Смекни!
smekni.com

Структура ринку цінних паперів. Аналіз поточної біржової кон'юнктури (стр. 2 из 3)

Особливе місце серед похідних інструментів РЦП належить опціонам (опціонним контрактам). Опціоном у загальному вигляді є договір, відповідно до якого одна сторона набуває право купівлі або продажу визначеного товару за фіксованою ціною протягом обумовленого періоду часу, а іншасторона зобов'язується за необхідності забезпечити реалізацію цього права за обумовлену премію, будучи готовою продати або купити відповідний товар за визначеною договором ціною. Опціонні контракти є достатньо універсально формою угод щодо будь-якого товару.

2. Види операцій на фондовій біржі

Як зазначалося раніше, фондова біржа являє собою найбільш організований вид РЦП. З погляду насиченості інформацією про ринкову кон'юнктуру фондова біржа є основниміндикатором РЦП.

Під біржовою операцією розуміють угоду, укладену між членами фондової біржі з приводу цінних паперів, допущених до обертання і котирування на цій біржі.

Найважливішим критерієм класифікації фондових операцій є термін угоди. За терміном угоди фондові операції поділяються на касові і термінові. Касова операція передбачає здійснення розрахунку в найближчий біржовий день (залежно від прийнятого на біржі максимального терміну). Термінова угода провадиться у терміни, обумовлені угодою. Термінові угоди дозволяються не в усіх країнах через можливість спекуляцій упродовж чинності угоди.

Різновидом термінової угоди є операція ф'ючерс. Ф'ючерс укладається під майбутні фондові цінності за заздалегідь оговореною ціною. Угода передбачає суму, умови розрахунків і встановлення календарних термінів її здійснення. Біржа несе відповідальність за виконання угоди. Оскільки угода за ф'ючерсом укладається в цінах акцій сьогоднішнього дня, а її ціна у день одержання сама буде іншою, то об'єктом угоди стає не тільки сама акція, а й її біржовий курс. У цьому випадку контракт передбачає перерахування визначеної суми залежно від того, який курс буде зареєстрований на момент закінчення терміну контракту.

Ще одним видом термінової угоди є опціон. Опціон — це контракт між інвесторами на право купити або продати обмежену кількість акцій визначеної компанії (чи пакета акцій) за оговореною ціною у фіксований період часу. Принадність опціону полягає у можливості вести гру на курсі акцій у період дії опціону. Опціон на купівлю називається колл, опціон на продаж — пут. На відміну від ф'ючерса, опціон не дозволяє його власникові відмовитися від угоди за несприятливої кон'юнктури. Опціони можуть оформлятися у вигляді цінного паперу, що має самостійний обіг на РЦП.


3. Показники біржової кон'юнктури

Індикатори біржової кон'юнктури у загальному вигляді можна поділити на показники, що характеризують інструменти біржового ринку — цінні папери, показники рівня попиту і пропозиції на ринку, індикатори динаміки кон'юнктури.

Цінні папери оцінюються на основі таких показників: рейтинг цінного паперу; ціна (вартість) цінного паперу як товару; ліквідність цінного паперу; показники прибутковості.Рейтинг цінного паперу — комплексний показник, що характеризує "якість" та "інвестиційну принадність" для інвестора як щодо одержання прибутку від вкладеного капіталу, так і стосовно надійності його розміщення. Рейтинг цінних паперів провадиться спеціалізованими незалежними фірмами шляхом віднесення цінних паперів за їхніми видами, всередині виду — за ступенем надійності, прибутковістю і курсовою ціною.

Є різноманітні методики розрахунку і позначення рейтингу (буквені, цифрові, буквено-цифрові, спеціальними значками). Наприклад, у США рейтинг облігацій, прийнятий фірмою "Стандарт енд Пурс", складається з буквених позначень за дев'ятьма категоріями: ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С (за рівнем зниження якості облігацій).

Дуже важливим поняттям оцінки цінних паперів є їх котирування. Під котируванням розуміється допуск цінного паперу на біржові торги і визначення його біржового курсу.

Курс цінного паперу — ціна, за якою він купується і продається на біржі. Курс цінного паперу залежить від його виду.

Курс акції прямо пропорційний очікуваному розміру прибутку й обернено пропорційний ставці позичкового відсотка, що переважає на певний час. Курс акції падає зі зростанням ставок відсотка і зростає разом зі збільшенням виплачуваних дивідендів. Курсова ціна акції, що розраховується залежно від цих чинників, визначається за такою формулою:


Кпр=Д*100/І (1)

де Кпр — курс простої акції;

Д — розмір дивіденду;

І — ставка позичкового відсотка.

Кприв=Нд*100/І (2)

де Кприв — курс привілейованої акції;

Нд — фіксована норма прибутку на номінал акції.

Інвестор може розраховувати на сукупну прибутковість придбаного цінного паперу як дивіденду на акцію і як курсової різниці вартості акції при її купівлі і продажу.

Динаміка курсу акцій перебуває під впливом одного з основних показників діяльності акціонерного товариства — регулярності виплати дивідендів та їхнього розміру. Зниження дивідендних виплат призводить до різкого (з випереджаючою швидкістю) зменшення курсової вартості акцій.

Курс облігації залежить від прибутку на неї, викупної ціни та терміну погашення:

(3)

деДообліг, — курс облігації;

Q — поточний розмір викупної ціни облігації;

Y — поточний розмір періодично виплачуваного прибутку;

С — викупна ціна облігації.

Найважливішим показником оцінки цінного паперу є його прибутковість. Розмір прибутку за облігаціями і векселями легко визначається за умовами розміщення цих цінних паперів.

Очікуваний прибуток від акцій виробничих та інших корпорацій більше залежить від фінансово-економічного стану цих компаній. Для інвесторів компанії прибутковість акцій пов'язана з поняттям дивіденду. Розмір дивіденду, що припадає на одну акцію, визначається за формулою

Д=Пд/Т=Ні, (4)

де Д — дивіденд, що припадає на акцію;

Пд — сума виплачених дивідендів на звичайні акції;

Т — кількість випущених акцій;

Ні — номінал акції;

і — відсоток дивідендів на акцію.

Рівень ліквідності характеризує наявність попиту на той чи інший цінний папір. Він розраховується як відношення суми укладених угод до суми пропозиції щодо цього цінного паперу на біржових торгах і розраховується за формулою

УляQсд/Qпр (5)

де Ул — рівень ліквідності для конкретного цінного паперу на торгах, %;

Qсд — сумарний обсяг укладених на торгах угод щодо цього цінного паперу;

Qпр — сумарний обсяг пропозиції на торгах.

Оцінювання стану рівня попиту і пропозиції на фондовій біржі здійснюється на момент відкриття біржі, постійно протягом біржового дня та на момент її закриття. Інформація про попит і пропозицію надходить на електронне табло, встановлене у біржовому залі, поширюється через канали комп’ютерного зв'язку, публікується у біржових бюлетенях. Для оцінювання попиту і пропозиції на фондовому ринку використовується така система основних показників.

1. Оцінка пропозиції:

а) номінал акції;

б) кількість запропонованих до торгів цінних паперів;

в) сумарний обсяг пропозиції в національній або іншій валюті;

г) число пропозицій;

д) середня ціна пропозиції;

е) мінімальна і максимальна ціна пропозиції;

є) дивіденд на акції.

2. Оцінка попиту:

а) обсяг заявлених цінних паперів;

б) сумарний обсяг попиту в національній або іншій валюті;

в) кількість заявок на купівлю;

г) середня ціна попиту;

д) мінімальна і максимальна ціна попиту.

3. Результати угод:

а) кількість угод;

б) кількість проданих цінних паперів;

в) обсяг продажу у національній або іншій валюті;

г) сумарний обсяг укладених угод з певного виду цінних паперів у національній валюті;

д) мінімальна і максимальна ціна угод;

е) ціна акції на момент закриття;

є) зміна в ціні акції порівняно з попередніми торгами; \

ж) середня ціна угод;

з) рейтинг цінного паперу;

і) частка обороту біржі у загальному обороті фондового ринку в регіоні.

На основі показників динаміки кон'юнктури фондового ринку провадиться аналіз біржової кон'юнктури.

Біржові індекси є не тільки показниками динаміки зміни біржової кон'юнктури, а й своєрідним барометром бізнесу на РЦП. Більше того, за зміною біржових індексів можна судити про загальну ділову активність у регіоні.

Біржові індекси є індикаторами фондового ринку, що застосовуються для оцінювання середньозваженого котируваної вартості акцій у репрезентативних групах цінних паперів.

Для оцінювання загальної кон'юнктури використовують індекси, побудовані на основі широких репрезентативних і цінних паперів. Вузькі репрезентативні групи використовуються для побудови галузевих і спеціальних індексів.

Як правило, кожна фондова біржа оцінюється одним комплексним індексом, що розраховується фірмою, яка спеціалізується на аналізі кон'юнктури. Найбільш відомі індекси наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Основні світові фондові індекси

Індекс Країна Кількість акцій, що беруться для розрахунку Вид акцій і база розрахунку Значення на 07.1997
DOW-JONES Industrial Average (DJIA) США 30 Акції головних промислових корпорацій 5720,38
Складовий індекс Нью-Йоркської фондової біржі (NewYorkStockExchangeCompositeIndex) США 2128 1994 р Всі акції НФБ База: 1965 = 50 361,01
Standart and Poors 500 Index(S&P 500) США 400204040 Акції промислових компаній Акції транспортних компанійАкції фінансових компаній Акції комунальних підприємствБаза: 1941—1943 = 10 673,61
Складовий індекс Насдак (NASDAQStandart and Poors) США 4013 База: 1971 = 100 1191,15
AmsterdamEOEIndex (AEXIndex) Нідерланди 25 Найліквідніші облікові акції
FinansialTimesActuaries All Share Index (FTA) Велика Британія 660 Облікові акції
Індекс Країна Кількість акцій, що беруться для розрахунку Вид акцій і база розрахунку Значення на 07.1997
FinansialTimes StockExchangeIndex (FT_SE 10) Велика Британія 100 (ЗО) Облікові акції головних компаній База: 1984 = 1000 3725,7
Toronto StockExchangeIndex (TSE 100) Канада 100 Найліквідніші акції
Композитний індекс Торонтської фондової біржі (TSE 300) Канада 300 База: 1977 = 1000 5061,46
Індекс "Ніккей" (Nikkei Dow Jones Average) Японія 225 22347,97
Індекс Токійської фондової біржі (TOPIX) Японія 1235 База: 1968 = 100 1699,43
Загальний індекс (SBF 250) Франція 250 База: 1990 == 1000 1232,86
"САС 40" Франція 40 База: 1989 = 1000 2111,80
Загальний індекс німецьких акцій (DAX) Німеччина 30 База: 1987 = 1000 2572,25
Швейцарський фондовий індекс (SРІ) Швейцарія 351 База: 1987 = 1000 2123,40
Індекс "Ханг- Сенг" (HangSengIndex) Гонконг 33 11084,4

Нині у світі використовуються чотири методичні підходи до розрахунку біржових індексів, сутність яких зводиться до такого: