Смекни!
smekni.com

Аудит кредитів (стр. 3 из 3)

Інформація, що її можна порівняти з наявними даними стосовно інших банків:

обсяг втрат за позиками у попередні періоди;

обсяг резервів на можливі втрати за позиками, зазначений у звіті про прибутки та збитки.

Інформація з країн, де існує кредитний ризик для банку:

обсяг валового національного продукту;

ціни на товари (нафта, продукти харчування);

ціни на нерухомість / кількість споруджуваного житла / дозволу на комерційне будівництво;

ставки відсотка;

курс обміну іноземних валют.

Аудитор має розглянути такий перелік факторів, оцінюючи якісні тенденції, виявлені у процесі аналізу окремих позик:

практичний досвід кредитних менеджерів, включаючи їхні знання галузі;

міра, якою кредитні менеджери покладаються на оцінку вартості, виконану сторонніми експертами, та на докази, отримані ззовні (особливо на оцінку вартості заставного забезпечення);

критерії, які використовуються для віднесення позик до категорії тих, за якими не нараховуються відсотки, і створення резервів (наприклад, розрахунковий показник вчасного погашення проблемних позик).

На практиці окремі тенденції, що їх має розглянути аудитор, і міра, якою вони розглядаються і документуються, залежать від:

загального фінансового стану банку;

аудиторської первісної й подальшої оцінки ризику (на який впливають такі фактори, як оцінка аудитором властивого ризику кредитного портфеля, результати оцінювання системи внутрішнього контролю та аналізу роботи внутрішнього аудитора);

результатів аналізу окремих кредитів;

ступінь задоволеності аудитора судженнями управлінського персоналу (як правило, за результатами попередніх аудиторських перевірок і згаданого вище аналізу окремих кредитів, а також за результатами аналізу аудитором інших залишків у фінансових звітах).

Список використаної літератури

1. Ватуля, І.Д. Аудит [Текст]: практикум / І.Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304 с.

2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

3. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 443 с.

4. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001. - 363 с

5. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402 с.

6. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н.І. Дорош. - К.: Знання, 2006. - 495 с.

7. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99 (599).

8. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: Піча Ю. В.; К.: „Каравела”; Львів: „Новий Світ - 2000", 2002. - 504 с.

9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. - 274 с

10. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 240 с.

11. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 2006. - Б. ц.

12. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с.

13. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 322 с.