Смекни!
smekni.com

Облік виробничих запасів та ефективність їх використання на підприємстві (стр. 7 из 9)

23. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - Л.: ЛБІ НБУ, 2006. -303 с.

24. Курус О.В. Методика аналізу надходження і використання виробничих запасів // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. - № 4. – С. 30-32

25. Михалевич С.Г. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 4. – С. 36-40

26. Михалевич С.Г. Облік та внутрішньогосподарський контроль використання матеріалів (на досвіді швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 3. – С 45-48

27. Михалевич С.Г. Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 5. – С. 43-47

28. Попович П.Г. Операційний аналіз виробничих запасів в умовах функціонування автоматизованих робочих міст// Економічний аналіз. – 2009. – №4 – С.294-299

29. Попович П.О. Аналіз формування та використання запасів підприємства// Економічний аналіз. – 2010. - №5. – С.150-153

30. Приймак О.Ю. Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в логістиці та управлінні підприємством// Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2007. - №594. – С.141-148

31. Пух Л.О. Удосконалення обліку, аналіз та контроль ефективного використання виробничих запасів підприємства // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009 . - №19. – С. 14-16

32. Тесля Г.А. Проблеми управлінського обліку запасів// Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С.341-344

33. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

34. Самородова Н. М. Фінансовий облік. Опорний конспект лекцій / Н.М. Самородова, О.В. Москаленко – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2007. – 121 с.

35. Скирнан О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / О.П. Скирпан, М.С. Палюх. – Т.: Економ, думка, 2005. - 496 с.

36. Скотнікова Л.П. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві: Навч. -метод, посіб. / Л.П.Скотнікова, Т.А.Миланич, О.О.Солодовнік. - X.: ІНЖЕК, 2006. - 328 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Аналіз наукових джерел за темою дослідження

Джерело (бібліографія) Питання, що розглядались Власний коментар
1. Михалевич С.Г. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 4. – С. 36-40 Вдосконалення класифікації виробничих запасів швейних підприємств для чіткої організації їх обліку та забезпечення внутрішньогосподарського контролю за ефективністю використання Дослідження, проведені у цій статті, свідчать про те, що для організації синтетичного обліку матеріали підприємств доцільно класифікувати за їх роллю у процесі виробництва та часткою в собівартості продукції на матеріали виробничого і невиробничого призначення.
2. Курус О.В. Методика аналізу надходження і використання виробничих запасів // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. - № 4. – С. 30-32 Дослідження сутності аналізу надходження і використання виробничих запасів на підприємстві Було доведено, що впровадження аналізу допомагає більш раціонально використовувати наявні матеріальні ресурси, зокрема знаходити внутрішні резерви для збільшення виробництва продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат на одиницю продукції
3. Михалевич С.Г. Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 5. – С. 43-47 Пошук шляхів удосконалення обліку та оперативного контролю за використанням матеріалів швейних підприємств з метою зменшення собівартості виготовленої продукції та підвищення ефективності швейного виробництва Дослідження показали, що найдоцільнішими для застосування на швейних підприємствах є методи партіонного розкрою – для контролю за використання тканини та документування – для відпуску фурнітури
4. Михалевич С.Г. Облік та внутрішньогосподарський контроль використання матеріалів (на досвіді швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 3. – С 45-48 Пошук шляхів удосконалення обліку та організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів для раціонального їх використання та підвищення ефективності швейного виробництва Дослідження показали, що ефективність використання матеріалів швейних підприємств залежить від належної організації обліку та внутрішньогосподарського контролю на всіх стадіях їх руху, яка однак не повною мірою відповідає сучасним вимогам управління і не забезпечує своєчасність одержання інформації про їх стан та рух
5. Ільїна М.М. Втрати запасів у межах норм природного убутку, їх бухгалтерський та податковий облік // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. - № 7. – С. 22-27 В статті розкривається порядок застосування окремих норм природного убутку запасів, що застосовуються підприємствами при списанні втрат від їх нестачі, а також бухгалтерський і податковий облік втрат матеріальних цінностей у межах норм природного убутку Було встановлено,що норми природного убутку матеріальних цінностей встановлюються окремо для підприємств з різними галузевими напрямами; показано порядок застосування окремих норм природного убутку запасів відповідно до чинного законодавства
6. Пух Л.О. Удосконалення обліку, аналіз та контроль ефективного використання виробничих запасів підприємства // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009 . - №19. – С. 14-16 Стаття присвячена теоретичним та методичним питанням бухгалтерського обліку, аналізу та контролю ефективного використання виробничих запасів підприємства Дослідження показали, що своєчасне оцінювання необхідних витрат дає можливість обґрунтувати заходи щодо ефективного використання ресурсів підприємства. Запропоновані показники можна використовувати для покращення системи управління витратами на промислових підприємствах
7. Войнаренко М., Юрчишена Л. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості // Економіст. – 2009. - №4. – С. 48-51 Стаття присвячена формуванню відповідної методики впровадження ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах олійно-жирової та молочної галузі з урахуванням особливостей їх діяльності Було доведено, що чітко налагоджена система управління запасами повинна забезпечувати безперервне порівняння нормативних показників із фактичними, тобто вона повинна відслідковувати відхилення показників від норм та виявляти причину їх прояву
8. Попович П.О. Аналіз формування та використання запасів підприємства// Економічний аналіз. – 2010. - №5. – С.150-153 Розглянуто основні тенденції у формуванні та використанні запасів підприємств, подано основні чинники аналізу. Запропоновано розраховувати коефіцієнт нагромадження запасів, котрий характеризує рівень їх мобільності при оптимальному варіанті. Обгрунтовано доцільність проведення прогнозного аналізу виробничих запасів. Аналіз запасів є своєрідною сигнальною системою, що сповіщає про наступ чи можливу появу небажаних тенденцій чинників, які перешкоджають успішно виконувати визначені завдання, тобто котрі потребують від органів управління прийняття компетентних заходів, для того, щоб надати певному процесові необхідного напрямку.
9. Заболотна О.М. Удосконалення аналізу ефективного використання виробничих запасів// Студентський збірник НУК. – 2009. – №1. – С. 152-154 Розглянуто питання аналізу виробничих запасів на промислових підприємствах. Запропоновано використання розрахунку показників, які характеризують величину витрат на один оборот обігових коштів та залишків виробничих запасів і дають кількісну оцінку впливу швидкості обертання обігових коштів на доходність виробничої діяльності. Своєчасне оцінювання необхідних витрат і ресурсів дає можливість обґрунтувати заходи щодо ефективного використання ресурсів підприємства. Запропоновані показники можна використовувати для покращення системи управління витратами на промислових підприємствах.
10. Приймак О.Ю. Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в логістиці та управлінні підприємством// Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2007. - №594. – С.141-148 У цій роботі розглядається інструментарій управлінського обліку виробничих запасів вконтексті його використання для інформаційного забезпечення під час побудови логістичних систем управління на підприємстві. Ефективність управління виробничими запасами має велике значення, особливона підприємствах, де зосереджуються великі потоки матеріальних цінностей. Досвідрозвинутих країн свідчить про те, що основним інструментом для підвищення ефектив-ності є використання концепції логістики в організації економічної діяльностіпідприємства. Інформаційне забезпечення логістики обліково-аналітичними даними єпередусім завданням управлінського обліку.
11. Тесля Г.А. Проблеми управлінського обліку запасів// Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С.341-344 У статті розглянута анти витратна концепція використання матеріальних ресурсів. Досліджено проблему створення і підтримки на необхідному рівні норм витрат. Піднято проблему вибору оптимального методу оцінки виробничих запасів. Нормативна база України з обліку запасів повинна бути приведена у відповідність з новим механізмом господарювання, що заснований на анти витратній концепції використання матеріальних ресурсів. Проблему створення і підтримки на необхідному рівні норм витрат матеріалів необхідно вирішувати як організаційно, так і економічно.
12 Головко Н.М. Стан обліку виробничих запасів на підприємствах машинобудування// Наука й економіка. – 2008. – №2(10). – С.110-119 У статті розглянуто основні проблеми становлення обліку виробничих запасів,визначеної їх оцінку та класифікацію на машинобудівних підприємствах України.Розглянуто необхідні передумови правильної організації обліку запасів. Необмінною умовою сталого розвитку підприємств машинобудування є подальше удосконалення та правильна організація обліку взагалі, та зокрема обліку виробничих запасів. А це, в свою чергу, дозволить вирішити головну проблему машинобудування – трансформація його в сукупність суб’єктів господарювання.
13 Попович П.Г. Операційний аналіз виробничих запасів в умовах функціонування автоматизованих робочих міст// Економічний аналіз. – 2009. – №4 – С.294-299 Розглянуто сутність та особливості організації операційного аналізу виробничих запасів за умов функціонування робочих місць м’ясопереробної промисловості. Запропонована система показників операційного виробничих запасів. Визначені вихідні форми носіїв інформації, котрі відображають результати проведеного аналізу. В умовах ринкових відносин важливе місце займає застосування операційного аналізу, тому що своєчасно одержана необхідна якісна аналітична інформація має вирішальний вплив на результати управління. В майбутньому, з метою підвищення оперативності аналізу доцільно зосереджувати увагу на розробці форм вихідної інформації з узгодженою системою показників для розрахунку науково-обґрунтованих норм виробничих запасів з врахуванням передового світового досвіду.

Додаток Б