Смекни!
smekni.com

Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності (стр. 2 из 3)

Однак поділ страхових правовідносин за галузями не дозволяє виділити конкретні страхові інтереси суб'єктів страхових відносин. Конкретизація інтересів вимагає виділення в кожній галузі самостійної підгалузі або виду страхування.

2. Страхування цивільної відповідальності власників чи користувачів зброї.

Будь-яка зброя певною мірою є небезпечною при її використанні. Тому законодавством встановлюється обов'язок фізичної особи бути страхувальником цивільної відповідальності у разі володіння нею, її зберігання чи використання. Імперативність положень закону в цьому випадку є цілком виправданою, адже необхідність відшкодування матеріального збитку чи надання іншої грошової допомоги зачіпає інтереси не лише конкретної потерпілої особи, а суспільні інтереси в цілому.

Серед видів обов'язкового страхування п. 29 ч. 1 ст. 7 Закону "Про страхування" встановлює обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Порядок і правила проведення такого страхування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402.У цьому випадку норми поширюють свою дію на осіб, які є громадянами України. Обов'язкове страхування здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок виникнення страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та (або) майну третіх осіб.

Суб'єктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та (або) майну фізичних і юридичних осіб, яка виникла внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Зброя на законних підставах може належати як фізичним, так і юридичним особам. Страхувальниками в цих правовідносинах можуть бути лише фізичні особи — громадяни України. Так, страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:

•бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;

• вихолощену та навчальну зброю;

• несучасну стрілецьку зброю;

• мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);

• мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;

• спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використання в спортивних цілях, тощо);

• холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань);

• пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра із швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).

Страхувальниками, крім зазначених осіб, можуть бути громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи. Водночас не є страхувальниками військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів, які зберігають та використовують зброю під час виконання ними службових обов'язків.

Страховиками за договором страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є юридичні особи — резиденти України, які в установленому порядку одержали ліцензію на проведення страхування відповідальності власників чи користувачів зброї.

Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Розмір шкоди визначається в кожному конкретному випадку окремо у встановленому законодавством порядку.

Страховий випадок — це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та (або) її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Страхова сума – грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхувальнику чи третій особі, якій заподіяно шкоду.

Кошти на виплату страхових сум формуються за рахунок сплати грошових тарифів особами, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю. Страховий тариф установлюється у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина.

Страхові правовідносини обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, виникають на підставі договору. Такий договір належить до категорії двосторонніх, оплатних та реальних договорів. Договір страхування відповідальності власників чи користувачів зброї укладається громадянами під час реєстрації, перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення за ними зброї. На вимогу встановлених Порядку і правил у разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводяться. Юридичні особи можуть на законних підставах передавати громадянам зброю на зберігання та для використання тільки в разі наявності у цих громадян договорів страхування. Допускається укладення таких договорів і сплата страхових платежів юридичною особою — власником зброї із зазначенням у кожному договорі прізвища того, хто буде зберігати або використовувати її.

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик. Договір може бути укладений на термін від одного до десяти років і набуває чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика.

Об'єктом страхування за договором, як уже зазначалося, є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та (або) майну фізичних і юридичних осіб внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та (або) її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

Зміст договору становлять умови, викладені в семи розділах: предмет договору; права та обов'язки сторін; порядок здійснення страхових виплат; відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів; інші умови договору; термін дії договору, порядок його зміни та припинення; адреси та реквізити сторін.

Відповідно до умов договору страховик зобов 'язаний:

а) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третьою особою, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує 10 банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок, або відшкодувати страхувальнику збитки в іншій погодженій з ним формі.

Страховик має право:

а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання страхувальником умов договору і зазначених Порядку і правил та повідомити про це рішення страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови;

б) брати участь як третя особа на стороні відповідача у розгляді справи в суді про відшкодування страхувальником заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована договором.

Страхувальник за умовами договору страхування зобов 'язаний:

а) вживати усіх необхідних запобіжних заходів для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб;

б) перерахувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у термін, передбачений умовами договору:

в) у триденний термін повідомити страховика про настання страхового випадку, а також про всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам;

г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи.

Страхувальник має право:

а) отримати страхове відшкодування згідно з договором та Порядком і правилами;

б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, узятих відповідно до договору, сторони несуть відповідальність. Так, за несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує пеню в розмірі, передбаченому умовами договору.

Дія договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених ст. 28 Закону "Про страхування": закінчення строку дії договору; виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України; прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним та ін.