 16,3%. ТОВ “АФ Україна” отримало у 2005 році валовий прибуток на відміну від попередніх років, тому сума чистого прибутку помітно збільшилась на 78,6%. Забезпеченість господарства основними фондами і їх рівень характеризуються такими показниками, як фондозабезпеченість і фондоозброєність праці. Показник вартості основних виробничих фондів в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь має тенденцію до зменшення – зниження на 26,4%, показник вартості основних виробничих фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника також зменшився на 21,8%. Це відбулося за рахунок значного зниження середньорічної вартості основних фондів на 28,2%. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів характеризуються фондовіддачею та фондомісткістю продукції. Відповідно перший показник зріс на 147,4%, а другий впав на 32,3%, що говорить про те, що основні фонди використовуються ефективно.

На відміну від основних оборотні фонди – це матеріально-речові цінності, які беруть участь у виробництві тільки протягом одного виробничого циклу і свою вартість повністю переносять на собівартість виробленої продукції. Основними показниками, які характеризують економічну ефективність використання оборотних фондів є коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту в днях. Коефіцієнт оборотності – відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості оборотних засобів – має тенденцію до зниження (зменшився на 28,2%). Тому показник тривалості обороту набагато збільшився – на 39,2%, який означає, що господарству потрібно більше часу для того, щоб готова продукція, сировина та допоміжні матеріали зробили оборот. У зв’язку з тим, що у 2005 році ТОВ “АФ Україна” отримала набагато більший чистий прибуток по відношенню до майбутніх періодів, норма прибутку тому і склала відповідно 5,5%, що призвело до значного збільшення цього показника – на 146,6%. І показник рівня рентабельності, який розрахували відношенням валового прибутку до собівартості реалізованої продукції, має тенденцію до збільшення (зростання на 97,6%), тому що господарство за звітні періоди отримувало чисті прибутки.

Основою достовірної і об’єктивної інформації про стан ТОВ”АФ Україна” є оцінка його фінансового становища. Фінансове становище залежить від раціональності розміщення коштів в основних і оборотних засобах, що забезпечують безперебійний хід його виробничої і постачальницько-збутової діяльності, підтримку запасів нормованих оборотних засобів на належному рівні, своєчасність розрахунків по зобов’язаннях із постачальниками, робітниками та службовцями, фінансовими органами, кредиторами, банками тощо. Оцінка фінансового становища господарства являє собою дослідження особливостей роботи, його фінансової стійкості і платоспроможності, ефективності діяльності і економічного потенціалу. При цьому виявляються причини відхилень від нормативів і планів, розкриваються невикористані резерви. Метою оцінки фінансового становища підприємства є встановлення його можливості продовжувати свою господарську діяльність, подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і збільшення виробничого потенціалу та прийняття відповідних рішень.

Табл. 2.1 Показники господарської діяльності підприємства з 2003 по 2005рр.

Показники 2003 р. 2004р. 2005 р. Відхилення 2005р.від 2003р.
Абсолютне Відносне
Валова продукція в спів ставних цінах, тис.грн,тисгрн 7409,9 7915,1 7812,3 402,4 105,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.. 4716,4 4085,9 4355,6 -360,8 92,4
Площа сільськогосподарських угідь, га 4908 4908 4908 _ 100
Кількість виробників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол. 256 220 235 -21 91,8
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн 4879,4 4694,7 4084,9 -794,5 83,7
Валовий прибуток(збиток), тис.грн -163,0 -608,8 270,7 107,7 166,1
Чистий прибуток (збиток), тис.грн 210,0 105,3 375,0 165,0 178,6
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн 9409,9 8075,2 6760,8 -2649,1 71,8
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн 4904,6 5657,8 6242,1 1337,5 127,3
Сума активів, тис.грн 14352,2 13429,9 12885,2 -1467 89,7
Фондозабезпеченність, тис.грн. 1,9 1,6 1,4 -0,5 73,6
Фондоозброєність , тис.грн. 36,7 36,7 28,7 -8,0 78,2
Фондовіддача,грн 0,78 0,98 1,15 0,37 147,4
Фондомісткість , грн. 1,27 1,02 0,86 -0,38 67,7
Коефіцієнт оборотності 0,96 0,72 0,69 -0,27 71,8
Тривалість обороту, днів 375 500 522 147 139,2
Норма прибутку, % 2,23 1,3 5,5 3,27 246,6
Рівень рентабельності, % 3,34 12,9 6,6 3,26 197,6

Оцінка фінансового становища господарства робиться на основі даних Балансу (Ф1). Дані пасиву балансу дозволяють визначити, які зміни сталися в структурі власного та позичкового капіталу, скільки залучено до обороту довгострокових та короткострокових позичкових засобів. Власний капітал потрібен для самофінансування господарства, він – основа їх самостійності та незалежності. Чим вища його частка в загальній сумі капіталу та менша частка позикових коштів, тим менше ризик втрати, збитків.