Смекни!
smekni.com

Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства (стр. 1 из 3)

План

Вступ

1. Зміст і завдання обліку біологічних активів

2. Поточні біологічні активи

3. Довгострокові біологічні активи

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Починаючи з 2005 року, коли було прийняте П(С)БО 30 «Біологічні активи», вітчизняний облік суттєво змінився. Очевидним став факт орієнтації обліку аграрного виробництва на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує наявність відповідного М(С)БО 41 «Сільське господарство»,зміст якого відповідає національному стандарту.

Прийняття стандарту викликало ряд неоднозначних думок серед науковців з приводу доцільності його впровадження у практику сільськогосподарських підприємств. Проте, факт наявності П(С)БО 30 вимагає узгодження існуючого обліку виробництва з вимогами даного документа.

Біологічний актив — це рослина або тварина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити економічні вигоди в інший спосіб.

Об’єктами обліку виробництва у галузі рослинництва є окремі біологічні активи (їх групи ) та види робіт.

Специфічними об'єктами обліку в сільському господарстві є тварини. Вони є живими організмами, що ростуть, розмножуються (дають приплід) і дають продукцію (молоко, яйця, приріст живої маси), тобто, є біологічними активами.

В залежності від виду тварин, мети їх утримання та технології вирощування вони можуть утримуватись короткий час (до 1 року) або ж тривалий час (більше 1 року), тому їх поділяють на поточні та довгострокові біологічні активи.

Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи», поточними вважаються біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи, приносити в іншій спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощувані й відгодівлі.

До довгострокових біологічних активів відносяться всі інші біологічні активи. Виділяють, також, незрілі біологічні активи — такі, для яких операційний цикл створення перевищує 12 місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати сільськогосподарської продукції та / або додаткових біологічних активів визначено якості. Як правило, до них відносять багаторічні насадження.

Крім того, розрізняють подібні та неподібні біологічні активи. Подібними вважаються біологічні активи одного виду та функціонального призначення. Інші ж будуть неподібними.


1.Зміст і завдання обліку біологічних активів

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі, як складова поточних біологічних активів, є незавершеним виробництвом галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин та їх годівлю до моменту реалізації, забою, переведення до основного стада, реалізації. Тобто поточні біологічні активи з цих міркувань можна віднести до запасів, визнання яких регламентується П(С)БО 9 «Запаси», а саме:

· Утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

· Перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

· Утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Основними завданнями обліку поточних біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах є:

· Постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголів’я тварин за їх видами і статевовіковими групами для прийняття управлінських рішень;

· Своєчасне та правильне оформлення документами операцій та забезпечення достовірних даних про всі зміни;

· Контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху;

· Забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою визначення потреб виробничих підрозділів у кормах на кожен день:

· Забезпечення щомісячного зважування тварин, щоб мати точні дані про приріст живої маси;

· Правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні та вибутті.

Необхідними передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі є:

· Перевірка чисельності тварин та їх обов’язкове зважування при визначенні приросту, прийманні та відпуску;

· Проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку поголів’я на фермах;

· Систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат поголів’я та маси;

· Встановлення переліку осіб і укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, якщо вони відповідають за приймання і відпуск тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також збереження закріплених за ними тварин;

· Звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб за згодою головного бухгалтера;

· Затвердження переліку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на переміщення тварин у господарстві, а також видавати дозвіл (підписувати перепустку на їх вивезення за межі підприємства). Списки цих осіб, а також зразки їх підписів повинні бути передані в структурні підрозділи (на ферму, бригаду, цехи).

2.Поточні біологічні активи

До складу поточних біологічних активів (ПБА) в тваринництві відноситься молодняк тварин і тварини на відгодівлі, які систематично дають сільськогосподарську продукцію у вигляді приросту живої маси, гною у період, що не перевищує 12 місяців. Це телята, лошата, поросята, ягнята, звірі, кролі, птиця, тварини на вирощуванні та відгодівлі.

У галузі риборозведення до поточних біологічних активів слід відносити рибу, яку розводять у внутрішніх водоймах (озерах, ставках тощо). Сільськогосподарською продукцією є товарна риба, а біологічними активами — матеріал для розведення риби.

У птахівництві поточним біологічним активом є доросла птиця від якої отримують сільськогосподарську продукцію яйця та пташиний послід.

У бджільництві поточним біологічним активом є сім`ї бджіл, сільськогосподарською продукцією — мед, віск, прополіс тощо, додатковими біологічними активами є нові рої.

Поточні біологічні активи обліковуються в складі оборотних активів.

Як будь-які активи, ПБА визнаються при дотриманні наступних умов:

· підприємству перейшли ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на них;

· підприємство здійснює управління ПБА та контроль за його використанням;

· є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням в сільськогосподарській діяльності;

· вартість ПБА можна достовірно визначити.

Економічні вигоди від використання біологічного активу визначаються виходячи із стану його фізичних властивостей.

Оцінка ПБА при надходженні регулюється П(С)БО ЗО «Біологічні активи» та Методичними рекомендаціями № 1315. Зокрема, ними встановлено, що в залежності від джерел надходження ПБА оцінюються наступним чином. Придбані за плату ПБА оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з фактично понесених підприємством витрат для їх одержання. Перелік таких витрат визначено П(С)БО 9 «Запаси». Безоплатно одержані ПБА оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Одержані як внесок до статутного капіталу ПБА оцінюються за погодженою із засновниками підприємства справедливою вартістю з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням до стану придатного для використання у запланованих цілях. Первісною вартістю ПБА, отриманого в обмін на подібний є справедлива вартість переданого біологічного активу. Первісною вартістю ПБА, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний біологічний актив, а справедлива вартість переданого біологічного активу, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належить до сплати за обмінною операцією. На дату річного і проміжного балансу ПБА оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Якщо ж на дату балансу визначити справедливу вартість неможливо, то такі ПБА оцінюються за первісною вартістю відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Найбільш вагомим джерелом одержання ПБА є приплід тварин, або, як зазначено в П(С)БО ЗО «Біологічні активи», додаткові біологічні активи.

Приплід сільськогосподарських тварин з моменту народження визнається поточними біологічними активами та оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу. Оприбуткування поточних біологічних активів відбувається по дебету рахунка 21 "Поточні біологічні активи".

Відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи», джерелами визначення справедливої вартості ПБА є ціни активного ринку на такі активи. Для визначення справедливої вартості ПБА підприємство може створити спеціально призначену для цього комісію, до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість ПБА або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою працівникам бухгалтерії оцінювати ПБА в обліку та звітності.

Методи оцінки одержаного приплоду різних видів тварин приведені в табл. 1

Таблиця 1

Вид тварин Порядок оцінки
1. При наявності активного ринку та можливості визначення справедливої вартості
Телята Виходячи із справедливої вартості 1 ц живої маси або за справедливою вартістю голови приплоду
Поросята Виходячи із справедливої вартості 1 ц живої маси або за справедливою вартістю голови приплоду
Ягнята чи козенята За справедливою вартістю голови приплоду
Курчата, гусенята, каченята, індичата За справедливою вартістю добового молодняку
Щенята норок, лисиць, песців, нутрій, соболів, та кроленята У сумі 50 % — справедливої вартості на момент відлучення від маток. При відлученні приплід до оцінюється на решту 50 % планової собівартості.
Лошата робочих та племінних коней За справедливою вартістю голови приплоду

Продовження таблиці 1