Смекни!
smekni.com

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств (стр. 7 из 8)


7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Основним узагальнюючим документом, яким оформляються результати проведення аудиту, є аудиторський висновок. Статтею 7 Закону України “Про аудиторську діяльність” дається визначення аудиторського висновку, що це – “офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.”; а статтею 7 Закону встановлено, що “Аудиторський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти і відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.”.

Висновок аудитора про перевірену звітність – думка аудитора про перевірену звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності. В цьому розділі висловлюється думка з питань:

- вичерпності та достатності одержаної аудитором інформації;

- узгодженості системи бухгалтерського обліку з діючими нормативними та законодавчими актами;

- відповідності звітності даним бухгалтерського обліку, діючим законодавчим та нормативним актам.

Висновок може бути таких видів: позитивний (існує безумовна позитивна згода), позитивний (існує нефундаментальна непевність), умовно позитивний (існує фундаментальна незгода), негативний та висновок, в якому робиться відмова від надання висновку аудитора.

Аудиторський висновок АФ “Прайм-Едвайс” про перевірку ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод".

Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма “Прайм-Едвайс”

Свідоцтво 0366 від 21.01.2001 р. Свідоцтво 265007714 р/р 2600031361 в АКБ ”Форум”, Херсон
75100, Херсонська обл.м. Цюрупинськ, вул. Миру, 32 Про право сплати єдиногоподатку МФО 322948
Тел. (05542) 2-13-55

Аудиторський висновок

про результати перевірки

Відкритого акціонерного товариства

“Цюрупинський хлібозавод” станом на 31.12.2007 р.

01.02.2009 р. м. Цюрупинськ

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Прайм-Едвайс” діє на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0366, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року за № 98.

Керівник – директор Ірина Григорівна Вавілова (сертифікат серії А № 000262, виданий рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17 лютого 1996 року, продовжений до 17.02.2010 року № 121).

Місцезнаходження – 75100, Херсонська область, місто Цюрупинськ, вул. Миру, 32, тел.-факс (05542) 2-13-55.

Висновок

Аудитор провів перевірку балансу ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”, (який додається), станом на 31.12.2007 р., а також перевірку відповідних актів про прибутки і збитки та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату. Відповідальність за всі фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок , здійснених управлінським персоналом , а також оцінку загального подання фінансових звітів.

На мою думку, фінансові звіти на 2007 р., згадані вище, справедливо й достовірно відображають фінансовий стан ВАТ “Цюрупинський хлібозавод” станом на 31.12.2007 р. , а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, згідно з міжнародними стандартами аудиту та відповідають вимогам законів та нормативних актів України.

Додатки:

Додаток 1 – “Баланс” на 31.12.2007 р. (Ф. № 1);

Додаток 2 – “Звіт про фінансові результати” за 2007 р. (Ф.№ 2);

Директор

ТОВ АФ “Прайм-Едвайс” (підпис, печатка) І.Г. Вавілова

Голова правління

ВАТ “Цюрупинський хлібозавод” (підпис, печатка) О.А. Лісіцин

Головний бухгалтер

ВАТ “Цюрупинський хлібозавод” (підпис) Г.Л. Ширяєва


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

В даній курсовій роботі було розглянуто таке актуальне питання аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств.

В Україні незалежна аудиторська діяльність знайшла застосування зовсім нещодавно, тому проведення аудиту - справанова, але воно має базою ревізію і контроль. Аудит представлє собою незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого суб’єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавству і вимогам, пред’явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

В першому розділі курсової роботи було розкрито поняття сутності, завдання та організації аудиту виробничого підприємства. На основі проведеного дослідження випливає, що кінцевий фінансовий результат враховує результати за всіма видами діяльності підприємства, підбиваючи загальний підсумок.

В роботі було розглянуто нормативну базу, яка використовується в практичній роботі бухгалтерів для обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства.

В курсовій роботі була дана характеристика фінансово-господарської діяльності та фінансового стану ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”, внутрішнього контролю і організації, а також методика проведення аудиту фінансових результатів на виробничому підприємстві.

Метою аудиту було встановлення правильності визначення фінансових результатів від кожного виду діяльності. Під час аудиторської перевірки бухгалтерам було вказано на порушення в ведені бухгалтерського обліку і шляхи їх виправлення.

При аудиті статті балансу “Розрахунки по оплаті праці” були виявлені випадки незначних розбіжностей записів в розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, неправильне відображення нарахованої заробітної плати, невеликі помилки у веденні і оформленні первинних документів і виправлення у Головній книзі.

Вияленні помилки не можуть призвести до викривлення бухгалтерської звітності.

При проведенні аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості можна зробити висновки, що на протязі звітного періоду на підприємстві відбулось зменшення дебіторської заборгованості на 2,73 тис. грн. і збільшення кредиторської заборгованості на 322, 01 тис. грн., що в цілому негативно впливає на стуктуру балансу. Це пояснюється значною інфляцією грошової одиниці і підвищенням цін на сировину і матеріали.

При аудиті фінансових результатів підприємства аудитор може зробити висновки, що підприємство у своїй діяльності має високі позитивні показники. Так, порівнюючи з результатом фінансової діяльності підприємства за 2008 рік з аналогічним періодом 2007 року встановлено, що збільшилась виручка від реалізації продукції на 120,6%, при зростанні витрат на виробництво цієї продукції на 112,9%, що дозволяє збільшити прибуток від реалізації продукції на 146,12%, а з урахуванням виручки від іншої реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, балансовий і чистий прибуток збільшилися на 143,6%. Таким чином, прибуток зріс за досліджуваний період завдяки зростанню виручки від реалізайії і зниженню затрат на виробництво цієї продукції.

Як показав аналіз фінансового стану ВАТ ”Цюрпинський хлібозавод” за останні роки має тенденцію до поліпшення платоспроможності, ліквідності балансу, оборотності оборотних коштів.

Але деякі показники мали тендненцію за ці роки до погіршення. До таких показників відносяться:зростання кредиторської заборгованості — з 44,6 тис.грн. до55,6 тис.грн.

Можна розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства.

Пропонуємо:

- підвищення оборотності обігових коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості, що значно збільшить платоспроможність підприємства;

- вчасне погашення позик та кредитів, а також зменшення питомої ваги залучених коштів у структурі загального капіталу;

- розширення асортименту продукції та його оновлення, що призведе до збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку;

- покращити фінансовий стан можна за рахунок розробки нових проектів реалізації продукції, будівництво механізованих складів за прогресивними проектами;

- збільшити прибуток можливо за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та шляхів зниження собівартості товарної продукції.

- розробити єдину методику аналізу фінансового стану підприємства;

- скласти спеціальне програмне забезпечення для проведення

комп'ютерізованого аналізу фінансового стану. Подібну програму слід розробити для проведення внутрішнього аудиту.

Полегшити роботу бухгалтера та заощадити час для обмірковування питання про збільшення прибутку можна зробити в такий спосіб: проводити операції з цінними паперами, валютою; брати участь у діяльності інших організацій; здавати майно в оренду, якщо це можливо, тобто займатися позареалізаційною діяльністю.