Смекни!
smekni.com

Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики (стр. 4 из 4)

Великий вплив на ефективність банківської діяльності має невідповідність методів, які використовуються при плануванні розвитку банків, сучасного стану й напрямками розвитку фінансового ринку України, а токож процесу інтеграції у світове економічне співтовариство. Це не дає змоги створити високоефективну банківську систему, породжує недовіру до неї суб'єктів господарської діяльності, обмежує можливості використання фінансового ринку для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів економічної системи в цілому.

У загальнонаціональному масштабі України слід вказати на ті фактори, які негативно впливають на розвиток даного процесу.

По-перше, це недостатній розвиток усіх елементів грошової маси (грошових агрегатів), що є наслідком незавершеної приватизації (відсутність достатньо розвинутого ринку цінних паперів), недостатній розвиток ринку казначейських зобов'язань.

По-друге, недостатньо висока ефективність функціонування підприємств і високий рівень податків, що не заохочують підприємства активно використовувати можливості співробітництва із комерційними банками (ефект фінансового важеля у таких умовах наближається до нуля або набирає від'ємного значення).

По-третє, низькі доходи громадян не дають змоги у повній мірі розвивати споживчий кредит, який посідає значне місце у кредитному портфелі комерційних банків за кордоном.

По-четверте, впровадження в дію мереж електронних платежів із використанням пластикових карток, які є домінуючими у країнах Заходу, пов'язане із великими капітальними вкладеннями й потребує забезпечення стабільних і досить високих доходів громадян, що, у свою чергу, пов'язане із ефективністю функціонування економіки в цілому.

По-п'яте, у зв'язку з недостатнім розвитком ринку фінансових послуг структура активів і пасивів, а також показники діяльності банків України суттєво відрізняються від аналогічних західних стандартів і нормативів банківської діяльності, що не дає змоги орієнтуватися на них при прийнятті рішень. Із розвитком фінансового ринку в Україні, природно, спостерігатиметься зближення цих характеристик.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. №872-ХІІ.

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. №679-ХІV.

3. Указ Президента України «Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень» №891/2000.

4. Азаров М. Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ. – 2005 – №5.-С. 43–45.

5. Андрушків Т. Банки як суб’єкти фінансових ринків України: роль і перспективи // Банківська справа. –2000. – №2. – с. 20–28.

6. Бюлетень Національного банку України – 2004.– №4. – с. 77, 97.

7. Вступ до банківської справи / За ред. Савлука М.І. - К.: Лібра, 2003 -344 с.

8. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 2005–180 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Івасіва Б.С. – К.: КНЕУ, 2005–404 с.

10. Гуцал І., Чайковський Я. Банківська система України: стан і перспективи // Банківська справа. –2004. – №2. – с. 36–40.

11. Дзюблюк О.В. Вступ до економічного аналізу комерційного банку: Навчальний посібник. – Тернопіль: «Економічна думка», ТАНГ, 2004 – 111 с.

12. Дзюблюк О.В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи країни // Фінанси України. –2003. – №1. – с. 18–20.

13. Кучма Л.Д. «Шляхом радикальних економічних реформ» – К.: Поліграфкнига, 2004.

14. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения. – К.: Национальная академия управления, 2004 -278 с.

15. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. Мороза А.М. та Пуховкіної М.Ф.. – К.: КНЕУ, 2001. -368 с.

16. Паламарчук В.О., Бойченко О.К. Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. –2000. – №3. – с. 12–18.

17. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів. // Вісник НБУ. 2003 – №4 – с. 14–16.

Додаток

Таблиця 2. Кредити, надані комерційними банками в економіку України

Період Усього У тому числі на діяльність
поточну інвестиційну
усього за видами валют усього за видами валют
національна іноземна національна іноземна
1. Усього
2000 8855 7968 4720 3248 887 382 505
2001 11783 10739 5228 5511 1044 487 557
2002 19121 18048 9660 8389 1073 563 510
2003
січень 19028 17965 9642 8323 1063 551 511
лютий 19798 18739 10213 8525 1059 553 506
2. Короткострокові кредити
2000 7221 7026 4336 2690 196 87 109
2001 9138 8889 4568 4321 249 145 104
2002 15700 15492 8486 7006 208 131 77
2003
січень 15388 15183 8351 6832 205 124 81
лютий 16157 15946 8943 7003 211 127 84
2. Довгострокові кредити
2000 1633 942 384 558 691 295 396
2001 2645 1850 660 1190 795 341 453
2002 3421 2556 1173 1383 865 432 433
2003
січень 3640 2782 1291 1491 857 427 430
лютий 3641 2793 1270 1523 848 426 422

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення в комерційних банках України (за видами валют та строками)

Період усього У національній валюті В іноземній валюті
усього До запитання строкові З них довго строкові Усього До строкові З них довгострокові
Запитання
Депозитні зобов'язання банків
2001 3089 1824 581 1243 241 1265 253 1012 168
2002 4283 2167 744 1423 282 2115 507 1608 236
2003 6581 3315 1171 2143 467 3266 858 2408 440
2004
Січень 6698 3396 1106 2289 502 3303 870 2432 466
лютий 7020 3629 1218 2411 546 3391 892 2499 478
у% до попереднього періоду
2004
Січень 102 102 94 107 108 101 101 101 106
лютий 105 107 110 105 109 103 103 103 103
у% до початку року
2004
Січень 102 102 94 107 108 101 101 101 106
лютий 107 109 104 112 117 104 104 104 109