Смекни!
smekni.com

Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" (стр. 5 из 6)

Велике значення для розкриття теоретичних положень аналізу та контролю дебіторської і кредиторської заборгованості має системне дослідження понятійного апарату, а також найбільш повне групування цих явищ по ряду нових класифікаційних ознак.

Завдання аналізу дебіторської заборгованості встає у виявленні резервів і динаміки невиправданої заборгованості, причин її виникнення або росту.

На прикладі підприємства ВАТ «СВЗ» проаналізуємо дебіторську та кредиторську заборгованість динаміку та причини виникнення та шляхи їх припинення. (Дані взяті на основі Балансу даного підприємства за 2008 та 2009 роки).

Таблиця 3.1 - Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ВАТ «СВЗ» 2008 р.

Найменування показника, тис. грн. Залишок на 1.01.2008 р. Виникло зобов’язань Погашено зобов’язань Залишок на 31.12.2008р.
1.Дебіторська заборгованість 283 1571 1770 84
2. Прострочена дебіторська заборгованість 0 0 0 0
3.Кредиторська заборгованість 5347 2065 2277 5135
4. Прострочена кредиторська заборгованість більше 3-х місяців 0 0 0 0

1. Зміну (∆ДЗ) дебіторської заборгованості розрахуємо за наступною формулою:

∆ДЗ = Виникло зобов’язань – погашено зобов’язань, грн. (1)


2. Відносне відхилення (φДЗ) дебіторської заборгованості розрахуємо за такою формулою:

φДЗ =

; (2)

φДЗ =

100 % = 30 %;

3. Абсолютне відхилення (∆АКЗ) кредиторської заборгованості розрахуємо за формулою:

∆АКЗ = Залишок на кінець звіт. пер. – залишок на початок звіт. пер., грн. (3)

∆АКЗ = 5135 – 5347 = - 212 тис. грн.

Кредиторська заборгованість знизилася на 212 тис. грн., тобто спостерігається позитивна динаміка її зниження, що говорить про покращення платоспроможності боржників підприємства ВАТ «СВЗ».

4. Відхилення (φКЗ) дебіторської заборгованості розрахуємо за наступною формулою:

φКЗ =

; (4)

φДЗ =

100 % = 104,1 %;

Із таблиці 3.1 видно, що стан розрахунків з дебіторами у 2008 р. покращилось. Зниження заборгованості склало 199 тис. грн., або 12,6%. Прострочену дебіторську заборгованість не має, тому що кредитори інтенсивно погашують свій борг.

Аналіз кредиторської заборгованості підприємство більше 3 місяців не мало у 2008 р.

Таблиця 3.2 - Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ВАТ «СВЗ» 2009 р.

Найменування показника, тис. грн. Залишок на 1.01.2009 р. Виникло зобов’язань Погашено зобов’язань Залишок на 31.12.2009р.
1.Дебіторська заборгованість 84 1672 1603 153
2.Прострочена дебіторська заборгованість 0 0 0 0
3.Кредиторська заборгованість 5135 4177 2699 6613
4. Прострочена кредиторська заборгованість більше 3-х місяців 0 0 0 0

1. Абсолютне відхилення (∆АДЗ) дебіторської заборгованості розрахуємо за формулою:

∆АДЗ = Залишок на кінець звіт. пер. – залишок на початок звіт. пер., грн. (5)

∆АДЗ = 153 – 84 = 69 тис. грн.

2. Відносне відхилення (φДЗ) дебіторської заборгованості розрахуємо за такою формулою:

φДЗ =

; (3)

φДЗ =

100 % = 182,1%;

3. Абсолютне відхилення (∆АКЗ) кредиторської заборгованості розрахуємо за формулою:

∆АКЗ = Залишок на кінець звіт. пер. – залишок на початок звіт. пер., грн. (3)

∆АКЗ = 6613 – 5135 = 1478 тис. грн.

4. Відхилення (φКЗ) дебіторської заборгованості розрахуємо за наступною формулою:

φКЗ =

; (4)

φДЗ =

100 % = 128,8 %;

Із таблиці видно, що дебіторська і кредиторська заборгованість збільшились. Так, наприклад, дебіторська заборгованість збільшилась на 69 тис. грн. або на 82,1%, а кредиторська – на 1478 тис. грн. або на 28,8%. Простроченої кредиторської заборгованості більш, ніж 3 місяці ВАТ «СВЗ» не мало в 2009 році, тобто підприємство не є банкрутом.

Динаміка росту дебіторської та кредиторської заборгованості негативно впливає на фінансовий стан підприємства, причинами яких є: види розрахунків (недотримання платіжної дисципліни в минулому), недостатній професіоналізм персоналу, несвоєчасність погашення заборгованостей з обох сторін, тобто борги, яки «повисли» і є фактором недостатньої фінансової стійкості та інвестиційної непривабливості. В процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба у проведенні розрахунків зі своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи вироблену продукцію або призводячи деякі послуги, підприємство, як правило, не отримує гроші в оплату негайно, тобто по суті воно кредитує покупців. Тому впродовж періоду від моменту відвантаження продукції до моменту постачання платежу кошти підприємства заморожені у вигляді дебіторської заборгованості, рівень якої визначається багатьма факторами: вид продукції, ємкість ринку, рівень насиченості ринку даною продукцією, умови договору, прийнята на підприємстві схема розрахунків та інше.

Розглянемо структуру кредиторської заборгованості за 2008, 2009 рр. у таблицях 3.3, 3.4.

Таблиця 3.3 - Структура кредиторської заборгованості за 2008 р.

Найменування показника,тис. грн. На 1.01.08р. На 31.12.08р. Зміни ∆ (+,-) Темп росту (зниження %)
Кредиторська заборгованість усього 5347 5135 -212 96,04
в тому числі: -постачальником -по оплаті праці -по соц.страх. -заборгованість перед бюджетом -аванси отримані -інші кредитори 4431 262 217 105 146 186 4291 62 44 378 146 214 -140 -200 -173 +273 0 +28 96,84 23,66 20,28 360 100 115,05

Зміни = 5135 – 5347 = -212 тис. грн.

Темп росту =

= 96,04 %

За даними таблиці видно, що у 2008р. кредиторська заборгованість знизилась на 212 тис. грн. або на 3,96%. Найбільша частина долі в структурі заборгованості складає заборгованість постачальникам за конкретний товар 82,88% з початку року і 83,56% в кінці року.

Економічний прогноз зниження заборгованості складала 573 тис. грн. але внаслідок збільшення заборгованості перед бюджетом на 273 тис. грн. і перед іншими кредиторами на 28 тис. грн. реально знизило кредиторську заборгованість до 212 тис. грн.

За 2009р. підприємство ВАТ «СВЗ» повністю погасило заборгованість перед іншими кредиторами на суму 214 тис. грн. Також погасило заборгованість перед бюджетом і соціальним забезпеченням, знизило заборгованість по оплаті праці з 62 до 18 тис. грн. Збільшення авансів відбулося з 146 до 493 тис. грн.

Таблиця 3.4 - Структура кредиторської заборгованості за 2009 р.

Найменування показника На 1.01.09 р. тис. грн. На 31.12.09 р. тис. грн. Зміни ∆ (+,-) Темп росту (зниження %)
Кредиторська заборгованість усього 5135 6613 +1478 128,78
в тому числі: -постачальником -по оплаті праці -по соц.страх. -заборгованість перед бюджетом -аванси отримані -інші кредитори 4291 62 44 378 146 214 6090 18 1 11 493 0 +1799 -44 -43 -367 +347 -214 141,92 29,03 2,27 2,91 237,67 0

Завдання аналітика складається не тільки в констатації фінансового рівня підприємства, але і в підготовці пропонованих шляхів його покрашення. Для цього потрібно виявлені фактори (причини), які суттєво впливають на фінансово-господарський розвиток підприємства проаналізувати і дати пропозицію усунення негативних факторів і посилити позитивні.

Значну роль у фінансовому оздоровленні підприємств відіграє реструктуризація кредиторської заборгованості. Тому що вона є одним із шляхів постачання податкових платежів до бюджету. В процесі реструктуризації припиняється нарахування пені на відстрочені платежі, розблоковуються рахунки латників податків, знімаються арешти з майна підприємств. Разом ці засоби є кроком на шляху до нормалізації збирання податкових платежів і оздоровлення економіки.

Керування дебіторською заборгованістю передбачає контроль за обертом засобів у розрахунках. Прискорення оберту в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Велике значення має відбір потенційних покупців і визначення умов оплати товарів, передбачених у контрактах або договорах. Відбір здійснюється за допомогою неформальних критеріїв: дотримання платіжної дисципліни у минулому, прогнозні фінансові можливості покупця по оплаті замовленого їм товару, рівень поточної платоспроможності, економічні і фінансові умови підприємця продавця. Необхідна для аналіза інформація може бути отримана з оприлюдненої фінансової звітності, від спеціалізованих інформаційних агентств, із неформальних джерел.