Смекни!
smekni.com

Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Додаток1: “Пенсійнийфонд (ПФ)”

89


Додаток 2:“Накопичувальнийфонд (НФ)”


РАДАНАКОПИЧУВАЛЬНОГОФОНДУ

ВИКОНАВЧАДИРЕКЦЫЯ*

*Порядокпроведеннятаких тендерів,визначенняїх переможцімта укладанняз ними договоріввстановленостаттями 90 –95 Закону №1058


90Додаток3: “Джерелаформуваннякоштів ПФ”91Додаток 4:“Джерела формуваннякоштів НФ”92Додаток 5:“Накопичувальнасистемазагальнообов’язковогодержавногопенсійногострахування”.


Накопиченнякоштів застрахованихосіб до Накопичувальногофонду

Фінансуваннявитрат на оплатудоговорівстрахуваннядовічних пенсійта одноразовихвиплат на умовахі в порядку,передбаченихзаконом

Особи,від імені і накористь якихздійснюєтьсянакопиченнята інвестуваннякоштів

Страховіорганізації

Накопичувальнийфонд

Зберігач

Недержавніпенсійні фонди

Іншісуб’єктинакопичувальноїсистеми можутьвизначатисязаконами України


Підприємства,установи,організайіїта фізичніособи, якіздійснюютьперерахуваннявнесків донакопичувальноїсистеми

Юридичніособи, якіздійснюютьадміністративнеуправлінняНакопичувальнимфондом і недержавнимипенсійнимифондами тауправлінняїх пенсійнимиактивами93Додаток 6:“Система недержавногопенсійногозабезпечення”.


Добровільноїучасті громадян,роботодавцівта їх об’єднанньу формі пенсійнихнакопиченьз метою отриманнягромадянамипенсійнихвиплат на умовахі в порядку,передбаченихЗаконом Українивід 09.07.2003 р. № 1057 “Пронедержавнепенсійнезабезпечення”
Страховіорганізації,які укладаютьдоговори страхуваннядовічної пенсії,страхуванняризику настанняінвалідностіабо смерті

Недержавніпенсійні фондиВкладникий учасникипенсійнихфондів

Вкладникипенсійнихдепозитнихрахунків

Банківськіустанови, щоуклали договорипро відкриттяпенсійнихдепозитнихрахунків

Інші суб’єкти94Додаток 7:“Система пенсійногозабезпеченняУкраїни”.
102Додаток8: “Бюджет пенсійногофонду на 2004 р.”


БЮДЖЕТ

Пенсійногофонду Українина 2004 рік*

Залишоккоштів напочаток року 1 828 690

Доходи:

Власнінадходження,всього 27 172 912,8

утому числі:

обов'язковівнески підприємств, 22 792 003,2

установта організацій

обов'язковівнески громадян 1 512 411,8

надходженнякоштів відплатників,що 381 388

працюютьу галузі сільськогогосподарства


обов'язковівнески відплатників,що 1 528 741,2

обралиспрощенусистему оподаткування


обов'язковівнески із сумдопомоги по 369 089,2

тимчасовійнепрацездатності


іншінадходження 260 938,2


коштибанків закористування 26 252,8

тимчасововільнимикоштами Пенсійного

фонду


надходженнякоштів навиплату різниці 17 024,1

упенсійномузабезпеченнінаукових

працівників,що відшкодовуєтьсяз

небюджетнихпідприємствта установ


надходженнякоштів відпідприємствна 199 958,4

покриттяфактичнихвитрат навиплату

тадоставку пенсійпрацівникам,

зайнятимна роботахз особливо

шкідливимиі особливоважкими умовами

праціза спискомN 1


надходженнякоштів навиплату пенсій 4 105,9

іноземнимпенсіонерам,які проживають

натериторіїУкраїни


надходженнякоштів напогашення 81 000

заборгованостіФонду соціального

страхуваннявід нещасноговипадку на

виробництвіта професійногозахворювання


Усьоговласних доходівз урахуванням 29 001 602,8

залишку


КоштиДержавногобюджету України( 1344-15 ), 2 185 646,5

всього


утому числі:


навідшкодуваннявиплати пенсій 321 655

військовослужбовцямрядового,

сержантськогота старшинськогоскладу

строковоїслужби


навідшкодуваннявиплати надбавокта 984 365,9

підвищеньдо пенсій,призначенихза

різнимипенсійнимипрограмами


накомпенсаціюрізниці упенсійному 223 418,6

забезпеченнінауковихпрацівників


навідшкодуваннявиплати пенсій 5 216,4

особам,вивільнениму зв'язку із

закриттямЧорнобильськоїатомної

електростанції


напенсійнезабезпеченняосіб, які 286 599,8

постраждаливнаслідокЧорнобильської

катастрофи,віднесенихдо I категорії


навідшкодуваннявиплати пенсій 360 388,4

особам,які постраждаливнаслідок

Чорнобильськоїкатастрофи,віднесеним

доII, III і IV категорії,та

непрацездатнимпенсіонерам,які

проживаютьу зонах радіоактивного

забруднення


накомпенсаціюза втратугодувальника 4 002,4

тадопомогу напохованнягромадян,

якіпостраждаливнаслідок

Чорнобильськоїкатастрофи


КоштиФонду загальнообов'язкового 97 641,5

державногосоціальногострахуванняна

випадокбезробіття,всього


утому числіна виплатупенсій та 97 641,5

допомогивідповіднодо ЗаконуУкраїни

"Прозайнятістьнаселення"( 803-12 )


КоштиФонду соціальногострахуваннявід 190 000

нещасноговипадку навиробництвіта

професійногозахворювання,всього


утому числіна виплатупенсій та 190 000

допомогивідповіднодо ЗаконуУкраїни

"Прозагальнообов'язковедержавне

соціальнестрахуваннявід нещасного

випадкуна виробництвіта професійного

захворювання,які спричиниливтрату

працездатності"( 1105-14 )


Усьогодоходів 31 474 890,8


Видатки:


Видаткиза рахуноквласних надходжень, 29 001 602,8

всього


утому числі:


напенсійнезабезпеченняосіб, пенсія 25 132 375,9

якимпризначеназгідно ізЗаконом

України"Про загальнообов'язкове

державнепенсійнестрахування"

( 1058-15 )


зних:


навиплату пенсійзгідно ізЗаконом 24 707 784,2

України"Про загальнообов'язкове

державнепенсійнестрахування"

( 1058-15 )


витратина поховання 200 417,9


надоставку пенсійта допомоги 224 173,8


напенсійнезабезпеченняосіб, пенсія 336 005,6

якимпризначеназгідно з іншими

законодавчимиактами в частині,що не

перевищуєрозміру трудовоїпенсії за

віком,на яку маєправо особа

відповіднодо ЗаконуУкраїни "Про

загальнообов'язковедержавнепенсійне

страхування"( 1058-15 )


зних:


навиплату пенсій 332 349,8


надоставку пенсійта допомоги 3 655,8


навиплату різниціу пенсійному 30346

забезпеченнінауковихпрацівників,що

відшкодовуєтьсяза рахунок

небюджетнихпідприємствта установ


зних:


навиплату пенсій 29 975,4


витратина поховання 99,9


надоставку пенсійта допомоги 270,7


напенсійнезабезпеченняосіб, яким 275 701,8

призначенасоціальнапенсія


зних:


навиплату соціальнихпенсій 270 958,3


навиплату пенсійособам, якімають 262,1

статусбіженця


витратина поховання 1 481,7


надоставку пенсійта допомоги 2 999,7


навиплату надбавокта підвищеньдо 700 785,9

пенсій,призначенихза різними

пенсійнимипрограмами


зних:


навиплату надбавок,призначених 680 158,6

згідноіз ЗакономУкраїни "Простатус

ветераніввійни, гарантіїїх

соціальногозахисту" (3551-12 )


навиплату надбавок,призначених 8 687,5

згідноіз ЗакономУкраїни "Про

пенсійнезабезпечення"( 1788-12 )

особам,які зазналиполітичнихрепресій

ізгодом булиреабілітовані


навиплату щомісячноїкомпенсаційної 4 315

виплатинепрацюючійпрацездатній

особі,яка доглядаєза інвалідом

Iгрупи, абопрестарілим,який досяг

80років


надоставку пенсійта допомоги 7 624,8


напенсійнезабезпеченняосіб, які 85 563,4

відповіднодо законодавствамають

правовиходу напенсію раніше

встановленоговіку


зних:


навиплату пенсійжінкам, які 62 105,3

народилип'ятеро абобільше дітейі

виховалиїх до восьмирічноговіку, і

матерямінвалідівз дитинства,які

виховалиїх до цьоговіку


навиплату пенсійособам, хворимна 109,7

гіпофізарнийнанізм (ліліпути),

диспропорційнимкарликам


навиплату пенсійінвалідампо зору 1858,4

Iгрупи - сліпимта інвалідамз

дитинстваI групи


навиплату пенсійзгідно ізЗаконом 5 302,3

України"Про основнізасади соціального

захистуветеранівпраці та інших

громадянпохилого вікув Україні"

( 3721-12 )


навиплату достроковихпенсій за 15 146,9

вікомінвалідам,учасникамвійни,

сім'ямзагиблих(померлих)

військовослужбовцівта осіб

начальницькогоі рядовогоскладу

органіввнутрішніхсправ


витратина поховання 109,8


надоставку пенсійта допомоги 931


напенсійнезабезпеченняосіб, які 6 832,3

проживаютьза кордономта іноземних

пенсіонерів


зних:


навиплату пенсійгромадянам,які 2 726,4

виїхализа кордон


навиплату пенсійіноземним 4 105,9

пенсіонерам,які проживаютьна

територіїУкраїни


нарозрахунково-касовеобслуговування 54 022,3

тана оплату запідкріпленняготівкою

виплатипенсії і грошовоїдопомоги


накерівництвота управлінняу сфері 503466,3

пенсійногозабезпечення,всього


зних:


наорганізаціюроботи Пенсійного 489 000

фонду


навиготовленнясвідоцтв 10 000

загальнообов'язковогодержавного

соціальногострахуваннята пенсійних

посвідчень


навиготовленнябланків, виплатних 17 200

відомостейдля виконанняфункцій з

призначеннята виплатипенсій


настворенняпрограмно-технічного 20 000

забезпеченнясистеми інформаційно-

аналітичноїпідтримкиорганів

Пенсійногофонду України


напроведенняавансовогофінансування 1 829 303,3

виплатипенсій, покриттятимчасових

касовихрозривів тапроведення

індексаціїрозмірів пенсіїта

грошовоїдопомоги


Видаткиза рахуноккоштів Державного 2 185 646,5

бюджетуУкраїни ( 1344-15 ),всього


утому числі:


навідшкодуваннявиплати пенсій 321 655

військовослужбовцямрядового,

сержантськогота старшинськогоскладу

строковоїслужби, всього


зних:


навиплату пенсійвійськовослужбовцям 209 880,9

рядового,сержантськогота

старшинськогоскладу строкової

служби


навиплату надбавокта підвищень, 93 342,7

призначенихзгідно ізЗаконом України

"Простатус ветераніввійни, гарантії

їхсоціальногозахисту" (3551-12 )


витратина поховання 14 931,7


надоставку пенсійта допомоги 3 499,7


навідшкодуваннявиплати пенсій, 984 365,9

надбавокта підвищеньдо пенсій,

призначенихза різнимипенсійними

програмами,всьогозних:


навиплату пенсійвідповіднодо 199 144,8

ЗаконівУкраїни "Продержавнуслужбу"

(3723-12 ), "Про Національнийбанк

України"( 679-14 ) та "Продипломатичну

службу"( 2728-14 )


навиплату пенсійвідповіднодо 5 888,3

ЗаконуУкраїни "Прослужбу в органах

місцевогосамоврядування"( 2493-14 )


навиплату пенсійвідповіднодо 198,1

Митногокодексу України( 92-15 )


навиплату пенсійвідповіднодо 34 674,3

ЗаконуУкраїни "Пропрокуратуру"

( 1789-12)


навиплату пенсійвідповіднодо 8 073,9

ЗаконуУкраїни "Простатус народного

депутатаУкраїни" (2790-12 )


навиплату пенсійвідповіднодо 1 282

Положенняпро помічника-консультанта

народногодепутатаУкраїни,

затвердженогоПостановоюВерховної

РадиУкраїни від13 жовтня 1995 р.

N379 ( 379/95-ВР )


навиплату пенсійвідповіднодо 32,4

ЗаконуУкраїни "Простатус суддів"

(2862-12 )


навиплату пенсійвідповіднодо 180,1

ЗаконуУкраїни "Просудову

експертизу"( 4038-12 )


навиплату пенсійвідповіднодо 4 363,2

ЗаконуУкраїни "Продержавну

підтримкузасобів масовоїінформації

тасоціальнийзахист журналістів"

(540/97-ВР )


навиплату пенсійпрацівникамльотно- 25024,7

випробногоскладу таособам льотних

екіпажів


навиплату пенсійвідповіднодо 505 755,4

ЗаконуУкраїни "Пропенсії за

особливізаслуги передУкраїною"

(1767-14 )


навиплату надбавок,призначених 50 130,3

згідноіз ЗакономУкраїни "Простатус

гірськихнаселенихпунктів" (56/95-ВР )


навиплату надбавок,призначених 1 954,1

згідноіз ЗакономУкраїни "Про

донорствокрові та їїкомпонентів"

(239/95-ВР )


навиплату допомогипенсіонерам 70 969,5

(надбавкана непрацездатнихчленів

сім'ї)


навиплату допомогипо доглядуза 61 804,3

одинокимита інвалідами


навиплату щомісячноїдоплати до 3 263,7

пенсіїособам, якимвиповнилося100 і

більшероків


витратина поховання 916,8


надоставку пенсійта допомоги 10 710


накомпенсаціюрізниці упенсійному 223 418,6

забезпеченнінауковихпрацівників


зних:


навиплату пенсійвідповіднодо 220 314,5

ЗаконуУкраїни "Пронаукову і

науково-технічнудіяльність"

( 1977-12 )


витратина поховання 673,2


витратина доставку 2 430,9


навідшкодуваннявиплати пенсій 5 216,4

особам,вивільнениму зв'язку із

закриттямЧорнобильськоїАЕС


зних:


навиплату щомісячноїдоплати до 5 146,9

пенсії


навиплату достроковихпенсій 13,5


витратина поховання 0,7


надоставку пенсійта допомоги 55,3


пенсійнезабезпеченняосіб, які 286 599,8

постраждаливнаслідокЧорнобильської

катастрофи,віднесенихдо категоріїI


зних:


додатковапенсія зашкоду, заподіяну 14 016,7

здоров'юосіб, віднесенихдо

категоріїI


державнапенсія особам,віднесенимдо 269 467,3

категоріїI, та у зв'язкуз втратою

годувальника


надоставку пенсійта допомоги 3 115,8


навідшкодуваннявиплати пенсій 360 388,4

особам,які постраждаливнаслідок

Чорнобильськоїкатастрофи,віднесеним

докатегорійII, III і IV, та

непрацездатнимпенсіонерам,які

проживаютьу зонах радіоактивного

забруднення


доплатагромадянам,які працюютьна 53 221,8

територіяхрадіоактивного

забруднення


додатковапенсія зашкоду, заподіяну 38 275,2

здоров'юосіб, віднесенихдо

категоріїII, III, IV


додатковівиплати знадання пенсійза 264 970,3

вікомособам, якіпрацювалив зоні

радіоактивногозабруднення


надоставку пенсійта допомоги 3 921,1


накомпенсаціюза втратугодувальника 4 002,4

тадопомога напохованнягромадян,

якіпостраждаливнаслідок

Чорнобильськоїкатастрофи


зних:


щомісячнакомпенсаціясім'ям за 1 400,1

втратугодувальникавнаслідок

Чорнобильськоїкатастрофи


витратина поховання 2 558,8


надоставку пенсійта допомоги 43,5


Видаткиза рахуноккоштів Фонду 97 641,5

загальнообов'язковогодержавного

соціальногострахуванняна випадок

безробіття,всього


утому числі:


навиплату пенсійвідповіднодо 96 491,3

ЗаконуУкраїни "Прозайнятість

населення"( 803-12 )


витратина поховання 87,3


надоставку пенсійта допомоги 1 062,9


Видаткиза рахуноккоштів Фонду 190 000

соціальногострахуваннявід нещасного

випадкуна виробництвіта професійного

захворювання,всього


утому числі:


навиплату пенсійвідповіднодо 186 497,6

ЗаконуУкраїни "Прозагальнообов'язкове

державнесоціальнестрахуваннявід

нещасноговипадку навиробництвіта

професійногозахворювання,які

спричиниливтрату працездатності"

(1105-14 )


витратина поховання 991,7


надоставку пенсійта допомоги 2 062,1


фінансуванняпенсій громадянам 448,6

України,які виїхализа кордон


Усьоговидатків 31 474890,8


Перевищеннядоходів надвидатками(+), 0,0

видатківнад доходами(-)


*ПостановаКабінету міністрів“Про затвердженнябюджетуПенсійногофонду Українина 2004 рік”№ 310 від 11 березня2003 року.


85


Переліквикористанихджерел:

1.БюджетПенсійногоФонду Українина 2004 р.

2.ЗаконУкраїни № 1057 –IV від 09.07.2003 “Пронедержавнепенсійнезабезпечення”.

3.ЗаконУкраїни № 1058 –IV від 09.07.2003 “Прозагальнообов’язковедержавне пенсійнестрахування”.

4.ЗаконУкраїни № 1788 –XII від 05.11.1991“Про недержавнепенсійнезабезпечення”.

5.ЗаконУкраїни № 2745 –III від 04.10.2001 “Прострахування”.

6.ЗаконУкраїни № 400/97 –ВР від 26.06.1997 “Прозбір на обов’язковедержавне пенсійнестрахування”.

7.ІнструкціяПФУ № 21 – 1 від19.12.2003 “Про порядокобчисленняі сплати страхувальникамита застрахованимиособами внесківна загальнообов'язковедержавне пенсійнестрахуваннядо Пенсійногофонду України”.

8.ПостановаКМУ № 1783 від 20.11.2003“Про заходищодо поліпшенняпенсійногозабезпеченнягромадян”.

9.ПостановаКМУ № 310 від 11 березня2003 року “Прозатвердженнябюджету Пенсійногофонду Українина 2004 рік”.

10.ПостановаПравлінняПенсійногоФонду України№ 21 – 1 від 19.12.2003 “ПрозатвердженняІнструкціїпро порядокобчисленняі сплати страхувальникамита застрахованимиособами внесківна загальнообов'язковедержавне пенсійнестрахуваннядо Пенсійногофонду України”.

11.УказПрезидентаУкраїни № 121 –2001 від 01.03.2001 “ПроПоложення проПенсійний фондУкраїни”.

12.Астанович“Инстуцыональнаяинфраструктурапенсионнойреформы вРоссии”. – М.:1998 г.

13.АфанасьевС.А. “Пенсионнаяреформа”. – М.:1996 г.


14.БасанцовІ. В. “Управлінняпроцесом формуванняі функціонуванняпенсійногофонду України”.– К.: 2001р.

15.Бойцова“НовоезаконодательствоУкраины”. –Х.: 2004 р.

16.ВасиликО.Д., Павлюк К.В.“Державніфінанси України”Підручник. –К.: НІОС. – 2002 р.

17.Дестяров“Пенсионныереформы вРоссии”. М.:2003 г.

18.Діденка“Соціально– економічніособливостісистеми пенсійногозабезпеченняв умовах перехідноїекономіки”.– Х.: 2003 р.

19.ДолінськаР.Г. “Державніфінанси”: Навч.посібник длястудентівінженерноекономічнихспеціальностей,слухачівпіслязузівськоїсистеми навчання,аспірантіві спеціалістів.– Харків: НТУ“ХПІ”, 2002 р.

20.Замула“О пенсионномсборе”. – Запоріжжя:2003 р.

21.ЗамулаТ. “Методичнийпосібник: Пропенсійнийзбір”. – Запоріжжя:Поліграф, 2004 р.

22.Імков“Управлінняпенсійнимисистемами вУкраїні”. –Донецьк: 2003 р.

23.ЛунінаІ.О. “Державніфінанси Українив перехіднийперіод”. – Харків:Форт, 2000 р.

24.ЛунінаІ.О., КороткевичО.В., ВахненкоТ.П. “Державніфінанси Українита їх вплив наекономічнийрозвиток”. –К.:Інситут економічногопрогнозуванняНАН України,2000 р.

25.МачульскаяЕ. Пенсійнестрахуванняв Німеччині.// Соц. захист.- 2000. - №3, 2001 №5.

26.НикифороваА.А. “Пенсионныесистемы с развитойрыночной экономикой”.М.:– 2001 р.

27.ПавлюкК.В. “Фінансовіресурси держави”:Монографія– К.: НІОС, 1997 р.

28.ПорожковС.І., СухоруковА.І., ГригоренкоО.Я. “Фінансоваполітика вУкраїні та вРосійськіФедерації:Порівняння,досвід, проблеми”:Монографіяза ред. А.І. Сухорукова.– К.: НІОС, 1997 р.

29.ПриваловК. “Заметки опенсии в Германии.”М.: – 1999 р.

30.СмохваловН.Ф. “ПенсионноезаконодательствоРоссийскойФедерации”.– М.: 2003 р.

31.Юровский“Пенсионнаяреформа вУкраине”. –Х.: 2003 р.

32.“Пенсионнаяреформа вРоссии:причины,содержание,перспективы”Под ред. М.Э.Дмитриева,Д.Я. Травина. –ПСб: Норма,1998 р.

33.“Пенсійнареформа в Центральнійта СхіднійЄвропі” ПублікаціяООН. – К.: 2000 р.

34.“Реформина Україні:ідеї та заходи”Під редакцієюЯнуша Ширмераі Девіда Спелбекера– К.: Льтерпрес,2000 р.

35.“Пенсионныефонды и инвестиции”Інформаційно– аналітичнийжурнал. – М.: 2003 р.№3

36.“Пенсійнийкур'єр” Журнал– К.: спецвипусклипень 2003 року.

37.“Пенсія”,Народний журнал.Заснованийі виданий “Д.С.Інвестмент”.– К.: 2004 р. № 1 – 3.

38.“Пенсионныефонды” Журнал.– М.: 1998 р. № 1 – 4.

39.Чилі -пенсійна система.- www.medіatext.ru/docs/10174?page=1. - 12.03.2002.

 1. www.UkrBusiness.com.ua

40.www.pension.kiev.ua


Реферат

Дипломна роботамістить 108сторінки, 10малюнків, 2таблиці, списоклітературиз 41 найменування,8 додатків.


Порівняльнийаналіз пенсійноїсистеми Українита інших країн.


Предметомдослідженняє ПечерськерайонневідділенняПенсійногофонду Українита страховакомпанія ЗАТ«АСКА – Життя».

Об’єктом дослідженнявиступає реформованаПенсійна системаУкраїни тазарубіжнихкраїн, такихяк: Росія, США,Чилі, Німеччина.

Метою дипломноїроботи є аналізреформованоїПенсійноїсистеми Українита зробитипорівняльнийаналіз з зарубіжнимикраїнами.

Одержані результатиможуть бутивикористаніу: для написаннянаукової роботи,викладенніматеріалу длястудентів вищихнавчальнихзакладів тадля студентівдругої вищоїосвіти.


Рік виконаннядипломноїроботи – 2004 р.

Рік захистуроботи 14.06.2004 р.


16


РозділI Теоретичніоснови пенсійнихсистем (фінансовийаспект)

I.1. Місцепенсійноїсистеми в фінансовомуринку


Необхідністькардинальноїпенсійноїреформи останнімчасом сталаочевидна. Цезрозуміло нелише спеціалістам.В Законі “Прозагальнообов’язковедержавне пенсійнестрахування”Верховна Радаприйняла новізміни, щодореформуванняпенсійноїсистеми.

В Законі урядомпризнаєтьсянеефективністьпринципу побудовитогочасноїсистеми пенсійногозабезпеченняі в якості основнихцілей визнчається:

 1. реалізаціягарантованогоправа громадянна пенсійнезабезпеченняв старості,інвалідності,у випадку втратигодувальниката в інших,встановленихзаконодавством,випадках.

 2. забезпеченняфінансовоїстабільностіпенсійноїсистеми і створенняпередумов длястійкого розвиткупенсійногозабезпеченняна основі державногопенсійногострахуваннята бюджетногофінансування.

 3. пристосуваннясистеми пенсійногозабезпеченняринкових відносин,що розвиваютьсяв державі.

 4. раціоналізаціята оптимізаціярозмірів таумов наданняпенсій.

 5. підвищенняефективностіпенсійногозабезпеченнягромадян шляхомудосконаленнясистеми управління.

Реформа, надумку уряду,повинна грунтуватисяна таких принципах:

 • кожний громадянинмає право напенсійнезабезпеченняв випадку втратипрацездатності,внаслідокстарості,інвалідності,при втратігодувальниката в інших випадках,встановленихзаконодавством.

 • кожний працюючийза наймом підлягаєобов’язковомудержавномупенсійномустрахуванню.

 • кожний застрахованийза державнимстрахуванняммає право натрудову пенсіюзгідно з продовженнямстрахуваннята заробітку,з якого сплачуютьсявнески.

 • фінансуваннядержавногопенсійногозабезпеченнягрунтуєтьсяна принципісолідарності,включає солідарністьпоколінь, суб’єктівта окремихгалузей економіки.

 • кошти державногопенсійногострахуваннявикористовуютьсявиключно напенсійнезабезпеченняосіб, застрахованихза правиламита нормами, щовстановленізаконодавством.Частина цихкоштів спрямовуєтьсяна розподілта забезпеченняпенсійнихгарантій громадяннезалежно відїх місця проживанняна територіїдержави. Видатки,на пенсійнезабезпеченняосіб, не приймаютьучасть в пенсійномустрахуванніта забезпечуютьсядержавнимбюджетом.


I.2. Структурапенсійноїсистеми

Законом передбачаєтьсяформуваннятри рівневоїпенсійноїсистеми.

По мірі розвиткуринкової економіки,категорії вякі входятьособи, що немають трудового(страхового)стажу, будутьрозширюватися,а роль соціальнихпенсій – збільшуватиметься.Держава з соціальноорієнтованоюекономікоюна може ігноруватипроблемиматеріальногозабезпеченнязначного коланепрацездатних,по різним причинамне зайнятимсоціальнимстрахуванням.Таким чином,стає очевиднимперший рівеньсистеми державнихпенсій – базовапенсія.

Другий рівень– трудова (страхова)пенсія. Рольцього типудержавноїпенсії визначаєвсю організаціюсоціальногота в першу чергупенсійногострахування.В контекстіреформи вонаповинна бутиочищена відневідповіднихїй функцій івідповідатиприроді солідарноїполітики працюючихза наймом, наякій базуєтьсясоціальнестрахування.З цього випливаєпринциповавимога до реформитрудових пенсій– відповідністьрозміру і умовнадання пенсій– об’єму участів соціальномустрахуваннікожної конкретноїособи, що виражаєтьсяв продовженністрахуванняі величинівнеску.

При визначенніправа на пенсіюта її розмірівперіоди, що незв’язані звиплатою страховихвнесків, можутьбрати до увагипри умові виплативідповіднихвидатків здержавногобюджету. Цеозначає порядковевиконання ворганізаціїтрудових пенсійстраховихпринципів.Останні виключають,будь – які перевагидля окремихабо груп застрахованих.

Третій рівеньв пенсійномузабезпеченніповинні займатинедержавніпенсії. Недержавнепенсійне забезпеченняв загальнійсистемі державирозглядаєтьсяяк доповненнядо державного,яке може виконуватисьяк в формі додатковихпрофесійнихпрограм окремихпідприємств,галузей економікиабо територій,так і форміособовогопенсійногострахуваннягромадян, утворюючихзаощадженнякоштів на своєдодатковепенсійне забезпеченняв страховихкомпаніях абопенсійнихфондах.

Обидві ці формимають правона існуванняі повиннірозвиватися.Разом з тимвстановленняі розвитокпрофесійнихпрограм насучасному етапіявляєтьсяпріоритетноюзадачею і повинностимулюватисяв першу чергу.

Слід відмітитищо положеннязакону, присвяченірозвитку професійнихпенсійних схем,були найменшзатронуті ів інших законопроектахлише були більшконкретизованіта деталізовані.

Після прийняттярішення простворенняпрофесійнихпенсійнихпрограм вонастає обов’язковоюі не може бутиліквідованаза рішеннямїї творителів.

Професійнапенсійна програмаповинна відповідатицілому рядувимог. Перш завсе, вона повиннапредставлятипенсії, а неєдиноразовівиплати, а подруге вонаповинна координуватисяз системоюдержавнихпенсій в відношеннівидів пенсійі пенсійноговіку.

Пенсійна програмаможе бути якз встановленимивиплатами такі з встановленимивнесками. Їїфінансуванняможе виконуватисьяк виключноза рахуноквнесків роботодавців,так із участюпрацюючих. Втой же час всіобов’язки попенсійнихпрограмахповинні матифінансовіпокриття вформі накопичувальнихактивів та вформі майбутніхвнесків, щонадходитимуть.

При фінансуванніпрограм виключноза рахунокроботодавцівв ній не можебути передбаченийвідповіднийперіод часу,на протязіякого працівники,охоплені пенсійноюпрограмою, немають пенсійнихправ. Якщо вонизвільняютьсяз підприємствадо закінченняцього періоду,такий періодне повинен бутидовгим. Дляпрацівників,що ведуть трудовудіяльність,необхідно,згідно Закону,передбачитимеханізм переводуотриманихпенсійних правв випадку їхзвільненняз підприємствадо отриманняправа на пенсію.

В тому випадку,якщо професійнапенсійна програмавідповідаєвстановленимвимогам, топовинні бутинадані відповідніподатковіпільги. Дляпідприємств,які мають пенсійніпрограми, можутьбути встановленімежі заробіткудля вилученнявнесків надержавне пенсійнезабезпеченняна рівні, що не перевищуєв півтора разивеличину середньоїзарплати.

Крім того, внески,відрахованіпідприємствомна фінансуванняпрофесійнихпрограм, повиннівиключатисяз податковоїбази підприємства.Разом з тим вцілях забезпеченнясправедливоїполітики розподілу,згідно проекту,необхідновстановитимежу внесків,котрі не враховуютьсяпри визначенніподатковоїбази. Загальнамежа внесків,що вилучаютьсяна державнеі додатковепрофесійнепенсійнезабезпечення,могла б бутивстановленана рівні тарифувнесків, щовилучаєтьсяна державнепенсійне забезпеченняз зарплати, тащо не перевищуєвстановленукратну величинусередньоїзарплати і вменшому розмірі,регресивнодиверсифікованого,в залежностівід величинизарплати робітників.

Оскільки більшачастина активівпрофесійнихпрограм будевикористовуватисьна накопиченняі інвестуванняв розвитокекономіки, тоє цілеспрямованим,згідно з проектом,також звільнитивід оподаткуванняінвестиційнийдохід професійнихпенсійнихфондів. Разомз тим слід внестиоподаткуванняпенсій, сплаченихза професійнимипенсійнимипрограмами.Таким чином,мова йде не прозвільненнявід оподаткуванняінвестиційногодоходу професійнихпрограм, а провстановленнявідстрочкив оплаті податківна ці доходи.

Розвиток недержавнихпенсійнихсистем повиненвиконуватисяпід державнимконтролем.Необхідна такожкоординаціянедержавнихпенсійнихпрограм з державними.

Пенсійнезаконодавствоне повинновизначатирозмір та конкретніумови становленнянедержавнихпенсій.

Рішення цихпитань необхіднозалишити нарозгляд тихструктур, котрістворюютьнедержавніпенсійні програми.Разом з тимзаконодавствопро недержавнедодатковепенсійне забезпеченняповинне встановитивизначені межі,щодо характерудопустимоїдіяльностітаких структурв області пенсійногозабезпечення.

За думкою авторівзакону базовіпенсії повиннібути представленівсім громадянамі забезпечуватиматеріальніумови життяособі при настанніінвалідності,досягненняпенсійноговіку, або в випадкувтрати годувальниканезалежно віднаявностітрудовогостажу.

Визначимо, щобазові пенсіїпочинаютьсяз фінансованихрозмірів зурахуваннямпрожитковогомінімуму пенсіонерав залежностівід степенівтрати працездатностіі не можутьсплачуватисяпрацюючимгромадянам.

Разом з тим наперехідномуетапі соціальнапенсія зберігається,а базова пенсіяпредставляєсобою частинутрудової пенсії.Трудові (страхові)пенсії повиннінадаватисявсім особам,працюючим занаймом, та іншимкатегоріямнаселення,охопленихобов’язковимпенсійнимстрахуванням.

В загальнійсистемі трудовихпенсій всі їїучасники повиннімати однаковіобов’язки поїї фінансуванню,а згідно з цимі однаковіправа відносноумов призначеннярозмірів пенсій.Які – небудьвиключенняабо пільги втакій системіне допускаються.В зв’язку з цимз пенсійноїсистеми повиннібути виключенівсі види пенсійнихпільг. Досягненняданої мети можебути присутнєтільки прирозвитку недержавнихформ пенсійногозабезпечення,які повиннівзяти на себеі збереженняраніш прийнятихправ на пільговіпенсії.

Виходячи зцілей формитрудові (страхові)пенсії підлягаютьсуттєвим змінамз точки зорурозмірів, умовїх призначеннята сплати. Рішучимфактором являєтьсяпенсійний вік.Саме він визначаєспіввідношеннячисельностіпрацюючих тапенсіонерів.В процесі старіннянаселеннячастка пенсіонерівзбільшується.

В реальнихумовах, з точкизору авторівзакону, з урахуваннямсоціально –політичноїситуації єдиноразовезбільшенняпенсійноговіку є неможливим.Тому в межахданої формиможуть вирішуватисьзадачі обмеженогохарактеру.

Проблему підвищенняпенсійноговіку, згідноЗакону, можливобуло б вирішитиз врахуваннямдемографічноїситуації вдержаві, передбачившив законі новіумови, починаючиз другого десятиліттяданого століття.

Разом з тим вжев теперішнійчас можливобуло б розробитипрограму стимулюванняпереходу напенсію по старостів більш пізньомувіці, що моглоб призвестидо збільшенняфактичноговіку виходуна пенсію.

Пенсійні пільгияк стимул (неефективний)для збільшеннякадрів і вирішенняінших глобальнихабо загальнодержавнихзадач, повиннібути заміненііншими більшрішучими мірами.

Вимоги, щодовеличини стажудля трудовихпенсій повиннібути пов’язанівиключно зпродовженнямвиплати страховихвнесків. Мінімальнийстраховий стажможе бутивстановленийв перспективів розмірі одногоповного рокупраці. Відповіднотрудова пенсіябуде по своємурозміру пропорційнацьому стажу.При такомупідході відпаланеобхідністьзберіганняінститутупенсій по неповномутрудовомустражі.

Розмір трудовоїпенсії по старості,як і по діючимумовам, повиненвизначатисяз урахуваннямтрудового(страхового)стажу і заробітку.Але ж сам механізмвирахуванняпенсії будеприближенийдо потреб, яківипливаютьз принципівсоціальногострахування.В законі 2003 рокувихідним критеріємдля визначеннярозміру пенсіїявляється цінароку страховогостажу, вираженав процентахдо заробітку,прийнятогодо вирахуванняпенсії.

Автори законудопускають,що з урахуваннямбазової пенсіїцю ціну можливовстановитина рівні 1% заробіткуза кожен ріктрудового(страхового)стажу. В результатісередній загальнийрозмір зновуназначенийбазовою татрудовою пенсійстановить 55 –60% заробіткупрацюючогозамість 45 – 47%(фактичнеспіввідношеннясередньоїпенсії до середньоїзаробітноїплати в теперішнійчас), що вище,ніж в іншихкраїнах з високорозвинутоюекономікою.

В якостімінімальноїпенсії пропонувалосьвибрати базовупенсію.

Величинумаксимальногорозміру пропонувалосьвизначатисяіншим шляхом– обмежитивстановленимбар’єром заробіток,з якого знімаютьсястрахові внески.При цьому напершопочатковомуетапі по досягненнюфінансовоїстабілізаціїпенсійноїсистеми такийбар’єр заробіткувирахуваннявнесків можене встановлюватисявзагалі чивстановлюватисяна більш високомурівні, ніж длявирахуванняпенсій.

Період облікузаробітку длявирахуванняпенсії вже внаш час можестановити 5років. З практичноїточки зорунавряд в найближчийчас цілеспрямованодозволятьобліковуватиперіод за цібар’єри, оскількице ускладнитьіндексаціюзаробітківі вирахуванняпенсій в умовахінфляції. Помірі стабілізаціїекономічногоположення станеможливим перехіддо вирахуванняпенсії з заробіткуза весь періодстрахування.

Виплататрудових пенсійз обліком чибез облікузаробітківта інших доходівзавжди булапредметомсуперечок вдержаві. З позиційприроди пенсій,визначаємопрямо чи взаконодавчомучи теоретичномуплані що заміназаробітку,втраченогов зв’язку зприпиненнямроботи, визначаєтьсяоднозначнерішення: пенсіяв випадку продовженняоплачуваноїроботи виплачуєтьсяне повинна, вкрайньомувипадку, в повномуобсязі. Іншерішення суперечитьпринципамсоціальногострахування,базуючись насолідарності,насамперед,віків, змінившисьна ринку праціі передавалиестафету громадянам,які зістарілисяі втратили внаслідок цьогозаробіток.Збереженнявиплати пенсіїв період праціпротидіялоб не тількипризначеннюпенсійноїсистеми, алей змінившимсяумовам ринкупраці.

Що стосуєтьсяматеріальнихстимулів допродовженняпраці для громадян,які збереглипрацездатність,то вони закладенів самих нормахпенсій, які принормальнійорганізаціїпенсійногозабезпеченняі оплати працізавжди нижченіж норми заробітку.В той час працябез отриманняпенсії будевинагороджуватисяїї розміромза кожен рікпраці післядосягненняпенсійноговіку.

Виплата пенсійпрацюючимпенсіонерам,які мають високийприбуток, ніжнепрацюючимпенсіонерам,поглинає значнучастину засобів,які могли ббути використаніна підвищенняпенсій тим, хтоне може працювати.Разом з тим,враховуючиінтересинизькооплачуванихпенсіонерів,в новій системіможна було б передбачитивиплату пенсійпри відносноневисокомусовокупномудоході пенсіонера.

Пенсії поінвалідностіі по втратігодувальникаповинні базуватисяна загальнихз пенсіями постарості принципах,розуміється,в частині, щоприміняютьсядо цих пенсій.Пропонуєтьсяв основномузберегти умовиі норми їхпризначенняі відношеннярозмірів зпенсіями постарості.

Пенсії взв’язку з несчаснимвипадком напідприємствіі професійнимизахворюваннямиповинні представлятив межах системистрахуваннявід несчаснихвипадків іпрофесійнихзахворюваньна підприємствіза рахунокроботодавців.

При проведенніпенсійноїреформи взаконодавчомупорядку встановленогнучкий механізміндексаціїрозмірів пенсійі відповіднозаробітків,з яких вонивираховуються,розрахованіна різні рівніінфляції іекономічногорозвитку.

Законом 2003року індексаціюв межах системидержавнихпенсій, щоскладаютьсяз базових ітрудових (страхових)пенсій, передбачалосьвиконати шляхомрегулярногопідвищенняпенсій в відповідностіз ростом цін.По мірі стабілізаціїфінансовоїбази пенсійногозабезпеченнядля виконанняіндексаціїтрудових (страхових)пенсій, можнабуде використовуватипорядок, приякому для кожногопенсіонеравизначаєтьсяіндивідуальнийкоефіцієнт,який дорівнюєвідношеннюзаробіткупрацівниказ середньоюзарплатою вкраїні в рікйого отримання.На цей коефіцієнтмножитьсясередня зарплатав країні намомент індексації,і таким чиномвиводитьсяновий заробітокдля обчисленняпенсії.

Досягненняпоставленихв цьому Законіцілей можливопри реалізаціїзапропонованихвище мір в комплексіз покращенняммеханізмуфінансуванняі організаціїадміністративнихструктур. Дляцього передбачаєтьсявиконати слідуючіміри:

 • ввести солідарнуматеріальнувідповідальністьза виплатустраховихвнесків роботодавцяі робітника,поетапно встановившидля них однаковунорму страховихвнесків впроцентномувідношеннідо зарплатиробітника. Прицьому, щоб робітникне потерпаввід такогорішення, зарплатунеобхіднозбільшити нату частинувнесків, якувін буде виплачуватизамість роботодавця.В економічномурозуміннірезультат незміниться.Однак пам’ятавши,що розмір пенсіїтепер будезалежати відперіоду сплатистраховихвнесків, працівникзмушений будевключитисьв механізмконтролю заїх своєчасноюсплатою. Цедозволитьскоротитикількістьвипадків несплативнесків в Пенсійнийфонд;

 • ввестиперсоніфікованийоблік сплатистраховихвнесків і придбанихпенсійних правна основізастосуваннясучасних методівінформатикита, таким чином,впорядкувативесь пенсійнийпроцес припереході нанові принципиназначенняпенсій в залежностівід сплатистраховихвнесків. Такийоблік не тількизміцнить дисциплінунадходженнявнесків, алей дозволитьспростити таполегшитипроцедурувизначенняпенсій, звільнитьвід необхідностізбору та представленняв органи, виконуючихпенсійнезабезпечення,великої кількостідокументівпро стаж роботи(страхування)заробітку,оскільки ціоргани будутьвже мати присобі всі необхіднівідомості;

 • з метою підвищенняефективностіуправліннякоштами і посиленняконтролю заїх використаннямпотрібно створитинаглядовийкомітет, зарахувавшидо нього посадиміністрівсоціальногозахисту населення,праці, фінансів,а також представниківроботодавціві застрахованих.

Для встановленнятісної залежності,назначення,пенсійних пільгвід реальнихумов підприємстваі формуваннявідповідногоекономічногомеханізмустановитьсянеобхідним:

 • провестироботу по підвищеннюгігієнічногонормуванняшкідливихфакторівпідприємницькогосередовищатрудового(страхового)процесу, і націй підставізатвердитикритерії длявідношенняробіт, професійі посад до категорійза якими населеннюбудуть надаватисядостроковіпенсії. На підставіоцінок, встановленихкритеріїв длявизначенняумов праці наконкретнихпідприємствахдасть змогуна 30 – 35% скоротитипризначенняпенсійнихпільг у зв’язкуз їх необгрунтованістюі об’єктивновиділити сферудії пільговихпенсій. Прицьому, в перехіднийперіод, пільгипо державномупенсійномузабезпеченнюповинні розповсюджуватисяна ті підприємстваде шкідливіумови праці,небезпечнідля здоров’яособи зберігаютьсянезалежно відстану науково– технічногопрогресу.

 • відновитисистему поверненняпідприємствамипенсійнихвитрат, надостроковіпенсії, маєтьсяна увазі побудоватаких економічнихважелів, яків кінцевомурезультатідозволитьперевестивстановленняпенсійнихпільг за умовамипраці в додатковіпрофесійніпенсійні програми.Такий механізмможе бутивикористанийв якості перехідноїміри для тихвиробництв,де виробникамиоб’єктивнихкритеріївоцінки умовпраці потягнеза собою необхідністьвідміни призначенняпільговихпенсій робітникам,які вже маютьнеобхіднийстаж для достроковоговиходу на пенсію.

Індивідуальний(персоніфікований)облік страховихвнесків зайнятогонаселенняповинен бути,згідно Закону,рішенням, якмінімум, трьохпринциповихпроблем.

По – перше,він повиненпривести механізмпенсійноїсистеми, доумов ринковихвідносин, щорозвиваються.

По – друге,без персоніфікованогообліку страховихвнесків неможливорозвиватидержавне пенсійнестрахування,в напрямівстановленнязалежностірозміру пенсіївід страховогостажу і сплаченихстраховихвнесків в пенсійнусистему. Таказалежністьповинна вплинутина бюджет пенсійноїсистеми, оскількивона створюєзацікавленістьв своєчаснійі повній сплатістраховихвнесків.

По – третє,персоніфікованийоблік повиненстворити можливістьбільш точногопрогнозуваннязміни чисельностізайнятогонаселення тапенсіонерівв державі якв цілому, такі за фахом, попродовженнюстажу та середнімирозмірами, іяк наслідок,давати можливістьбільш точнійоцінці необхіднихвидатків навиплату пенсійі більш точнихвидатків страховоготарифу.

Персоніфікованийоблік страховихвнесків можездешевлюватисистему адміністративногоконтролю заправильністьперерахункувнесків державногопенсійногострахуванняроботодавцями,доповнити йогоконтроль з бокупрацівників.

Створеннянеобхідноїбази данихперсоніфікованогообліку, якамогла б практичновикористовуватисьпри призначенніпенсій, потребуєвідповідногочасу для накопиченнявідповідноїінформації.Повна реалізаціяпрограми можлива,як показуєминулий досвідна протязіп’яти – семироків.

З облікомнаявних напрацюваньвже в 2003 році можнабуло приступити,згідно Закону,до опрацюванняданого Законуперсоніфікаціїобліку страховихвнесків наодній чи декількохтериторіях.

Поряд з цимшкідливі елементиперсоніфікованогообліку страховихвнесків звикористаннямйого даних приназначеніпенсій в наступнідва – три рокимогло бути,згідно проекту,виконуватисьв пропорційномурозрізі.

Проект пенсійноїсистеми передбачавперехід донових принципівпенсійногозабезпеченнязі збереженнямпенсійних прав,доданих додіючої пенсійноїсистеми.

На першомуетапі (2003 р.) передбачаєтьсяздійсненняневідкладнихмір, забезпечитизахист рівняжиття пенсіонерівв умовах інформаціїі росту вартостіжиття шляхомрозширеннябази для сплативнесків напенсійне забезпеченняі посиленнявідповідальностіза несплатувнесків, а такожудосконаленняпорядку начисленняпенсії та їїіндексація.

На другомуетапі (2004 – 2005 р.)передбачаєтьсяввести в діюпідготовкунового пенсійногозакону в якомубудуть конкретизованіі юридичнооформленітерміни введенняв дію окремихположень закону.На другомуетапі повиннабула бути такожрозкрита практичнаробота по здійсненнюперсоніфікованогообліку платниківвнесків і створеннябанку данихотриманихпенсійних прав,початися роботапо координаціїдержавногопенсійногозабезпеченняі недержавнихпрофесійнихпенсійнихсистем.

На третьомуетапі (починаючиз 2006 р.) плануєтьсяостаточнареалізаціяцілей і принципівреформи з більшповним використаннямсучасних методівпрогнозуванняі інформаційнихтехнологій,дозволяючизабезпечитифінансовустабільністьпенсійноїсистеми надовгостроковуперспективуі високу ефективністьїї функціонуванняв інтересахпенсіонерів.


57


РозділII Пенсійна системаУкраїни

II.1. ОсновиреформуванняПенсійноїсистеми України

Пенсійнезабезпеченняв Україні єдержавноюсистемою і єосновною складовоюсистеми соціальногозахисту населення.Міністерствопраці та соціальноїполітики Україниє головним(провідним)органом у системіцентральнихорганів виконавчоївлади із забезпеченняреалізаціїдержавноїполітики усфері пенсійногозабезпечення.Управлінняфінансамипенсійногозабезпеченняздійснює ПенсійнийФонд України.На нього покладенотакож здійсненняфункцій з призначення(перерахунку)пенсій. Обігкоштів у пенсійнійсистемі здійснюєтьсячерез банківськіустанови тавідділеннязв’язку.

Системаохоплює всіхнепрацездатнихгромадян похилоговіку, інвалідів,осіб, які втратилигодувальника,виплати якимпроводятьсяу формі пенсій,надбавок тапідвищень допенсій, компенсаційнихвиплат, додатковихпенсій. Коштина реалізаціюДержавноїпенсійноїпрограми формуютьсяза рахунокнадходженьвід:

 • обов'язковихвнесків підприємств,установ, організацій;

 • обов'язковихвнесків громадян;

 • коштівДержавногобюджету тафондів соціальногострахування;

 • іншихнадходжень.

Пенсійнасистема доповнюєтьсясистемою пільг,компенсацій,гарантій, програмоюжитлових субсидійта іншими видамидержавноїсоціальноїдопомоги громадянампохилого віку,інвалідів,сімей з дітьмитощо.

Діючий ЗаконУкраїни “Пропенсійнезабезпечення”був прийнятийв 1991 році з урахуваннямдіючих на тойчас економічних,соціально-політичнихумов і йогонорми булирозрахованіпід тариф внесківна соціальнестрахування61 відсоток фондуоплати праці.Звичайно, такийрозмір внесківдіяв лише одинквартал, оскількибув непосильнимдля економіки.Сьогодні розміробов’язковихплатежів доПенсійногофонду суттєвозменшився істановить 32відсотки фондуоплати праці.

Слід врахувати,що внаслідоксплеску народжуваностівпродовж 60х-70хроків та йогокритичногоспаду впродовж80х-90х, на фонізбільшеннязагальноїтривалостіжиття та незначногозбільшеннянароджуваностіспостерігаєтьсядисбалансчисельностінаселенняпенсійноговіку по відношеннюдо чисельностінаселенняпрацездатноговіку, який маєтенденцію допоглиблення,починаючи з2020-го року.

Нинішнясолідарнасистема надзвичайноуразлива додемографічнихзмін, що викликаютьсястаріннямнаселення, ів результатічого зменшуєтьсяспіввідношеннячисла працюючихі кількостіпенсіонерів.

Мал.1: Темпи старіннянаселенняУкраїни 1959 – 2026(прогноз)

Прогноззагальноїчисельностіплатниківвнесків досистемизагальнообов’язковогодержавногопенсійногострахуванняі пенсіонерів,які отримуютьпенсії з Пенсійногофонду Українисвідчить промайже невпиннеускладненняситуації. Особливогострим воностане за умовинижчих темпівзростанняреальної заробітноїплати і відповіднонадходженьдо Пенсійногофонду України.

Тому безприйняттянового законодавствами не зможемомати надійноїфінансовоїбази пенсійноїсистеми.

З цією метоюопрацьованозаконопроектищодо запровадженнязагальнообов’язковогопенсійногострахуваннята додатковогопенсійногозабезпечення.

Законопроект“Про загальнообов’язковедержавне пенсійнестрахування”,що був внесенийУрядом, прийнятов першому читанні.Робочою групою,створеною уВерховній РадіУкраїни, проведеназначна роботащодо доопрацюваннязазначеногозаконопроекту.

Впровадженнянової пенсійноїсистеми – цебагато аспектнаробота, розрахованана тривалуперспективу.Пенсійна реформав Україні єпродовженнямта складовоючастиною економічнихреформ в країніта послідовноюреалізацієюраніше прийнятихзаконодавчихактів.

Внаслідокздійсненняреформи буловпровадженотрирівневупенсійну систему,яка розширитьможливостідля підвищеннядобробуту людейта економічногозростання вУкраїні.

Першийрівень- реформованасолідарнапенсійна система,побудованана принципах"соціальногострахування"та "солідарностіпоколінь".

Другийрівень- обов'язкованакопичувальнапенсійна система.Кошти цієїсистеми інвестуватимутьсяза спеціальнимиправилами зметою отриманняінвестиційногодоходу на користьзастрахованихосіб. Накопиченів системі коштиналежатимутьзастрахованимособам, використовуватимутьсядля здійсненняїм пенсійнихвиплат іуспадковуватимутьсяспадкоємцями;

Третійрівень- система добровільногонедержавногопенсійногозабезпечення.

Реформапершого рівня(солідарноїсистеми) передбачає:

 • охопленнясистемоюзагальнообов'язковогодержавногопенсійногострахуванняусіх працюючихгромадян (утому числі ітих, хто забезпечуєсебе роботоюсамостійно,а також найманихпрацівниківу приватномусекторі економіки),що дозволитьстворити рівніправа на пенсійнезабезпеченнядля усіх категорійгромадян;

 • запровадженнянової формулинарахуванняпенсій, щопередбачаєрозширенняперіоду врахуваннязаробітку привизначеннірозмірів пенсій(на підставіданих системиперсоніфікованогообліку внесків),зарахуваннядо страховогостажу періодів,за які сплаченострахові внески,ставить майбутнійрозмір пенсіїу залежністьвід величинизаробітку, зякого сплачувалисьпенсійні внески,та страховогостажу, протягомякого вонисплачувались.

Крім того,буде знятомаксимальнеобмеженнярозмірів трудовихпенсій, що насьогодні становить150 грн. Це відновитьналежну диференціаціюпенсій, а відтак- соціальнусправедливістьпенсійноїсистеми.

При цьомусьогоднішнімпенсіонерамбуде наданоправо на перерахунокпризначеноїїм пенсії заумовами новогоЗакону, що дозволитьскористатисьперевагамиреформованоїпенсійноїсистеми усімвіковим групамнаших громадян.

Такимчином, першийрівень- це солідарнасистема пенсійнихвиплат, внескидо якої сплачуватимутьсяусіма працюючимигромадянамикраїни та їхнімироботодавцями.За рахунок цихкоштів і виплачуватимутьсястрахові пенсії.Розмір пенсіїзалежатимевід розмірузаробітноїплати, з якоїсплачувалисьпенсійні внески,та страховогостажу, протягомякого вонисплачувались,що досягатиметьсяшляхом впровадженнясистеми персоніфікованогообліку відомостейпро заробітокта сплату пенсійнихвнесків, наоснові данихякої призначатимутьсяі виплачуватимутьсяпенсії. Веденнята обслуговуваннятакої системиздійснюватимеПенсійний фондУкраїни.

Створеннядругого рівняпенсійноїсистемиозначатимезапровадженняв нашій країнісистемизагальнообов'язковогонакопичувальногопенсійногострахування.Сутьтакої системиполягає у тому,що частинаобов'язковихвнесків допенсійноїсистеми (загальнийрівень пенсійнихвідрахуваньзалишитьсянезмінним)накопичуватиметьсяу єдиномунакопичувальномуфонді і обліковуватиметьсяна індивідуальнихнакопичувальнихпенсійнихрахунках громадян,які (та на користьяких) сплачуватимутьтакі внески.Ці кошти інвестуватимутьсяв економікукраїни з метоюотриманняінвестиційногодоходу і захистуїх від інфляційнихпроцесів. Управлінняпенсійнимикоштами здійснюватимутькомпанії зуправлінняактивами (дляяких ця діяльністьє професійноюі буде ліцензуватись),обраними наконкурснійоснові. Приінвестуванніпенсійнихактивів компаніїдіятимутьзгідно з вимогамизаконів щододиверсифікації(вкладаннякоштів у різнінапрями) інвестиційнихвкладень.Безпосереднєзберіганняпенсійнихактивів здійснюватимебанківськаустанова - зберігач,який нестимевідповідальністьза цільовевикористанняцих активів.Кошти на індивідуальнихнакопичувальнихпенсійнихрахунках громадянбудуть власністюцих громадян,і вони зможутьскористатисьними при досягненніпенсійноговіку (або, увипадках,передбаченихзаконом, ранішецього терміну,наприклад увипадку інвалідності).Виплати знакопичувальногофонду здійснюватимутьсядодатково довиплат із солідарноїсистеми.

Адміністративнеобслуговуванняцієї системиздійснюватиметьсяПенсійнимфондом України.

Введеннядругогорівняпенсійногострахуваннядозволить:

 • збільшитизагальнийрозмір пенсійнихвиплат завдякиотриманнюінвестиційногодоходу;

 • посилитизалежністьрозміру пенсіївід трудовоговкладу особи,а отже, посилитизацікавленістьгромадян усплаті пенсійнихвнесків;

 • зменшити"навантаження"на фонд оплатипраці роботодавцівчерез перерахуваннячастини обов'язковихпенсійнихвнесків донакопичувальногофонду, щоздійснюватиметьсяіз заробіткупрацівника;

 • успадковуватикошти, облікованіна персональномупенсійномунакопичувальномурахунку, родичамзастрахованоїособи;

 • створитипотужне джерелоінвестиційнихресурсів длязростаннянаціональноїекономіки;

 • розподілитиризики виплатинизьких розмірівпенсій міжпершим та другимрівнем пенсійноїсистеми і такимчином застрахуватимайбутніхпенсіонеріввід негативнихдемографічнихтенденцій таколивань уекономічномурозвитку держави.

Другий рівеньбуде впровадженолише післяформуваннянеобхіднихекономічнихпередумов таствореннявідлагодженоїі ефективноїсистеми державногонагляду тарегулюванняу цій сфері, атакож необхідноїінфраструктури.

У Законі такожпередбачено,що через 11 роківпісля введенняобов'язковоїнакопичувальноїсистеми громадянамбуде наданоправо, за бажанням,перевести їхніобов'язковіпенсійні заощадженняз накопичувальногофонду до обраногоними недержавногопенсійногофонду (тобтона третій рівень).Це дозволитьзастрахованимособам самостійновирішувати,яка інвестиційнаполітика єнайбільш прийнятноюдля інвестуванняїхніх пенсійнихзаощаджень,а отже - в більшіймірі впливатина розмір своєїмайбутньоїпенсії.

Третійрівеньпенсійногозабезпеченняпередбаченостворюватиу вигляді системидобровільногонедержавногопенсійногозабезпеченняза пенсійнимисхемами з визначенимивнесками. Основутакої системистановитимутьнедержавніпенсійні фонди(відкриті,корпоративніта професійні).

У рамках цієїсистеми працівникиматимуть можливість,за бажанням,додатково дозаощадженьу загальнообов'язковійсистемі (накопичувальномуфонді) перераховувативнески до обраногоними недержавногопенсійногофонду. Системанедержавнихпенсійнихфондів дозволитьзалучати ікошти роботодавцівдо формуванняпенсійнихзаощадженьпрацівниківі, таким чином,ще більше сприятипідвищеннюрівня життягромадян назаслуженомувідпочинку.Внески до недержавнихпенсійнихфондів як збоку працівників,так і їхніхроботодавців,а також отриманийінвестиційнийдохід оподатковуватимутьсяна пільговихумовах. Розмірпенсії в такійсистемі залежатимевід розмірустраховихвнесків татерміну, протягомякого ці внескинакопичувались,а також отриманогона них інвестиційногодоходу.

У Законі "Пронедержавнепенсійнезабезпечення"детально прописановимоги до процедуризаснуваннянедержавнихпенсійнихфондів, системиуправлінняцими фондамита їхніми активами.Крім того,встановленочіткі вимогидо компаній(та персоналу),що:

 • управлятимутьпенсійнимиактивами;

 • здійснюватимутьадміністративнеуправлінняпенсійнимифондами;

 • надаватимутьагентськіпослуги у ційсфері.

Окремо виділеновимоги до банківськихустанов-зберігачів,визначено їхніфункції та межівідповідальностіза цільовевикористаннядобровільнихпенсійнихзаощаджень.

Встановленотакож вимогидо складу пенсійнихактивів, напрямів,ринків тадиверсифікації(розподілу)їхнього інвестування(вкладення).

З боку державибуде встановленосуворий тадієвий наглядза системоюнедержавногопенсійногозабезпечення.

Усі ці вимогита розгалуженаінфраструктурасистеми спрямованіна забезпеченняналежного рівнязахисту пенсійнихзаощадженьта майновихправ застрахованихосіб в системіобов'язковогота добровільногопенсійногострахування.

Трирівневапенсійна системадозволитьрозподілитиміж трьома їїскладовимиризики, пов'язанізі змінами вдемографічнійситуації (дочого більшчутлива солідарнасистема) та зколиваннямив економіціі на ринку капіталів(що більшевідчуваєтьсяу накопичувальнійсистемі). Такийрозподіл ризиківдозволитьзробити пенсійнусистему більшфінансовезбалансованоюта стійкою, щозастрахуєпрацівниківвід зниженнязагальногорівня доходівпісля виходуна пенсію і єпринципововажливим тавигідним дляних.

На сучасномуетапі пріоритетнимнапрямом роботиуряду є створеннянеобхідноїнормативноїта організаційноїбази для чіткогоі ефективноговведення в діюнових пенсійнихзаконів.

Початокповномасштабноїпенсійноїреформи будепов'язаний, впершу чергудля Пенсійногофонду України,з великою підготовчоюроботою з організаціїперерахунківпенсій за умоваминового Законута здійсненнямнових призначеньпенсій.

Крім того,необхідно будезабезпечитимаксимальнуповноту збиранняпенсійнихвнесків, точністьплануваннята виконаннябюджету Фонду.

До виконанняцього завданняповинні бутиналежним чиномпідготовленівідповідніслужби Пенсійногофонду України- від центральногоапарату дорайонної йогоструктурноїодиниці. Цяготовністьмає бути кадровою,технічною таорганізаційною.


II.2. Структурафінансуваннякоштів Пенсійногофонду (за основнимирівнями).

II.2.А Базовапенсія

Новиймеханізм обчисленняпенсій у солідарнійсистемі


Реформуваннясьогодні діючоїсолідарноїсистеми здійснюватиметься,зокрема, череззапровадженнянового порядкунарахуваннятрудових пенсій,за яким матимутьправо на перерахунокпенсії і нинішніпенсіонери.Пенсії обчислюватимутьсяіз скоригованоїна індивідуальнийкоефіцієнтсередньоїзаробітноїплати в Українііз урахуваннямстраховогостажу. Індивідуальнийкоефіцієнтдля коригуваннязаробіткувизначатиметьсядля кожноїособи шляхомділення фактичноїзаробітноїплати застрахованоїособи на величинусередньоїзаробітноїплати в Україніза відповіднийперіод у розрізікожного місяця.Таким чином,набуде сучасногозначення заробітнаплата, виплаченау минулі роки,яка зазналавпливу інфляції.До страховогостажу зараховуватимутьсявсі періоди,за які сплаченістрахові внескидо Пенсійногофонду та періоди,які за діючимзаконодавствомзараховуютьсядо трудовогостажу.

Мал.2: Чисельністьосіб пенсійноговіку до загальноїчисельностіплатників

Індексаціята перерахунокпенсій


Законопроектом“Про загальнообов’язковедержавне пенсійнестрахування”передбачено,що пенсії ізсолідарноїсистеми пенсійногострахуваннябудуть індексуватисьз урахуваннямдвох компонентів:врахуванняросту індексуцін споживчогоринку та темпівзростанняреальної середньоїзаробітноїплати в Україні,а саме: розмірипенсій будутьіндексуватисьвідповіднодо законодавствапро індексаціюта грошовихдоходів населеннята ще додатковопідвищуватиметьсяна 20% темпівзростанняреальної середньоїзаробітноїплати в Україніпо відношеннюдо попередньогороку.

Розрахункипідтверджують,що додатковоможна запровадитипідвищенуіндексаціюпенсій відповіднодо темпів зростанняреальноїзаробітноїплати.

Максимальноефективневикористаннякоштів Пенсійногофонду можнадосягти заумови встановленнягнучких методівіндексаціїпенсій.

Страховийстаж у солідарнійсистемі

У цьомурозділі розглянемоперіоди, з якихскладаєтьсястаж, і коефіцієнтстраховогостажу, що застосовуєтьсядля обчисленнярозміру пенсії.Цьому в законі№10581(інадалі № 1058) присвяченийрозділ II.

Відповіднодо п. 1 ст. 24 Закону№ 1058, страховийстаж – це період(термін):

 • протягомякого особапідлягаєзагальнообов’язковомудержавномупенсійномустрахуванню;

 • за якийщомісяця сплаченістрахові внескив сумі не меншій,ніж мінімальнийстраховийвнесок.

Зазначимо,що у ст. 1 Закону№ 1058 дещо іншевизначеннястраховогостажу, в ньомузгадуєтьсятакож про сплатузбору на обов’язковедержавне пенсійнестрахуваннязгідно іззаконодавством,що діяло раніше,й не згадується,що сума страховихвнесків повиннабути не меншоюмінімальногостраховоговнеску.

Період, протягомякого особапідлягаєзагальнообов’язковомудержавномупенсійномустрахуванню,умовно можнаподілити наперіод трудовоїдіяльностій інші періоди,що враховуютьсяв стаж роботидля призначенняпенсії:

 • до01.01.2004 р. – зараховуютьсядо страховогостажу в порядкуй на умовах,передбаченихзаконодавствомСРСР і Закономпро пенсійнезабезпечення;

 • з 01.01.2004 р.– зараховуєтьсядо страховогостажу в порядкуй умовах, передбаченихЗаконом № 1058. Асаме: страховийстаж враховуєтьсяв одному розмірі,крім випадків,передбаченихпп. 3 п. 2 та п. 5 Прикінцевихположень Закону№ 1058.

Страховийстаж обчислюєтьсяв місяцях. Якщозастрахованаособа, яка підлягалазагальнообов’язковомудержавномупенсійномустрахуваннюабо брала добровільнуучасть у системітакого страхування,відпрацюваланеповний місяць,для того щобцей місяцьзарахуватидо страховогостажу як повний,необхіднодотримуватиумову: сумасплачених зацей місяцьстраховихвнесків повиннабути не меншою,ніж мінімальнийстраховийвнесок.

Мінімальнийстраховийвнесок – цесума грошовихкоштів, визначеназа формулою:

де:

Свмін – мінімальнийстраховийвнесок;

Зпмін – мінімальнийрозмір зарплати,встановленийзаконом на деньїї отримання;

%СВ –розмір страховоговнеску (у відсотках),встановленогозаконом на деньотриманнязаробітноїплати (доходу).

Якщосума сплаченихза відповідниймісяць страховихвнесків меншаСвмін, то длязарахуванняцього періодудо страховогостажу як повногомісяця можназдійснитидоплату до сумистраховихвнесків такимчином, щоб загальнасума сплаченихвнесків такимчином, щоб загальнасума сплаченихкоштів за відповідниймісяць булане меншою СВмін2.

Умови і порядокдоплати визначенийст. 50 Інструкції№ 21-1. Так, відповіднодо п. 15.1, якщозастрахованаособа хочезарахуватинеповний місяцьроботи до страховогостажу як повниймісяць, їй необхідноподати до органівПенсійногофонду за місцемпризначенняпенсій заяву.Після цьогозастрахованаособа отримуєповідомленнярозрахунокіз зазначеноюсумою доплати,яке складаєпрацівниквідділу “надходженнядоходів” напідставі данихперсоніфікованогообліку проперіод, за якізастрахованаособа хочезробити доплату,і протягом 10календарнихднів (післяотриманняповідомленнярозрахунку)перераховуєзазначену суму.Після отриманняцієї суми відділ“надходженнядоходів” інформуєвідділ персоніфікованогообліку, якийвнесе в данізастрахованоївідповіднувідмітку.

Якщо і доплатине було, достраховогостажу застраховуєтьсяперіод, визначенийза кожен місяцьсплати страховихвнесків заформулою:

де:

ТП – тривалістьперіоду, якийзараховуєтьсядо страховогостажу (визначаєтьсяв місяцях);

СВ факт – сумафактично сплаченихстраховихвнесків завідповідниймісяць.;

СВ мін – мінімальнийстраховийвнесок за відповідниймісяць.

Для обчисленнярозміру пенсіїза віком використовуєтьсякоефіцієнтстраховогостажу, якийвизначаєтьсяз окресленнямдо п’яти знаківпісля коми заформулою:

де:

Ксс – коефіцієнтстраховогостажу;

- сумамісяців страховогостажу;

VГсс% - величинаоцінки одногороку страховогостажу у відсотках(визначаєтьсязгідно із Законом№ 1058).

За періодучасті тількив солідарнійсистемі VГсс%= 1%, а за періодучасті в солідарнійі накопичувальнійсистемах VГсс%= 8%3.

Припустимоми беремо участьу солідарнійсистемі. Тоді,за формулою(підставившизначення VГсс%= 1%), можна обчислити,що Ксс за повнийрік роботи(

=12місяців)становить 0,01(1%).

Приклад:

Якщо загальнийстраховий стажстановить 40років і 9 місяців,або 489 місяців(42*12+9), то Ксс =(489*1%)/(100%*12)=0,4075, або 40, 75%


Перерахунокпенсій

Згідно з п.1 ст. 42 Закону №1058, пенсії підлягаютьіндексаціїзгідно з ЗакономУкраїни “Проіндексаціюгрошових доходівнаселення”від 03.07.91 р. № 1282 – XII. Алекрім індексації,передбаченийще й перерахунокпенсій:

 • у зв’язкузі збільшеннямсередньоїзаробітноїплати працівників,зайнятих усфері економікиУкраїни4;

 • з урахуваннямстраховогостажу у разіякщо застрахованаособа післяпризначенняпенсії продовжувалапрацювати5;

 • призначенихдо 01.01.2004 р.6.

Перерахунокпенсій з урахуваннямстраховогостажу, у разіякщо застрахованаособа післяпризначенняпенсій продовжувалапрацювати, здійснюєтьсяне раніше чимчерез два рокипісля призначення(або попередньогоперерахунку)пенсії. Прицьому такийперерахунокздійснюється:

 • іззаробітноїплати (доходу),з якої обчисленняпенсія – задокументами,які є в пенсійнійсправі (довідкиза 12, 24 або 60 календарнихмісяців роботи);

 • абоза будь – які60 календарнихмісяців страховогостажу підряддо 1 липня 2000 р.незалежно відперерв і завесь періодстраховогостажу, починаючиз 1 липня 2000 р.

До 01.01.2004 р. пенсіонери,які працювалибільше двохроків післяпризначенняпенсії й малибільш високийзаробіток,могли звернутисядо Пенсійногофонду із заявоюі довідкою прозаробітну платуза 24 календарнихмісяці підрядпісля призначенняпенсії, післячого їм проводивсяперерахунокпенсії виходячиіз заробіткуза 24 календарнихмісяці. Тепертакого правав них немає, ає лише можливістьтрохи збільшитистраховий стажі, відповідно,розмір пенсії.

Перерахунокпенсій здійснюєтьсяна підставідокументівпро вік, страховийстаж, зарплату(дохід) та іншихдокументів,які є на часперерахункув пенсійнійсправі (й відповідаютьвимогам ранішечинного законодавства),а також додатковихдокументів,отриманихорганами Пенсійногофонду. А зарплата(дохід) дляперерахункупенсій, призначенихдо 01.01.2004 р., враховуєтьсяза виборомпенсіонера:

 • з якоїбула ранішеобчисленапенсія – задокументами,які є в пенсійнійсправі (довідкиза 12, 24 або 60 календарнихмісяців роботи);

 • абоза будь – які60 календарнихмісяців страховогостажу підряддо 1 липня 2000 р.незалежно відперерв і завесь періодстраховогостажу, починаючиз 1 липня 2000 р.

При цьомузарплата (дохід)для обчисленняпенсії визначаєтьсяза формулою:

де:

Зп – зарплата(дохід) застрахованоїособи для обчисленняпенсії;

Зс – середнязарплата працівників,зайнятих усфері економікиУкраїни, закалендарнийрік, що передуєроку зверненняза призначеннямпенсії;

Ск –сума коефіцієнтівзарплати закожний місяць(

);

К – кількістьмісяців страховогостажу, за якірозрахованіКз застрахованоїособи.


Пенсії


Законом№ 1058 передбаченіпенсійні виплатив солідарнійсистемі. Алеперш ніж розглядативиди пенсійнихвиплат, за формулою(вказаною у п.1 ст. 24 Закону №1058), визначиморозмір пенсії:


де:

П – розмірпенсії, у грн;

Зп – зарплата(дохід) застрахованоїособи для обчисленняпенсії, у грн;

Ксс – коефіцієнтстраховогостажу застрахованоїособи.


За віком(розділ III Закону№ 1058)

На підставіст. 26 Закону №1058 право призначенняпенсії виникаєпісля досягненнямчоловіками60 років, жінками– 55 років і наявностістраховогостажу не меншеп’яти років.

Згідно з п.2 ст. 27 Закону №1058, за бажаннямзастрахованоїособи:

 • частинарозміру пенсіїза віком заперіод страховогостажу, що надбаногодо 01.01.2004 р., можевизначатисявідповіднодо Закону пропенсійнезабезпечення7.При цьому цячастина неможе перевищуватимаксимальнихрозмірів пенсій,визначенихзаконом длявідповіднихкатегорійпенсіонерів,і не може бутинижчою за розміритрудової пенсіїза віком зурахуваннямцільової грошовоїдопомоги напроживання,що діяли на01.01.2004 р.

 • друга частинапенсії за періодстраховогостажу, надбаногоз 01.01.2004 р., визначаєтьсязгідно з Законом№ 1058.


За інвалідністю(розділ IV Закону№ 1058)

Відповіднодо ст. 30 Закону№ 1058, пенсія заінвалідністюпризначаєтьсяу разі настанняінвалідності,що призвеладо повної абочастковоївтрати працездатностівнаслідокзагальногозахворювання(у т.ч. каліцтва,не пов’язаногоз роботою,інвалідністьз дитинства)за наявностістраховогостажу, необхідногодля призначенняпенсії заінвалідністю:

 • додосягненняособою 23 роківвключно – 2 рокистраховогостажу;

 • від24 років до досягненняособою 26 роківвключно – 3 роки;

 • від27 років до 31 рокувключно – 4 роки;

 • дляосіб 32 роки йстарших – 5 років;

 • у періодпроходженнятерміновоївійськовоїслужби – незалежновід наявностістраховогостажу.

Згідно з п.2 ст. 30 Закону №1058, пенсія заінвалідністюпризначаєтьсянезалежно відтого, коли насталаінвалідність:у період роботи,до влаштуванняна роботу абопісля припиненняроботи.

Залежновід міри втратипрацездатностівизначено тригрупи інвалідності,при яких пенсіяза інвалідністюпризначаєтьсяв таких розмірах8:

 • інвалідиI групи – 100% пенсіїза віком;

 • інвалідиII групи – 90% пенсіїза віком;

 • інвалідиIII групи – 50% пенсіїза віком.

Дляінвалідів –чоловіківстарших 60 роківі жінок старших55 років повторнийогляд медико– соціальноїекспертизипроводитьсятільки за їхзаявою9.


У зв’язкуз втратоюгодувальника(розділ V Закону№ 1058)

Відповіднодо п. 1 ст. 36 Закону № 1058, пенсія узв’язку з втратоюгодувальникапризначається:

 1. непрацездатнимчленам сім’їпомерлогогодувальника,що був на йогоутриманні абодітям – незалежновід того, перебуваливони на утриманнігодувальникачи ні;

 2. За наявностіу годувальникана день смертістраховогостажу, якийбув необхідниййому для призначенняпенсії заінвалідністю:

 • додосягненняособою 23 роківвключно – 2 рокистраховогостажу;

 • від24 до 26 років включно– 3 роки страховогостажу;

 • від27 до 31 року включно– 4 роки страховогостажу;

 • дляосіб 32 роківі старших – 5років страховогостажу;

 • у періодпроходженнявійськовоїслужби абосмерті пенсіонера– незалежновід наявностістраховогостажу.

Пенсія узв’язку з втратоюгодувальникапризначаєтьсязгідно з п. 1 ст.38 Закону № 1058:

 • на весьперіод, протягомякого членсім’ї померлогогодувальникавважаєтьсянепрацездатним;

 • довічно– для членівсім’ї, що досяглипенсійноговіку.

 • У розмірах,визначенихст. 37 Закону №1058:

 • на одногонепрацездатногочлена сім’ї– 50% пенсії завіком померлогогодувальника;

 • на двохі більше непрацездатнихчленів сім’ї– 100% пенсії завіком померлогогодувальника(яка розподіляєтьсярівними частками10);

 • дітям– сиротам – увищевказанихрозмірах виходячиз розміру пенсіїза віком кожногоз батьків.


II.2.В. Накопичуванапенсія

На схемі№511зображенаНакопичувальнасистемазагальнообов’язковогодержавногопенсійногострахування.

Накопичувальначастка пенсії,яка складає7%12,буде впровадженав систему пенсійногозабезпеченняпри певнихвимогах, головнимиз яких є:

 • економічнастабільністьв країні;

 • збалансованістьрахунків впенсійномуфонді України.

Попрогнозамспеціалістівв Печерськомувідділенніпенсійногофонду Українице станетьсяможливо через2 – 3 роки13.

Накопичувальнийфонд – це цільовийпозабюджетнийфонд, якийстворюєтьсяПенсійнимфондом, пенсійніактиви якоговикористовуютьсядля оплатидоговорівстрахуваннядовічних пенсійабо одноразовихвиплат. Наприклад,після виходупрацівникана пенсію вінзможе отримувати,крім пенсійнихвиплат із солідарноїсистеми, доплати(частинами) зтих коштів, якінагромадилисяна його персональномурахунку. Звідсий назва системи– накопичувальна,яка дозволяєзбільшуватимайбутні пенсії.Для накопиченнячастини страховихвнесків, щонаправляютьсяв накопичувальнийфонд, може бутивибраний будь– який недержавнийфонд відкритоготипу.

Проте слідзазначити, щоще не ухваленийзакон про скеруваннячастини страховихвнесків донакопичувальногофонду. Як випливаєз п. 9 Прикінцевихположень Закону№ 1058, такий законприймуть щойнопісля того, яквідбудетьсяекономічнезростаннякраїни протягомдвох останніхроків, а саме:

 • якщов будь – якомуз них валовийпродукт зростене менш як на2% порівняно зпопереднімроком. Отже,найближчимчасом в Україніз двох обов’язковихсистем діятимелише одна –солідарнасистема.

Розглянутищо таке системанедержавногопенсійногозабезпечення14.

Недержавніпенсійні фондиподіляютьсяна:

 • відкриті– для всіх фізичнихосіб;

 • корпоративні– для фізичнихосіб, які перебувалиабо перебуваютьу трудовихвідносинахз роботодавцем(який сплачуєвнески до такогофонду);

 • професійні.

Такіфонди укладатимутьпенсійні контрактиз вкладниками.Укладенняконтракту –справа добровільна.І якщо воновідбудеться,вкладник одночасноповинен будесплачувативнески (застрахованійособі або йогороботодавцю)не тільки досолідарноїй накопичувальноїсистеми, а й донедержавнихпенсійнихфондів, щобскористатисяправом на отримання“додаткових”виплат до пенсій.

Загаломпенсійну системуможна податиу вигляді схеми№715.Виділені кольорому схемі блокивизначаютьте, що не набралочинності йперебуває устадії законодавчоїрозробки.


II.2.С. Добровільнапенсія

Добровільнапенсія відноситьсядо внесків якіробить фізичнаабо юридичнаособа до наприклад– страховихкомпаній, уяких передбаченіпенсійні програмидля фізичнихта \ або юридичнихосіб, такі внескиможна назвати– добровільнестрахування,яке ми розглянемопізніше.

В страховихкомпаніяхпередбаченіпенсійні програмипри яких можливоне тільки створитидля себе добровільнупенсію, але йзмінити типвкладення тавирішити долюсвоїх внесків.Таким чиномвизначитиотримувача(вигодоотримувача16)внесків в разівтрати життязастрахованоїпенсії, абозакінченнядії договорустрахування.

Розрахункицих внесківзалежить від:

 • вікузастрахованоїособи;

 • пенсії,яку б застрахованаособа “хоче”отримувати;

 • статіособи;

 • абовнесків якіособа “може”вносити.

Прицьому можнакористуватисяформулами, якірозрахованіна річні, піврічні,квартальні,та місячнівнески. Коефіцієнтибралися з реальнихпрограм ЗАТ“УАСК – АСКАЖиття”.

де:

Pr – річнийвнесок;

t – тариф;

S – страховасума.

де:

P2r – внесок 2рази в рік;

1,02 – фіксованийкоефіцієнт.

де:

Pkv – квартальнийвнесок;

1,03 – фіксованийкоефіцієнт;

4 – кількістькварталів.

де:

Pmes – місячнийвнесок;

1,06 – фіксованийкоефіцієнт;

12 – кількістьмісяців.

Але ці формулине використовуютьті страховікомпанії якіне ввели в своюсистему платежі(річні, піврічні,квартальні,та місячнівнески).


II.3. Організаційний аспект реформуванняПенсійноїсистеми України

ПЕНСІЙНИЙФОНД УКРАЇНИ

ОрганиуправлінняПенсійногофонду

Відповіднодо п.12 Прикінцевихположень Закону№1058, Пенсійнийфонд є правонаступникомПенсійногофонду України,а згідно зіс.58 Пенсійнийфонд є самоврядноюнеприбутковоюорганізацієюі здійснює такіфункції, яккерівництвота управліннясолідарноюсистемою; збір,акомуляціюта облік страховихвнесків; призначенняпенсій та підготовкудокументівдля їх виплат;забезпеченнявчасного й уповному обсязівінансуваннята виплатипенсій, допомогина поховання;здійсненняконтролю зацільовимвикористаннямкоштів Пенсійногофонду тощо.

Органамиуправлінняпенсійногофонду є правліннята виконавчадирекція. Зметою здійсненняконтролю завиконаннямПенсійнимфондом законодавства,статутнихзавдань тацільовоговикористаннякоштів створенаНаглядова радаПенсійногофонду. (докладнона схемі №1)17

Коштита активи Пенсійногофонду

Розглянемопорядок формування,інвестуваннята розподілукоштів та активівПенсійногофонду (Схема№218).

КоштиПенсійногофонду не входятьдо складу державногобюджету Україниі не підлягаютьоподаткування,Пенсійний фондУкраїни маєсвій бюджет19.Кошти Пенсійногофонду використовуютьсяна виплатупенсій, передбаченихЗаконом №1058;надання соціальнихпослуг; фінансуванняадміністративнийвитрат, пов’язанихз виконаннямфункцій, покладенихна органи Пенсійногофонду; оплатупослуг з виплатита доставкипенсій; формуваннярезерву коштівпенсійногофонду.

Забороняєтьсявикористаннякоштів Пенсійногофонду для оплатидоговорівстрахуваннядовічних пенсійі одноразовихвиплат та націлі на передбаченіЗаконом №1058.

Резерв коштівпенсійногофонду складаєтьсяз:

 • резервукоштів дляпотреб;

 • резервукоштів дляпокриття дефіцитубюджету Пенсійногофонду в майбутніхперіодах, якізараховуютьсяна окремі субрахункиодного рахункаПенсійногофонду.

Резерв коштівдля поточнихпотреб формуєтьсяз метою забезпеченнясвоєчасногота в повномуобсязі фінансуваннявиплати пенсійі надання соціальнихпослуг у сумі,що дорівнюємісячній потребіна зазначеніцілі згідноз бюджетомПенсійногофонду на відповіднийрік та затверджуєтьсяв його складі.

Після забезпеченнявиплати пенсійта наданнясоціальнихпослуг і створеннярезерву коштівдля поточнихпотреб надлишковікошти Пенсійногофонду зараховуютьсядо резервукоштів дляпокриття дефіцитубюджету Пенсійногофонду в майбутніхперіодах, якийможе виникнутиу зв’язку зізміною демографічноїситуації вУкраїні.

Резерв коштівдля покриттядефіциту бюджетуПенсійногофонду в майбутніхперіодах зберігаєтьсяу зберігачі,який забезпечуєзберіганнята облік коштіврезерву окремовід пенсійнихактивів Накопичувальногофонду. Цей резервкоштів інвестуєтьсякомпаніямиз управлінняактивами упорядку, передбаченомуЗаконом №1058 дляінвестуваннякоштів Накопичувальногофонду.

Виконавчадирекція Пенсійногофонду складаєрічний звітпро формуваннярезерву коштівдля покриттядефіциту бюджетуПенсійногофонду в майбутніхперіодах звисновком щододостатностіцього резервукоштів длязабезпеченнявиконанняПенсійнимфондом зобов’язаньу солідарнійсистемі протягомнаступних 75років і подаєйого правліннюПенсійногофонду длязатвердження.

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙФОНД

ОрганиуправлінняНакопичувальнимфондом

На підставіст.1 Закону №1058Накопичувальнийфонд – це цільовийпозабюджетнийфонд, який акумулюєстрахові внескизастрахованихосіб що обліковуютьсяна накопичувальнихпенсійнихрахунках таінвестуютьсяз метою отриманняінвестиційногодоходу на користьзастрахованихосіб.

Пенсійніактиви накопичувальногофонду використовуютьсядля оплатидоговорівстрахуваннядовічних пенсійабо одноразовихвиплат застрахованимособам, членамсімей чи спадкоємцята на інші цілі,передбаченіЗаконом №1058.

ПоложенняЗакону №1058, щостосуютьсяНапокичувальногофонду, відповіднодо його Прикінцевихположень набираютьчинності з днянабрання чинностіокремим закономпро затвердженняперерахуваннячастини страховихвнесків доНакопичувальногофонду. Отже,дата створеннято початкудіяльностінакопичувальногофонду наразіневідома і томунорми Закону№1058, які йогостосуються,наберуть чинностінескоро. Умови,за яких ВерховнаРада Україниможе прийнятизакон про спрямуваннячастини страховихвнесків доНакопичувальногофонду, переліченіу п.9 прикінцевихположень Закону№1058.

ЗіструктуроюНакопичувальногофонду можнаознайомитисяна Схемі №320.

Коштита активиНакопичувальногофонду

Розглянемопорядок формуваннята розподілукоштів Накопичувальногофонду на Схемі№421.

Інвестиційнийдохід, що обліковуєтьсяна накопичувальнихпенсійнихрахункахзастрахованихосіб, визначаютьсяяк різниця міжсумою сукупногоінвестиційногодоходу, отриманоговід інвестуванняпенсійнихактивів, тасумою адміністративнихвидатків, пов’язанихз їх управлінням.А сукупнийінвестиційнийдохід формуєтьсяза рахунокприбутку (щоотримуєтьсявід інвестуванняпенсійнихактивів у цінніпапери), відсотків(що нараховуютьсяна пенсійніактиви, розміщеніна банківськихдепозитах) тадоходу відінших видівінвестування,дозволенихзаконом.

Порядокформуваннята обчисленняінвестиційногодоходу визначаєтьсяДержавноюкомісією зцінних паперівта фондовогоринку за погодженнямз Державноюкомісією зрегулюванняринків фінансовихпослуг Українита Міністерствомфінансів України.Інвестиційнийдохід від операційз пенсійнимиактивами невходить доскладу доходукомпаній зуправлінняактивами.

Відповіднодо ст.80 Закону№1058:22

Пенсійніактиви складаютьсяз:

 • активіву грошовихкоштах;

 • активіву цінних паперах;

 • іншихактивів, незабороненихзаконом.

Пенсійніактиви в грошовихкоштах складаютьсяз:

 • страховихвнесків, щоперераховуютьсядо Накопичувальногофонду; коштів,розміщенихна банківськихдепозитнихрахунках, щозасвідчуєтьсявідповіднимиіменними ощаднимисертифікатамибанківськихустанов, виданихна ім’я Накопичувальногофонду, та відсотківза ними;

 • інвестиційного доходу, що отримується від інвестуванняпенсійнихактивів у цінніпапери.

Пенсійніактиви у ціннихпаперах складаютьсяз:

 • ціннихпаперів, погашеннята отриманнядоходу за якимигарантованоКабінетомМіністрівУкраїни, РадоюміністрівАвтономноїРеспублікиКрим, місцевимирадами відповіднодо законодавства;

 • акційта облігаційукраїнськихемітентів, щовідповіднодо норм законодавстваперебуваютьв обігу наорганізаційнооформленихринках ціннихпаперів України(крім ціннихпаперів, наякі здійснюєтьсяпідписка згідноіз законодавством)та пройшлилістингу нафондових біржахабо в торговельно-інформаційнихсистемах,зареєстрованиху встановленомупорядку;

 • ціннихпаперів, погашеннята отриманнядоходу за якимигарантованоурядами іноземнихдержав, де рейтингзовнішньогоборгу не меншекласу А за шкалою,встановленоюзазначенимив пункті 4 цієїчастини рейтинговимикомпаніями;

 • облігаційіноземнихемітентів зінвестиційнимрейтингомкласу А абовище за шкалою,встановленоюрейтинговимикомпаніямиСтандартендПурс (Standard and Poor’s), Мудіс(Moody’s) або Фітч(Fitch); акцій іноземнихемітентів, щоперебуваютьв обігу наорганізованихфондових ринкахта пройшлилістинг наодній з такихфондових бірж,як Нью-Йоркська,Лондонська,Токійська,Франкфуртськаабо в торговельно-інформаційнійсистемі НАСДАК(NASDAQ). КабінетМіністрівУкраїни можевизначатидодатково дозазначенихінші іноземніфондові біржіта торговельно- інформаційнісистеми. Емітентцих акцій маєпровадити своюдіяльністьпротягом неменше ніж 10 роківі бути резидентомкраїни, рейтингзовнішньогоборгу якої неменший класуА за шкалою,встановленоюзазначенимив пункті 4 цієїчастини рейтинговимикомпаніями.

НЕДЕРЖАВНИЙФОНД

“Жоднадержавна солідарнапенсійна системане спроможназабезпечитивисокий рівеньпенсій принизьких розмірахобов'язковихпенсійнихвідрахуваньта несприятливихдемографічнихумовах. ТомуЗакон України"Про недержавнепенсійнезабезпечення"створює законодавчубазу для розвиткусистеми добровільногопенсійногозабезпеченняі надає можливістьгромадянамробити додатковідобровільнінакопиченняна старість.”23

Чиї грошіі куди інвестуватимутьсяв системінедержавногопенсійногозабезпечення

ГромадяниУкраїни, іноземціта особи безгромадянствамають правостати учасникамисистеми недержавногопенсійногозабезпечення.Відкладатикошти на додатковупенсію можначерез: пенсійніфонди; страховіорганізації;банківськіустанови. Узаконі докладновизначено,якими можутьбути види недержавнихпенсійнихфондів, обумовлюютьсяправила їхстворення тафункціонування.

Юридичніособи, якінадаватимутьнаселеннюпослуги знедержавногопенсійногозабезпечення(недержавнийпенсійний фонд,комерційнийбанк та страховакомпанія), дляотриманнявідповіднихліцензій повиннівиконати встановленізаконодавствомвимоги щодостатутногокапіталу, власногокапіталу тарезервнихфондів.

Участь фізичнихосіб у будь –якому недержавномупенсійномуфонді є добровільною.Фізична особаможе бути учасникомкількох пенсійнихфондів за власнимвибором.

Користуючисьподатковимипільгами, якібудуть передбаченізаконодавствомУкраїни дляучасниківнедержавногопенсійногозабезпечення,фізична особазможе робитипенсійні відрахуванняна себе або насвоїх родичівпершої лінії(чоловік, дружина).Пенсійні активи,що накопичуютьсяу пенсійномуфонді, підлягаютьінвестуваннюз метою отриманняприбутку, щорозподіляєтьсяміж учасникамифонду пропорційнодо сум, відображенихна їхніх індивідуальнихпенсійнихрахунках, надату здійсненнярозподілу.Встановленнямінімальногарантованоїнорми прибуткуза будь – якоюпенсійноюсхемою забороняється.

До складуактивів пенсійногофонду відповіднодо цього Законуналежать: активив грошовомувираженні;активи в ціннихпаперах; іншіактиви згідноз законодавством.

Пенсійніактиви не можутьбути предметомзастави і повиннівикористовуватисялише на цілі,прямо передбаченіЗаконом. Напенсійні активине може накладатисябудь – яке стягненняабо бути застосованаконфіскація,якщо вони сформованіза рахуноккоштів, отриманихна підставах,що не суперечатьзаконодавству.

Закономзаборонено:формуватипенсійні активиза рахунокпозикових(кредитних)коштів; надаватимайнові гарантії,забезпеченіпенсійнимиактивами, абобудь-які кредити(позики) за рахунокпенсійнихактивів; укладатиугоди купівлі– продажу абообліку пенсійнихактивів зобов'язковоюумовою зворотноговикупу.

Для інвестуванняпенсійнихактивів закономвстановленопевні ліміти(див. табл.). Прицьому в Законівисунуто певнівимоги до "якості"акцій і облігацій.

Дозволеноінвестуватив засновниківпенсійногофонду протягомперших п'ятироків з початкузаснуваннятаких фондівне більше як10%, а після цього- не більш як5% загальноївартості пенсійнихактивів.

Табл.1: “Ліміти інвестування”

Видпенсійногоактиву

Лімітінвестування
НЕБІЛЬШЕ НІЖ:

вбанківськихдепозитнихрахунках таощадних сертифікатахбанків 40%загальноївартостіпенсійнихактивів пенсійногофонду, при цьомуне більш як10% загальноївартостіпенсійнихактивів взобов'язанняходного банку;
цінніпапери, доходиза якими гарантованоКабінетомМіністрівУкраїни 50%загальноївартостіпенсійнихактивів;
цінніпапери, доходиза якими гарантованоРадою МіністрівАвтономноїРеспублікиКрим, та облігаціїмісцевих позик 20%загальноївартостіпенсійнихактивів;
іноземніцінні папери 20%загальноївартостіпенсійнихактивів;
іпотечніцінні папери,визначенізаконодавствомУкраїни 40%загальноївартостіпенсійнихактивів;
об'єктинерухомості 10%загальноївартостіпенсійнихактивів;
банківськіметали 10%загальноївартостіпенсійнихактивів.

Відповіднодо ст. 2 ЗКУ №105824Пенсійний таНакопичувальнийфонди становлятьвідповідноперший та другийрівні системипенсійногозабезпеченняв Україні Разомвони є системоюзагальнообов’язковогодержавногопенсійногострахування.Розглянемоструктуру,функції таповноваженняорганів управління,а також порядоквитраченнякоштів таінвестуванняактивів Пенсійногота Накопичувальногофондів.

II.4. ГотовністьУкраїни вреформуванніпенсійноїсистеми

II.4.А.Кадрова готовність

Вирішенняпроблеми кадровоїготовностіФонду до виконанняцього завданняе стратегічноважливим.

Люди на місцяхповинні знати,коли, що, як робити,і чітко усвідомлюватисвою особистувідповідальністьза дорученуїм ділянкуроботи.

Томунеобхіднозабезпечитиповномасштабнупідготовкукадрів до роботив нових умовах,максимальновикористовуючидля цього нацентральномурівні - постійнодіючі курсипідвищеннякваліфікації,а на регіональному- обласні центрипідвищеннякваліфікаціїдержавнихслужбовців,а також тематичні(вузькоспеціалізовані)семінари.

Одним іззаходів, вжитихПенсійнимфондом Українив цьому напрямі,є відкриттяспеціальнихфакультетіву Національнійюридичнійакадемії Україниім. ЯрославаМудрого (м. Харків)та Одеськійюридичнійакадемії. Наступногороку в Київськомунаціональномуторгово-економічномууніверситетівідбудетьсяперший випускспеціальноїгрупи фахівців- актуаріїв,підготовкаяких здійснюваласьна замовленняПенсійногофонду України.Також на постійнодіючих курсахна базі Київськогонаціональноготорговельно-економічногоуніверситетуздійснюєтьсяпідвищенняпрофесійноїкваліфікаціїкерівних працівниківта спеціалістіворганів Пенсійногофонду регіональноїта районної(міської) ланкиз питань пенсійногореформування. У підвідомчихуправлінняхФонду започаткованороботу громадськихприймаленьта інформаційно-консультативнихпунктів, дефахівці Пенсійногофонду проводятьроз'яснювальнуроботу. Фондомздійснюєтьсявеликий обсягтакої роботичерез радіо,телебачення,пресу. Заснованожурнал "ВісникПенсійногофонду України"та щотижневугазету "Пенсійнийкур'єр".

II.4.В.Технічна готовність

В умовахфункціонуваннястраховоїсистеми призначенняпенсій і запровадженняобов'язковоїнакопичувальноїсистеми вирішальногозначення набуваєнадійністьта чіткістьроботи системиперсоніфікованогообліку внесків.

Тому необхідноконсолідувативсі можливісили й ресурсина удосконаленняцієї системи,а також забезпечитипослідовну,планомірнуїї підготовкудо запровадженняобов'язковоїнакопичувальноїсистеми.

Ми не маємоправа на помилкита зриви, допущенів інших країнах,у тому числів країнах колишньогоСРСР.

Дуже важливомаксимальноавтоматизуватитехнологічнийцикл призначеннята виплатипенсій і черезвстановленнябагато термінальногокомп'ютерногообладнаннязабезпечитиналежну оперативністьдоступу доданих системиперсоніфікованогообліку та базиданих пенсіонерів.Це, крім того,сприятимезниженню рівняадміністративнихвидатків, пов'язанихз обслуговуваннямта експлуатацієюкомп'ютерногообладнання.

Потрібнотакож забезпечитипідготовкуі перевіркупрограмногозабезпечення,необхідногодля призначенняі виплати пенсійв умовах новогопенсійногоЗакону.

II.4.С.Фінансоваготовність

Згідно зотриманимирозрахунковимиданими, зростаннявидатків Пенсійногофонду України,пов'язане зпроведеннямперерахунківуже призначенихпенсій тапризначеннямнових пенсій,очікуєтьсяна рівні понад5 млрд. грн. щорічно.

ЗакономУкраїни "Прозагальнообов'язковедержавне пенсійнестрахування"визначеноджерела покриттязазначенихвидатків, проте,на мій погляд,багато будезалежати відефективностіроботи органівПенсійногофонду щодозбору страховихвнесків, роботиз боржниками,суворим дотриманнямфінансовоїдисципліни.

Я глибокопереконанийу тому, що всіці завданнябудуть виконані,і 1 січня 2004 рокубуде позначенеуспішним стартомширокомасштабноїпенсійноїреформи в Україні.

II.5.Добровільнепенсійне страхуванняна прикладіЗАТ “УАСК АСКА– Життя”

II.5.А.Стан ринкустраховихпослуг у цілому25

Однимз найбільшрозвиненихсегментів ринкунебанківськихфінансовихпослуг в Україніє страховийринок, йогочастина у ВВПу 2003 р. становилабіля 4 % (у 2002 році– 2,2 %).

Часткастраховогорику Українив загальноєвропейськомуобсязі становитьлише 0,05 % – притому, що в Українімешкає 7% населенняЄвропи. Страховийринок Українизнаходитьсяна стадії формування,опановуванняінструментаріємта методикоюцього бізнесу.

Однимз головнихдисбалансіввітчизняногострахуванняє суттєва переваганадходженьстраховихплатежів відкорпоративнихКлієнтів порівняноз надходженнямивід фізичнихосіб.

Загальнасума страховихпремій за 2003 рікстановила9 135,3 млн. грн, порівняноз 2002 роком обсягизазначеногопоказниказросли на 4 693,2млн. грн (у 2,06 раз).

Загальнасума страховихвиплат за 2003 рікстановила 860,5млн. грн (у 2002 році– 543,1 млн. грн) Порівняноз 2002 роком обсягизазначеногопоказниказросли на 317,4 млн.грн (у 1,58 раз).

Величинасформованихстраховихрезервів накінець 2003 рокусягнула 3 772,7 млн.грн (у 2002 році –1 898,2 млн. грн), щона 1 874,5 млн. грнперевищуєаналогічнийпоказник напочаток 2003 року(в 1,6 раз).

II.5.В. Станринку страхуванняжиття

У2003 році послугипо страхуваннюжиття здійснювали28 страховиків(у 2002 році – 22, а у2001 році – 19), якіотримали страховіплатежі на суму73 млн. грн (у 2002 році– 23,9 млн. грн). Часткастраховихплатежів пострахуваннюжиття у загальнихпоказникахринку за 2003 рікстрахуваннястановила біля0,8 % (у 2002 році – біля0,54 %). Страховірезерви подоговорахстрахуванняжиття поступовозбільшуються,і становилиу 2003 році біля43,6 млн. грн (у 2002 році– 24,9 млн. грн).


II.5.С.Страховийпортфель тапослуги

ЗАТ “УАСКАСКА – ЖИТТЯ”пропонує своїмКлієнтам страховіпрограми якдля юридичних,так і для фізичнихосіб. Компаніяпозиціонуєсебе як інноваційна,фахівці якої можуть розробитиіндивідуальнупрограму страхуванняжиття під потребикожного Клієнта.

Усіпрограми, розробленіспеціалістамиЗАТ “УАСК АСКА– ЖИТТЯ” можнакласифікуватитаким чином.

Програми,завдяки якимможна заощадитикапітал (накопичувальнестрахування):

 • накопиченнякоштів батькамидля оплатиосвіти дитини;

 • страхуванняна дожиття дозакінченнястроку діїдоговору;

 • накопиченнякоштів дляпередачі успадщину;

 • виплатакоштів принастанні певноїподії у житті;

 • комплекспрограм накопичувальногострахуваннядля корпоративнихКлієнтів.

Пенсійнестрахування,яке передбачаєу разі виходулюдини на пенсіюможливістьвибору виплат:

 • одноразовавиплата пенсійногокапіталу абоотриманняпенсії частинами;

 • терміновапенсія;

 • виплатадовічної пенсії.

Страхуванняжиття на випадоксмерті:

 • індивідуальнестрахуванняжиття фізичнихосіб;

 • соціальніпрограми дляпрацівниківпідприємств.

Іншівиди страхуванняжиття:

 • страхуванняна випадокнастання стійкоївтрати працездатності,тяжких хвороб,нещасноговипадку;

 • страхуванняжиття позичальниківта вкладниківбанку.

У 2003 році надходженнястраховихпремій завищезазначенимивидами страхуванняжиття становили:

Мал.3 “Частка портфелюстрахування”

 • Накопичувальнестрахування– 4 175,1 тис. грн (80%);

 • Пенсійнестрахування– 519,4 тис. грн (10%);

 • Страхуванняжиття на випадоксмерті – 50,7 тис.грн (1%);

 • Інші договористрахуванняжиття – 460,3 тис.грн (9%).

Структурастраховогопортфеля відображаєрозділи поданняінформаціїДКРРФП Україниу відповідностідо наказуМіністерствафінансів України№ 210 від 28.03.2002 р.

Длябільш чіткогорозуміннясутності програмипропонуємоВам основніпоняття пенсійногострахування:

Період накопичення(період очікування)– це час міждатою початкудії договорустрахуваннята першою пенсійноювиплатою. У цейперіод відбуваєтьсянакопиченняВашого пенсійногокапіталу длянаступнихвиплат пенсії.

Строк платежів– це частинаперіоду накопичення, протягом якоговідбуваєтьсясплата страховихвнесків.

Період виплатипенсії – цечас, протягомякого здійснюватимутьсяпенсійні виплати.

Отже, ви можетесамостійнообрати оптимальнийваріант пенсійноговіку, суму пенсії,строк платежівта період виплатипенсії.

Страховийзахист у розмірістрахової сумипочинає діятиз дня, наступногоза днем сплатипершого платежу.

Пенсійнестрахуванняпредставленетакими програми:

“Пенсійнийкапітал”. Цяпрограма передбачаєодноразовусплату пенсіїв обраний Вамитермін.

“Терміновапенсія” Застрахованаособа отримуватимепенсію протягомпевного періоду,встановленогоВами, наприклад,щомісячнопротягом 10 років.

“Довічнапенсія”. Виплатавідбуваєтьсящомісячнопротягом всьогожиття клієнта, з моменту набуттяВами пенсійноговіку.

Наприклад,чоловік у віці33 років застрахувавсвоє життя запрограмою“Довічна пенсія”.Встановленийстрок платежів– 27 років. Розмірстрахової сумиу випадку смертів період строкудії договорубуло встановленоу розмірі 20 000доларів США.

Розміристраховихплатежів:

 • річнийплатіж – 1 302 дол.США;

 • поквартальнийплатіж – 335,26 дол.США;

 • місячнийплатіж – 115,01 дол.США.

Почавши з60 років застрахованийбуде отримуватидовічно річнупенсію в розмірі2 400 доларів США.Дану суму, побажанню застрахованоїособи, “АСКА- Життя” можевиплачуватипомісячно. Ввипадку втратижиття застрахованогов період діїдоговори страхування“АСКА – Життя”виплатитьвигодоодержувачусуму в 20 000 доларівСША.


Основніпоняття пенсійногострахування

Терміндії пенсійногополюса можебути розділенийна два періода:

Періоднакопичення(період чекання)– це час міждатою початкудії договорустрахуванняі першою пенсійноївиплатою. В цейперіод часуйде накопиченняВашого пенсійногокапіталу длявиплат пенсій.

Період внесенняплатежів – цечастина періоданакопичення,за який Ви сплачуєтевнески.

Період виплатипенсій – цечас, на протязіякого будутьпроходитьпенсійні виплати.

Мал.4: “Загальніпоняття, щододобровільногострахування”