Смекни!
smekni.com

Регулювання бухгалтерського обліку (стр. 2 из 2)

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

- превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнюватифінансові звіти підприємства за різні періоди, фінансові звіти різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

3 ПРИНЦИПИ ГРОШОВОГО ВИМІРНИКА ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ. ОБ’ЄКТИ ВИМІРІВ.

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Принцип – вихідне положення будь-якої теорії, науки, що визначає всі наступні положення, які випливають з його твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук, принципи бухгалтерського обліку розробляються людьми і можуть не діяти в разі зміни економічної ситуації. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на таких основних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання змісту над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Безперервність – принцип, який передбачає, що оцінку активів та зобов’язань підприємства здійснюють, виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі. Тобто підприємство не збирається ліквідуватися та істотно скорочувати свою діяльність – не виникає потреби розподілу активів для покриття зобов’язань та розрахунку з власниками.

Єдиний грошовий вимірник – принцип вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці. Підприємства України ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України – гривні. Поряд з тим в аналітичному обліку широко застосовують натуральні й трудові вимірники, іноземні валюти.

Для реалізації поставлених завдань кожен суб’єкт господарювання (підприємство, організація, установа) має у своєму розпорядженні наявні засоби праці і предмети праці. З метою контролю за їх наявністю і рухом засоби праці і предмети праці знаходять своє відображення у бухгалтерському обліку. За допомогою обліку одержують кількісні показники про наявність і рух матеріальних цінностей, грошей, трудових ресурсів та інше, а також одержують якісні показники результативності здійснення господарських процесів. Отже, господарські засоби, якими володіє підприємство, є об’єктом вимірювання у бухгалтерському обліку.

Всі господарські засоби господарюючого суб’єкта мають різні джерела їх утворення. Виходячи з цього, джерела утворення господарських засобів теж є складовою частиною предмету бухгалтерського обліку.

Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з виконанням ряду господарських операцій. Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів, зобов’язань та власному капіталі підприємства. Господарські операції можуть бути спрямовані на забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, виробництво продукції і надання послуг, реалізацію на ринку готової продукції і послуг. Вони також відображаються у бухгалтерському обліку. Таким чином, об’єкт вимірювання у бухгалтерському обліку – господарський процес, який є частиною кругообігу господарських засобів.

Необхідно враховувати, що в обліку відображають господарські факти, які одержали грошову оцінку. Якщо об’єкт неможливо оцінити, то його не можна розглядати як об’єкт бухгалтерського обліку. Тому під об’єктами обліку слід розуміти наявність та рух господарських засобів і джерел їх утворення, господарські процеси та результати діяльності, відображені за допомогою грошової оцінки.

Якщо в умовах ринку надходить інформація про припинення діяльності підприємства, його ринкова вартість істотно падає. У випадку загрози ліквідації підприємства судом назначається ліквідаційна комісія, яка складає ліквідаційний баланс, у якому всі необоротні активи стають оборотними, а довгострокові зобов’язання стають поточними.

4 РІШЕННЯ ЗАДАЧ

Задача 2

На депозитний рахунок у банку внесено 10000 грн. на шість місяців по ставці 2 % на місяць. Знайти суму внеску і суму накопичених відсотків на кінець третього місяця.

Рішення.

Для випадку простих процентів майбутня вартість Sобчислюється за формулою:

S = P * (1+i* n),

де Р – поточна вартість,

i – відсоткова ставка,

n – кількість інтервалів.

У нашому випадку інтервал – місяць, процентна ставка 2 % на місяць, кількість інтервалів – 3:

S = 10000* (1+0,02*3) = 10600 грн.

Задача 12

Знайти майбутню вартість 10000 грн. через 2 роки при ставці нарощування 12 % у рік.

Рішення.

Для випадку складних процентів майбутня вартість S обчислюється за формулою:

FV = PV * (1+i)n,


де РV – поточна вартість,

i – відсоткова ставка,

n – кількість інтервалів.

У нашому випадку кількість інтервалів 2 роки / 6 місяців, тобто n=4:

FV= 10000* (1+0,06) 4 = 12624,78 грн.

Задача 22

Знайти поточну вартість 50000 грн., виплачуваних через два роки. Ставка дисконтування дорівнює 6 % за півроку.

Рішення.

Для знаходження поточної вартості майбутньої виплати використовуємо формулу математичного дисконтування. Для простого відсотка

P=S / (1+ i*n);

Для складного відсотка

PV = FV / (1+i)n,

У нашому випадку кількість інтервалів 2 роки / 6 місяців, тобто n=4. Для простого відсотка

P=50000 / (1+0,06*4) = 40322,58 грн.

Для складного відсотка

PV =50000 / (1+0,06) 4 = 50000*0,79209 = 39604,50 грн.

Задача 32

Знайти поточну і майбутню вартість суми ануїтету пренумерандо у виді 5 річних виплат по 100 грн. кожна, при ставці капіталізації 12 % річних.

Рішення.

Для знаходження поточної PVADі майбутньої FVADвартості суми ануїтету пренумерандо використовуємо формули:

PVAD = A * PVAD (1, i, n),

FVAD = А* FVAD (1, i, n),

для нашої задачі А = 100, i = 12, n = 5. З Таблиці 3 знаходимо PVAD (1, i, n) і FVAD (1, i, n):

PVAD =100*4,03735 = 403,74 грн.,

FVAD = 100*7,11519 = 711,52 грн.

Задача 42

Знайти поточну і майбутню вартість звичайного ануїтету у виді 5 річних виплат по 100 грн. кожна, при ставці капіталізації 12 % річних

Рішення.

Для знаходження поточної PVAD і майбутньої FVAD вартості суми ануїтету постнумерандо (звичайного) використовуємо формули:

PVA = A * PVA (1, i, n),

FVA = А* FVA (1, i, n),

для нашої задачі А = 100, i = 12, n = 5. З Таблиці 4 знаходимо PVA (1, i, n) і FVA (1, i, n):

PVA =100*6,35285 = 635,29 грн.,

FVA = 100*3,60478 = 360,48 грн.

Задача 52

Знайти поточну вартість облігації компанії номіналом 1000 грн. і фіксованою процентною ставкою 10 %, якщо ринкова процентна ставка дорівнює 8 %. Термін облігації – 10 років.

Рішення.

Поточна вартість облігації в умовах ринку складається з дисконтованої суми номіналу облігації як одна сума і дисконтова них сум процентів у вигляді звичайної ренти:

ПВо = Но*PV (1, i, n) + iк*Но* PV(1, i, n)=Но*(PV (1, i, n) + iк*PV(1, i, n)),

або

.

.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку.: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

2. Дымова И.А. Международные стандарты бухгалтерського учета. 2000.

3. Голов С.Ф., Костюченко М.В. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії. – 2001.

4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Нормативна база. Нова редакція. – Харків: Курсор, 2008. – 292 с.