Смекни!
smekni.com

Сучасні види страхування в Україні (стр. 1 из 2)

Сучасні види страхування.

Традиційно виділяються три напрямки страхування: страхування майна, страхування відповідальності, індивідуальне страхування. Виділяють наступны види страхування :

страхування ренти;

страхування кредитів; страхування інвестицій;

групове і сімейне страхування;

страхування квартир; страхування дачних будинків;

страхування витрат на лікування;

страхування комерційного ризику;

страхування майна і приміщень підприємств;

авто-каско, страхування індивідуальних засобів транспорту;

страхування додаткового оснащення й устаткування автомобіля;

страхування життя; страхування від СПИДА;

страхування цивільної відповідальності;

страхування транспорту кооперативів;

страхування молодей; страхування дітей;

страхування домашніх і с-х тварин;

страхування с-х приміщень і устаткування;

страхування засобів обчислювальної техніки і програмних засобів;

страхування від розводу;

групове й індивідуальне страхування від нещасного випадку;

страхування перевезених вантажів;

страхування спортсменів; гарантійне страхування;

страхування домашнього майна;

страхування осіб, що від'їжджають у відпустку по путівках;

страхування кооперативів; страхування туристів;

страхування водійських курсів;

страхування водного транспорту;

страхування водіїв; страхування прав водія;

страхування договорів;

страхування транспортних засобів державних і спільних підприємств;

страхування здоров'я водіїв і пасажирів транспортних засобів;

страхування студентських будівельних загонів;

групове й індивідуальне страхування життя і здоров'я одноразовим внеском або щомісячною сплатою платежу;

страхування виставок;

- страхування здоров'я з гарантованою медичною допомогою.

У країні сьогодні нараховується більш тисячі організацій, що одержала ліцензії на право ведення страхової діяльності.

Страхування являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні визначених подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованих із що сплачуються або страхових внесків (страхових премій).

Це дозволяє зробити наступні висновки.

1. Страхування - це економічні відносини, у якому беруть участь як мінімум дві сторони (дві особи, суб'єкта відносини).1.

Одна сторона (суб'єкт) - це страхова організація (державним, акціонерним або приватна), що називають страховиком. Страховик виробляє умови страхування (зокрема , зобов'язується відшкодувати страхувальникові збиток при страховій події) і пропонує них своїм клієнтам - юридичним особам (підприємствам, організаціям, установам) і фізичним особам (окремою часткою громадянам).

Якщо клієнтів улаштовують ці умови, то вони підписують договір страхування установленої форми й однократно або регулярно в плині погодженого періоду платять страховикові страхові премії (платежі, внески) відповідно до договору.

Інша сторона (суб'єкт) страхових економічних відносин - це юридичні або фізичні (окремі частки громадяни) особи, називані страхувальниками.

Страхувальниками визнаються юридичні особи і дієздатні фізичні особи, що уклали зі страховиками договори страхування або являющиеся страхувальників у силу закону.

При настанні страхового випадку (стихійне лихо, падіння людини з переломом і т.д.), при якому страхувальникові нанесений збиток (економічний або його здоров'я), страховик відповідно до умов договору виплачує страхувальникові компенсацію, відшкодування.

З аналізованих визначень випливає, що страховик і страхувальник регулюють страхові економічні відносини спеціальним договором.

У світовій практиці він одержав назву поліс.

Поліс - документ (іменний або на пред'явника), що засвідчує висновок страхового договору і містить зобов'язання страховика выплотить страхувальникові при настанні страхової події визначену умовами договору суму грошей (страхову компенсацію або відшкодування).

Поняття договору страхування мається в стаття 15 закону "Про страхування".

Договір страхування є угодою між страхувальником і страховиком, у силу якого страховик зобов'язується при страховому випадку зробити страхову виплату страхувальникові або іншій особі, на користь якого укладений договір страхування, а страхувальник зобов'язується уплотить страхові внески у встановлений термін.

Договір страхування може містити й інші умови, обумовлені за згодою сторін, і повинний відповідати загальним умовам дійсності угоди, передбаченим цивільним законодавством Російської Федерації.

Загальні основи і принципи класифікації по об'єктах страхування і роду небезпек.

Страхування проводиться спеціалізованими страховими організаціями, що можуть бути державними і недержавними. Сфера їхньої діяльності може охоплювати внутрішній (обмежений), зовнішній або змішаної страховий ринок. Тим самим страхування в умовах розвитого страхового ринку здійснюється як усередині даної країни, так і за рубежем. Це - організована класифікація страхування. Однак істота страхових відносин виражається за допомогою класифікації по об'єктах страхування і роду небезпек.

Страхування охоплює різні категорії страхувальників. Його умови відрізняються по обсязі страхової відповідальності; воно може проводитися в силу закону або на добровільних початках. Для упорядкування зазначеної розмаїтості страхових відносин і створення єдиної взаємозалежної системи і необхідна класифікація страхування.

Під класифікацією звичайно розуміють ієрархічно підлеглу систему взаємозалежних ланок, що дозволяє створити струнку картину єдиного цілого з виділенням його сукупних частин. Класифікація страхування покликана вирішити ту ж задачу: розділити всю сукупність страхових відносин на взаємозалежні ланки, що знаходяться між собою в ієрархічній підпорядкованості.

В основі будь-якої класифікації повинні бути такі критерії, що пронизують усі взаємозалежні ланки. В основу класифікації страхування покладені три категорії: розходження в об'єктах страхування й в обсязі страхової відповідальності. Відповідно до цього застосовуються дві класифікації: по об'єктах страхування і по роду небезпеки. Перша класифікація є загальної, друга - часткової, що охоплює тільки майнове страхування.

Можна дати наступне визначення загальної класифікації страхування по об'єктах страхування. Це ієрархічна система розподілу страхування по галузях, подотраслям і видам, що є ланками класифікації.

Усі ланки класифікації розташовуються так, щоб кожна наступна ланка була частиною попередніх. За вищу ланку прийнята - галузь, середнє - подотрасль, нижче - вид страхування.

Усі ланки класифікації охоплюють форми проведення страхування - обов'язкову і добровільну.


ВИДИ І ФОРМИ СТРАХУВАННЯ

В основі розподілу страхування на галузі лежать принципові розходження в об'єктах страхування. Відповідно до цього критерію всю сукупність страхових відносин можна підрозділити на чотири галузі: майнова, страхування рівня життя громадян, страхування відповідальності і страхування підприємницьких ризиків. У майновому страхуванні як об'єкт виступають матеріальні цінності; при страхуванні рівня життя громадян - їхнє життя, здоров'я і працездатність. Якщо в зв'язку з наслідками визначених подій життєвий рівень знижується, то на допомогу приходить страхування. По страхуванню відповідальності як об'єкт виступає обов'язок страхувальників виконувати договірні умови по постачаннях продукції, погашенню заборгованості кредиторам або відшкодовувати матеріальний і інший збиток, якщо він був нанесений іншим особам. Коли, наприклад, при автоаварії власник засобів транспорту завдав шкоди майну і здоров'ю іншої особи, то в силу діючого цивільного законодавства про відшкодування шкоди він зобов'язаний оплатити відповідні витрати потерпілому. При страхуванні відповідальності відповідне відшкодування шкоди робить за нього страхова організація. Те ж при страхуванні відповідальності по погашенню заборгованості.

Об'єктами страхування підприємницьких ризиків є потенційно можливі різні втрати доходів страхувальника, наприклад, збиток від простоїв устаткування, упущена вигода по що невідбулися або невдалим угодам, ризик впровадження але виття техніки і технології.

Тим часом розподіл страхування на зазначені галузі ще не дозволяє виявити ті конкретні страхові інтереси підприємств, організацій, громадян, що дають можливість проводити страхування. Для конкретизації цих інтересів необхідне виділення з галузей - подотрасли і види страхування.

Майнове страхування поділятися на трохи подотраслей, у залежності від форм власності і категорії страхувальників: страхування майна державних підприємств, колгоспів, радгоспів, орендарів, кооперативних і громадських організацій, майно громадян.

Страхування рівня життя громадян має двох подотрасли: соціальних страхувань робітників, службовців і колгоспників і особисте страхування громадян. У свою чергу, соціальне й особисте страхування може мати більш конкретні подотрасли. Наприклад, по соціальному страхуванню: страхування посібників, страхові пенсії, страхування пільги; по особистому страхуванню: страхування життя і страхування від нещасних випадків.

По страхуванню відповідальності подотраслями є: страхування заборгованості і страхування на випадок відшкодування шкоди, що також називають страхуванням цивільної відповідальності.

У страхуванні підприємницьких ризиків - два подотрасли: страхування ризику прямих і непрямих утрат доходів.

До прямих утрат відносяться, наприклад, утрати від простою устаткування , до непрямих - страхування від перерв у торгівлі, страхування упущеної вигоди.

Для вступу страховика зі страхувальниками у визначені страхові відносини страхові інтереси страхувальників повинні одержати своє вираження в потребі застрахувати ті або інші об'єкти від тих можливих небезпек, що загрожують цим об'єктам.