Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків (стр. 6 из 6)

3. Особливістю оцінки ефективності управляння фінансами комерційного банку є те, що вона має здійснюватися за допомогою виключно економічних критеріїв та показників. Така особливість визначається економічною природою управління фінансами (його об’єктів, методів, тощо), спрямованістю на досягнення певних економічних результатів у фінансовій сфері діяльності банку. Навіть у тому разі, коли основною метою поширення банковскої програми є підвишення рейтингу показників іміджу банку, ефективність фінансового управління як цільової економічної системи управління не може характеризуватися позаекономічними показниками (такі показники можуть бути використані лише для оцінки ефективності інших цільових систем управління банком).

4. Вихідною базою проведення оцінки ефективності управління фінансами комерційних банків має бути основна мета цього управління. Такою метою є забезпечення розвитку комерційного банка необхідними фінансовими ресурсами та підвишення ефективності його фінансової діяльності.

Для підвишення ефективності фінансової діяльності необхідно вирішення певних завдань. Мета і завдання визначають вихідні підходи до розвитку банку. Як комерційне підприємство банк повинний орієнтуватися на таку діяльність, яка приносить йому прибуток. А величина прибутку залежить від об'єму і структури активів і пасивів, об'єму прибутків і витрат, ефективності діяльності банку. Завдання банку щодо управління активами і пасивами, зазвичай, пов'язуються також із стабільною базою доходів, а це передбачає акцент на розвиток традиційних послуг банку, на довгострокове і комплексне обслуговування клієнтів. Довгострокові завдання управління банком включають орієнтацію на забезпечення його надійності і стабільності як умов довіри вкладників до банку. Критеріями надійності є достатній об'єм власного капіталу, якість активів, ліквідність, прибутковість і якість управління банком, тобто ефективність управління активами і пасивами банку.

Підсумовуючи розглянуте, можно зробити висновки, що відповідно до основної мети управління фінансами комерційного банку головними напрямками оцінки єфективності цього управління мають бути:

- оцінка рівня достатності обсягу власних та залучених фінансових ресурсів з позиції забеспечення запланованих темпів економічного розвитку комерційного банку,

- оцінка рівня фінансової рівноваги комерційного банку в процесі його економічного розвитку, яка визначається якістю фінансових ресурсів за джерелами залучення,

- оцінка рівня економічної ефективності фінансової діяльності комерційного банку.

У розрізі головних напрямків оцінки результативності управління фінансами комерційного банку має бути побудовано відповідну систему оціночних показників. Визначення системи таких показників за кожним із напрямків є найбільш складним методологічним питанням проведення цієї оцінки. У процесі реалізації цього методологічного принципу має бути вирішено такі питання:

· Визначення мети оцінки ефективності фінансової діяльності комерційного банку за кожним із передбачувальних напрямків її проведення,

· Підбір найбільш адекватних показників оцінки відповідно до мети її проведення за кожним із напрямків,

· Побудова точних алгоритмічних розрахунків кожного з відібраних оціночних показників, які б виключали можливість різного тлумачення їх,

· Визначення відповідних критеріїв оцінки, які дають змогу сформувати напрямок динаміки ефективності управління фінансами банку за кожним із показників,

· Розподіл системи визначення показників оцінки ефективності управління фінансами банку на головні та допоміжні з метою концентрації зусиль на основних аспектах оцінки цієї результативності.

Важливою сферою фінансового управління є система планування. Планування представляє собою процес прийняття рішень, орієнтований у майбутнє, і який є невід'ємною частиною управління. Предметом планування виступають рішення стосовно майбутніх подій, прийняті в сьогоденні. Більшість учених, що займаються проблемами аналізу і планування банківської діяльності, розглядають планування як багаторівневий процес, який містить у собі рівні стратегічного, тактичного і фінансового планування. Визначено місце фінансового планування в системі управління діяльності комерційного банку.

Організаційно-функціональну модель фінансового управління діяльності комерційного банку заснована на кооперованому стилі управління з розподілом функцій між вищим менеджментом і керівниками структурних підрозділів. Об'єктами управління в комерційному банку є: операції комерційного банку, формування капіталу банку, активні та пасивні операції, комісійно-посередницькі операції, ліквідність і фінансові ризики, фінансові результати (доходи, видатки, прибуток, рентабельність).

Таким чином, розглянута концепція фінансового управління діяльності комерційного банку створює умови здійснення практичного дослідження (аналізу) системи фінансового упраління базового підприємства.


Література

1. Терещенко О.О. Фiнансова санацiя та банкрутство пiдприємств: Навч.посiбник.-К.:КНЕУ, 2006. – 378 с.

2. ЗаконУкраины«О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом».

3. Закон Украины «О банкротстве» 2003 г.

4. Iзмайлова К.В. Фiнансовий аналiз: Навч. посiб. – 2‑ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

5. Методика проведення поглибленного аналiзу фiнансово – господарського стану неплатоспроможних пiдприємств та органiзацiй: Затв. Наказом Агенства з питань запобiгання банкрутству вiд 27 червня 1997 р. // Держ. Iнформ. бюл. про приватизацiю. – 1997. – №12.

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4‑е издание, переработанное и дополненное. – Минск: ООО «Новое знание», 2002 г.

7. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия.: Учеб. Пособие для вузов/ Под. ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 471с

8.Бланк И.А. Управление активами. – К.: «Ника – Центр», 200. – 720 с.

9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999 г.

10. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия.‑М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.-208 с.

11. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003.

12. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход.-СПб.: Альфа, 1999.-256 с.

13. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учеб.пособие.‑М.: Издат-во «Финпресс», 2002.-208 с.

14. Абрютина М.С. Финансовый анализ коммерческой деятельности: Учеб. Пособие.‑М.: Издат-во «Финпресс», 2002.-176 с.

15. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учеб.пособие.‑М.: Высшая школа, 1997.-192 с.

16. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002 г.

17. Экономика промышленности. Экономика Украины на пороге третьего тысячелетия: Сб. науч. тр., /НАН Украины. Ин‑т экономики промышленности. АО «НКМЗ», Ред. кол: Амоша А.И. (отв. ред) и др. – Донецк, 2000 – 185 с.

18. Фінанси підприемств: Підручник / За заг. ред. А.М. Поддерьогін. – Вид. 4‑ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002.

19. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2‑е изд., доп.‑М.: Финансы и статистика, 2001.-208 с.

20.Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения – К.: Науч. думка, 1999 -496 с.

21.Свінницька О.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник.-К.: Видавництво Європ. універсітету, 2004. – 232 с.

22. Пашута Н., Федулова Л. «Антикризисное управление предприятием: проблемы и пути решения в условиях Украины», «Персонал» 2002 №4.

23. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів: Афіша, 2000. – 176 с.

24. Охрана труда пользователей компьютерных видеодисплейных терминалов / А.О. Навакатикян, В.В. Кальниш, С.Н. Стрюков. – К.: Охрана труда, 1997. – 400 с.

25. Миценко І.М. Умови праці на виробництві. – Кіровоград: КРД, 1999.